Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер      10         Година  2013, 03.01          Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав

 

   на 31.10.2012 година

 

в открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР К.

 

Секретар: С.С.

                                        

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ ЯВОР К. адм. дело номер 1243 по описа за 2012 година и като обсъди :

 

       Производство пред първа инстанция.

Жалбоподателят Областен управител на област – Пловдив е оспорил пов­торно приетото с точка 2 на ре­шение №44, взето с Протокол №7/30.03.12г., решение №34, взето с Протокол №6/05.03.2012г. на Общински съвет – Съе­динение, с което е разрешено подпомагането на ФК “Спортист” село Голям Чар­дак с приходи от общински характер в размер на 10 000 лева за: транспортни разходи, съдийски такси, екипировки, топки, футболни обувки, анцузи, разходи за подготовка и лагери и други извънредни разходи.

Недоволен от така приетото в тази му част повторно решение, жалбо­подателят счита, че са налице съществени нарушения на материалния закон, по­ради което настоява за отмяната му. Претендира присъждане на разноски.

Ответният Общински съвет – Съединение счита оспорването за неосно­ва­­телно и настоява за отхвърлянето му. Претендира разноски.

Заинтересованата страна – Сдружение футболен клуб “Спортист 1948” село Голям Чардак не взема становище по жалбата.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, VІІ състав, след като преце­ни поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ­водство доказа­телст­ва, намира за установено следното.

От представената като пълна от ответника, а и от представените от ос­пор­ващия релевантни доказателства, касаещи административната процедура по чл.45 ЗМСМА, се установява, че с решение №34, взето с Протокол №6/05. 03.2012г. Общински съвет – Съединение е приел решение да се подпомогнат общо три футболни клуба на територията на община Съединение със съответ-ни суми от общинския бюджет на основание чл.59 ал.2 от Закона за физическо­то възпитание и спорта/ЗФВС/ и съгласно предложение на Зам. Кмета на Об­щи­ната вх.№52 от 17.02.2012г.

След извършено оспорване от страна на жалбоподателя на това реше­ние по реда на чл.45 ал.4 ЗМСМА под формата на “връщане” акта за ново об­съждане в ОбС – Съединение, ответникът на основание чл.45 ал.9 във вр. с ал.10 ЗМСМА повторно е приел решението само в частта му, с която се прие­ма да се подпомага със сумата от 10 000 лева на ФК “Спортист” село Голям Чар­­дак.

От страна на Областния управител се сочи, че е нарушена новелата на чл.59 ал.2 ЗФВС, тъй като е подпомогнат правен субект, който не притежава качеството на регистриран член на БФС. Като допълнителен аргумент е отбе­лязано, че футболният клуб е регистрирал като предмет на дейност – извърш­ването на допълнителна стопанска дейност.

Преди всичко следва да се посочи, че новелата на чл.59 ал.2 ЗФВС им­перативно сочи, че “Общините могат да подпомагат спортни организации, спорт­ни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Т.е. изисквавенето на този институт е в случая да е на­лице “спортна организация”, чието седалище и дейност да са на територията на Общината.

Съгласно дефинитивната норма на чл.10 ал.1 ЗФВС “Спортните органи­за­ции са юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно административна дейност по един или няколко вида спорт и раз­виват и популяризират физическото възпитание и спорта”, а в ал.2 е посоче­но, че “Спортните организации са: спортни клубове, спортни федерации и на­цио­нал­ни спортни организации”.

В казуса от представените и допълнително събрани при съдебното дире­не доказателства се установи, че подпомаганата организация има регистрирано качество на юридическо лице – сдружение за осъществяване на дейност в об­ществена полза, което обстоятелство е вписано в регистъра за юридическите ли­ца с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридичес­ко­то лице с нестопанска цел, поради което е и неотменимо съгласно чл.2 ал.2 ЗЮЛНЦ.

Отделно от това съгласно чл.3 ал.3 ЗЮЛНЦ “Юридическите лица с несто­панска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свър­зана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като из­ползват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели”. Т.е. извършването на стопанската дейност не е забранено априори за те­зи правни субекти.

В тази връзка е видно от представеното Удостоверение за актуално със­тоя­ние от регистъра на Окръжен Съд – Пловдив, че е вписана “допълнителна стопанска дейност” и то все във връзка с основната такава съгласно предста­вения по делото Устав на сдружението/чл.9 от него/.

С оглед на изложеното допълнителният аргумент в оспорването се явява неоснователен.

Такъв обаче е и основният мотив, послужил за обосноваване на жалбата до Съда, че сдружението не е спортен клуб по смисъла на чл.10 ал.2 и ал.6 ЗФВС.

Напротив, от всички събрани по делото доказателства безспорно се уста­новява, че на първо място е налице юридическо лице, то е регистрирано като спор­тен/футболен/ клуб и най – сетне е член на съответната лицензирана спорт­на федерация – Българският футболен съюз/БФС/.

Видно е в тази връзка, че с официално писмо лист 55 от делото БФС со­чи, че сдружението е член на федерацията от месец януари 2009г./временен от месец февруари 2008г. съгласно служебна бележка на лист 45 от делото/ и участва като такъв във футболното първенство 2012/2013 година с отбор мъже в областна “А” група на Зоналния съвет на БФС – Пловдив.

От представените документи от регистъра се установява, че седалището на спортния клуб е на територията на Община – Съединение, където сдруже­нието осъществява и дейността си. Т.е. изпълнени са били в цялост изисква­нията на чл.59 ал.2 ЗФВС по отношение на този правен субект, поради което и за­коносъобразно към момента на приемане на оспореното решение ответникът е решил да осъществи подпомагането му със сумата от общо 10 000 лева за: транс­портни разходи, съдийски такси, екипировки, топки, футболни обувки, ан­цу­зи, разходи за подготовка и лагери и други извънредни разходи.

С оглед на изложеното направеното оспорване от страна на Областен упра­вител – Пловдив е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

Областна администрация – Пловдив следва да заплати на Общински съвет – Съединение сумата от 200 лева, направени разходи да осъществената за­щита от адвокат в това съдебно производство.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областен управител на област – Пловдив срещу повторно приетото с точка 2 на ре­шение №44, взето с Протокол №7/30.03.12г., решение №34, взето с Протокол №6/05.03.2012г. на Общински съвет – Съеди­не­ние, с което е разрешено подпомагането на ФК “Спортист” село Голям Чар­дак с приходи от общински характер в размер на 10 000 лева за: транспортни разходи, съдийски такси, екипировки, топки, футболни обувки, анцузи, разходи за подготовка и лагери и други извънредни разходи, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив,пл.“Никола Мушанов”№1 да заплати на Общински съвет – Съединение с адрес на призоваване гр.Съединение, бул.“Шести септември”№13 сумата от общо 200/двеста/ лева разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :/п/