Р Е Ш Е Н И Е

101

гр.Пловдив, 15.01.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, V състав, в открито съдебно заседание на тридесети ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

  при секретаря Р.П. разгледа докладваното от Председателя административно дело № 1418 по описа на съда за 2012 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по жалба на „ЛОРА 2004“ ООД, със седалище и адрес на управление. *  представлявано от управителя И. А. А., против Ревизионен акт № 241105136/19.12.2011 г., издаден от Н. А. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, В ЧАСТТА, потвърдена с Решение № 363/06.04.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив относно допълнително начислен ДДС в общ размер на 27 314,44лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5 845,75лв.

В жалбата се релевират оплаквания относно приложимостта на материално – правната норма на чл. 27, ал. З, т. 1 от ЗДДС, във връзка с § 1, т. 16 от ДР на ЗДДС. Подателят на жалбата изтъква, че в случая не е установено възникване на условията за начисляване на косвения данък по специалния ред за определяне на по-голяма данъчна основа. Настоява, че ревизиращият орган е следвало да установи и докаже по предвидения в ДОПК ред не само наличието на предпоставка за сделка между свързани лица, но и останалите предпоставки, изискуеми от закона: че тези сделки попадат под дефиницията на контролирани сделки, че същите се отклоняват от пазарните цени, че се касае за сделки, за които е налице доказана съпоставимост между контролираната сделка и тази към несвързани лица. Счита, че при съставянето на акта са допуснати нарушения при анализа на събраните доказателства, което е довело до неправилно приложение на материалните закони, тъй като заключението на назначеното в хода на ревизията вещо лице не е преценено с оглед на другите събрани доказателства и не е извършена обективна преценка и анализ. След позоваване на конкретни решения, постановени от Съда на Европейския съюз, От Съда се иска да отмени изцяло ревизионния акт, в частта му на допълнително определените данъчни задължения по ЗДДС, като бъдат присъдени направените по делото разноски.

  Ответникът по делото – Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител юрк. С., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение, като присъди на ответника юрисконсултско възнаграждение. Подробни съображения по съществото на спора са изложени в депозирана по делото писмена защита.

  Окръжна прокуратура Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не изпраща представител и не взема конкретно становище по жалбата.

Пловдивският административен съд, след като обсъди оплакванията в жалбата, писмените доказателства по преписката, становищата на страните и при направената служебна проверка за законосъобразност на акта съгласно чл. 160, ал. 2 от ДОПК, намира следното:

С жалбата се атакува акт, за който изрично е предвидено обжалване пред съд, съгласно разпоредбата на чл. 156, ал. 1 от ДОПК. Решението на Директора на Д"ОУИ" е връчено на управителя на дружеството по електронен път на 12.04.2012г., жалбата е депозирана пред същия административен орган на 20.04.2012г. от надлежно лице и при наличието на правен интерес, поради което се явява процесуално допустима за разглеждане по същество.

Разгледана по съществото, жалбата е основателна, предвид следните аргументи:

Ревизионното производство се явява повторно такова, след като първоначално издаденият Ревизионен акт № 131004961/23.02.2011г. е отменен с Решение № 386/16.05.2011г. на Директора на дирекция „ОУИ“ – гр. Пловдив и на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК преписката е върната на органа по приходите, издал заповедта за възлагане, за издаване на нов ревизионен акт в отменената част на данъчните задължения по ЗКПО и ЗДДС. Със заповед за възлагане на ревизия № 1102618/31.05.2011 г., изменена със ЗВР №№ 1104490/03.09.2011г. и 1105136/04.10.2011г., издадени от компетентен орган по приходите в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Пловдив, е възложена повторна ревизия на жалбоподателя за установяване на задължения за корпоративен данък за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009г., както и по прилагането на ЗДДС за данъчните периоди от м. 06.2008г., м. 08.2009г. и м. 02.2010г. Определен е първоначален срок за извършване на ревизията до 3 месеца, считано от връчване на първоначалната ЗВР, който е удължен съответно до 04.10.2011г. и до 04.11.2011г.  Органът по възлагането е оправомощен с приложени по делото Заповед № РД-09-1/04.01.2010г., Заповед № РД-09-139/17.02.2010г. и РД-09-464/06.06.2011г. на Териториалния директор на ТД на НАП - гр.Пловдив (л. 4 – 9 по делото).

Ревизионният доклад /РД/ по възложената ревизия под № 1105136 е изготвен на 17.11.2011 г. и е връчен на упълномощено лице на ревизираното дружество на 22.11.2011г. В законоустановения срок жалбоподателят е подал възражение с вх.№ 39620/05.12.2011г. по описа на офис Пазарджик при ТД на НАП – гр. Пловдив. Със заповед № К 1105136/21.11.2011г. на органа по възлагането е определен компетентният орган, който да издаде ревизионен акт Н. А. – главен инспектор по приходите. Ревизионният акт /РА/, предмет на настоящото производство, под № 241105136 е издаден на 19.12.2011 г. и е връчен на задълженото лице на 20.01.2012г.

При повторната ревизия органите по приходите са констатирали следното:

- с фактура № 1/30.06.2008г., издадена на  ЕТ „Градус- Иван Ангелов 55”, е документирана продажбата на 5 530 бр. разплодни яйца с данъчна основа в размер на 1 659лв. и начислен ДДС в размер на 331.80лв.;

- с фактура №8/31.08.2009г., издадена на  „Фармпро” ЕООД, е документирана продажбата на подрастващи родители за разплод в 22-ра седмица, в т.ч. 23 330бр. женски и 2 400бр. мъжки с данъчна основа в размер на 373 085лв. и начислен ДДС в размер на 74 617лв.;

- с фактура №34/16.02.2010г., издадена на „Бисер Олива - 98” АД, е документирана продажбата на подрастващи родители за разплод в 18-та седмица, в т.ч. 6 204 бр. женски и 8 257бр. мъжки с данъчна основа в размер на 188 556.80лв. и начислен ДДС в размер на 37 711.36лв.;

- с фактура №35/18.02.2010г., издадена на „Бисер Олива - 98” АД, е документирана продажбата на подрастващи родители за разплод в 19-та седмица – 11 909бр. женски с данъчна основа е 152 435.20лв. с начислен ДДС в размер на 30 487.04лв.; Получателите по доставката и доставчикът са свързани лица по смисъла на  § 1, т. 34 от ЗДДС, във връзка с § 1, т. 3, б. ”д” от ДОПК. Предвид на това е прието, че съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена.

С цел определяне пазарната цена на 5 530бр. разплодни яйца за производство на пилета от породата Рос /Ross/ към 30.06.2008 г., на 23 330бр. женски и 2 400бр. мъжки птици родители в 22-рата седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 31.08.2009г., на 6 204бр. женски и 8 527бр. мъжки птици родители в 18-та седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 16.02.2010г. и на 11 909бр. женски птици родители в 19-та седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 18.02.2010г., в хода на ревизията е назначена оценъчна експертиза. Представено е Заключение вх. № 26115/22.08.2011г., изготвено от вещото лице М. П., съгласно което:

- пазарната цена на 5 530 броя разплодни яйца за производство на пилета от породата Рос /Ross/ към 30.06.2008г. при неконтролирана сделка между независими търговци е 2 433,20лв.; 

- пазарната цена на 23 330бр. женски и 2 400бр. мъжки птици родители в 22-рата седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 31.08.2009г. при неконтролирана сделка между независими търговци е 450 275лв.;

- пазарната цена на 6 204бр. женски и 8 527бр. мъжки птици родители в 18-та седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 16.02.2010г. при неконтролирана сделка между независими търговци е 220 965лв.;

- пазарната цена на 11 909бр. женски птици родители в 19-та седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 18.02.2010 г. при неконтролирана сделка между независими търговци е 178 635лв.;

Определената от вещото лице по оценъчната експертиза пазарна цена е приета за данъчна основа, върху която следва да се начисли ДДС. След приспадане на начисления от доставчика по доставката косвен данък в размер на 331.80лв. за данъчен период м. 06.2008г., 74 617лв. за данъчен период м. 08.2009г. и 74 680,04лв. за данъчен период м.02.2010г. са определени данъчни задължения по ЗДДС за довнасяне, както следва: за м. 06.2008г. в размер на 154,84лв.; за м. 08.2009г. в размер на 15 438лв. и за м.02.2010г. в общ размер на 11 721,60лв. Правното основание за доначисляване на данъка са разпоредбите на чл. 82, ал. 1, чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, във връзка с чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, като е вменено данъчно задължение в общ размер на 27 314,44лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5 845,75лв.

 В жалбата не се възразява по факта, че доставчикът и получателите по сделката са свързани лица, но се възразява против начина на изготвяне на заключението и използване на „неприложими“ и „некоректни“ методи за оценка, несъобразени с производствения процес по отглеждане на птици – родители, предназначени за производство на разплодни яйца и самия процес на производство на разплодни яйца.

В съдебно заседание на 30.11.2012г. е прието заключение по допусната съдебно – счетоводна оценителска експертиза, изготвена от вещото лице Б.Д., В същото заседание е направено възражение от процесуалния представител на ответника за необоснованост на заключението, като основано на данни, предоставени на експерта от дружества, свързани лица с дружеството – жалбоподател. По делото са приобщени и писмени доказателства, представени от пълномощника на жалбоподателя, послужили на вещото лице при изготвяне на заключението: фактури с издатели „Мина“ ЕООД, „Авес 94“ АД, „Кокоимпекс“ ООД, „Екарисаж Загоре“ АД, „Бисер Олива – 98“ АД, „Фармпро“ ЕООД, „Бованс България“ ООД и ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55“ и писмо на управителя на „Камчия“ ЕАД (л. 229 – 242 по делото).

След преглед на събраните по делото доказателства и допълнителни справки в счетоводството на жалбоподателя „Лора 2004“ ООД вещото лице е дало следните отговори на поставените задачи:

-Задача 1: пазарната цена на 5 530 броя разплодни яйца за производство на пилета от породата Рос /Ross/ към 30.06.2008г. възлиза на 1 659лв. За определянето й е използвана информация за продажни цени и сключени сделки от „Авес 94“ АД, „Екарисаж Загоре“ АД, „Камчия“ ЕАД, Кокоимпекс“ ООД и „Мина“ ЕООД. Съобразено е, че сделката, осъществена от „Бисер Олива – 98“ АД е сделка, извършена от свързано с жалбоподателя дружество. Независимо от този факт, единичната цена от 0,30лв. за 1 брой разплодни яйца попада в редицата от пазарни стойности, извършени от други дружества, несвързани лица с жалбоподателя, през същия или близък до ревизирания данъчен период – м. 06.2008г.;

-Задача 2: Пазарната цена на 23 330бр. женски и 2 400бр. мъжки птици родители в 22-рата седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 31.08.2009г. възлиза на 373 085лв. или 338 285лв. за женските птици – родители и 34 800лв. за мъжките птици – родители. За определянето й е използвана информация за продажни цени и сключени сделки от „Фармпро“ ЕООД, „Камчия“ ЕАД, „Бисер Олива – 98“ АД и „Бованс България“ ООД. Съобразено е, че сделките, осъществени от „Бисер Олива – 98“ АД и „Фармпро“ ЕООД са сделки, извършени от свързани с жалбоподателя дружества. Независимо от този факт, единичната цена от 14,50лв. за 1 брой мъжки и женски птици – родители попада в редицата от пазарни стойности, извършени от други дружества, несвързани лица с жалбоподателя, през същия или близък до ревизирания данъчен период – м. 08.2009г.;

-Задача 3 и 4 Пазарната цена на 6 204бр. женски и 8 527бр. мъжки птици родители в 18-та седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 16.02.2010г. възлиза на 188 556,80лв. или 79 411,20лв. за женските птици – родители и 109 145,60лв. за мъжките птици – родители. Пазарната цена на 11 909бр. женски птици родители в 19-та седмица от породата Рос /Ross/, предназначени за производство на разплодни яйца, към 18.02.2010 г. възлиза на 152 435,20лв. За определянето й е използвана информация за продажни цени и сключени сделки от ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55“, „Камчия“ ЕАД и „Бисер Олива – 98“ АД. Съобразено е, че сделките, осъществени от „Бисер Олива – 98“ АД, и ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55“ са сделки, извършени от свързани с жалбоподателя дружества. Независимо от този факт, единичната цена от 12,80лв. за 1 брой мъжки и женски птици – родители попада в редицата от пазарни стойности, извършени от други дружества, несвързани лица с жалбоподателя, през близък до ревизирания данъчен период – м. 02.2010г.;

-Задача 5: По време на ревизията, приключила с издаването на обжалвания РА, с ИПДПОЗЛ ревизиращите органи са изискали от жалбоподателя справки за размера на себестойността на произвежданата продукция, както и писмени обяснения относно извършения от дружеството избор на приложим метод/методи за определяне на пазарни цени на сделките, извършвани със свързани с него лица. Изисканите документи и писмени обяснения са представени и представляват неразделна част от ревизионния доклад – Приложение № 4 към него. От представените документи и писмени обяснения може да се направи извод по какъв метод ревизираното дружество е определило пазарни цени по смисъла на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, § 1, т. 10 от ДОПК, във връзка с разпоредбите на Наредба № Н – 9/14.08.2006г. по сделките със специфичен предмет – продажба на разплодни яйца за производство на пилета и продажба на птици – родители на различна възраст от различни породи, предназначени за производство на разплодни яйца;

-Задача 6: Определените стойности на пазарните цени от страна на дружеството са сходни спрямо реалните стойности за съответния вид стока, реализирана между несвързани лица. При съпоставка на контролирана с неконтролирана сделка вещото лице е направило констатация, че жалбоподателят е извършил продажби на цени, които не се различават от „цените на свободния пазар“, при описани аналогични сделки в констативно – съобразителната част от заключението;

-Задача 7: При определяне на пазарната цена вещото лице, назначено в хода на ревизионното производство, не е използвало като компонент нормата на печалба от дейността на жалбоподателя „Лора 2004“ ООД. Норма на печалба не е изведена и при конкретни съпоставими неконтролирани сделки, като в заключението не се съдържат данни за конкретни неконтролирани сделки. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от Наредба № Н – 9/14.08.2006г. норма на брутната печалба е съотношението между разликата между приходите от продажби и историческата цена на продадения продукт. Въз основа на тази разпоредба нормата на брутна печалба от дружеството възлиза от 5% до 10 – 15%.

При така установената фактическа обстановка, Съдът достигна до следните правни изводи:

Ревизионното производство е извършено от компетентни за целта органи и при спазване на процесуалните правила за извършването на ревизията.

Основният спорен въпрос по облагането с косвен данък се свежда до наличието или липсата на основание за начисляване на ДДС във връзка с продажбите на недвижими имоти между свързани лица.

Съдът намира, че спорът в тази му част попада в предметния обхват на постановеното Решение от 26.04.2012 г. на Съда на Европейския съюз по присъединени дела С-621/10 и С-129/11, образувани по повод отправени преюдициални запитвания. В случая и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ЗДДС лица и тъй като получателят по доставката има право на пълно приспадане на данъчен кредит по издадената му фактура, съгласно чл.80, § 1, буква "а" от Директива 2006/112/ЕО националното законодателство не може да предвижда данъчната основа на доставката да бъде пазарната стойност на стопанската операция.

В тази насока се е произнесъл Съдът на ЕС с цитираното решение: чл.80, § 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че установените в него условия за прилагане са изчерпателно посочени и поради тона националното законодателство не може да предвижда на основание на тази разпоредба данъчната основа да бъде пазарната стойност на операцията извън изброените в посочената разпоредба случаи, в частност когато данъчно-задълженото лице има пълно право на приспадане на ДДС, което националната юрисдикция следва да провери.

По делото не е спорно, че двете страни по процесните сделки са регистрирани по ЗДДС лица. От това обстоятелство следва, че размерът на ДДС, начислен от доставчика, ще бъде еднакъв с размера на данъчния кредит, на който има право получателят. При това положение не е изпълнена предпоставката по чл. 80, § 1 от Директива 2006/112/ЕО, която позволява на националното законодателство да вземе мерки, за да гарантира, че при доставки на стоки между свързани лица данъчната основа ще е пазарната стойност на операцията, а именно: не е налице предпоставката за предотвратяване неплащането или избягването на данъци.

В тази връзка, не следва да бъде обсъждано заключението на назначената в хода на съдебното производство съдебно – счетоводна оценителската експертиза, тъй като спорът е от правно естество и не е свързан с определяне на пазарна цена.

Доколкото в нормата на чл.27, ал.3, т.1 ЗДДС се предвижда, че при сделки между свързани лица данъчната основа е пазарната стойност на доставката, когато уговорената цена е по-ниска от пазарната, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит, то следва да се приеме, че ревизиращият орган неправилно е приложил материалния закон. Констатацията е незаконосъобразна и подлежи на отмяна. Като акцесорно задължение към основното следва да се отменят и начислените лихви за забава.

При този изход на делото, на основание чл. 161, ал. 1 от ДОПК на жалбоподателя се дължат направените по делото разноски, които се констатираха в общ размер на 2 300лв. (две хиляди и триста лева), от които държавна такса в размер на 50лв., възнаграждение за вещо лице в размер на 250лв. и адвокатски хонорар в размер на 2 000лв. Не следва да бъдат присъждани посочените в списъка на разноските (на л. 243 по делото) командировъчни разходи, извършени от пълномощника на жалбоподателя, доколкото същите представляват неразделна част от договореното между него и доверителя му възнаграждение за адвокатска защита. 

Така мотивиран и на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК Съдът

Р    Е    Ш    И    :

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241105136/19.12.2011 г., издаден от Н. А. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, В ЧАСТТА, потвърдена с Решение № 363/06.04.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив относно допълнително начислен ДДС на  „ЛОРА 2004“ ООД, със седалище и адрес на управление *** , представлявано от управителя И. А. А. в общ размер на 27 314,44лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5 845,75лв.

ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" -гр. Пловдив         /понастоящем „Дирекция обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Пловдив/  при ЦУ на НАП да заплати на „ЛОРА 2004“ ООД, със седалище и адрес на управление *****  представлявано от управителя И. А. А., разноски по делото в размер на 2 300лв.  (две хиляди и триста лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :