Описание: Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 22 януари 2013 година

 

           

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в открито заседание на четиринадесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

при секретар С.Д., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 1143 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на К.И.Т. и И.И.Т. *** против заповед № КД-14-18 от 23.02.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК София, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със заповед № РД-14-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София, представляващо: нанасяне на нови обекти – поземлен имот с идентификатор 56784.520.1606 с площ 469 кв.м, собственост на Н.Т.М.; поземлен имот с идентификатор 56784.520.1607 с площ 338 кв.м, собственост на А.Т.А.; сграда с идентификатор 56784.520.1606.1 с площ 165 кв.м, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.520.1606.2 с площ 46 кв.м, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.520.1607.1 с площ 391 кв.м, без данни за собственост; схеми на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 56784.520.1606.1, 56784.520.1606.2, 56784.520.1607.1; заличени обекти.

Жалбоподателите твърдят, че оспорената заповед е незаконосъобразна. Твърди се, че не са спазени задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в съдебните решения, на които се основава заповедта. Не са отразени правилно собствениците на поземлен имот с идентификатор 56784.520.1606, както и на сградите в него с идентификатори 56784.520.1606.1 и 56784.520.1606.2, неправилни са схемите на самостоятелен обект с идентификатори 56784.520.1606.1.1 и 56784.520.1606.1.2, тъй като това е един обект. Според жалбоподателите заповедта е издадена в нарушение на материалния закон, поради което се иска нейната отмяна и присъждане на направените разноски. Допълнителни съображения са изложени в писмената защита на адв. М., представена на 18.01.2012 г.

Изпълнителният директор на АГКК чрез процесуалния си представител моли да се отхвърли жалбата, счита, че правилно е изпълнено съдебното решение по предходното дело. СГКК работи само по документи и не може да конституира наследници и да определя права на собственост. Съдебно-техническата експертиза е установила по безспорен начин наличието на два самостоятелни обекта. Моли да бъде потвърдена оспорената заповед. Претендира разноски.

Заинтересованата страна В.М.В. чрез процесуалните си представители адв. П. и адв. Т. моли да се остави без уважение подадената жалба. Претендира разноски.

Заинтересованите страни М.Т.А. и А.Т.А. чрез адв. Х. молят да се постанови решение въз основа на приетата съдебно-техническа експертиза и доказателствата по делото.

Заинтересованата страна Л.С.Д. в писмен отговор на жалбата посочва, че същата е неоснователна и необоснована и моли тя да бъде отхвърлена.

Останалите заинтересовани страни не вземат становище по жалбата.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от лица с правен интерес, чиито права пряко се засягат от оспорената заповед, в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването, извършено с писма с обратна разписка (л.23 и 24 от делото), и срещу заповед, която съгласно чл.54, ал.2 ЗКИР може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота. Изложеното налага извод, че жалбата е допустима, а разгледана по същество тя е основателна поради следните съображения:

Административното производство по издаване на оспорената заповед е започнало въз основа на заявление с вх.№ 94-1152 от 16.01.2012 г. на Л.С.В., в качеството на представител на В.М.В., и във връзка с изпълнение на решение № 306 от 04.03.2010 г., постановено по адм. дело № 1248/2009 г. на Административен съд Пловдив, оставено в сила с решение № 269 от 10.01.2011 г. по адм. дело № 6415/2010 г. на ВАС, VІ о.; решение № 396 от 09.03.2009 г. по гр.д. № 1838/2008 г. на Окръжен съд Пловдив. Представена е скица-проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съставен е акт № 81 от 19.01.2012 г. за непълноти и грешки в ПИ 56784.520.1606 и 56784.520.1607, в който е посочено, че към момента на одобряване на кадастралната карта за обектите в засегнатите имоти е имало спор за материално право и че новозаснетият обект на кадастъра 56784.520.1606 следва да се запише на наследниците на Н.Т.М., а новозаснетият обект на кадастъра 56784.520.1607 следва да се запише на името на М.Т.А. и А.Т.А.. Актът за непълноти и грешки е подписан от съставителя, от Л.В. лично и за заинтересованите лица В.В. и И.В., а за третия подпис няма посочено име. Въз основа на акта е издадена оспорената заповед № КД-14-18 от 23.02.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК – предмет на настоящото съдебно производство.

В хода на съдебното производство е допуснато извършване на съдебно-техническа експертиза, чието заключение съдът кредитира като компетентно, безпристрастно и кореспондиращо с останалите доказателства по делото. Според съдебния експерт в сграда с идентификатор 56784.520.1606.1 има три самостоятелни обекта. С оглед на този извод на съдебния експерт съдът намира, че в оспорената заповед обектите са отразени правилно като три.

При тези факти и след служебна проверка за законосъобразност на оспорената заповед на всички основания по чл.146 АПК, както и във връзка с възраженията на жалбоподателите, съдът намира, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като при издаването й са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Това е така, защото съгласно чл.53, ал.3 ЗКИР непълнотите и грешките се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. В случая тази процедура не е спазена. Актът за непълноти и грешки не е подписан от пряко заинтересованите лица и жалбоподатели по делото, наследници на Н.Т.М. съобразно представеното удостоверение за наследници (л.188 от делото) и съдебните решения за делба, както и от М.Т.А. и А.Т.А.. Жалбоподателите не са били уведомени за започналото административно производство, не са присъствали при огледа и при съставянето на акта за непълноти и грешки и не са го подписали. Липсата на подпис на пряко заинтересован собственик означава липса на съгласие за осъществяване на искането изменение на кадастралната карта и е индиция за спор за материално право, който следва да бъде разрешен по съдебен ред преди да бъде извършено изменението на кадастралната карта (чл.53, ал.2 ЗКИР). Липсата на подпис на пряко заинтересован собственик е достатъчно основание за незаконосъобразност на издадената заповед, тъй като изпълнителния директор на АГКК в този случай няма правомощие да издаде заповед за одобряване на изменение на кадастралната карта, а напротив – трябва да направи отказ. Нарушението е от категорията на съществените процедурни нарушения, тъй като води до лишаване на заинтересован собственик или носител на вещно право от участие в производството по издаване на административния акт, невъзможност да се запознава с извършените действия и събраните доказателства, да представя нови доказателства и да прави искания, до нарушаване на правото на защита. Нарушението е от категорията на съществените нарушения на административно-производствените правила, които не могат да бъдат санирани по-късно, още повече във фазата на съдебното оспорване, поради което оспорената заповед като незаконосъобразна следва да бъде отменена само на това основание.

Допуснатото нарушение на административнопроизводствените правила е довело до неизясняване на фактите от значение за правилното записване на собствениците на имотите и самостоятелните обекти според притежаваните от тях права на собственост съобразно всички решения на Пловдивския районен съд, Пловдивския окръжен съд и Върховния касационен съд по споровете за собственост и за делба между наследниците на Н.Т.М.. Ето защо при новото произнасяне административният орган следва да изиска всички съдебни решения и да посочи правилно собствениците на отделните самостоятелни обекти в кадастралния регистър. Макар и правилна по отношение на кадастралните граници и правата на собственост по отношение на имот с идентификатор 56784.520.1607 и липсата на възражения на собствениците на имота, съдът намира, че допуснатото процедурно нарушение е такова, че влияе върху законосъобразността на целия оспорен акт и налага неговата пълна отмяна.

Предвид всичко изложено оспорената заповед следва да бъде отменена. С оглед изхода на делото и направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателите за присъждане на разноските по делото същото като основателно и доказано в размер на 320 лева, от които 20 лева за държавна такса и 300 лева за адвокатско възнаграждение, следва да бъде уважено и да се осъди АГКК да им заплати тази сума. Затова и на основание чл.172, ал.2 и чл.143, ал.1 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на К.И.Т., ЕГН **********, и И.И.Т., ЕГН **********,***, заповед № КД-14-18 от 23.02.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК София, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със заповед № РД-14-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София, представляващо: нанасяне на нови обекти – поземлен имот с идентификатор 56784.520.1606 с площ 469 кв.м, собственост на Н.Т.М.; поземлен имот с идентификатор 56784.520.1607 с площ 338 кв.м, собственост на А.Т.А.; сграда с идентификатор 56784.520.1606.1 с площ 165 кв.м, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.520.1606.2 с площ 46 кв.м, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.520.1607.1 с площ 391 кв.м, без данни за собственост; схеми на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 56784.520.1606.1, 56784.520.1606.2, 56784.520.1607.1; заличени обекти.

ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София да заплати на К.И.Т., ЕГН **********, и И.И.Т., ЕГН **********,***, сумата 320 (триста и двадесет) лева, разноски по делото.

ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София за издаване на законосъобразен акт.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 

                                               Административен съдия: