Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер  32  Година  2013, 07.01          Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав

 

   на 15.10.2012 година

 

в открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

 

Секретар: С.С.

                                        

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 1397 по описа за 2012 година и като обсъди :

 

       Производство пред първа инстанция.

Постъпила е жалба от Б.Д.П. ***, Ф.В.П. *** и С.В. *** срещу Заповед №15/20.01.12г. на Кмета на Община – Стамболийски, с която се изземва от тях общински имот №3536, намиращ се на север от по­зем­лен имот №1719,включен в УПИ V-1719,кв.63 по плана на гр.Стамболийски.

Недоволни от така постановеното административно решение, жалбопо­да­те­лите счита същото за незаконосъобразно, като излагат множество доводи за това и настояват за отмяна на заповедта за изземване на посочения като об­щински имот. Претендират разноски.

Ответникът Кметът на Община – Стамболийски застъпва становище за неоснователност на жалбата и настоява за отхвърлянето и. Претендира разноски.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, седми състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ­водст­во доказателства, намира за установено следното.

Не е спорно между страните, че жалбоподателите се легитимират като собственици на поземлен имот №1719,включен в УПИ V-1719,кв.63 по плана на гр.Стамболийски/така е прието и от ответния Кмет в оспорената негова Запо­вед, а е посочен конкретен титул – нотариален акт №175 от 1953г. съгласно писмо, подписано от ответника на лист 8 от делото/.

От своя страна Община – Стамболийски се легитимира като собственик  на поземлен имот №3536 по силата на представен акт №1096 от 13.10.2011г. за частна общинска собственост.

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че със Заповед №174 от 14.09.2011г. е извършено попълване на кадастралния план на гр.Стамболийски с нови поземлени имоти, вкл. и процесния №3536/общинска собственост/, за който е посочен, че попада в УПИ V-1719,кв.63 по плана на на­селеното място.

Не е спорно между страните, че Заповедта на ответника за попълване на кадастъра/поради непълноти и грешки/ е била оспорено от заинтересованите лица, явяващи се оспорващи в това производство/тяхна жалба на лист 85 от де­лото/, по която е образувано и висящо съдебното производство по адм. дело №1399/2012г. по описа на съда, вкл. и към датата на приключване на съдеб­ното дирене по настоящото дело.

С оглед на изложеното и доколкото оспорването има суспенсивен ефект, то административното решение на Кмета на Общината от 14.09.2011г. не предс­тавлява стабилен административен акт. Т.е. не е налице в правния мир поземлен имот №3536, кв. 63 по плана на Града.

При това положение няма как с последващия акт за частна общинска собст­веност такъв имот да се актува като общински, тъй като кадастъра не се явява все още попълнен с него/като новосъздаден/.

Отделно в заповедта за попълване е посочено, че поземленият имот, попада в урегулиран такъв V-1719, кв.63/който е отреден за поземления имот на трите жалбоподателни и в каквато насока е и представената служебна скица на лист 92 от делото/, докато в АЧОС е посочено, че поземленият имот граничи от юг с УПИ V-1719.

Тези несъответствия очевидно разкриват и спор за материално право, който разбира се не може да се разреши в настоящото съдебно производство, тъй като и двете страни се легитимират с титули за собственост.

Същественото е обаче, че този на Община – Стамболийски сочи несъ­щест­ву­ващ в правния мир към релевантната дата на преценка – 20.01.2012г., поземлен имот №3536, който няма как да бъде иззет като такъв/то и друго обо­собяване липсва – не е налице скица към оспорената Заповед/, което обосно­ва­ва и извода на настоящият състав за незаконосъобразност на оспорената заповед.

При това положение всъщност не може да се установи, че спорният имот /или въпросните 135 кв.м., от които се състои/ се владеят или държат без осно­вание от посочените адресати, което е друга една от предпоставките за издава­не на акта по чл.65 ал.1 ЗОС.

Консеквентно това налага отмяната на оспорения акт.

За пълнота следва да се посочи, че са неоснователни направените въз­ра­жения, касаещи евентуално нищожност на оспорената заповед с оглед нас­тъпило отстраняване на Кмета на Общината Иван Атанасов от длъжност.

Видно е от приложените по делото съдебни актове, че същият не е бил от­странен ефективно и за един ден от поста си в интересуващия ни момент на преценка, поради което заповедта не е нищожна.

Община – Стамболийски ще следва да заплати на Б.П. и Ф.В. сумата от общо 470 лева, а на С.П. сумата от общо 460 лева.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  ІІ отд., VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ Заповед №15/20.01.12г. на Кмета на Община – Стамболийски, с която се изземва от тях общински имот №3536, намиращ се на север от позем­лен имот №1719,включен в УПИ V-1719,кв.63 по плана на гр.Стамболийски.

ОСЪЖДА Община – Стамболийски с адрес на призоваване *** да заплати общо на Б.Д.П. *** и Ф. В.П. *** сумата от 470/четиристотин и седемде­сет/лева разноски по делото.

ОСЪЖДА Община – Стамболийски с адрес на призоваване *** да заплати на С.В. *** сумата от 460/четиристотин и шестдесет/лева разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :