Gerb osnovno jpeg             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№285

 

гр. Пловдив, 29.01. 2014 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВІ състав в открито заседание на  двадесет и седми януари през две хиляди и четиринадесетата година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                              

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1399 по описа на съда за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

1.Производството е по реда на чл. 409, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

2. Образувано е по Молби вх. № 25142 от 19.12.2013 г.; вх. № 25143 от 19.12.2013 г. и вх. № 633 от 10.01.2014г. на  Б.Д.П.., С.В.П. и Ф.В.П.,***, чрез процесуалните им представители адв. Д. и адв. Д. за издаване на изпълнителен лист по Решение № 237 от 04.02.2013 г., постановено по настоящото дело.

3. Кметът на община Стамболийски, ответник по молбите, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по тях.

4. С Молби от № 3905 от 19.02.2013 г. и № 3906 от 19.02.2013 г., Б.Д.П.., С.В.П. и Ф.В.П., чрез процесуалните си представители адв. Д. и адв. Д. са поискали издаването на изпълнителни листи за присъдените им разноски по Решение № 237 от 04.02.2013 г., постановено по адм. дело № 1399/2012 г.

След влизане на въпросното решение в сила на 09.08.2013 г., Съдът с Резолюции от 11.09.2013 г. е постановил да се издадат исканите изпълнителни листи.

От нарочно направеното отбелязване върху съдебния акт е видно, че в полза на молителките са издадени два изпълнителни листи за суми от по 460.00лв.

5. Междувременно, с молби от 14.08.2013 г., Б.Д.П.., С.В.П. и Ф.В.П., чрез процесуалните си представители адв. Д. и адв. Д. са поискали от Върховния административен съд, да допълни Решение № 11335 от 09.08.2013 г., постановено по адм. дело № 5012/2013 г., по описа на същия съд, в частта му за разноските. В изпълнение на разпореждане на Председателя на Второ отделение на ВАС, адм. дело №1399/2012 г. на Административен съд Пловдив е изпратено на висшия по степен административен съд с писмо изх.2257 т. 13.09.2013 г.

6. В Молба вх. № 633 от 10.01.2014г. и в съдебно заседание на 27.01.2014 ., адв. Д. и адв. Д. изрично декларират, че нито те, нито представляваните от тях лица са получавали издадените изпълнителни листи.

7. Изложените до тук данни, налагат извода, че издадените на 11.09.2013 г. първообрази на изпълнителни листи, не са получени от страните и  са изгубени. При това положение, издадените първообрази на изпълнителните листи следва да се обезсилят, като се постанови на молителите да се издадат дубликати на изпълнителните листи.

Ето защо, Съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ОБЕЗСИЛВА първообразите на издадените на 11.09.2013 г. по Решение №237 от 04.02.2013 г., постановено по адм. дело № 1399 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г. изпълнителни листи в полза на Б.Д.П.. и Ф.В.П.,***,  за сумата от 460.00лв. и в полза на С.В. ***,  за сумата от 460.00лв., платими от Община Стамболийски.

ДА СЕ ИЗДАДЕ  на Б.Д.П.. и Ф.В.П.,*** ДУБЛИКАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЛИСТ, издаден на 11.09.2013 г., на основание Решение №237 от 04.02.2013 г., постановено по адм. дело № 1399 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г. за от сумата от 460.00лв. /четиристотин и шестдесет лв./, деловодни разноски, платими от Община Стамболийски.

ДА СЕ ИЗДАДЕ  на С.В. ***, ДУБЛИКАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЛИСТ, издаден на 11.09.2013 г., на основание Решение №237 от 04.02.2013 г., постановено по адм. дело № 1399 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г. за от сумата от 460.00лв. /четиристотин и шестдесет лв./, деловодни разноски, платими от Община Стамболийски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                         

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: