РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 


РЕШЕНИЕ

 

 

 186

 

 

град Пловдив, 23.01.2013 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, XIII състав, в открито заседание на пети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

при секретаря ДИАНА КАРАИВАНОВА, като разгледа докладваното от  председателя  адм. дело № 1537 по описа на съда за 2012 г. взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Делото е образувано по жалба на “РВ 2007” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от В.Г.М., собственик на аптека “36,6” находяща се в ******  против Заповед № 528/03.04.2012г., издадена от Директора на РЗОК, гр. Пловдив.

Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адв. Д.,  заявява, че поддържа изцяло изложеното в жалбата си. Претендира се присъждане на разноски по делото.

Ответният административен орган - Директор на районната здравно- осигурителна каса /РЗОК/ – Пловдив, чрез пълномощника си юрк. Х., излага становище за неоснователност на подадената жалба.. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд – Пловдив, XIII състав, след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, направи следните фактически и правни изводи:

Жалбата е допустима за разглеждане, тъй като е подадена от активно легитимирана страна, при наличие на правен интерес, срещу годен за обжалване административен акт и в преклузивния срок за неговото обжалване, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна, по следните съображения.

На 30.06.2011г. е бил сключен Договор № 16-3055/01.07.2011г. за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК между НЗОК, гр. София, представлявана от Директора на РЗОК, гр. Пловдив и жалбоподателя.

На Със Заповед № V-РД-13-528/20.03.2012г. Директорът на РЗОК, гр. Пловдив е наредил да бъде извършена пълна финансова проверка в обект  Аптека “36,6”,  с обхват на проверката  - изпълнение на горепосочения договор. Определеният в заповедта екип е извършил проверката на 20.02.2012г.,  като е констатирал, че са изпълнени от аптеката 3 бр. рецепти с № 2117/16.03.2012г., № 2118/16.03.2012г. и № 2200/19.03.2012г.,  в които не е попълнен адрес на пациента. За резултатите от проверката е бил съставен констативен протокол № V-РД-13-528/20.03.2012г.

С обжалваната в настоящето производство V-РД-13-528/20.03.2012г. Директорът на РЗОК, гр. Пловдив е приел, че е налице нарушение на чл. 6, ал.1, т.1 от договора и е наложил на основание чл. 35, ал.1, т.4 от договора финансова неустойка  3бр./за всяка една от рецептите/ по 50лв. или общо 150 лв.

От правна страна съдът намира за установено следното:

Съгласно чл. 6, ал.1,т.1 от договора рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя й ако не отговаря на изискванията на чл.3, ал.2 и ал.3 от договора, като тази новела  препраща към двете алинеи на чл. 3.

Съобразно ал.2 на чл. 3 от договора изпълнителят се задължава да отпуска лекарствени продукти по чл. 1 от договора, при спазване на разпоредбите на Наредба № 4 от 4 март 2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти и указанията на НЗОК, които се изработват съвместно с български фармацевтичен съюз. Ал.3 на същия член гласи, че изпълнителят се задължава да отпуска медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по чл. 2 от договора съгласно списъците на НЗОК.

В оспорената в настоящето производство заповед обаче не се сочи конкретно коя от двете алинеи на чл. 3 не е била изпълнена от жалбоподателя. Дори да се приеме, че не са спазени разпоредбите на Наредба № 4, то административният орган е следвало да посочи коя именно разпоредба е била нарушена.

По същество, посоченото по-горе се явява липса на мотиви, което винаги се явява съществено нарушение на процесуалните правила и е самостоятелно основание за отмяна на административния акт.

Дори да се приеме, че това нарушение не е съществено, съдът намира оспорения административен акт за незаконосъобразен и поради следното:

Съгласно чл. 7, ал.1, т.7 от Наредба № 4 от 4 март 2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти / издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г., изм., бр. 91 от 17.11.2009 г., бр. 94 от 29.11.2011 г., бр. 2 от 6.01.2012г./ рецептурната бланка съдържа  трите имена на пациента, възрастта и адрес по местоживеене, като при бременна жена, кърмачка или дете се отразява и това обстоятелство.

В бланка № 2117/16.03.2012г.,  като адрес на пациента е посочен  *****.  В бланка №  2118/16.03.2012г.,  като адрес на пациента е посочен  *****. В бланка  № 2200/19.03.2012г.,  като адрес на пациента е посочен ****. Действително в бланките  не е посочен номер на улицата или етаж, апартамент и т.н., но нито се твърди нито се доказва, че  сградите находящи се на тези улици имат номер, нито пък, че тези сгради са с повече от един етаж и номер на апартамент.

Задължение на лекарят издал рецептурната бланка е да попълни в цялост адреса по местоживеене на пациента. Жалбоподателят не е разполагал с каквато и да е възможност да извърши проверка дали този адрес е пълен.

Следва да се отбележи, че санкцията по чл. 35, ал.1, т.4 от договора се налага само за установени нарушения в повече от три рецептурни бланки, т.е. при нарушения в най малко четири рецептурни бланки.

При посочения изход на спора, на основание чл.143, ал.1 от АПК, на жалбоподателя следва да се присъдят разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, които по делото се констатираха както следва: 50лв. за внесена  ДТ и 150 лв. или общо 200лв.

Ето защо и на основание чл.172, ал.2 АПК съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 528/03.04.2012г., издадена от Директора на РЗОК, гр. Пловдив

ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив да заплати на “РВ 2007” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от В.Г.М. разноските по делото в размер на 200 лв./двеста лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

 

Вярно с оригинала,

Секретар:

 

Г.П.