РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

РЕШЕНИЕ

 

№ 175

 

гр. Пловдив, 21  януари  2013 год.

 

                                                                                         

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с., в открито заседание на  деветнадесети декември  през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева

                                                      

                  

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора Дилян Пинчев,  като разгледа   докладваното от съдията административно  дело № 1029 по описа за 2012 г., и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК.

          Образувано е по жалба на „Страгъл Комерс“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от С.Б.К., управител на дружеството, против РА № 241103714/02.12.2011 г., издаден от В.Т.С.  на длъжност ст.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив,  в потвърдената част с Решение № 240/02.03.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ гр.Пловдив. Твърди се, че с обжалвания РА неоснователно е отказан данъчен кредит на жалбоподателя. Сочи се, че през ревизирания период дружеството развива търговска дейност  - търговия на едро със зърно, за което има издадено удостоверение от Национална служба по зърното и фуражите за вписване в Регистъра на търговците на зърно от 10.03.2010 г. до 31.03.2011 г., а самата търговия е осъществявана посредством транзитни продажби по смисъла на чл.329 от ТЗ, за които няма пречка да са реализирани дори в едни и същи ден. Като друг довод в подкрепа на заявената теза за действителното осъществяване на процесните доставки се навежда и този за наличието на последваща реализация на стоките. В жалбата се излагат и конкретни съображения по отделните доставчици. Иска се отмяна на РА. В съдебно заседание жалбата се поддържа по изложените в нея съображения.

Ответникът по жалбата - Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив - § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС – ДВ бр.94/30.11.2012 г./, чрез своя процесуален представител  взема становище, че подадената жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура, чрез прокурор Пинчев, счита жалбата за неоснователна.

Пловдивският административен съд, като прецени допустимостта на жалбата, доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната част. Така постановеният от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения в чл. 156, ал. 1 от ДОПК за това процесуален срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

Предмет на настоящото оспорване е Ревизионен акт № 241103714/02.12.2011 г., издаден от В.Т.С. – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив /л.2911 и предходните по делото/, потвърден с  Решение № 240/02.03.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив  при ЦУ на НАП /л.2926 и следващите по делото/, в обжалваната  част за  отказан данъчен кредит на жалбоподателя в размер на 1 142 607.25 лева и прилежащите лихви.

Процесният РА е резултат от извършена на жалбоподателя ревизия. Същата е относно правилното прилагане на  ЗДДС и обхваща данъчните периоди от 01.08.2009г. до 31.11.2011г.

Ревизиращият екип е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС в обжалвания размер по фактури, издадени от изброените по-долу доставчици, тъй като е установил, че по тях не  е налице основание за начисляване на данък.

1.По отношение доставчика  „ПОЛИФИЙД ГРУП“ ЕООД Ревизираното дружество е приспаднало данъчен кредит по 32 бр. фактури с предмет на сделки ечемик, пшеница, слънчоглед за данъчните периоди от м. 06.2010г. до м.12.2010г. на обща стойност 3 195 783.75лв. и ДДС 639 156.75 лв. В хода на ревизията е извършена  насрещна проверка на посоченото дружество, във връзка с която е връчено ИПДПОЗЛ на управителя. В отговор е представено уведомление от Н.С.Ф. - управител на „ПОЛИФИЙД ГРУП“ ЕООД, видно от което от ОД "Полиция" гр.Стара Загора, е иззета цялата фирмена документация, което е посочено като  причина да не се представят изисканите документи.

Получено е разрешение за ползване документите на ЕООД "ПОЛИФИЙД ГРУП", намиращи се в ОД на МВР гр. *****. За извършената проверка е съставен Протокол, с който се констатира, че дружеството, е издало фактури по приложен към ПИНП опис. Фактурите са платени по банков път, като само две от тях са платени касово. Налични са Удостоверение от МЗГ от дата 15.06.2010 г. за търговия и съхранение на зърно за вписване в регистъра на ЕООД "ПОЛИФИЙД ГРУП" и Свидетелство за регистрация на ЕКАФП. При извършената проверка не е установен предходен доставчик на фактурираната стока. Не са открити сред документите договори за доставките, начин на транспортиране, съхранение, материално-техническа и кадрова обезпеченост. Не са открити приемателни документи или други документи, доказващи прехвърляне на стоката от ЕООД "ПОЛИФИЙД ГРУП,, на „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД, а именно товарителници, складови разписки, експедиционни бележки, приемателно-предавателни протоколи - данни за лицата предали и получили стоката, дата и час на предаване на стоките.

При извършена проверка в информационната система на ТД на НАП е констатирано, че ЕООД "ПОЛИФИЙД ГРУП" няма регистрирани търговски или други обекти. Регистриран е само един трудов договор на лицето Минчо Фотев от дата 01.09.2010 г., назначен на длъжност оператор, въвеждане на данни в компютър.

На ревизираното лице е връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения, с което са изискани доказателства във връзка със закупените стоки от фирма „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД. Представени са копия на фактурите и към всяка фактура Декларация от търговец на зърно за произход и добра земеделска практика, подписана от Н.С.Ф., законен представител на „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД. Органът по приходи е отразил в РА, че в декларацията трябва да бъде отбелязано от кого е закупено зърното - от земеделски производител или търговец на зърно. Това в декларациите не е упоменато, с което те губят своето значение според органите по приходите. Относно плащането от ревизираната фирма са предоставени банкови извлечения, от които е видно, че гореописаните фактури са платени по банков път, с изключение на две - платени в брой. Не са предоставени от ревизираното лице никакви други първични документи доказващи реалността на доставките.

Като доказателство към  ревизионното производство е присъединен РА № 261102471/09.09.2011 г., към който е приобщен и свидетелски разпит на Н.С.Ф. с ЕГН **********, собственик и управител на „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД. Свидетелката е дала показания, че е собственик и управител на „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД. С тази фирма никога не се е занимавала. Още от самото начало е написала пълномощно в полза на сина си Минчо да я представлява за всичко и навсякъде, с нищо не се е занимавала и не се е интересувала, понеже не е в нейната компетентност. Не знае дали фирмата има банкови сметки, дали е регистрирана по ЗДДС. Не й са представяни документи за подпис за каквото и да е било. Лично тя, като управител на „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД не е получавала никакъв приход. В същото време, при преглед на фактурите, издадени от „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД се констатира, че като съставил е записана Нейка Фотева. От нейно име са и приложените Декларации от търговец на зърно за произход и добра земеделска практика към всички 32 фактури.

Констатира се, че за ревизирания период 07.06.2010 г. до 30.04.2011г.„ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД има установен непризнат данъчен кредит в размер на 1 698 508лв. От събраните доказателства и направените изводи ревизията е установила, че липсва доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС от голяма част от доставчиците на „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД- не са налице доказателства за реалното предаване на родово определените вещи с предмет на сделка зърно. В тази връзка е направен извод, че от своя страна „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД, за да извърши доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС към „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД, следва да има реално прехвърляне на собствеността на стоките, а реална стопанска операция по прехвърляне собственост на ечемик, пшеница и слънчоглед, не е осъществена.

Предвид горното, е отказано и правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от „ПОЛИФИЙД ГРУП" ЕООД, на основание чл. 70,ал.5 и във връзка с чл. 68,ал.1,т.1 от ЗДДС.

2. За доставчика  „ЕВРОФОКС" ЕООД

„СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД е отразило в дневниците за покупки 26 бр. фактури с предмет ечемик, царевица, пшеница и рапица на обща стойност 809 520.95 лв. и ДДС 161 908.20 лв., за данъчните периоди м.06.2008 г., м. 07.2008 г. и от м .05.2010 г. до м.08.2010 г.

Във връзка с отправено ИИНП на посоченото дружество е изготвено ИПДПОЗЛ, връчено на представляващо лице. В отговор е представено уведомление от Н.И.Ф. - управител на „ЕВРОФОКС" ЕООД, от което е видно, че цялата фирмена документация е иззета от ОД "Полиция" гр. *****. Поради тази причина не могат да се представят изисканите доказателства. Представено е извлечение на счетоводна сметка 411 „Клиенти", за осчетоводяване на извършените продажби към „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД като от нея се установява, че фактурите са отразени в счетоводството на дружеството като приход и съответно ДДС е начислен.

Получено е разрешение за ползване на документите на ЕООД „ЕВРОФОКС", намиращи се в ОД на МВР гр. *****. При проверката на същите е установено, че дружеството е издало фактури по приложен към ПИНП опис. Фактурите са платени по банков път или по касов път. Налично е Удостоверение от МЗГ от дата 30.10.2007 г., за търговия и съхранение на зърно за вписване в регистъра на ЕООД „ЕВРОФОКС". При проверката не е установен предходен доставчик на фактурираната стока, не са открити договори за доставките, начин на транспортиране, съхранение, материално-техническа и кадрова обезпеченост; не са открити приемателни документи или други документи, доказващи прехвърляне на собствеността върху стоката-товарителници, складови разписки, експедиционни бележки, приемателно-предавателни протоколи, данни за лицата предали и получили стоката, дата и час на предаване на стоките.

При извършената служебна проверка в информационната система на ТД на НАП е констатирано, че ЕООД „ЕВРОФОКС" няма регистрирани търговски или други обекти. Има регистриран един касов апарат. Регистрирани са следните трудови договори: М.Г.Ф. от 01.11.2009 г. до 30.06.2010 г. на длъжност оператор, въвеждане на данни в компютър; Г.М.Ф. от 01.10.2005 г. до 01.07.2010 г. на длъжност стоковед; С.Н.Б. от 23.09.2009 г. до 19.11.2009 г. на длъжност продавач-консултант. Фирмата е дерегистрирана по инициатива на данъчен орган, във връзка с изпълнен състав на чл. 176 от ЗДДС, считано от 31.08.2010 г.

На ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ, за представяне на доказателства във връзка с издадените фактури от „ЕВРОФОКС" ЕООД. В отговор са представени копия на фактурите и към всяка фактура съответна декларация. Към фактурите, издадени в периода м.06.2008 г., м.07.2008 г., са приложени декларации от Н.И.Ф., законен представител на „ЕВРОФОКС" ЕООД, в качеството на регистриран земеделски производител. От ГДД и приложения ОПР за 2008 г. е видно че през годината „ЕВРОФОКС" ЕООД не е декларирало и отразило в счетоводството си приходи от собствена земеделска продукция. Това обстоятелство не кореспондира с приложените и подписани от Нели Фотева, в качеството на производител, декларации за произход и добра земеделска практика на зърно - ечемик или пшеница. Към фактурите, издадени през 2010 г. са приложени декларации от търговец на зърно за произход и добра земеделска практика, подписани от Н.И.Ф., законен представител на „ЕВРОФОКС“ЕООД. В декларацията следва да бъде отбелязано (като ненужното се зачертава), дали зърното е закупено от земеделски производител или търговец на зърно. Това обстоятелство не е упоменато, предвид което органът по приходи е отбелязал, че декларациите губят своето значение. Относно плащането, от ревизираното дружество са представени банкови извлечения, от които е видно, че фактурите от 2008г. са платени по банков път, а тези от 2010 г. - в брой. Само за една от фактурите - № 520/04.06.2010 г. има приложен договор за покупко-продажба от 04.06.2010 г. и за една от фактурите -№526/10.06.2010 г., е приложен констативен протокол. Не са предоставени от ревизираното лице никакви други първични документи, доказващи реалността на доставките.

Констатирано е от органите по приходите, че за процесния период на издаване на фактурите „ЕВРОФОКС" ЕООД има издадени два ревизионни акта-за - периода от 01.01.2008 г. до 31.10.2009 г. - РА № 241001116/21.06.2010 г. и за периода от 01.11.2009 г. до 30.06.2010 г.- РА № 161003363/15.12.2010 г. С първият акт е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на дружеството поради констатирана липса на доставки на стоки - зърно, а към втория РА има приложена декларация от „ЕВРОФОКС" ЕООД, че не разполага със собствена или наета база -офиси, обекти, клонове, складови площи, гаражи и закупените стоки от предходни доставчици се извозват директно до базите на клиента. От прегледа на ревизионните актове, издадени на „ЕВРФОКС" ЕООД е установено, че същото е получило фактури с предмет пшеница, ечемик и слънчоглед в този период, от „ВЕРИГИ" ЕООД с.Камен общ.Стражица с БУЛСТАТ 126613926 и ЕТ “СИНТИЯ—Димитър Маринов” с БУЛСТАТ 201061588 гр. Павликени. На същите са извършени насрещни проверки, като изготвените ИПДПОЗЛ, са връчени по реда на чл. 32 от ДОПК. Не са представени изисканите документи. Констатира се, че двете дружества са дерегистрирани по инициатива на орган по приходите, по реда на чл.176 от ЗДДС. За периода м. 05.2010 г., „ВЕРИГИ" ЕООД е издало четири фактури на „ЕВРОФОКС" ЕООД с предмет на сделки-пшеница, които не е отразило в дневник за продажби.

Въз основа на горното, е направена констатация, че за да извърши доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС към „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД, „ЕВРОФОКС" ЕООД трябва да притежава предмета на доставката, а в случая е видно, че не е осъществена реална стопанска операция по прехвърляне собственост на ечемик, пшеница, слънчоглед и рапица. На основание чл. 70, ал.5 и във връзка с чл. 68,ал.1,т.1 от ЗДДС, е отказано правото на данъчен кредит.

3.Касателно доставчика  „ДЕЛЕВ" ЕООД

 Ревизираното лице е приспаднало данъчен кредит по 31 бр. фактури, издадени от м. 06.2010 г. до м. 10.2010 г. с предмет на сделки ечемик, пшеница, рапица и слънчоглед на обща стойност 746 895.04 лв. и ДДС 149 379.02 лв.

На доставчика е извършена насрещна проверка  и е изготвено ИПДПОЗЛ, което е връчено на 23.02.2011 г. В указания 7-дневен срок не са представени исканите документи, доказващи реалността на доставките по фактурите, описани в искането. При извършена служебна проверка в дневниците за продажби е установено, че за посочения период от м.06.2010 г. до м.10.2010 г. от всички фактури, предмет на проверка, в дневниците за продажби на „ДЕЛЕВ" ЕООД са отразени само три фактури: № 964/30.06.2010 г. /рапица/ с ДДС 3358.80 лв.; № 1062/27.09.2010 г. /пшеница/ с ДДС 3351.20 лв. и № 988/29.09.2010 г. /слънчоглед/ с ДДС 4368.00лв.

При проверка в данъчното досие е установено, че за периода от 01.05.2008 г. - 31.01.2010 г. е извършена ревизия на „ДЕЛЕВ" ЕООД. При ревизията не са предоставени фактури — оригинали или заверени копия, по които „ДЕЛЕВ" ЕООД е упражнил право на данъчен кредит. Установено е, че в счетоводството на „ДЕЛЕВ" ЕООД липсват фактури за покупки. В информационната система на НАП има регистрирани два броя ЕКАФП. Декларирана основна дейност от „ДЕЛЕВ" ЕООД е търговия на едро със селскостопанска продукция. Същият не е регистриран като земеделски производител. При проверка в регистъра на трудовите договори е установено, че има регистрирани трудови договори на длъжности: управител търговия на едро, касиер и трима - на длъжност дограмаджия. Дружеството е дерегистрирано по инициатива на орган по приходи по чл. 176 от ЗДДС, считано от 29.11.2010 г. При извършената проверка не е установен предходен доставчик на фактурираната стока.

На ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ, да представи доказателства във връзка с издадените фактури от „ДЕЛЕВ" ЕООД. В отговор са представени копия на фактурите и към всяка фактура Декларация от търговец на зърно за произход и добра земеделска практика, подписана от Д.Я.Д., законен представител на „ДЕЛЕВ"ЕООД. Органът по приходи установява, че в декларацията не е отбелязан произходът на зърното - дали то е закупено от земеделски производител или от търговец на зърно. Относно плащането са представени банкови извлечения, от които е видно, че гореописаните фактури са  платени по банков път, с изключение на две, които са платени в брой. Не са представени от ревизираното лице никакви други първични документи доказващи реалността на доставките.

Предвид горното, направен е извод за липса на реални доставки на стоки, тъй като не са налице доказателства за реалното предаване на родово определените вещи предмет на сделките. На основание чл. 70, ал. 5 и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит.

4. За доставчика  „ГИ СИЕ М" ЕООД

Дружеството е издало седем фактури и едно КИ на „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД за м.09.2009 г., м. 03.2010 г. и м. 04.2010 г. на обща стойност 343887.65 лв. и ДДС 68777.52 лв.

При извършена насрещна проверка е изготвено ИПДПОЗЛ. Представени са копия на фактурите – 7 бр. и 1 бр. КИ с предмет на доставката слънчоглед и пшеница. Няма подписани договори. Относно плащането са представени банкови извлечения, от които е видно че фактурите са платени изцяло по банков път. Като предходни доставчици са посочени „ТЕРАМИС-2007" ЕООД с БУЛСТАТ *****, СД „ЕРАТО СИК-Иванов, Станчева и съдружие" с БУЛСТАТ ******* и ЗП Д.И.Д. с ЕГН ********** - за доставките от 2009 г. За тези от 2010 г. като предходни доставчици са посочени „ЕВРОФОКС" ЕООД и ЕТ „Гено Димитров" с БУЛСТАТ *****. Приложени са съответните фактури за доставка. По фактурите от 2009 г. транспортът на стоките е осъществен от „ВЕНРАД" ЕООД. Представена е фактура за транспорт. По фактурите от 2010г. доставките са осъществени с транспорт на „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД от склада на предходния доставчик. Относно кадрова и техническа обезпеченост на доставките е декларирано, че „ГИ СИЕ М" ЕООД не разполага със собствени или наети обекти, няма ДМА, няма назначени работници. Не притежава лиценз за търговия със зърно.

Предприети са процесуални действия за извършване на насрещни проверки на посочените като предшестващи доставчици лица:

 - ЗП Д.И.Д. гр.Нова Загора - издало е фактура № 2/24.09.2009г, с получател „ГИ СИЕ М“-ООД и ДДС е начислен. Предмет на доставката е 100 т слънчоглед от собствено производство. Разплащането е по банков път. Декларирано е от проверяваното лице, че продукцията е извозена от купувача за негова сметка, натоварена направо от комбайна на камионите. От анкетната карта за регистрацията на ЗП е видно, че производството на слънчоглед се осъществява в собствен и нает имот в с. Пет могили общ.Нова Загора.

- „ТЕРАМИС 2007" ЕООД гр. ***** - представена е фактура № 232/17.09.2009г., издадена на „ГИ СИЕ М" ООД, с  предмет на доставката 160 тона слънчоглед от собствено производство. Дружеството е регистрирано като ЗП. Използва собствени и наети земи. Представени са карта за регистрация за обработваеми площи и култури, с които са заети. Транспортът е осъществен от купувача от склада на дружеството с.Бяло поле общ.Опан.

- „ЕРАТО-СИК - ИВАНОВ, СТАНЧЕВА И СЪДРУЖИЕ" СД гр. *****-представени са фактури № 203/23.09ЛОг. за 73.62 т слънчоглед и № 204/24.09.09г. за 60.08т слънчоглед от собствено производство, издадени на „ГИ СИЕ М" ООД. Дружеството е регистрирано като ЗП, има собствени и наети земи. Представени са карта за регистрация за обработваемите площи. Транспортирането е осъществено от купувача от навес в с.Медово.

-        „ВЕНРАД" ЕООД - фактура № 137/30.09.2009 г. за транспортирането на стоките предмет на доставка между „ГИ СИЕ М" ООД и „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД. При насрещната проверка е приложен опис на товарителници за извършен превоз от „ВЕНРАД" ЕООД за „ГИ СИЕ М" ООД към фактура № 137/30.09.2009 г.

При преглед на товарителниците органът по приходи не е открил такива за превоз на 100 т слънчоглед от с. Пет могили от ЗП Д.И.Д..

За доставката на 160 т слънчоглед по фактура № 232/17.09.09 г., издадена от „ТЕРАМИС -2007" ЕООД на „ГИ СИЕ М" ООД, са приети за налични товарителници за реално извършена доставка за 41.12 т слънчоглед- товарителници с № 009077/16.09.2009 г. за 17.5т слънчоглед и № 000181/16.09.2009 г. за 23.62 т слънчоглед за превоз от с. Бяло поле, съответно до Елхово и Стара Загора. Третата представена товарителница № 009049 от 17.09.2009 г., е за превоз на слънчоглед от с. Бяло поле до Елхово и от Елхово до Стара Загора, като в нея е отразено, че товарът е върнат от “Бисер Олива” и няма подпис на получател.

За доставките от „ЕРАТО-СИК - ИВАНОВ, СТАНЧЕВА И СЪДРУЖИЕ" СД са приложени пет броя международни товарителници за превоз на 113.04 т слънчоглед от с.Медово до Александрополи Гърция на дати 22.09.2009г. и 23.09.2009 г. Във всички товарителници като изпращач е посочен „РАДИКАЛ" ООД. Съгласно отразеното в РА и РД, от 133.70 т слънчоглед по фактури № 203/23.09.2009 г. и № 204/24.09.2009 г., издадени от „ЕРАТО-СИК - ИВАНОВ, СТАНЧЕВА И СЪДРУЖИЕ" СД на „ГИ СИЕ М" ООД, са налице документи за извършена доставка за 113.04 т.

Относно доставките на 363.99 т за 2010 г. слънчоглед и 240.320 т пшеница като предходни доставчици са посочени „ЕВРОФОКС" ЕООД и ЕТ "Гено Димитров".

При насрещната проверка на „ЕВРОФОКС" ЕООД гр. ***** е извършена проверка на иззетите документи от ОД „Полиция" гр. *****. Констатирано е, че „ЕВРОФОКС" ЕООД е издало девет фактури от м.10.2009 г., м.03.2010 г. и м.04.2010 г. за пшеница и слънчоглед, описани подробно в РА и РД. Не са открити приемателни или други документи, доказващи прехвърляне на стоката от ЕООД "ЕВРОФОКС" на „ГИ СИЕ М" ООД, товарителници, складови разписки, експедиционни бележки. Към фактурите са приложени декларации от търговец на зърно за произход и добра земеделска практика, подписани от Н.И.Ф., законен представител на „ЕВРОФОКС" ЕООД, в които не е отбелязано откъде е закупено зърното. Отразено е, че плащането е в брой, но няма приложен касов бон.

Отразено е в РА и РД, че се приема наличие на реално извършена сделката по фактура № 78/30.11.2009г., издадена на „ГИ СИЕ М" ООД от ЕТ „Гено Димитров” за доставка на 34.32 т. пшеница.

Предвид събраните доказателства, органът по приходи е отразил в РД и РА, че относно фактурираните от „ГИ СИЕ М" ООД 246.724 т пшеница за м.09.2009 г., реално е доказан произход и се приемат за извършени доставките на 174.82 т /в т.ч. за 41.12т с предшестващ доставчик „ТЕРАМИС-2007" ЕООД и 133.7 т с предшестващ доставчик СД „ЕРАТО“. За фактурираните количества слънчоглед в м.03.2010 г. и м.04.2010 г. с предшестващ доставчик „ЕВРОФОКС" ЕООД е направена констатация, че не са налице доказателства за наличие на доставки. От фактурираните количества пшеница 240.32т за м.04.2010г. е прието наличие на доставка на 34.320т пшеница с предшестващ доставчик ЕТ "ГЕНО ДИМИТРОВ". В резултат от общо 68777.52 лв. приспаднат от ревизираното дружество ДДС по фактурите, издадени от „Ги Сие М“ ООД е отказано правото на данъчен кредит за 55778.55 лв.

5. По отношение на  „РАДИКАЛ“ ООД

 Ревизираното лице е упражнило данъчен кредит по 11 бр. фактури от м.09.2009 г., м.01., м.07, м.08., м.09. и м.11.2010 г. с общ размер ДДС 16 954.69лв. Предмет на сделки са продажба на слънчоглед, пшеница, комисионна услуга и транспортни услуги.

За установяване реалността на доставки е извършена насрещна - проверка на „РАДИКАЛ" ЕООД гр. *****. Представени са копия на фактурите. Относно комисионните услуги-фактурите са издадени за извършени услуги за търговия със слънчоглед, рапица и ечемик реколта 2009г. Няма приложени договори между контрагентите и не става ясно естеството на услугата, за която се получава комисионна. Не е уточнено как е определено количеството и цената на услугата и начина на плащане.

Относно транспортните услуги - съгласно приложена декларация същите са извършени с автомобили и шофьори на „ГРАНД" ООД като за целта „ГРАНД" ООД е фактурирал транспортната услуга към „РАДИКАЛ" ЕООД. Представени са следните документи към фактурите за извършени транспортни услуги:

- по фактура № 1755/24.09.2009 г. на стойност 736.80 лв. и ДДС 147.36 лв.- 4 бр. товарителници за превоз на 59.8 т слънчоглед от с. Княжевско до Стара Загора „Бисер олива" и една - за превоз на 14.58 т слънчоглед от с. Еленово Стара Загора до „Бисер олива". Товарителниците са издадени от превозвача „ГРАНД" ООД и нямат подписи и печати.

- по фактура № 1756/24.09.2009 г. - на стойност 855.50 лв. и ДДС 171.10 лв. за извършен международен транспорт. Приложени са ЧМР за 15.300 т слънчоглед по инвойс № 116/25.09.2009г. и ЧМР за 14.260т слънчоглед по инвойс № 115/25.09.09г. Те са с изпращач „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД, товарен пункт Стара Загора, разтоварен- Александрополи, Гърция.

- по фактура № 1918/30.01.2010 г. на стойност 278.40 лв. и ДДС 55.68 лв. Приложена е товарителница за превоз на 27.840 т пшеница от с. Еленово до Мелница „1-ви май" гр.Чирпан.

- по фактура № 2280/31.08.2010 г. на стойност 5228.11 лв. и ДДС 1045.62 лв. Приложени 20 бр. товарителници за превоз на пшеница, ечемик или рапица. За 13 от товарителниците се установява, че са издадени от превозвача „ГРАНД" ООД и нямат подписи и печати. Останалите 7 бр. Са издадени от „РАДИКАЛ" ЕООД като нямат подписи на получател и изпращач. Освен това се констатира, че в полето „Изпращач" написаното е заличено и на негово място е вписано като изпращач „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД.

- по фактура №2298/3 0.09.2010 г. - на стойност 1984.96 лв. и ДДС 396.99 лв. са приложени 5 бр. товарителници за превоз на пшеница или слънчоглед и същите нямат подписи и печати.

- по фактура № 2355/05.11.2010 г. на стойност 1070.00 лв. и ДДС 214.00лв. - приложени са две товарителници за превоз на пшеница и зърно. На едната не е видно кой е превозвач и кой изпращач, а на другата - не се установява кой е товародател и липсва подпис на получател.

Относно фактури с № 1650/24.09.2009 г. за 60 т слънчоглед на стойност 18900 лв. и ДДС 3780 лв.; № 1684/24.09.2009 г. за 149.64 т слънчоглед на стойност 47136.60лв. и ДДС 9427.32 лв. и № 2217/30.04.2010г. за 21.55 т пшеница на стойност 4999.60 лв. и ДДС 999.92 лв., приложена е декларация от управителя на „РАДИКАЛ" ЕООД, че няма съпътстващи документи – товарителници, складови разписки, експедиционни бележки, пътни листове, тъй като транспортът е бил организиран от „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД и е бил за негова сметка. „РАДИКАЛ" ЕООД не е ползвало обекти за съхранение на зърното, тъй като то е товарено директно от базите на доставчика с транспорт организиран и за сметка на „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД. Като предходен доставчик на фактурираните 209.64 т слънчоглед са посочени следните доставчици със съответните фактури: „ГИ СИЕ М" ООД по фактура № 29/25.09.2009 г. за 120.45 т. слънчоглед и ЗП Продан Георгиев с фактура № 1/24.09.2009 г. за 60 т. слънчоглед и КИ 2/25.09.09 г. за /-10.84т/ общо 49.16 т слънчоглед и ЗКПУ „ПЛОДОРОДИЕ" с две фактури от 24.09.2009 г. за общо 28.32 т слънчоглед. Отразено е в РД и РА, че извършените насрещни проверки на ЗП Продан Георгиев и ЗКПУ „ПЛОДОРОДИЕ" не водят до констатации.

Относно сделките с предходен доставчик „ГИ СИЕ М" ООД - при извършената насрещна проверка е констатирано, че фактура № №29/25.09.2009 г., е издадена на „РАДИКАЛ" ЕООД, с предмет на доставката 120.46 т слънчоглед реколта 2009 г. Между контрагентите няма подписани договори. Относно плащането са представени банкови извлечения за извършено плащане по банков път. Като предходен доставчик е посочен СД „ЕРАТО СИК- ИВАНОВ, СТАНЧЕВА и СЪДРУЖИЕ" с приложени фактури с № 203/23.09.2009 г. за 73.620 т слънчоглед и № 204/24.09.2009 г. за 60.08 тона слънчоглед. Относно първични документи, съставени по повод изпълнението на доставките от „ГИ СИЕ М" ООД към „РАДИКАЛ" ЕООД е декларирано, че товаренето на стоката е станало от склад на доставчика, а транспортът е за сметка и е осигуряван от купувача. Представени са седем бр. ЧМР за превоз на слънчоглед общо около 150 тона в периода 21.09. - 23.09.2009 г. Същите са издадени във връзка с инвойс-фактури №№ 1629, 1628, 1636, 1647, 1648, 1630 и 1633. Всички те са с изпращач „РАДИКАЛ" ЕООД и получател AGROINVEST s.a. з.а. А1ехаndгоорoi GRЕЕСЕ. В тази връзка, направена е констатация, че след като в международните  товарителници е  вписано като изпращач „РАДИКАЛ" ЕООД с положени подпис и печат на това дружество, то следователно процесният 120.46 т слънчоглед, е станал предмет на ВОД с доставчик „РАДИКАЛ" ЕООД. При направена справка в информационната система VIES, посочените инвойс фактури са част от декларирани от „РАДИКАЛ" ЕООД ВОД за м.09.2009 г. Направен е извод, че същият слънчоглед /120.46 т,/ не може да бъде закупен и от фирма „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД.

Предвид горното, счетено е, че не се доказва наличие на доставка съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗДДС и са налице основания да се откаже приспаднатият данъчен кредит: относно фактури за извършени транспортни услуги с №№ 1755/24.09.2009 г. с ДДС- 147.36 лв., 2280/31.08.2010 г. с ДДС 1045.62 лв. и 2298/30.09.2010г. с ДДС 396.99 лв.- на представените при проверката товарителници, пътни листи, приемо-предавателни протоколи липсват съществени реквизити - не са попълнени полетата за „Изпращач" и „Получател", или същите са поправени, липсват подпис и печат на Получател; относно фактурите за комисионни услуги съответно с ДДС 510 лв. и 206.70 лв. - не са приложени договори и не може да се установи естеството на услугата, за която се получава комисионна. Не е уточнено как е определена цената на услугата и плащането. Относно фактурите за стоки: от цялото количество фактуриран слънчоглед -209.6 т през м.09.2009 г. от „РАДИКАЛ" ЕООД на „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД, реално е доказано наличието и транспортирането на 77.48 т слънчоглед до „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД от „РАДИКАЛ" ЕООД. Предвид това е признат данъчен кредит за посоченото количество за 4881.24 лв. от общо приспаднатия 13207.32лв. /77.480 т х 315.00 лв./т = 24 406.20 лв. х 20% - 4 881.24 лв./ Не е признато правото на данъчен кредит в размер на 8 326.08 лв. за м.09.2009 г. по доставките на слънчоглед. Или от общо приспаднат данъчен кредит в размер на 16954.66 лв., не е признат такъв за 10632.75лв.

6. За „АГРОРЕКОРД" ЕООД

„СТРАГЪЛ КОМЕРС“ ЕООД е отразило в дневниците за покупки три фактури от м.08.2010 г. и м.09.2010 г. на обща стойност 79128 лв. и ДДС 15825.60 лв., с предмет пшеница и слънчоглед.

Извършена е насрещна проверка на „АГРОРЕКОРД" ЕООД гр. *****. Представени са копия на фактури № 60/31.08.2010 г., № 61 от 09.09.2010 г. и № 63/10.09.2010 г. Няма подписани договори между контрагентите. Представени са банкови извлечения за извършеното плащане изцяло по банков път. Като предходен доставчик е посочено „ДЕЛЕВ" ЕООД БУЛСТАТ 123691072 с фактури № 1039/09.09.2010 г. и № 1040/10.09.10 г., с предмет на доставки съответно 37.400 т пшеница и 77.160 т слънчоглед. По количества и дати двете фактури съответстват като предходни доставки за фактури № 61/09.09.2010 г. и № 63/10.09.2010 г. издадени от „АГРОРЕКОРД" ЕООД на „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД. По.фактура № 60/31.08.10 г. за 83100 кг пшеница като предходен доставчик е посочен Т.Н.К. ЕГН **********. Приложен е договор за покупко-продажба от 31.08.10 г. за 83100 кг пшеница. Във връзка с други съпътстващи доставките документи е декларирано от управителя, че транспортът по доставките е осигурен от получателя. В дружеството няма наети лица по трудови или граждански договори, не са представени счетоводни сметки, от които да е видно дали дружеството разполага с ДМА. "АГРОРЕКОРД" ЕООД притежава лиценз за търговия със зърно. Дерегистрирано е по ЗДДС на основание чл. 176 от ЗДДС, на 02.08.2011 г.

Констатира се при ревизията, че фактури с номера 1039/09.09.10 г.и 1040/10.09.10г: не са отразени в дневниците~за продажби на „ДЕЛЕВ"ООД и размера на данъка не е включен при определяне на резултата в подадените СД по ЗДДС, нито в следващите данъчни периоди, т. е. ДДС не е начислен, съгласно изискванията на ЗДДС. В хода на настоящата ревизия е извършена насрещна проверка на „ДЕЛЕВ" ООД, при която въпреки връчено ИПДПОЗЛ, от дружеството не са представени и входирани документи, справки и писмени обяснения, изискани по реда на ДОПК. В тази връзка е направена констатация, че не могат да бъдат установени взаимоотношенията между „ДЕЛЕВ" ЕООД и „АГРОРЕКОРД" ЕООД; наличие на договори, анекси към тях, приемателно-предавателни протоколи, наличие на материално-техническа база и трудов ресурс; счетоводното отразяване на ДДС по доставките; транспортиране на стоките; плащане; предходни доставчици, плащания, договори и наличие на други документи. Не може да се установи място и дата на извършване на доставките. Във връзка с изясняване на факти и обстоятелства по повод доставки от „ДЕЛЕВ" ЕООД, по които „АГРОРЕКОРД" ЕООД е получател, на „АГРОРЕКОРД" ЕООД е връчено ИПДПОЗЛ, касаещи доставките по фактури за покупки от „ДЕЛЕВ" ЕООД. В отговор от „АГРОРЕКОРД" ЕООД са представени фактури с доставчик „ДЕЛЕВ" ЕООД гр. *****, една декларация за произход на зърно и добра земеделска практика и справки по натури към 30.09.2010 г. за пшеница и ечемик и към 31.12.10 г. за слънчоглед. С представени писмени обяснения са приложени фактури за транспортни разходи във връзка с доставката и реализацията. Фактурите са издадени от различни доставчици с предмет извършена транспортна услуга, превоз на слънчоглед, но към нито една фактура не са приложени товарителници. Не са представени доказателства от доставчика за извършени товаро-разтоварни дейности, данни за транспортно средство, с което е извършен превоза на стоките, данни за шофьор, идентификационни данни, не са представени складови/експедиционни документи, не е посочен обект на доставчика, където е станало прехвърлянето на стоките и на коя дата; кое лице е получило стоките не е посочен обект, където са съхранявани стоките; предходен доставчик - не е установен произхода на стоката.

В резултат от установеното в хода на ревизията е прието, че „АГРОРЕКОРД" ЕООД не е получило реално стоки от „ДЕЛЕВ" ЕООД. От своя страна, за да извърши доставка на „Страгъл Комерс" ЕООД „АГРОРЕКОРД" ЕООД трябва да притежава предмета на доставката, а от гореизложеното е видно, че реална стопанска операция по прехвърляне собственост на пшеница и слънчоглед, не е осъществена. На основание чл. 70, ал.5 и във връзка с чл. 68,ал.1,т.1 от ЗДДС, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактура № 61 за 2019.60 лв. и по фактура № 63 за 8487.60 лв. или общо 10507.20 лв.

7. „САТКОМ“ООД

Ревизираното дружество е приспаднало данъчен кредит по множество фактури от м. 09.2010 г, до м.01.2011 г. вкл. на обща стойност 591 241.49 лв. и ДДС 118 248.30 лв., издадени от „САТКОМ" ООД с предмет на сделки пшеница и слънчоглед.

Извършена е насрещна проверка на „САТКОМ" ООД гр. *****. Връчено е ИПДПОЗЛ. Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС по чл. 176 от ЗДДС, по инициатива на орган по приходите, считано от 29.11.2010г. Не са представени фактурите, предмет на проверка. Представени  са дневници  за продажби, от които е видно, че част от фактурите са включени за месеците от м.12.2010 г. до м.03.2011 г. Представени са разпечатки от сметки 304, 411, 4532, и 702. Не са представени документи за предходни доставки. Видно от информационната система VАТ за цялата 2010 г. САТКОМ ООД е включило в дневници за покупки само две фактури, издадени от „АГРО ГАРАНТИ" ЕООД с Булстат 123687519. Фактури със същите номера действително са включени в дневник за продажби на „АГРО ГАРАНТИ" ЕООД, но с друг контрагент. Не са представени други документи, съставени по повод изпълнението на доставките от „САТКОМ" ООД за „СТРАГЪЛ КОМЕРС" ЕООД. Относно кадровата и техническа обезпеченост на доставките-не са представени никакви доказателства. Видно от Регистър на трудовите договори последните трудови договори в „САТКОМ" ООД, са прекратени на 15.06.2009г. След тази дата няма лица, назначени на трудов договор. „САТКОМ" ООД не е представил лиценз за търговия със зърно.

Предвид горното, направен е извод за липса на извършени доставки по фактурите, издадени от „САТКОМ" ООД и на основание чл. 70,ал.5 и във връзка с чл. 68,ал.1,т.1 от ЗДДС, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит.

При това положение се налага безспорния извод за липсата на действително осъществяване на процесните доставки предвид неосигуреността им от кадрова и материално-техническа страна. За нито един от обсъдените по-горе доставчици не се представят в хода на ревизията, нито пък в хода на това съдебно производство доказателства за това, че притежава складове например, където да е съхранявал доставените стоки /слънчогледа, рапица, ечемик, пшеница …/ в количествата, посочени в процесните фактури, или работници, които да са извършили товаро-разтоварните дейности на процесните количества. Липсват въобще доказателства, че доставчиците са разполагали с посочените  във фактурите стоки, за да бъдат осъществени процесните доставки. При част от доставчиците въобще липсват доказателства за придобиването от тях на доставените впоследствие към жалбоподателя стоки. Доставяните стоки /слънчоглед, рапица, ечемик, пшеница …/ представляват родово определени вещи, а в случая  липсват доказателства за натоварването им и техния транспорт, от които да може да се установи по безспорен начин, че те са били предадени на купувача по смисъла на чл.24 ал.2 ЗЗД досежно прехвърляне на собствеността върху същите. Неустановеността на прехвърлянето на собствеността върху съответните родово определени вещи чрез тяхното отделяне или предаване, налага извода, че единствено счетоводното отразяване на доставките не е основание да се приеме, че същите са реално осъществени. Ангажираните в хода на съдебното производство свидетелски показания не могат да наведат съда на извод, различен от вече направения, тъй като същите страдат от липса на конкретизация и не могат да бъдат съотнесени към конкретна доставка при непредставянето на писмени доказателства за осъществен транспорт на стоките.

Данните за последваща реализация на идентични стоки /за което се представят писмени доказателства/ не потвърждават по безспорен начин, че те касаят стоките по процесните фактури при липсата на доказателства за  наличността на същите  у доставчиците.

Горният извод за липсата на действително осъществяване на доставките  не може да бъде оборен и от приетата по делото ССЕ – същата почива единствено на документална проверка като каза се, че осчетоводяването на фактурите не може да формира извод за реалното осъществяване на процесните доставки.

Нито в хода на ревизията, нито в хода на съдебното производство се ангажираха доказателства за действителното осъществяване на процесните доставки. Каза се, липсват доказателства самите доставчици да са придобили стоките, за да може да бъде реализирано реалното им прехвърляне към  жалбоподателя при това при съобразяване с обстоятелството, че се касае за родово определени вещи. Липсват приемо-предавателни протоколи и кантарни бележки към доставчиците и към самия жалбоподател, за да се осъществи прехвърлянето на стоките. Липсват писмени доказателства за транспорт. Не се ангажираха и доказателства за кадровата обезпеченост на доставчиците, както и за материално-техническата им възможност да осъществят процесните доставки.

След като не са ангажирани доказателства за релевантните по спора факти, а именно за възможността доставчиците да са извършили процесните доставки – нито в хода на ревизията, нито в съдебното производство са представени доказателства, различни от процесните фактури, липсват такива, доказващи наличието на кадрова, техническа и материална осигуреност на доставчиците, то законосъобразно е отказано правото на данъчен кредит.

Неоснователни са и изложените доводи за естеството на транзитната продажба по смисъла на чл.329 от ТЗ, откъдето се извеждат изводи и за реалността на сделките. В тази връзка от страна на ответника в решението са изложени доводи и същите не следва да бъдат преповтаряни.

След като по делото не е доказано фактурираните стоки и услуги да са доставени от издателите на фактурите и в предмета на делото не е установяване дали са доставени услугите от трето лице, то правилно органите на приходната администрация са приложили  чл.70 ал.5 ЗДДС, който обхваща и процесния случай на издадени фактури без основание – без да е настъпило данъчно събитие по чл.25 ЗДДС като възраженията на жалбоподателя в тази насока не са основателни. Съгласно чл.168 и чл.178 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006г. относно общата система на данъка върху добавената стойност за възникване на правото на приспадане на данъчен кредит и неговото упражняване има изискване получателят по доставката да разполага с фактура за доставката и доставката да е осъществена. Изводът следва от редакцията на текстовете. В този смисъл няма противоречие между уредбата на правото на приспадане на данъчен кредит в Директивата и ЗДДС. По чл.68 ал.1 т.1 ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която данъчно задълженото лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги. По чл.69 ал.1 т.1 ЗДДС получателят регистрирано по закона лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът му е доставил или предстои да му достави. Фактурите не са авансови, поради което втората хипотеза не е приложима в случая. И двете разпоредби изискват да е налице осъществена доставка, за да възникне и се упражни правото на приспадане на данъчен кредит. Доводите  на жалбоподателя за прилагане практиката на СЕО и СЕС са неоснователни. По приложимата Директива 2006/112/ЕО, както и по отменената с нея Шеста директива относно общата система на данъка върху добавената стойност СЕО в решение по дело С-152/02г. приема, че за да се признае право на приспадане на данъчен кредит е необходимо не само получателят да разполага с фактура,  а и доставката да е осъществена. В този смисъл е и решението на СЕС по дело С-324/11. Евентуално позоваване на решенията по дело С-80/11 и дело С-142/11 на СЕС е неоснователно. Позоваването на практиката на СЕС не освобождава данъчно задълженото лице от изискванията по ЗДДС да установи наличие на предпоставките за признаване правото на приспадане на данъчен кредит, първата от които е осъществяване на доставка на стоки и услуги в случая. Правото на Европейския съюз не съдържа правила относно преценката на доказателствата за осъществяване на доставките, като националните съдилища прилагат националните си процесуални правила при преценката настъпило ли е данъчно събитие по фактурата, издадена на ревизираното лице.

Предвид посоченото жалбата следва да бъде отхвърлена като недоказана и неоснователна в частта й относно непризнаването на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС.

При този изход на делото, на ответника следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 23 302 /двадесет и три хиляди триста и два/   лева съобразно отхвърлената част на жалбата.

Водим от горното и на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК, Пловдивският административен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Страгъл Комерс“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от С.Б.К., управител на дружеството, против РА № 241103714/02.12.2011 г., издаден от В.Т.С.  на длъжност ст.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив,  в потвърдената част с Решение № 240/02.03.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ гр.Пловдив.

          ОСЪЖДА „Страгъл Комерс“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от С.Б.К., управител на дружеството, да заплати на  Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 23 302 /двадесет и три хиляди триста и два/  лева, представляваща  възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

          Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                           Председател: