Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер      114            Година    2013          Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕНТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив,  Първо отделение, ІІІ състав

 

на  16   Януари   Година 2013

 

в  закрито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ КОМСАЛОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ТАНЯ КОМСАЛОВА

адм. дело номер 1565 по описа за  2012 година, и като обсъди:

 

Производство по реда на чл.175 от АПК.

Производството е образувано по повод на молба, депозирана от пълномощ­ни­ка на ответника на 16.01.2013г., във връзка с поправка на очевидна фак­тическа грешка в постано­ве­ното по настоящото дело Решение № 2819/20.12.2012г., от­нос­но номера на про­цес­ния Ревизионен акт, съставен от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив.

С посоченото Решение се констатира, че е отменен Ре­ви­­зи­о­­нен акт № 261105728 от 12.01.2012 година, издаден от Ю. М. Д. на длъж­ност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Ре­ше­ние № 403/12.04.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на из­­пъл­не­ние­то” гр.Пловдив, В ЧАСТТА, с която на „Тран­сспед”ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление *****, с адрес за кореспонденция *****, представ­ля­вано от управителя Б.Д., са вменени пуб­лични задъл­же­ния за данък до­ба­вена стойност за внасяне в резултат на отказано пра­во на данъ­чен кредит в размер на 420 лева за данъчен период м.03.2008г. по фактурата, издадена от “Спедит”ЕООД, ведно със съответните лихви за­бава, като НЕЗАКОНОСЪОБРА­ЗЕН, като е отхвърлена жалбата в останалата й част като неоснователна.

Видно от доказателствата по делото е, че процесният Ревизионен акт от дру­га страна е под № 261105729 от дата 12.01.2012г.

С оглед на изложеното настоящата инстанция на съда намира, че в поста­но­ве­ното по настоящото дело решение е допусната очевидна фактическа греш­ка, досежно номера на оспорения индивидуален административен акт, поради ко­ето и следва да бъде допусната поправка на така констатираната грешка.

 Водим от горното, съдът:

 

Р   Е   Ш   И

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Ре­ше­ние № 2819 от 20.12.2012г., постановено по а.х.дело № 1565/2012г. по опи­са на Ад­­ми­нистрати­вен­ съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, досежно номера на обжалвания ин­­ди­­­видуален административен акт, като вме­с­то Ре­ви­­зи­о­­нен акт № 261105728 от 12.01.2012 година, издаден от Ю.М.Д. на длъж­ност ст. Инс­пек­тор по приходите при ТД на НАП – Пловдивда се че­­те Ре­ви­­зи­о­­нен акт № 261105729 от 12.01.2012 година, издаден от Ю.М.Д. на длъж­ност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив”.

СЛЕД влизане в сила на решението същото да се отбележи върху попра­ве­но­то решение и преписите на последното.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

 

Вярно с оригинала,

 

Секретар:

 

Т.К.