РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

РЕШЕНИЕ

 

№ 128

 

гр. Пловдив, 17 януари  2013 год.

 

                                                                                         

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с., в открито заседание на  двадесет и пети октомври  през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева

                                                      

                  

при секретаря Марина Чиракова и участието на прокурора Стефани Черешарова,  като разгледа   докладваното от съдията административно  дело № 1162 по описа за 2012 г., и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК.

          Образувано е по жалба на „Лотос Прима“ЕООД със седалище и адрес на управление и адрес по чл.8 от ДОПК *****, представлявано от управителя З.Д.А., против РА № 261104655 от 19.12.2011 г., потвърден с Решение № 292 от 15.03.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП. Твърди се незаконосъобразност и неправилност на процесния РА като се сочи, че задълженията са установени при съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. Сочи се необоснованост на изводите на приходната администрация за липсата на реално осъществени доставки. Наведените доводи в тази насока се основават на твърдяното действително осъществяване на процесните доставки предвид редовното им осчетоводяване и последващата реализация на стоките, което е видно от събраните доказателства по административната преписка. Иска се отмяна на РА. В съдебно заседание жалбата се поддържа по изложените в нея съображения. Представя се и подробно писмено становище.   

Ответникът по жалбата - Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, чрез своя процесуален представител юрк.Атанасов взема становище, че подадената жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура, чрез прокурор Черешарова, счита жалбата за неоснователна.

Пловдивският административен съд, като прецени допустимостта на жалбата, доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната част. Така постановеният от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения в чл. 156, ал. 1 от ДОПК за това процесуален срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

Предмет на настоящото оспорване е Ревизионен акт № 261104655/19.12.2011 г., издаден от Йовка Желязкова Терзиева – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с  Решение № 292/15.03.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив  при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит на жалбоподателя в размер на 320 339,67 лева и са начислени лихви за просрочие в размер на  17 110, 61 лева.

Процесният РА е резултат от извършена на жалбоподателя ревизия. Същата е относно правилното прилагане на  ЗДДС и обхваща данъчните периоди от 01.04.2011г. до 31.07.2011г.

Ревизиращият екип е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС в обжалвания размер по фактури, издадени от изброените по-долу доставчици, тъй като е установил, че по тях не  е налице основание за начисляване на данък.

На първо място по отношение на „Дейли транс 2010” ЕООД е отказан данъчен кредит  в размер на 32 680лв. за м.04.2011г. по два броя фактури - № 579/04.04.2011г. и № 589/06.04.2011г.

Фактурите са с предмет на доставка различни количества слънчоглед. Във връзка с връчено му искане за представяне на документи доставчикът е представил копия на договори, приемо-предавателни протоколи, банкови документи, хронологични регистри на счетоводни сметки. Не са представени доказателства за наличието на техническа и кадрова обезпеченост за извършване на фактурираните продажби на слънчоглед.

Като са разгледали тези документи, органите по приходите са констатирали, че те документират продажба на съответно 35 тона и 180 тона слънчоглед, разтоварен в база в гр.Харманли. Единият от приемо-предавателните протоколи е с поправена ръчно дата на изготвянето. Доставчикът е дерегистриран по ЗДДС, считано от 20.04.2011г. и при извършена проверка в информационните регистри на НАП е установено, че той не е декларирал осъществяване на дейност в никакви търговски обекти, не е представил информация и за наличие на собствени или наети складови или търговски помещения, транспортни средства и други активи. Не са представени обяснения и документи относно съхранението, товаро- разтоварните работи и транспортирането на слънчогледа. Доставчикът декларира, че няма нает персонал, налични активи и не е ползвал подизпълнители. За периода, в който са издадени фактурите той има назначено само едно лице по трудов договор на длъжност рекламен агент. „Дейли транс 2010” ЕООД е представило като доказателство за закупуване от негова страна на слънчогледа два броя фактури, издадени от „Сириел трейд” ЕООД с ЕИК 201180603 през м.04.2011г. Органите по приходите са разгледали представени от последното дружество документи за м.04.2011г. и са установили, че към 01.04.2011г. то няма наличност на слънчоглед по сметка 304 Стоки. За периода 01.04-30.04.2011г. са осчетоводени покупки на слънчоглед само от „Андра холидейс” ЕООД от гр.Монтана. „Сириел трейд” ЕООД е и пряк доставчик на  „Лотос прима” ЕООД на същата стока - слънчоглед и при съпоставка на данните от представената от него „Справка транспорт за доставен слънчоглед на „Лотос прима” ЕООД”  в хода на извършена му насрещна проверка е установено, че данните от нея по отношение на дата на доставката, номер на автомобил и количество слънчоглед, съвпадат с данните за същите показатели, посочени в приемо-предавателните протоколи, подписани между „Лотос прима” ЕООД като получател и  „Дейли транс 2010” ЕООД като доставчик. От това може да бъде направен извод, че последното дружество само е издало фактури  и приемо- предавателни протоколи, но без да е налице реално предаване и приемане на слънчоглед или представените протоколи и справка са изготвени, за да докажат изгодни за жалбоподателя факти и обстоятелства, тъй като данните в тях се припокриват.

Предвид изложеното ревизиращият екип е приел, че фактурите, по които е претендиран данъчен кредит не доказват реално извършени доставки на стоки и данъкът, посочен в тях се явява начислен без основание.

На второ място по отношение на доставчика  „Сириел трейд” ЕООД по чиито доставки е отказан данъчен кредит в размер  244 080,18лв.  за м.м.04, 05  и м.06.2011г.

Фактурите са с предмет на доставка  слънчоглед. Доставчикът е представил копия на издадените фактури; договор за покупко- продажба от 05.03.2011г. и приемо-предавателни протоколи. Съгласно представената декларация слънчогледът е доставен и разтоварен в складови бази на „Тракия 2006” ЕООД. Представена е „Справка транспорт за доставен слънчоглед на „Лотос прима” ЕООД” по кантарни бележки, дати на приемане, регистрационни номера на автомобили и превозено количество слънчоглед. Самите кантарни бележки не са представени в хода на ревизионното производство.  Представен е договор за наем на складово помещение в с.Трифоново, обл.Монтана, сключен с ЕТ „Екатерина Йорданова МАГ ГЕР” от гр.Вършец и фактура с нечетлив номер за платен наем от м.06.2010г. до м.10.2010г. В хода на ревизията не са представени доказателства за това, че помещението е било използвано през данъчните периоди, през които са издадени процесните фактури- м.м.04, 05  и м.06.2011г. Въпреки изричното искане от органите по приходите, доставчикът не е представил документи и писмени обяснения относно съхранението на слънчогледа, товаро-разтоварната дейност и транспортирането му. Той е декларирал, че няма налични активи и нает персонал и не е ползвал подизпълнители. За транспортирането на слънчогледа няма издавани складови и транспортни документи- товарителници и пътни листове. Не е представена информация чия собственост са транспортните средства, описани в представената справка.

При извършени служебни проверки по време на ревизията е установено, че това дружество е с прекратена регистрация по ЗДДС от 08.07.2011г. То не е декларирало осъществяване на дейност в никакви обекти и няма данни за наличие на складови помещения. От негово име са подавани уведомления за назначени по трудови договори лица на длъжност готвач, сервитьор, барман в питейни заведения, но всички договори са прекратени през 2010г., т.е. към датата на издаване на фактурите към ревизираното лице доставчикът не е разполагал с наети по трудови договори лица. В дневниците му от м.01.2011г. до м.03.2011г. включително, не са декларирани никакви покупки, а за м.05 и м.06.2011г. са включени само покупки от „Римекс 08”ООД.

За предходни доставчици на слънчогледа са посочени:

- „Андра холидейс” ООД с ЕИК 201184854, издало на „Сириел трейд” ЕООД фактури № 27/13.04.2011г. и № 72/24.04.2011г. Към фактурите са представени и приемо-предавателни протоколи, като в някои от тях липсва информация за място и дата на предаване/приемане на стоката.

При извършената насрещна проверка на „Андра холидейс” ООД изготвеното ИПДПОЗЛ е връчено чрез прилагане към досие, тъй като при извършени две посещения на адреса за кореспонденция, там не е открит представител на дружеството. Поисканите документи не са представени;

- „Римекс 08”ООД с ЕИК2000084769- между това дружество и „Сириел трейд” ЕООД е подписан само един приемо-предавателен протокол във връзка с получаването на слънчогледа. Като са се запознали с данните в него органите по приходите са констатирали, че на датите, на които „Сириел трейд” ЕООД е издало на ревизираното лице фактурите за продажбата на слънчогледа, то не е разполагало със стоката, тъй като протоколът е от дата, следваща датите на фактурите.

От страна на „Римекс 08”ООД са представени копия на фактурите, издадени на „Сириел трейд” ЕООД, фактура издадена му от „Агрошанс груп” ЕООД с приложени договор за покупко-продажба и протоколи. Представено е обяснение, че по сделките няма разплащане. Въпреки изричното искане на органи по приходите, не са представени документи и обяснения относно съхранението, товаро-разтоварните дейности, транспортирането на слънчогледа. 

За „Римекс 08”ООД е установено, че има данъчно осигурителни задължения в особено големи размери. То е с прекратена регистрация по ЗДДС по инициатива на органи по приходите от 15.07.2011г., не е декларирало осъществяване на дейност в никакви обекти и към датата на издаване на фактурите не е имало назначени по трудови договори лица.

От събраните и разгледани по време на ревизията документи, органите по приходите са приели, че не може да бъде доказано придобиването на стоките и съответно реалното извършване на доставки по фактурите, тъй като те удостоверяват единствено разтоварването на слънчогледа в складови бази на „Тракия 2006” ЕООД, но самото ревизирано лице няма документи, касаещи получаването на стоките - складови разписки, кантарни бележки, анализни свидетелства. То не е представило доказателства да разполага със собствена или  наета складова база, в която да съхранява получения слънчоглед, не е доказало по какъв начин е  транспортиран той, нито кои са лицата, участвали при тези дейности.

След като са се съобразили с вида на  стоките по фактурите – родово определени вещи, за които не е доказано прехвърлянето на собствеността, органите по приходите са приели, че по тези фактури не е доказано извършването на доставка по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС и данъкът се явява начислен неоснователно.

На трето място по отношение на доставчика „Агрошанс груп” ЕООД на когото е отказан данъчен кредит в размер на  43 579,49лв.  за м.07.2011г.

Фактурите са с предмет на доставка  слънчоглед. Доставчикът е представил копия на издадените фактури; договор за покупко- продажба от 01.07.2011г. и приемо-предавателни протоколи с посочени дати и регистрационни номера на автомобили. Доставчикът не е представил фактури за закупен слънчоглед, или други документи, придружаващи такава покупка- складови разписки анализни свидетелства, транспортни документи. Съгласно представената декларация слънчогледът е доставен и разтоварен в складови бази на „Тракия 2006” ЕООД и доставката е за сметка на „Агрошанс груп” ЕООД. Дружеството твърди, че не разполага с кантарни бележки за разтоварените количества стоки и че същите се намират при ревизираното лице.

При извършена от органи по приходите служебна проверка е установено, че доставчикът не е декларирал осъществяване на дейност в никакви търговски обекти, не е подавал информация за дължими здравно осигурителни вноски и данък върху доходите, нито уведомления за назначени работници и служители. В регистрите на НАП липсва информация за наличие на собствени и/или наети складови и търговски помещения, транспортни средства и други активи. От изложеното е направен извод, че доставчикът не разполага с възможности за извършване продажбата на слънчоглед.

Ревизираното лице също не е представило информация за това по какъв начин е станало фактическото получаването и претеглянето на слънчогледа, кои са ангажираните с тази дейност лица, по какъв начин е транспортиран той, поради което органите по приходите са приели, че издадените от този доставчик фактури не документират реални доставки на стоки по смисъла на ЗДДС и основание за начисляване на данък по тях.

При това положение се налага безспорния извод за липсата на действително осъществяване на процесните доставки предвид неосигуреността им от кадрова и материално-техническа страна. За нито един от обсъдените по-горе доставчици не се представят в хода на ревизията, нито пък в хода на това съдебно производство доказателства за това, че притежава складове например, където да е съхранявал доставения  слънчоглед в количествата, посочени в процесните фактури, или работници, които да са извършили товаро-разтоварните дейности на процесните количества. Липсват въобще доказателства, че доставчиците са разполагали с посочените количества  слънчоглед, за да бъдат осъществени процесните доставки. Доставяните стоки /слънчоглед/ представляват родово определени вещи, а в случая  липсват доказателства за натоварването им и техния транспорт, от които да може да се установи по безспорен начин, че те са били предадени на купувача по смисъла на чл.24 ал.2 ЗЗД досежно прехвърляне на собствеността върху същите. Неустановеността на прехвърлянето на собствеността върху съответните родово определени вещи чрез тяхното отделяне или предаване, налага извода, че единствено счетоводното отразяване на доставките не е основание да се приеме, че същите са реално осъществени.

Данните за последваща реализация на идентични стоки /за което се представиха многобройни писмени доказателства/ не потвърждават по безспорен начин, че те касаят слънчогледа по процесните фактури при липсата на доказателства за  наличността на същия у доставчиците

Горният извод за липсата на действително осъществяване на доставките  не може да бъде оборен и от приетата по делото ССЕ – същата почива единствено на документална проверка като каза се, че осчетоводяването на фактурите не може да формира извод за реалното осъществяване на процесните доставки.

След като не са ангажирани доказателства за релевантните по спора факти, а именно за възможността доставчиците да са извършили процесните доставки – нито в хода на ревизията, нито в съдебното производство са представени доказателства, различни от процесните фактури, липсват такива, доказващи наличието на кадрова, техническа и материална осигуреност на доставчиците, то законосъобразно е отказано правото на данъчен кредит.

След като по делото не е доказано фактурираните стоки и услуги да са доставени от издателите на фактурите и в предмета на делото не е установяване дали са доставени услугите от трето лице, то правилно органите на приходната администрация са приложили  чл.70 ал.5 ЗДДС, който обхваща и процесния случай на издадени фактури без основание – без да е настъпило данъчно събитие по чл.25 ЗДДС като възраженията на жалбоподателя в тази насока не са основателни. Съгласно чл.168 и чл.178 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006г. относно общата система на данъка върху добавената стойност за възникване на правото на приспадане на данъчен кредит и неговото упражняване има изискване получателят по доставката да разполага с фактура за доставката и доставката да е осъществена. Изводът следва от редакцията на текстовете. В този смисъл няма противоречие между уредбата на правото на приспадане на данъчен кредит в Директивата и ЗДДС. По чл.68 ал.1 т.1 ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която данъчно задълженото лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги. По чл.69 ал.1 т.1 ЗДДС получателят регистрирано по закона лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът му е доставил или предстои да му достави. Фактурите не са авансови, поради което втората хипотеза не е приложима в случая. И двете разпоредби изискват да е налице осъществена доставка, за да възникне и се упражни правото на приспадане на данъчен кредит.
Доводите  на жалбоподателя за прилагане практиката на СЕО и СЕС са неоснователни. По приложимата Директива 2006/112/ЕО, както и по отменената с нея Шеста директива относно общата система на данъка върху добавената стойност СЕО в решение по дело С-152/02г. приема, че за да се признае право на приспадане на данъчен кредит е необходимо не само получателят да разполага с фактура,  а и доставката да е осъществена. В този смисъл е и решението на СЕС по дело С-324/11. Позоваването в писмената защита на решенията по дело С-80/11 и дело С-142/11 на СЕС е неоснователно. Позоваването на практиката на СЕС не освобождава данъчно задълженото лице от изискванията по ЗДДС да установи наличие на предпоставките за признаване правото на приспадане на данъчен кредит, първата от които е осъществяване на доставка на стоки и услуги в случая. Правото на Европейския съюз не съдържа правила относно преценката на доказателствата за осъществяване на доставките, като националните съдилища прилагат националните си процесуални правила при преценката настъпило ли е данъчно събитие по фактурата, издадена на ревизираното лице.

Предвид посоченото жалбата следва да бъде отхвърлена като недоказана и неоснователна в частта й относно непризнаването на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС.

При този изход на делото, на ответника следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 199,01 лева съобразно отхвърлената част на жалбата.

Водим от горното и на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК, Пловдивският административен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата „Лотос Прима“ЕООД със седалище и адрес на управление и адрес по чл.8 от ДОПК *****, представлявано от управителя З.Д.А., против РА № 261104655 от 19.12.2011 г., потвърден с Решение № 292 от 15.03.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП.

          ОСЪЖДА „Лотос Прима“ЕООД със седалище и адрес на управление и адрес по чл.8 от ДОПК *****, представлявано от управителя З.Д.А.  да заплати на  Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 7 199,01 /седем хиляди сто деветдесет и девет/ лева, представляваща  възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

          Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

         

                           Председател: