РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

1420

 

гр. Пловдив, 11 юни 2012 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на петнадесети май през две хиляди и дванадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:          КАЛИН КУМАНОВ

                            ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря Б.К. и участието на прокурора БОРИС ТОШЕВ, като разгледа докладваното от чл. съдията ТАТЯНА ПЕТРОВА к.н.а.х дело № 1258 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от П.П.П.,***, чрез пълномощника му адв. Р.Ч., против Решение № 775 от 14.03.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 623 по описа на съда за 2012 г., потвърждаващо Електронен фиш Серия К № 0147094, с който на жалбоподателя на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДП е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв., за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДП на 26.12.2011 г.

Поддържаните касационни основания се субсумират в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. В тази връзка са изложени доводи, че районният съд не е обсъдил всички възражения в жалбата, включително относно приетата от контролните органи за установена скорост на движение на МПС. Иска се обжалваното решението на ПРС да бъде отменено.

3. Ответникът по касационната жалба - ОД на МВР сектор “ПП и КАТ” – Пловдив, не взема конкретно становище по спора.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба предявена от П.П.П., срещу Електронен фиш Серия К № 0147094, с което на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДП му е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв., за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДП на 26.12.2011 г.

Обективираните в акта констатации се свеждат до следното:

На 26.12.2011 г. в 15:15 часа в гр. Пловдив на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 36, като водач на товарен автомобил Мерцедес вито 111 ЦДИ, с рег. № РВ0229ВХ е превишил максимално разрешената скорост от 50 км/ч с 28 км/ч. Посочено е, че нарушителят се предвижвал със 78 км/ч. в населено място и деянието е било установено посредством мобилна система за видеоконтрол на нарушенията, на правилата за движение по пътищата ТFR1-М, радарен скоростомер № 511. Електронният фиш е бил връчен на жалбоподателя на 13.01.2012 г.

7. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, Районен съд – Пловдив е приел, че от събраните доказателства по безспорен начин се установява, че е осъществен състав на визираните в ел. фиш нарушение, както и че същият е издаден при спазване на законоустановената процедура и и при наличие на всички изискуеми реквизити за този вид акт по чл. 189, ал. 4 от ЗДвП.

ІV. За правото :

8. Така постановеното решение на районния съд е неправилно.

9. За разрешаването на конкретния административноправен въпрос на първо място е необходимо да се посочи, че всеки акт, съдържащ властничес­ко волеизявление на държавен орган следва да съдържа точни данни за неговия издател (имена и длъжност). Липсата на такъв лишава акта от възможността да породи целените с него правни последици, защото, за да породи своето правно действие този акт на първо място трябва да е издаден от надлежно овластен за това орган на държавна власт.

Изложеното в пълна степен важи и за електронните фишове като актове, с които се ангажира административнонаказателната отговорност на конкретно лице.

В конкретния случай, сред съдържащите се по делото доказателства липсват такива, които да удостоверяват длъжността на лицето изготвило електронния фиш. Това от своя страна възпрепятства възможността да бъде извършена преценка относно неговата компетентност, съответно да се установи валидността на оспорения електронен фиш.

Действително нито в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, нито в утвърдения образец, се съдър­жа реквизит, изискващ посочване имената и длъжността на издателя на електронния фиш, но доколкото последният се приравнява на наказателно постановление (арг. чл. 189, ал. 11 от ЗДвП) и с него се налага административно наказания, несъмнено приложение следва да намери разпоредбата на чл. 47 от ЗАНН, която определя органите, които могат да налагат административни наказания. Казано с други думи, след като с електронния фиш се налага административно наказание, то същият задължително следва да бъде издаден от органа овластен да налага наказания за нарушения на съответния законов текст чрез издавена на наказателни постановления.

Все в тази насока следва да се добави, че в българското законодателство все още не са делегирани правомощия на технически средства, да изпълняват функциите на административнонаказващ орган. Последните могат да служат като средство за събиране на данни за извършени административни нарушения, но преценката дали действително е извършено такова и налагането на самото административно наказание следва да бъде сторено от нарочно овластен за това орган.

10. Освен изложеното електронният фиш не съдържа и дата на издаване – рек­ви­зит, който също не е предвиден в чл.189, ал.4 от ЗДвП. Този рек­ви­зит обаче е задължителен с оглед решаване на въпроси от съществено значение относно законосъобразното налагане на съответното административно наказание, каквито са на­ли­чие на компетентност на длъжностно лице издател към датата на издаване на електронния фиш и изчисляване на давност­ни и преклузивни срокове.

До отстраняване на тези пропуски по съответния законодателен ред, така констатираните непълноти на ЗДвП следва да бъдат преодолени по реда на чл. 46, ал. 2 от ЗНА, като приложение следва да намерят съответните относими разпоредби на ЗАНН (в частност чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 ЗАНН).

Констатираните до тук липсващи реквизити на електронния фиш несъмнено водят до извод за неговата незаконосъобразност.

11. Изложеното до тук, не е съобразено от първоинстанционния съд при постановяването на обжалваното в настоящото производство решение, поради което въпросният съдебен акт се явява неправилен и като такъв ще следва да бъде отменен, като наред с това се постанови и отмяна на потвърденото с него наказателно постановление.

 

 

            Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 775 от 14.03.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 623 по описа на съда за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ  електронен фиш Серия К № 0147094, с който на жалбоподателя на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДП е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв., за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДП на 26.12.2011 г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                        

 

                                                                                          2.