Р Е Ш Е Н И Е

 

209

 

гр. Пловдив,  28 януари 2013год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Първо отделение, ХVІІІ състав в публично заседание на шести декември през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОРДАН РУСЕВ

                                 

                

при секретаря Т.К. като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1157 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

Производството е по чл.156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

      Образувано е по жалба на "Галакси гейт" ООД със седалище и адрес на управление в ***, и адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П., срещу Ревизионен акт № 160900712/28.08.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 705/20.10.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.

Жалбоподателят възразява срещу допълнително начисления му ДДС за установени липси в размер на 54382,66 лв. за данъчен период м.август 2008 г., както и срещу дължимата лихва от 781,56 лв. Отрича възприетата от ревизията сума на липсите и твърди, че органът по приходите не е изпълнил указанията на Д"ОУИ", дадени при отмяната на първоначалния ревизионен акт и връщане на преписката за нова ревизия. Не приема и тезата на ревизиращия орган за фиктивно изписване на материали по счетоводни данни. Настоява, че органът по приходите не разполага със специални знания, въз основа на които да гради изводите си в ревизионния доклад. Изтъква, че на ревизиращия орган са предоставяни всички изискани от него счетоводни и други документи. В заключение се позовава на факта, че ревизията не е изследвала дали при закупуването на стоките, приети за липсващи, жалбоподателят е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит. Моли за отмяна на обжалвания акт от Съда, както и за присъждане на разноските по производството. 

Ответникът – Директор Дирекция “ ОУИ ”– гр. Пловдив при ЦУ на НАП/понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Пловдив при ЦУ на НАП/, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение, като се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение.

         ІІ. За допустимостта :

Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил изцяло в обжалваната част. Така постановеният от Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За фактите : 

Настоящата ревизия е възложена със Заповед за възлагане на ревизия № 900289/12.03.2009 г., издадена от началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-гр.Пловдив. Ревизия на жалбоподателя е по прилагането на ЗДДС за данъчен период м.август 2008 г. За ревизиращи органи са определени С.З.М. – ст.инспектор по приходите, и К.А.Б. – инспектор по приходите. ЗВР е връчена на дружеството на 18.03.2009г., като е определен срок за завършване на ревизията – 3 месеца от връчване на заповедта. ЗВР е изменена със ЗВР № 900712/18.06.2009 г. Органът по възлагането е упълномощен със заповед № РД-09-1/03.01.2009г. на директора на ТД на НАП-гр.Пловдив. Ревизионният доклад /РД/ под № 900712 е изготвен на 31.07.2009 г. и е връчен на ревизираното лице на 03.08.2009 г. По РД жалбоподателят не е направил възражение. Със заповед № К 900712/ 04.08.2009 г. на органа по възлагането е определен компетентният орган, който да издаде ревизионен акт - К.А.Б. – инспектор по приходите. Ревизионният акт, предмет на настоящото производство с № 160900712 е издаден на 28.08.2009 г. и е връчен на задълженото лице на 01.09.2009 г.

В хода на ревизията е установено, че за посочения период основната дейност на жалбоподателя е производство на земеделска продукция в землищата на общ.Брезово и общ.Съединение, за което същият е регистриран като земеделски производител; изработка на облекла на ишлеме в гр.Раковски; строително-монтажни работи в "Комплексен търговски център-Чирпан" ООД.

В справка-декларация по ЗДДС, подадена с вх.№ 1126183/11.07.2008г., жалбоподателят е декларирал ДДС за възстановяване в размер на 48549,25 лв. По този повод е възложена проверка за установяване на факти и обстоятелства във връзка с декларираните сделки. При нея органът по приходите е установил, че жалбоподателят е закупил торове и препарати за растителна защита в количества, които многократно надвишават необходимите за торене и третиране на реколтираните култури (пшеница и слънчоглед) на база засетите площи - около 450 дка, както и агротехническата необходимост от използването за тези култури.

В тази връзка е възложена инвентаризация на наличните материални запаси на жалбоподателя. В хода на проверката органът по приходите е поискал от управителя на дружеството да представи декларация за обектите, в които се съхраняват наличните материали и продукция. Като такъв обект е посочил базата на "Екострой" ООД. Извършено е посещение на място в посочени от жалбоподателя обекти и са установени наличности, различни от тези, отразени по група 30-Материали, продукция, стоки. Установените наличности са документирани с протокол № 823162/18.08.2008 г. (л.1135 по ахд № 1988/09г.) и опис към него. Проверката е извършена в присъствието на управителя на дружеството. При съпоставка стойността на наличните стоки към 18.08.2008 г. с тези по счетоводни данни към 30.06.2008 г. - 292705,28 лв., органът по приходите е  констатирал липси на стойност 278100,53 лв.

В хода на административното обжалване на първоначално издадения РА относно констатираната липса са представени фактури, счетоводни разпечатки, искания за отпускане материални ценности, договор за аренда, като жалбоподателят е твърдял, че част от липсващите материали са вложени при извършване на различни дейности, но са изписани със закъснение след инвентаризацията. При настоящата ревизия е представена нова справка за наличности на материали и продукция по видове, количество и стойност към 18.08.2008 г., в която същите са на стойност 159057,43 лв.

Органът по приходите е изготвил сравнителна таблица, която показва изписаните материали и стоки за периода 30.06.2008г.- 18.08.2008г. За изясняване наличностите на стоки към 18.08.2008г. Органите по приходите, извършващи ревизията са приели, че освен посочените от Областната разплащателна агенция Пловдив при ДФ "Земеделие" земи, през 2008 г. жалбоподателят няма други земи за отглеждане на селскостопанска продукция; жалбоподателят не разполага с годна техника за извършване на различни дейности, свързани с отглеждането на такава продукция; не разполага със складова база за съхранение на материали, готова продукция, семена; няма механизатор, който да извършва необходимите селскостопански практики, както и материалноотговорно лице, което да приема и предава необходимите за дейността материали и готова продукция. Жалбоподателят не е представил пълна счетоводна отчетност за заприхождаване и изписване на материали и готова продукция, счетоводното изписване на същите е ставало без да се посочва по чие нареждане е извършено, за кой обект, кое материално-отговорно лице ги е получило; не са представени документи за транспорт на материали, стоки и готова продукция, както и кантарни бележки за тази продукция; закупените торове и препарати са в количества и номенклатури, които не съответстват на декларираните обработваеми площи и видове култури.

В заключение органът по приходите е приел, че стоките, материали и продукция, посочени като изписани за периода 30.06.2008г. - 18.08.2008г., са изписани фиктивно, без основание за вземане на съответната счетоводна операция. Поради това разликата между наличните стоки, материали и продукция по счетоводни данни и тези, установени при извършената от органите по приходите инвентаризация на стойност 271913,31 лв. е приета като липса, за която жалбоподателят е следвало да начисли ДДС. Тъй като не е сторил това, за данъчен период м.август 2008 г., през който е установена липсата на стоки, ревизията е начислила ДДС в размер на 54382,66 лв. и лихва за забава 781,56 лв.

РА е обжалван по административен ред, като към жалбата са приложени писмени доказателства. С Решение № 705/20.10.2009 г. на Директора на Д"ОУИ"-гр.Пловдив ревизионният акт е потвърден изцяло.

При така установеното, настоящата инстанция на съда намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в предвидения за това срок и от лице имащо правен интерес от това.На следващо място, при изложената фактическа обстановка, съдът счита, че процесният РА е издаден от компетентен орган, в изискуемата се форма и при спазени административно-процесуални правила за това.

При повторното разглеждане на делото, в изпълнение на задължителните указания, дадени в отменително Решение № 4751 от 02.04.2012год. на ВАС, постановено по ахд № 13360/11г., Осмо отделение, беше допусната съдебно-счетоводна експертиза. В заключението си вещото лице Б.Д. дава отговор на поставената задача. Сочи, че след проверка в счетоводството на жалбоподателя размерът на изцяло ползвания данъчен кредит за закупените стоки е 28955,52лв. Експертът е посочил, че в счетоводството на оспорващото дружество са били предоставени хронологичен регистър на с-ка 304 „Стоки“, с-ка 401 „Доставчици“, с-ка 411 „Клиенти“ и с-ка 702 ’Приходи от продажба на стоки“, както и счетоводна справка за наличност на стоки и материали към 18.08.2008г., подробно описани в Таблица 1 към заключението.   Тук след­ва да се посочи, че заключението на вещо­то лице се кредитира от съда. 

        При първоначалното разглеждане на делото са били приети съдебно-техническа експертиза с в.л. В.З., съдебно-рибовъдна експертиза с в.л. Н.К., съдебно-графологическа експертиза с в.л. М.С. и съдебно-счетоводна с в.л. К.И..

По тази фактическа установеност, настоящият състав на Адми­нистративен съд – гр.Пловдив намира оспорвания ревизионен акт, с който на жал­бо­подателя е начислен ДДС в размер на 54382,66лв. и лихви в размер на 781,56лв.за законосъобразен, поради следните съображения: 

Съдът възприема изводите на органите по приходите, че в случая намира приложение разпоредбата на чл. 79 ал. 3 от ЗДДС за процесния период на м. 08.2008г., където е посочено, че регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.  Установено е, че настоящото ревизионно производство е повторно и в изпълнение указанията дадени с Решение № 140/ 27.02.2009 г. на Директора на дирекция "ОУИ" гр.Пловдив, с което е отменен предходен РА № 160801814/06.01.2009 г. и преписката е върната за нова ревизия.

На следващо място съдът приема, че извършената инвентаризация на налични стоки към 18.08.2008 г., следва да бъде кредитирана, тъй като установява всички СМЦ, собственост на дружеството към посочената дата. Безспорно установено е, че в хода на ревизионното производство органът по приходите е изискал от управителя на дружеството-жалбоподател да представи декларация за обектите, в които се съхраняват наличните материали и продукция. Като такъв обект дружеството е посочило базата на "Екострой" ООД и в присъствие на негов представител е извършена инвентаризацията на СМЦ. Задължение на ДЗЛ е да декларира всички налични СМЦ, поради което и ако не го е извършило последиците са в неговата правна сфера. Действията на органа по приходите в тази насока са съобразно процесуалните правила на ДОПК. Протоколът за извършена инвентаризация от 18.08.2008 г. е изготвен в хода на първоначалното ревизионно производство и е бил присъединен в настоящото повторно ревизионно производство по надлежния процесуален ред. В тази насока е Протокол № 10489/04.06.2009 г., с който са присъединени документи и писмени обяснения, събрани в хода на първоначалната ревизия, между които е и посочения протокол от 18.08.2008г. В тази насока следва да се отбележи, че след отмяна на РА с решение на решаващия орган, ревизионното производство продължава с изпълнение на указанията, като с оглед практиката на ВАС, при повторната ревизия не е предвидено като задължителна процесуална предпоставка, издаването на нова заповед за възлагане на ревизия. Настоящият състав счита, че заключенията на ССЕ/ с вещо лице К.И. и Б.Д./, се установява, че от представеното извлечение от сметка 302-Материали за наличните материали в склад към 18.08.2008 г. наличностите по счетоводни данни възлизат в стойностно изражение на 159057,43 лева. Сумата съвпада с дебитното салдо по сметка 302-Материали по оборотната ведомост към 18.08.2008 г. При съпоставка на така установените данни с наличностите, установени в протокол № 823162/18.08.2008 г., вещото лице И. е установило липси в размер 144777,43 лв. и излишък в размер на 204,15 лв. На следващо място експертизата е установила, че представените от жалбоподателя счетоводни документи са редовно осчетоводени, като през м.август 2008 г. няма изписани на разход строителни материали. Вещото лице Б.Д. е посочила и че размерът на изцяло ползвания данъчен кредит от жалбоподателя по закупените стоки по таблица 1 възлиза на 28955,52лв.  

При тези констатации на вещите лица и предвид изложеното в настоящите мотиви, досежно доказателствената стойност на протокол № 823162/18.08.2008 г., както и възприетият подход на органа по приходите за установяване на липси при съпоставка на счетоводно отразяване по група 30 и налични стоки при извършена инвентаризация се налага извода, че след като счетоводните документи са редовно осчетоводени при дружеството, то съдът е на становище, че при дружеството са установени за м.08.2008г. липси, в размер на 144 777,43 лв. При спазване на §1, т.10 от ДР на ЗСч, съгласно който инвентаризация е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики, вещото лице е установило, че от представеното извлечение от сметка 302-Материали за наличните материали в склад към 18.08.2008 г. наличностите по счетоводни данни възлизат в стойностно изражение на 159057,43 лева. Сумата съвпада с дебитното салдо по сметка 302-Материали по оборотната ведомост към 18.08.2008 г. Именно при съпоставка на счетоводните данни към 18.08.2008г. с наличностите, установени в протокол № 823162/18.08.2008 г., в.л. е установило липси в размер 144777,43 лв. , поради което на размерът на ДДС следва да е в размер на 28955,52лв.

        Досежно втория спорен момент, а именно наличието на предпоставките на чл.79, ал.3 от ЗДДС, действително доказателствената тежест за установяване на положителния факт на изцяло или частично приспаднат данъчен кредит от дружеството за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, за които се установяват липси, в който размер се начислява данъка е възложена на органа по приходите. Положителният факт, като част от фактическия състав на спорното материално право, беше доказан. 

 Разпоредбата на чл.160 ал.1 от ДОПК задължава съда да се произнесе по същество досежно спорното материално право, поради което и при липса на възражения от дружеството в хода на ревизията досежно този факт, поради което съдът следва да се произнесе по същество относно размера на изцяло или частично приспаднат данъчен кредит от дружеството за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, за които ако са установени липси, в същия размер се начислява данъка. Каза се, че с обжалвания РА досежно размера на приспаднатия данъчен кредит при закупуването или производството на липсващите активи, в каквато насока е изискването на чл.79, ал.3 ЗДДС са установени липси съгласно дадените заключения от двете счетоводни експертизи. Предвид на това, обжалваният ревизионен акт е незаконосъобразен в частта му за начислен ДДС в размер на горницата над 28955,52лв. до пълния размер 54382,66лв. и съответна лихва.

По отношение възражението за нищожност на ревизионния акт поради наличие на предпоставки по чл. 133 от ДОПК съдът съобрази това, че по делото бе събран  Ревизионен акт № 160801365/06.01.2009 г./л.15/ издаден по отношение на "Галакси гейт" ЕООД / предишно наименование „Галакси гейт" ООД/ включващ период на ревизия от 23.10.2007 г. - до 31.07.2008 г., като се установи, че с Решение № 140/27.02.2009г. на решаващия орган в данъчната администрация е бил отменен и върнат за нова ревизия. Следователно  компетентността на лицето издало процесния РА е надлежна.

С оглед изхода на спора на жалбоподателя се дължат разноски/л.73/ съразмерно на уважената част от жалбата, които се констатираха в размер на 2509 лева. 

На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК ответникът по административно-правния спор има право на извършените разноски по производството, които се констатираха като възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита, конкретният размер на което, определен по реда на чл. 8 във връзка с чл.7 ал.2, т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет /Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.изм. ДВ 2/2009г. /, възлиза на сумата от 815 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивски административен съд, Първо отделение, 18 състав, 

 

РЕШИ:

 

        ОТМЕНЯ по жалба на „Галакси гейт" ООД със седалище и адрес на управление в ***, адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П.– Управител Ревизионен акт № 160900712/28.08.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 705/20.10.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, в частта му за начислен ДДС за м. 08.2008г. за горницата над 28955,52лв. до пълния размер 54382,66лв., ведно с прилежащата лихва. 

        ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.

        ОСЪЖДАГалакси гейт" ООД със седалище и адрес на управление в ***, адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П. – Управител  да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ при ЦУ на НАП сумата от 815  /осемстотин и петнадесет/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита съразмерно на отхвърлената част от жалбата.

        ОСЪЖДА  Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/при ЦУ на НАП да заплати на „Галакси гейт" ООД със седалище и адрес на управление в ***, адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П. – Управител сумата от 2509 /две хиляди петстотин и девет/ лева разноски съобразно уважената част от жалбата.

            Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: