Р Е Ш Е Н И Е

№ 289

 

гр. Пловдив, 30.01. 2014 год.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от съдията Л. Несторова административно дело № 1611 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

         Образувано е по жалба предявена от „КОСТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Т.Л.С. против Ревизионен акт № 161105063 от 12.01.2012 г., издаден от П.И.Т. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-гр. Хасково в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 704077.28лв. и лихви в размер на 135055.72лв., потвърден с Решение № 434 от 20.04.2012г. на Директора на Д „ОУИ”-Пловдив, с ново наименование Д „ОДОП”-Пловдив при ЦУ на НАП.

         Навеждат се доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на административния акт. Иска се отмяната на РА. Не са претендирани своевременно разноските по делото.

          Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, с ново наименование „Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалният си представител - юрисконсулт Н., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение.Представя подробни писмени съображения. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.                           Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.                                                         Ревизията е повторна и е извършена в изпълнение на Решение №529 от 15.06.2011г. на Директора на Д „ОУИ” Пловдив /л.553/, с което е отменен РА № 261100157 от 28.03.2011г. /л.511/. Със Заповед за възлагане на ревизия № 1103161 от 24.06.2011г. /л. 473/ е сложено начало на ревизия на жалбоподателя, същата е изменена със ЗВР № 1105063 от 03.10.2011г./л. 471/. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: ДДС за периода от 01.10.2009г.-31.12.2009г. и от 01.04.2010г. до 31.05.2010г. ЗВР са издадени от В.П.А.-началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив. Със ЗВР № 1103161 от 24.06.2011г. е определен срок за завършване на ревизията до 3 месеца, считано от датата на връчване. ЗВР е връчена на 04.07.2011г. на управителя Т.С.. /л.473гръб/. Със ЗВР № 1105063 от 03.10.2011г. е определен срок до 04.11.2011г., същата е връчена на 06.10.2011г. на управителя на ЕООД. ЗВР са издадени на осн. чл. 112 и чл. 113 от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-1 от 04.01.2010г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив, с която на органите по  приходите, включително и на В.А.- началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112 ал.1 от ДОПК.

         Със ЗВР са определени: П.И.Т. – на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител екип и М.В.Т. – на длъжност старши инспектор по приходите, да извършат ревизията.  

        Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/. В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1105063 от 18.11.2011г. Същият е надлежно връчен. Издадена е ЗОКО № К1105063 от 18.11.2011г. /л.45/, с която П.И.Т. – на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, е определена за компетентен орган по издаването на ревизионен акт.

          В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК е издаден Ревизионен акт № 161105063 от 12.01.2012 г., от П.И.Т. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-гр. Хасково, с който не е признат данъчен кредит в размер на 704077.28лв. и са начислени съответните лихви. РА е връчен на 31.01.2012г. на управителя на „КОСТРОЙ” ЕООД, което се установи от разписка на л.43-гръб по делото.

        Ревизиращите са констатирали, че „КОСТРОЙ” ЕООД е с данъчна регистрация по ЗДДС от 12.07.2004г. Ревизираното лице прилага двустранна форма на счетоводно записване. Данъчният кредит на дружеството за ревизирания период е формиран от фактурирани доставки на материали и стоки. Основната дейност на дружеството е строителство на жилищни и нежилищни сгради.

          С процесния РА е отказан данъчен кредит в общ размер на 704077.28лв. и лихви в размер на 135055.72лв. и са начислени лихви в размер на 135055.72лв. по 22 броя фактури:

 

Фактура

Доставчик

Предмет

Данъчна основа

ДДС

322/19.05.2010г.

„Примастрой-М" ЕООД

СМР по договор

500 000 лв.

100 000 лв.

323/22.05.2010г.

„Примастрой-М" ЕООД

СМР по договор

500 000 лв.

100 000 лв.

325/26.05.2010г.

„Примастрой-М" ЕООД

стоки по опис

125 000 лв.

25 000 лв.

 

437/19.10.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

147 039 лв.

29 407,80 лв.

438/20. 10.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

164 270 лв.

32 854 лв.

440/22. 10.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

112 576 лв.

22 515,20 лв.

441/23. 10.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

91 500 лв.

18300лв.

443/26. 10.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

99 726 лв.

19 945 ,20 лв.

445/27. 10.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

110 530,80 лв.

22 106,16 лв.

476/1 8. 11. 2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

93 390,50 лв.

18 678,10 лв.

483/20. 11. 2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

164 140 лв.

32 828 лв.

488/24. 11. 2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

74 499, 10 лв.

14 899,82 лв.

479/1 9. 11. 2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

121 104 лв.

24 220,80 лв.

486/23. 11. 2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

146 770 лв.

29354лв.

1000000241/22. 12.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

123 172 лв.

24 634,40 лв.

1000000242/23. 12.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

154 440 лв.

30888лв.

1000000244/28. 12.2009г.

„Еско 79" ЕООД

стока

121 939 лв.

24 387,80 лв.

733/22.04.2010г.

„Еско 79" ЕООД

стока

30 000 лв.

6000лв.

694/23. 04.2010г.

„Еско 79" ЕООД

стока

160 440 лв.

32 088 лв.

734/26.04.2010г.

„Еско 79" ЕООД

стока

187 600 лв.

37 520 лв.

673/28.04.2010г.

„Еско 79" ЕООД

стока

181 800 лв.

36360лв.

674/29.04 .2010г.

„Еско 79" ЕООД

стока

110450лв.

22 090 лв.

 

 

      Относно доставчика „ПРИМАСТРОЙ-М” ЕООД.

       В хода на ревизионното производство по ИИНП от 01.08.2011г. е извършена насрещна проверка на ПРИМАСТРОЙ-М” ЕООД. Проверката е обективирана в ПИНП № 26-1103161-1 от 19.09.2011г.

        Изготвено е ИПДПОЗЛ от 05.08.2011г., връчено по реда на чл. 32 от ДОПК.Съставени са два протокола с дати съответно от 08.08.2011г и 16.08.2011г. Съобщение по чл. 32 от ДОПК е поставено на таблото в офис „Център” ТД на НАП София и е свалено на 02.09.2011г. Съобщението е публикувано на интернет-страницата на 18.08.2011г и е изпратено на ЕООД с писмо с обратна разписка, което се е върнало на 15.09.2011г с гриф „няма такава фирма”. В срок не са предтавени изисканите документи и писмени обяснения. Извършени са служебни проверки от приходните органи и е установено, че процесните фактури, издадени от ПРИМАСТРОЙ-М” ЕООД са включени в ДП. Установено е, че към момента на проверката ЕООД разполага с три трудови договора. По служебен път е изискана ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010г.

          От ревизираното лице във връзка с ИПДПОЗЛ от 03.10.2011г са представени от „Кострой” ЕООД доказателства с вх.№ К8-4410-4 от 06.07.2011г.: заверени копия на следните фактури вярно с оргинала с Доставчик „Примастрой-М" ЕООД с номера № 322/19.05.2010 - покупка на материали по опис заедно с опис заверен вярно с оргинала, ф-ра № 323/22.05.2010г. и 325/26.05.2010г. заедно с актове обр. 19 за приемане на извършената работа по обекти. Договори с „Примастрой-М" ЕООД- заверен вярно с оргинала; Хронологични регистри на с-ка 600 Разходи за материали и с-ка 601 Разходи за външни услуги за 2009г. и с-ки 610 Разходи по обекти за 2009г. и 2010г.; Хронологични  регистри за вложените материали  по обекти- количествено- стойностни   сметки   на  отделните   обекти.   Обобщена   справка   на   основните материали за изпълнение на СМР на обектите от които е видно къде са вложени; Експедиционни бележки към цитираните фактури; Документи  във  връзка с транспортиране  на стоките- договор за  наем  на камиони, лиценз за транспортна дейност,  собствени  автомобили - копие  от контролните талони, лични карти на шофьорите, копие от уведомителните писма на всеки един към ТД на НАП. Изявление, че не е използвана транспортна фирма. Лице получило  материалите  е  А.К.  - шофьор-  снабдител   в «Кострой» ООД. Документи относно движението на материалите от склада на фирмата в с. Войводиново, община Марица до различните обекти на фирмата. Документи за транспортирането на материалите до склада в с. Войводиново, фактури и експедиционни бележки. Посочено е, че ЕООД разполага със склад, находящ се в с. Войводиново. Представена е справка за издадените от „Примастрой-М" ЕООД и «Еско 79» ЕООД фактури, предмет на доставката и начин на плащане. Посочено е, че всички разплащания с доставчиците, предмет на процесните фактури, са в брой. Справка за вложените материали по обекти и клиенти, договори и актове за изпълнени обекти  през 2009г и 2010г., в които са вложени материалите от „Примастрой-М" ЕООД. Представени са и писмени обяснения от управителя на ревизираното дружество и декларации.

        В хода на ревизионното производство са изискани документи и обяснения от трети лица. Отправено е ИПДПОТЛ с изх.№ К8-7925/ 17.10.2011г. до „ТЙ ВИ БИ" ООД относно извършени СМР от «Кострой» ООД в качеството му на изпълнител по договори за СМР, сключени с „Ти Ви Би", в качеството му на възложител за следните обекти: ЖИЛИЩНА СГРАДА И МАГАЗИНИ НА УЛ. «ЕЛМАГ» ГР.СОФИЯ; ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОФИС СГРАДА "АРУБИС" ГР. ПИРДОП; СГРАДА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ" ГР.СОФИЯ; ФЛОТАЦИОННА ФАБРИКА ПИРДОП ОСНОВЕН РЕМОНТ СКЛАД 2; ОФИС СГРАДА И СКЛАД НА «ЛУКОЙЛ» БУРГАС; РЕМОНТ НА ПС «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ»-БУРГАС: ДЕК «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ»-БУРГАС. От „Ти Ви Би" ООД са изискани договори, фактури, приемо-предавателни протоколи, документи отговарящи на изискванията на ЗУТ, Наредба 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др., описани подробно в РД л. 57 по делото. От  „Ти Ви Би" ООД са представени исканите документи и доказателства с вх. К8-7925 # 1/ 27.10.2011 г. както следва : Заверени копия на сключени договори- 2 бр.; Заверени копия на издадени фактури от «Кострой» ООД, придружени от акт
образец
19 за извършени видове СМР. -18 бр. Във връзка с представените документи от „Кострой" ЕООД е отправено ИПДПОТЛ с изх.№ К8-7926/ 17.10.2011г. до ЕТ “М-И.М.”, гр.Пловдив относно извършени СМР от „Кострой" ООД в качеството му на изпълнител по договор за СМР, сключен с   ЕТ «М.-И.М.» -възложител за обект-производствено хале Червен бряг гр. Плевен. ЕТ представя пред ревизиращите договор за строителство между „Кострой" ООД и ЕТ “М-И.М.” от 19.06.2009г., фактура № 473 от 29.08.2009г. на стойност 97800.00лв., касов бон и анекс към договора от 19.06.2009г., фактура № 346 от 30.07.2009г. на стойност 51473.10лв., касов бон, протокол обр. 19 акт № 1/30.07.2009г., касов бон за извършено плащане.

          След анализ на представените от ревизираното лице документи приходните органи са установили, че „Примастрой-М" ЕООД е подизпълнител на „Кострой" ООД по договор за строителство от 07.04.2009г. Констатирано е, че в договора не са конкретизирани обектите, за които ще се извършва СМР / на обекти «Филмова студиа-комплекс I в УПИ VII 198 –за киноцентър, кв.1 м. Национален киноцентър гр. София, производствено хале Червен бряг, жилищна сграда  и магазини на ул. Елмаг, София, производствена и офис- сграда «Арубис»" гр.Пирдоп; сградата на „Топлофикация" гр.София; офис сграда и склад на «Лукойл» Бургас; флотационна фабрика Пирдоп -основен ремонт склад 2; ремонт на ПС „Лукойл Нефтохим"-Бургас: ДЕК „Лукойл Нефтохим"-Бургас. За тези обекти „Кострой" ООД има сключени договори с главни изпълнители,. т.е. „Кострой" ООД се явява също подизпълнител. За производствено хале Червен бряг, гр. Плевен е установено, че  на 19.06.2009г. между ЕТ »М.-И.М.»-възложител и „Кострой" ООД – изпълнител, се сключва договор за СМР, съгласно Приложение 1 с договорени видове работи на стойност 43 094.25лв без ДДС. Срокът на изпълнение на договорените работи е 45 работни дни, след подписването на договора, т.е. най-късно до края на м.08.2009г. Количеството на изпълнените видове СМР се доказват с подробна количествена сметка, подписана от изпълнителя и възложителя. Завършването на договорените СМР се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и възложителя. На 15.08.2009г. в гр. Пловдив се подписва Анекс към договор от 19.06.2009г., поради възникнали допълнителни видове СМР на стойност 81 500лв без ДДС. По така сключеният договор   и анекс към него има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 1 от 30.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 43 094.25лв без ДДС. Така издаденият Акт №1 е послужил като основание за издаване на фактура 0000000346/30.07.2009г. с данъчна основа 43 094.25лв и ДДС 8 618.85лв. Разплащането е извършено в брой - 51713.10 на 30.07.2009г. Протокол обр. 19. Акт №2 от 29.08.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 81 500лв. без ДДС. Така издаденият Акт №2 е послужил като основание за издаване на фактура 0000000473/29.08.2009г. с данъчна основа 81 500лв. и ДДС 16 З00лв. Разплащането е извършено в брой - 97800.00 на 29.08.2009г.

          За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключило договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. Констатирано е, че в договора не са упоменати обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали.  За извършените СМР е подписан Протокол № 5 от 18.05.2010г. на стойност 34 460.58лв. без ДДС, 6 892.12лв. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойност е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г., издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

         Относно обект: ФИЛМОВИ СТУДИА-КОМПЛЕКС I В УПИ VII 198-ЗА КИНОЦЕНТЪР, КВ.1, МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН КИНОЦЕНТЪР –СОФИЯ е установено, че на 03.04.2009г. между „Аквамат инженеринг" ЕООД-възложител и „Кострой" ООД-изпълнител е сключен договор за СМР срещу възнаграждение, в съответствие с одобрените от възложителя работни проекти, единични цени. Договорното изпълнение включва всички видове работи, необходими до окончателното завършване, съгласно проекта, независимо дали са упоменати в Приложение №1 към договора. Срокът на изпълнение на договорените работи е 6 /шест/месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба №3/2003г. на МРРБ, но не по-късно от 25.05.2009г. /т.е. крайният срок, съгласно договорът е най-късно до 25.11.2009г./. Възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за действително изпълнените видове количества СМР, доказани с Актове образец 19, подписани от лица, упълномощени от страните по договора, по единични цени, посочени в Приложение № 1. На 03.04.2009г. е сключено допълнително споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ, при едновременна работа на една площадка. По договора има издадени: Протокол, обр. 19, Акт № 1 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 77 881.78 лв. без ДДС и ДДС 15 576.36 лв. Протоколът е подписан от инж.Ил.Б. за възложителя и Т.С. за изпълнителя. Протокол обр. 19. Акт № 2 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 88 181,47лв. без ДДС и ДДС 17 636.29лв. Протоколът е подписан от инж.И.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 3 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 39 340.12лв без ДДС и ДДС 7 868.02лв. Протоколът е подписан от инж.Ил.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 4 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 21 188.32лв без ДДС и ДДС 4 237.66лв. Протоколът е подписан от инж.Ил.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 5 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 32 998.02лв без ДДС и ДДС 6 599.60лв. Протоколът е подписан от инж.Ил.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 7 от 30.08.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 336 000.01лв без ДДС и ДДС 67 200.00лв. Протоколът е подписан от инж.Ил.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. От «Кострой» ООД са издадени фактурите: с № 0000000334/28.05.2009г. - авансово плащане по договор с данъчна основа 40 000лв и ДДС 8000лв. Плащането е извършено с пл. нареждане на 28.05.2009г. Фактура № 0000000337/11.06.2009г. - авансово плащане по договор с данъчна основа 12 500лв и ДДС 2 500лв. Плащането е извършено с пл. нареждане на 11.06.2009г. Фактура № 0000000432/15.07.2009г. - авансово плащане по договор с данъчна основа 20 000лв и ДДС 4000лв. Плащането е извършено с пл. нареждане на 15.07.2009г. Фактура № 0000000343/28.07.2009г. - СМР по Акт № 1 и Акт № 2 с данъчна основа 166 063.25лв, от която се спада аванс 52 500лв и се получава данъчна основа 113 563.25лв и ДДС 22 712.65лв. Плащането е извършено с пл. нареждания, както следва: 60 000 лв. на 21.08.2009г. и 43 222.18 на 26.08.2009г. Фактура № 0000000344/28.07.2009г. - СМР по Акт № 3 , Акт № 4 и Акт № 5 с данъчна основа 93 526.46лв, от която се спада аванс 20000лв и се получава данъчна основа 73 526.46лв и ДДС 14 705.29лв. Плащането е извършено с пл. Нареждания на 30.07.2009г. Фактура 0000000474/30.08.2009г. - СМР по Акт № 7 с данъчна основа 336 000лв и ДДС 67 200лв. Разплащането е извършено в брой както следва: 73200 лв. на 08.10.2010 г.;90000 лв. на 11.10.2010 г.; 90000 лв. на 12.10.2010г.; 80000 лв. на 13.10.2010 г.; 70000 лв. на 14.10.2010г. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са упоменати обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписаният договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали.   За извършените СМР са подписани Протокол № 4 от 22.05.2010г. на стойност 67 172.55лв без ДДС, ДДС 13 434.51лв; Протокол № 6 от 20.05.2010г. на стойност 131 901.72лв без ДДС, ДДС 26 380.34лв. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тези стойности са включена във фактура № 0000000323/22.05.2010г., издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

            Относно обект-жилищна сграда и магазини на ул. «Елмаг» гр. София е констатирано от ревициращите следното: на 07.01.2009г. между «ТИ ВИ БИ" ООД-възложител и «Кострой» ООД- изпълнител се сключва договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г./чл.8 ал.2 от договора/ Денят на съставянето на двустранния протокол съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документи както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр. 19 става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл. 14. ал. 2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор не са представени. Във връзка с  договора от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 1 от 05.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 148 299.99лв. без ДДС и ДДС 29 660.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител.Протокол обр. 19. Акт № 5 от 29.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 167 000.00лв без ДДС и ДДС 33 400.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. 1 (протокол обр. 19. Акт № 7 от 26.11.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 135 000лв без ДДС и ДДС 27000лв. Протоколът е подписан от Т Б. и от Т. С.. От «Кострой» ООД са издадени фактури както следва: Фактура № 0000000372/05.10.2009г. - СМР по Акт № 1,  с данъчна основа 148 300.00лв и ДДС 29 660.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000702/29.10.2009г. - СМР по Акт № 5 с данъчна основа 167 000.00лв и ДДС 33 400.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000377/30.11.2009г. - СМР по Акт № 7 с данъчна основа 135 000.00лв и ДДС 27000.00в. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са конкретизирани обектите, за които ше се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените СМР се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите матсриали.   За извършените СМР е подписани Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 111 611.07лв без ДДС в частта за обект Жилищна сграда и магазини на ул. «Елмаг» гр.София. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойност е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г. издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

          Относно обект: ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОФИС СГРАДА "АРУБИС" гр.Пирдоп е констатирано следното: на 07.01.2009г. между «ТИ ВИ БИ" ООД-възложител и „Кострой" ООД, в качеството на изпълнител, се сключва договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г. /чл.8 ал.2 от договора/. Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документи както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовият превод. Актуването с протокол обр. 19 ще става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл. 14.ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор не са представени. По така сключения договор от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19, Акт № 4 от 09.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 134 450лв. без ДДС и ДДС 26 890.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 9 от 30.11.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 170 000.00лв без ДДС и ДДС 34000.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Г.С. за изпълнител. От «Кострой» ООД са издадени фактури № 0000000374/09.10.2009г. - СМР по Акт № 4 с данъчна основа 134 450.00лв и ДДС 26 890.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000707/30.11.2009г. -СМР по Акт № 9 с данъчна основа 170 000.00лв и ДДС 34 000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са посочени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работ е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените СМР се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали. За извършените СМР е подписани Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 60 564.05лв без ДДС в частта за обект Производствена и офис сграда "Арубис" гр. Пирдоп. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойност е включена във фактура 0000000322/19.05.2010г., издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

           Относно обект СГРАДА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ" гр. София е установено следното от ревизиращите органи: на 07.01.2009г. между „ТИ ВИ БИ" ООД. -възложител и „Кострой" ООД- изпълнител е сключен договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1.  Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г. /чл.8 ал.2 от договора/ Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор.Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документа както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта. като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр. 19 ще става на вески 15 дни от започването на строителството /чл. 14,ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор не са представени. По договора от 07.01.2009г. са издадени: Протокол обр. 19. Акт № 2 от 16.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 186 349.99лв без ДДС и ДДС 37 270.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 6 от 03.11.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 84 000.00лв без ДДС и ДДС 16 800.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител_и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 10 от 21.12.2009г. за изпълнени подлежат на разплащане  на стойност 204 600.00лв без ДДС и ДДС-40929.00 лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 11 от 17.12.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 50 410.00лв без ДДС и ДДС 10082.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. От „Кострой" ООД са издадени фактури следва: Фактура № 0000000450/16.10.2009г. - СМР по Акт № 2, с данъчна основа 186 350.00лв и ДДС 37 270.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000356/03.11.2009г. - СМР по Акт № 6 с данъчна основа 84000.00лв и ДДС 16 800.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000379/10.12.2009г. - СМР по Акт № 10 с данъчна основа 130 000.00лв.и ДДС 26 000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000380/21.11.2009г. - СМР по Акт № 10 с данъчна основа 74 600.00лв и ДДС 14 920.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000381/30.12.2009г. - СМР по Акт № 11  с данъчна основа 50 410.00лв и ДДС 10 082.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са посочени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно договора, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали. За извършените СМР е подписан Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 174 291.54лв без ДДС в частта за обект Сграда на „Топлофикация" гр. София. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойност е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г., издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

          За обект  ФЛОТАЦИОННА ФАБРИКА ПИРДОП -ОСНОВЕН РЕМОНТ СКЛАД 2 е констатирано от приходните органи следното: на 07.01.2009г. между „ТИ ВИ БИ"ООД-възложител и «Кострой» ООД –изпълнител, е сключен договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г /чл.8 ат.2 от договора/ Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя, се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор.Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документа както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр. 19 ще става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл.14,ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор не са представени. По договора от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 1 от 29.04.2010г. за изпълнени СМР. Които подлежат на разплащане на стойност 357 000.00лв без ДДС и ДДС 71 400.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 2 от 12.05.2010г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 200000.00лв без ДДС и ДДС 40000.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. От «Кострой» ООД са издадени фактури както следва: Фактура № 0000000678/29.04.2010г. - СМР по Акт № 1 с данъчна основа 357 000.00лв и ДДС 71 400.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000681/12.05.2010г. - СМР по Акт № 2 с данъчна основа 200 000.00лв и ДДС 40000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са посочени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл. изпълнител  и „ТИ ВИ БИ" ООД крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма. Количествата на изпълнените          видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали. За извършените СМР е подписан Протокол № 2 от 22.05.2010г. на стойност 176 651.90лв без ДДС и ДДС 35 330.38лв. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. част от тази стойност без ДДС в размер на 20 679.35лв е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г. , 155 936.73лв. е включен във фактура 0000000323/22.05.2010г., издадени от „Примастрой-М" ЕООД. Явява се разлика от 35.82лв по Протокол № 2, за която няма издадена фактура. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл. изпълнител „ТИ ВИ БИ"ООД крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма.

          За обект  ОФИС СГРАДА И СКЛАД НА „ЛУКОЙЛ" БУРГАС; РЕМОНТ НА ПС „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ"- БУРГАС; ДЕК "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ"-БУРГАС е констатирано следното: на 07.01.2009г. между «ТИ ВИ БИ» ООДвъзложител и «Кострой» ООД - изпълнител се сключва договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г. /чл.8
ал.2 от договора/ Денят на съставянето на двустранния протокол съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя се счита за край на строителството.Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документ както следва: авансово и след подписване на акт обр.19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр.19 ще става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл.14 ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към договора не са представени. По сключения договор от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 3 от 20.10.2009г. за изпълнени СМР за обект офис сграда и склад Лукойл-Бургас, които подлежат на разплащане  на стойност 89000.00лв. без ДДС и ДДС-17800.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. –възложител и Т. С.-изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 8 от 26.11.2010г. за изпълнени СМР за обект офис сграда и склад „Лукойл-Бургас, които подлежат на разплащане   на стойност 161 000.00лв без ДДС и ДДС 32 200.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Г. С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 1 от 16.04.2010г. за изпълнени СМР за обект ПС Лукойл-Бургас, които подлежат на разплащане на стойност 248 000.00лв без ДДС и ДДС 49 600.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. Протокол обр.19, Акт № 2 от 04.05.2010г. за изпълнени СМР за обект-Лукойл Нефтохим-Бургас-зарядна станция ДЕК", които подлежат на разплащане на стойност 399 999.99.00лв без ДДС и ДДС 80 000.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. От „Кострой" ООД са издадени фактури: Фактура № 0000000355/20.10.2009г. - СМР по Акт № 3 с данъчна основа 89 000.00лв и ДДС 17 800.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента Фактура № 0000000453/26.11.2009г. - СМР по Акт № 8 с данъчна основа 161 000.00лв и ДДС 32 200.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента Фактура № 0000000401/30.04.2010г. - СМР по Акт № 1 с данъчна основа 248 000.00лв и ДДС 46 600.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура 0000000361/26.05.2009г. -СМР по Акт № 2 с данъчна основа 400 000.00лв и ДДС 80 000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключило договор с подизпълнител- „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са конкретизирани обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл.изпълнител „ТИ ВИ БИ"ООД, крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка, подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали.   За извършените СМР са подписани Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 98 393.41лв без ДДС в частта за обект офис сграда и склад Лукойл-Бургас; Протокол № 3 от 19.05.2010г. на стойност 57 702.47лв без ДДС в частта за обект ПС "Лукойл Нефтохим-Бургас и Протокол № 3 от 19.05.2010г. на стойност 87 286.53лв в частта за обект ДЕК "Лукойл-Бургас. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г ДДС в размер на 19 678.69лв лв е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г., ДДС в размер на 28 997.80лв е включен във фактура № 0000000323/22.05.2010г. издадени от „Примастрой-М" ЕООД. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл. изпълнител „ТИ ВИ БИ"ООД крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма.

           В хода на ревизията са изискани от ревизираното лице „Кострой" ЕООД, както и от главните изпълнители «ТИ ВИ БИ» ООД и ЕТ «М.-И.М.» да представят: копия на заповедите за определяне на лицата, извършващи инструктаж, книга за инструктажи, служебни бележки за преминалите инструктаж, документи за извършени застраховки, одобрени списъци на квалифицирани работници, присъствени документи и лицето определено за координатор по безопасност и здраве, т.е. изискани са документи в съответствие с изискванията на Наредба 3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и Наредба 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Посочено е, че не са представени изисканите документи. Както се посочи по-горе в настоящото изложение е извършена насрещна проверка на „Примастрой-М" ЕООД. Документи не са представени. От извършени служебни справки е установено, че ЕООД разполага само с три трудови договора, не са установени наети лица по граждански договори. Изведено е заключение, че липсва кадрова обезпеченост за реално изпълнение на договорираните СМР. Поради ненамиране на доставчика „Примастрой-М" ЕООД не е установено лицата имат ли необходимата квалификация, работили ли са на съответния обект, както и информация за начина на пътуване на тези лица до обектите, намиращи се в различии градове от страната и къде са били настанени. Приходните органи са приели, че не се доказва реално изпълнение на доставка на услуга от страна на  доставчика „Примастрой-М" ЕООД. Прието е, че липсата на безспорно установено реално престиране на фактурираните услуги от дружеството- доставчик е равнозначно на липса на реално осъществена облагаема доставка на услуга по смисъла на чл.9. ал. 1 от ЗДДС от доставчика «Примастрой-М" ЕООД. Установените обстоятелства не потвърждават получаването на процесната доставка и възникването на данъчно събитие по смисъла на чл.25 от ЗДДС- доставка на услуга, както и основанието за доставчика-регисгрирано лице да начисли данъка. На основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 от ЗДДС и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС вр. с чл. 6 ал.1 от ЗДДС вр. с чл. 9 ал.1 от ЗДДС е отказан данъчен кредит н размер на 100000.00лв. по фактура № 322 от 19.05.2010г и 100000.00 по фактура № 323 от 22.05.2010г.

          Относно фактура № 325 от 26.05.2010г. с данъчна основа 125000лв., ДДС 25000лв. и предмет на доставката – стоки по опис е установено, че разплащането по фактурата е извършено на 26.05.2010г. в брой. „Кострой" ООД представя хронологична ведомост за документ - фактура № 0000000325 от 26.05.20010г., съгласно която е видно в кои обекти са вложени фактурираните материали. Материали на стойност 20 598.28лв без ДДС са вложени за обект „Лукойл"; материали на стойност 22 310.40лв. без ДДС са вложени за обект „Филмови студиа -комплекс I в УПИ VII 198-за киноцентър, кв.1, м. Национален киноцентър" гр. София; материали на стойност -49 627.30лв. са вложени за обект жилищна сграда и магазини на ул. »Елмаг» София и материали на стойност 32 461.33лв са вложени за обект-сградата на „Топлофикация" гр.София. Според писмените обяснения от управителя на Кострой" ЕООД материалите, предмет на доставка по фактура № 0000000325/26.05.2010г. на фирма „Примастрой-М" ЕООД, са за работа по различни обекти, чийто основен изпълнител е „Кострой" ООД, находящи се извън територията на гр. Пловдив. Поради невъзможност за изпълнение на необходима доставка на материали от дружеството се е наложило за определени обекти, с цел ритмичен и непрекъсваем строителен процес и за да се изпълнят в срок обектите, да се осигурят материали от „Примастрой-М" ЕООД, което е подизпълнител за определени обекти, като са доставени при обектовите складове. Транспортирането на материалите е от и за сметка на  доставчиците.Ревизиращите сочат, че поради ненамиране на доставчика-„Примастрой-М" ЕООД и непредставяне на документи, не може да се извърши проверка в счетоводството на доставчика, за да се установи наличие на стоката по материалните му сметки, фактури за покупката, изписването и продажбата към „Кострой" ЕООД и транспорта на същата. Не може да се докаже предаването на стоките в собствен склад или при натоварване в транспортно средство, което е основно изискване за да се докаже прехвърлянето на собствеността при родово определени вещи. Констатирано е, че ревизираното лице също не иредставя безспорни доказателства относно реално извършване на доставки от страна на „Примастрой-М" ЕООД. Изведено е заключение, че липсва доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС от доставчик- „Примастрой-М" ЕООД към „Кострой" ЕООД, не са представени първични документи за реално осъществени доставки на строителни материали, не са представени счетоводни записвания в счетоводните регистри на фирмата за такива стопански операции. Наличието на издадени фактури не е достатъчно доказателство за реално извършване на доставки. От своя страна. „Примастрой-М" ЕООД, за да извърши доставка по смисъла на чл.6. ал. 1 от ЗДДС на „Кострой" ЕООД, трябва да притежава предмета на доставката. Според ревизиращите установените обстоятелства не потвърждават наличието на посочените във фактурите доставки и възникване на данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от ЗДДС. На основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 от ЗДДС и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС вр. с чл. 6 ал.1 от ЗДДС е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 25000.00лв. по фактурите, издадени от „Примастрой-М" ЕООД.

         Относно доставчика «ЕСКО 79» ЕООД. Отказаният данъчен кредит е в размер на 479077.28лв. по 19 броя фактури, описани по-горе в настоящото изложение. Предмет на доставките са различни по вид строителни материали. Правото на данъчен кредит е упражнено през данъчен период: м.10,11,12,2009г. и м.04.2010г. с подаване на СД и включване на фактурите в ДП за месец 10,11,12,2009г и м. 04.2010г. Установено е, че „ЕСКО 79" ЕООД за отчетната 2009г. няма подадена ГДД по чл.92 от ЗКПО. По счетоводен баланс към 31.12.2008г. дружеството няма ДМА. Общо са регистрирани 12 броя трудови договори, от които действащи към момента 4 броя.

Извършена е насрещна проверка на доставчика, обективирана в ПИНП 1010366 от 20.08.2010г. Този ПИНП е присъединен с Протокол № 1101756 от 10.02.2011г. Констатирано е, че дружеството не е открито на декларирания адрес. ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл. 32 от ДОПК. В срок не са представени изисканите документи и писмени обяснения. Извършени са служебни проверки от ревизиращите органи като е установено, че за периода от 01.10.2009г. до 27.04.2010г. ЕООД е декларирало в дневника си за покупки доставки на значителна стойност 7708204,13лв. и ДДС 1541640,82лв. На 21.05.2010г. от счетоводителя на „ЕСКО 79" ЕООД са иззети всички намиращи се при него документи на дружеството за периода от 01.10.2009г. до 21.05.2010г.  Основни доставчици на «ЕСКО 79» ЕООД са: Мистрал Билдинг" ЕООД, „Лавин Груп" ЕООД, „Маркиза 2007" ЕООД, „Типс Лимитид" ЕООД, „Примастрой М" ЕООД, „Кери 2" ЕООД, „Бин Комерс" ЕООД, „Лавин" ЕООД. Извършени са насрещни проверки на същите. Установено е, че дружествата са дерегистрирани по ЗДДС по инициатива на данъчните органи. Нито една от фирмите не е открита на обявения адрес за кореспонденция, ето защо връчването на ИПДПОЗЛ е по реда на чл. 32 от ДОПК. За „Мистрал Билдинг" ЕООД е установено, че в издадената на „ЕСКО 79" ЕООД фактура №261/07.12.2009г., с ДДС 55084,20лв., не е посочен предметът на доставката. Дружеството няма търговски обект, няма регистриран ЕКАПФ, няма назначени лица по трудов договор. Дружеството има просрочени задължения в размер на 1218311.83лв. Не е установено дали дружеството е начислило ДДС по реда на чл. 86 от ЗДДС, тъй като не са представени никакви документи. Дружеството няма подадени ГДД по чл. 92 от ЗКПО и справка за изплатени суми по извънтрудови правоотношения. За „Лавин Груп" ЕООД е констатирано, че  издадените на „ЕСКО 79" ЕООД фактури са с предмет дизелово гориво, строителни материали и маслини. Към същите са прикрепени фискални касови бонове, издадени от нерегистриран ЕКАФП. Дружеството е дерегистрирано по инициатива на данъчен орган на 23.02.2010г. Относно „Маркиза 2007" ЕООД - в издадените на „ЕСКО 79" ЕООД фактури не е ясен предметът на доставката, тъй като не е посочен. В информационната система на НАП няма данни за ГДД за 2009г. и справка за изплатени суми по извънтрудови правоотношения. За „Типс Лимитид" ЕООД е посочено, че е издало на „ЕСКО 79" ЕООД фактури с предмет - алуминиева дограма, строителни материали и врати. В информационната система на НАП няма данни за подадена ГДД за 2009г и справка за изплатени възнаграждения по извънтрудови правоотношения.Относно „Примастрой М" ЕООД е констатирано, че в издадените на „ЕСКО 79" ЕООД фактури, с ДДС 400750,41лв., не е ясен предметът на доставката, тъй като той е посочен като „доставка на стоки по опис", а липсват описи. В част от фактурите са посочени строителни материали. Към фактурите са прикрепени фискални касови бонове, издадени от нерегистриран на името на „Примастрой М" ЕООД ЕКАФП. В информационния масив на НАП няма информация за регистрирани обекти на дружеството. За „Кери 2" ЕООД е установено, че в издадените на „ЕСКО 79" ЕООД фактури с ДДС 137600лв. не е ясен предметът на доставката, тъй като той е посочен като „доставка на стоки по опис", а липсват описи. Към фактурите са прикрепени фискални касови бонове, издадени от нерегистриран на името на „Кери 2" ЕООД ЕКАФП. За „Бин Комерс" ЕООД, издало на „ЕСКО 79" ЕООД фактури с предмет тухли. Основната дейност на дружеството е търговия на стоки в страната и извън нея. Дружеството е осъществило доставки на стоки-тухли на «ЕСКО 79» ЕООД, но в хода на извършените насрещни проверки е установено, че „ЕСКО 79" ЕООД не разполга със стоките, предмет на фактурите, тъй като не са представени доказателства за реално осъществени доставки между него и неговият доставчик «Бин Комерс» ООД. За „Лавин" ЕООД - издадените на „ЕСКО 79" ЕООД фактури са с предмет строителни материали. Към същите са прикрепени фискални касови бонове, издадени от нерегистриран ЕКАФП. Не разполага с кадрова обезпеченост за извършване на търговска дейност. След анализ на събраните доказателства приходните органи са приели, че липсват доказателства за реалността на доставките от Мистрал Билдинг" ЕООД, „Лавин Груп" ЕООД, „Маркиза 2007" ЕООД, „Типс Лимитид" ЕООД, „Примастрой М" ЕООД, „Кери 2" ЕООД, „Бин Комерс" ЕООД, „Лавин" ЕООД. Установено е, че на  прекия доставчик „ЕСКО 79" ЕООД е извършена ревизия, обхващаща периодите, през които са издадени и процесните фактури. Ревизионното производство е приключило с издаването на РА №161102158 от 12.08.2011г. /л. 422 по делото/. Издаден е и РД № 1102158 от 20.06.2011г./л.425 и сл./, присъединени с Протокол №1115103 от 02.11.2011г. в хода на ревизионното производство на жалбоподателя. В РД относно коментираните по-горе доставчици Мистрал Билдинг" ЕООД, „Лавин Груп" ЕООД, „Маркиза 2007" ЕООД, „Типс Лимитид" ЕООД, „Примастрой М" ЕООД, „Кери 2" ЕООД, „Бин Комерс" ЕООД, „Лавин" ЕООД на „ЕСКО 79" ЕООД е посочено, че същите не са представили доказателства за наличие на материална база, не са представени счетоводни документи, не са представени доказателства за трудови ресурси, не е доказан произхода на стоките, не са представени изисканите фактури на предходни доставчици както и хронологични счетоводни регистри на сметка 304 «стоки». Прието е, че по фактурите, издадени от посочените доставчици липсва реално извършена доставка, а е налице само движение по документи. В т.2.2 от РД «Доставки, по които регистрираното лице е изпълнител –Дневник за продажби» /л.465/ е посочено, че «за периода от 01.10.2009г до 07.06.2010г. задълженото лице е декларирало извършването само на облагаеми доставки, по които е изпълнител и е начисляван ДДС, съгласно разпоредбите на ЗДДС, с предмет продажба на строителни материали, строителни услуги и начислен данък при ВОП от Гърция на строителни материали. За издадените фактури за СМР не се представиха количествено-стойностни сметки, актове за извършените СМР, договори за извършване на СМР, информация за обектите на които са извършени същите, вложените материали чия собственост са. За извършените продажби на строителни материали не се представиха изисканите материали за наличие на складова база и търговски обекти. Предвид това и предвид установената липса на реални доставки на строителни материали и услуги СМР към „ЕСКО 79" ЕООД,  се налага изводът, че „ЕСКО 79" ЕООД не е извършвал реални доставки на строителни материали и услуги СМР, към отразените във фактурите получатели. Независимо от това, по силата на чл.85 от ЗДДС, начисленият от „ЕСКО 79" ЕООД ДДС е дължим».

В хода на ревизионното производство е установено, че от  страна на ревизираното дружество - „Кострой" ООД, освен експедиционни бележки към посочените по-горе фактури, не се представят други съпътстващи документи, които да докажат реалното извършване на доставките със стоки по фактурите, издадени от „ЕСКО 79" ЕООД. От лицето са представени договор за наем на камиони, лиценз за транспортна дейност, наличие на собствени автомобили, удостоверено чрез свидетелства за регистрация, лични карти на шофьорите. Посочено е, че лицето, получило материалите е А.К., който е шофьор-снабдител в „Кострой" ООД. В същото време документи, удостоверяващи движението на материалите от склада на фирмата, находящ се в с. Войводино, до различни нейни обекти не са представени. Експедиционните бележки, представени към издадените от „ЕСКО 79" ЕООД фактури, са единствените документи, удостоверяващи транспортирането на строителните материали от склада на доставчика до склада в с. Войводиново. След анализ на събраните документи и писмени обяснения е прието от ревизиращите, че липсват реални доставки от страна на „ЕСКО 79" ЕООД. На основание чл. 70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС приходният орган е отказал на жалбоподателя правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от «ЕСКО 79» ЕООД.

По делото е приета справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори за периода от 01.10.2009г до 31.05.2010г за доставчика «ПРИМАСТРОЙ-М» и за доставчика «ЕСКО 79» ЕООД. Не са представени оборотните ведомости от жалбоподателя за 2009г и 2010г, въпреки, че Съдът го е задължил да ги представи в определен срок. По делото е приета ССчЕ, изпълнена от вещото лице В.Ш., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена.

Относно доставчика «Еско 79» ЕООД е посочено, че предмет на доставките по процесните фактури са строителни материали: винкел, желязо, тръби, гипс, лепило, греди, дъски, тухли, изолация и др. Процесните фактури са включени в СД и в ДП на «Еско 79» ЕООД в съответните данъчни периоди. Експертът не дава отговор относно редовността на воденото счетоводство през процесните периоди, тъй като доставчикът не е открит на декларирания адрес, съответно не са проверени счетоводни сметки и документи.

Експертът е извършил проверка в счетоводството на жалбоподателя и във връзка с процесните фактури посочва следното: представени са процесните фактури и експедиционни бележки /л.208-242/ , хронологична ведомост  за 2009г и 2010г /л.199/, количествена справка за вложени материали по обекти-арматурна заготовка, желязо №8, желязо №10 и винкел по фактури за 2009г, издадени от  «Еско 79» ЕООД. Фактурите, издадени от „Еско 79" ЕООД са осчетоводени по дебита на сметка 600 „Разходи за материали". Всички фактури са платени в брой. Представените експедиционни бележки за доставката на материали от „Еско 79" ЕООД към „Кострой" ЕООД, не могат да бъдат обвързани с процесните фактури, поради различието в датите на експедиционните бележки и датата на издаване на фактурите. Към делото (след л.243) са приложени два броя уведомление по чл.62 от КТ за регистрация на трудови договори с В.И.Г. и И.Т.Х. - назначени като шофьори в „Кострой" ЕООД, лицензи за превоз на товари и договор за наем на МПС с ЕТ „Р.С.-97" за наети товарни автомобили. Приложени са свидетелства за регистрация на МПС. При проверката в счетоводството на жалбоподателя, и в приложените по делото документи, не са представени пътни листи, удостоверяващи извършения превоз по доставката на процесните материали.

Относно доставчика «ПРИМАСТРОЙ-М» ЕООД експертът посочва, че доставчикът не е открит на декларирания от него адрес. Задълженото лице е включило процесните фактури в СД и в ДП. Не дава отговор относно трудовата обезпеченост. Не дава отговор относно редовността на воденото счетоводство, тъй като не са проверенисчетоводни регистри и др. документи.

Относно счетоводството на жалбоподателя експертът посочва следното: в хронологичната ведомост аналитично са описани закупените от „Примастрой-М" ЕООД с фактура №325/26.05.2010г. строителни материали на стойност 125000 лв. и 25000 лв. ДДС. Материалите по фактурата са осчетоводени по дебита на сметка 301 „Материали", по дебита на сметка 4531, с начисления данък и по кредита на сметка 500 "Каса", с общата стойност на фактурата. Изписването на същите е осчетоводено по дебита на сметка 600 " Разходи за материали" и по кредита на сметка 301, по обекти, вид, количество и стойност на вложените материали, както следва:

Обекти - вложени материали по фактура № 323/22.05.2010г.

стойност лв.

Лукойл

20 599,28

Бояна

22310,40

Елмаг

49 627,30

Теплофикация

32461,33

Общо:

124998,31

В приложените по делото (между л. 102-л.106) разпечатки от аналитична ведомост по документи са описани по обекти и стойност извършените от „Примастрой-М" ЕООД СМР, по фактура №322/19.05.2010г. и фактура №323/22.05.2010г. Получените от „Кострой" ЕООД услуги- СМР са осчетоводени по дебита на сметка 601 „Разходи за външни услуги". Към всяка от фактурите е приложен фискален бон (л. 188 - л. 189)аличен е Договор за строителство от 07.04.2009г., сключен между „Кострой" ЕООД - главен изпълнител и „Примастрой-М" ЕООД- изпълнител и шест броя протоколи за изпълнени видове СМР. Протоколите са със страни: „Кострой" ЕООД- възложител и „Примастрой-М" ЕООД - изпълнител. Във всеки от протоколите са описани извършените СМР по обекти, количество и стойност, съответстващи на стойността на издадените от „Примастрой-М" ЕООД, фактура №322/19.05.2010г. и фактура №323/22.05.2010г. Описани в Протокол № 1 от 22.05.2010г. (л. 190-л. 192) на обща стойност 444860,07лв. безДДС: жилищна сграда и магазини на ул ."Елмаг", София - СМР на стойност
111611,07лв.     без     ДДС.     Стойността     е     включена     във     фактура    
0000000322/19.05.2010г.; производствена и офис сграда „Арубис" гр. Пирдоп (в обобщението е изписано жилищна сграда и магазини на ул."Елмаг", София) - СМР на стойност 60564,04лв.  без  ДДС.  Стойността     е     включена     във     фактура     0000000322/19.05.2010г.; офис - сграда  и  склад  на  „Лукойл"  Бургас  - СМР  на  стойност 98393,41лв. без  ДДС. Стойността е включена във     фактура  0000000322/19.05.2010г.; сграда на „Топлофикация" гр.София - СМР на стойност 174291,54лв. без ДДС. Стойността е включена във фактура 0000000322/19.05.2010г.

Описани в Протокол № 2 от 22.05.2010г.  (л. 193) на обща стойност 176651,90 лв. без ДДС: флотационна фабрика- Пирдоп -основен ремонт склад 2 -   СМР на стойност 45889,37лв. без ДДС. Част от тази стойност (20679,35) е включена във фактура 0000000322/19.05.2010г. Остатъкът от Стойността 25210,02 лв. и СМР на стойност 130762,53лв. без ДДС са включени във   фактура 0000000323/22.05.2010г. с обща стойност 155936,73лв. Описани в Протокол № 3 от 19.05.2010г. (л.194- л.195) на обща стойност 144989,00 лв. без ДДС: ремонт на ПС „Лукойл Нефтохим"- Бургас - СМР на стойност 57702,47лв. без ДДС и СМР на стойност 87286,53лв. без ДДС, са включени във фактура 0000000323/22.05.2010г. Описани в Протокол № 4 от 22.05.2010г. (л.195-гръб) на обща стойност 67172,55 лв. без ДДС: „Филмови студиа -комплекс I в УПИ VII  198-за киноцентър, кв.1, Национален киноцентър" гр.София - СМР на стойност 67172,55лв. без ДДС е включена във фактура 0000000323/22.05.2010г. Описани в Протокол № 5 от 18.05.2010г. (л. 196) на обща стойност 34460,58 лв. без ДДС: производствено хале Червен бряг гр.Плевен -  СМР на стойност 34460,58лв. без ДДС е включена във фактура 0000000322/22.05.2010г. Описани в Протокол № 6 от 20.05.2010г. (л.196-гръб) на обща стойност 131901, 72 лв. без ДДС:„Филмови   студиа   -   комплекс   I,   гр.София   -  СМР   на   стойност 131901,72лв. без ДДС е включена във фактура 0000000323/22.05.2010г. Общо за „Филмови студиа - комплекс I", включени във фактура 0000000323/22.05.2010г. 199074,27 лв. (67172,55+131901,72) по протокол 4 и протокол 6. Общата стойност по протоколи от № 1 до № 6 е 1000035,80 лв.

  При така установеното от фактическа страна жалбата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следното: Безспорно, за да се признае на получателя по обла­га­е­ма доставка материалното право на приспадане на данъчен кредит по чл.68 от ЗДДС, следва да е изпъл­нено някое от условията, посочени в чл.71 от ЗДДС, като при изследване пред­поставките за възникване правото на данъчен кредит, винаги трябва да се дър­жи cметка за това налице ли е облагаема доставка по смисъла на чл.6, ал.1 или чл. 9 от ЗДДС, и едва след това да се проверява изпълнението на съответните пред­поставки, регламентирани в нормата на чл.71 от ЗДДС. По делото не е спорно и това се установява от събраните доказателства при ревизията, че е изпълнено условието по чл.71, ал.1, т.1 от ЗДДС, свързано с притежаването на данъчен документ /фактура/ от страна на преките доставчици, кои­то са издали процесните фактури, отразили са ги в дневниците за продажби и справките-декларации и са начислили данъка по сми­съла на чл. 86 от ЗДДС.

Един­ствената спорна предпоставка за възникване пра­вото на приспадане на данъчен кредит по чл.68 ал.1 от ЗДДС, в процесния слу­чай е наличието на реално осъществена облагаема доставка по смисъла на чл. 6, ал.1, респективно по чл. 9 от ЗДДС.

По аргумент от чл.154 от ГПК, в тежест на жалбоподателя, като лице черпещо изгодни за себе си правни последици – претендираното право на данъчен кредит, е да докаже реалността на процесните доставки.

В конкретния случай оспорващият твърди, че е сторил това още в хода на самата ревизия посредством ангажираните фактури, двустранно подписани, деклари­рани в съответните Дневници за продажби и СД от доставчиците, доказателства за осчетоводяване на СМР и строителни материали по съответ­ните счетоводни регистри при редовно водено счетоводство. Действително в конкретната хипотеза изводите на ревизиращите за липса на облагаема доставка между пре­ките доставчици и жалбоподателя са обос­но­вани, с липсата на кадрова, материална и техническа обезпеченост за достав­чи­ците да осъществят фактурираните доставки, както и с липсата на доказателства за изпълнени реално СМР, съгласно специалните изисквания на ЗУТ и съответните наредби, с липсата на количествено-стойностни сметки, с липсата на анализи и справки за извършени СМР, договори за наемане на работници и др. Относно доставката на строителни материали- изводите на ревизиращите за липса на облагаема доставка между пре­кия доставчик и жалбоподателя са обос­но­вани с липсата на приемо-предавателни протоколи, с липсата на транспортни документи, с липсата на информация за лицата натоварили и разтоварили стоките и др.

Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена.

Относно доставчика „Примастрой-М" ЕООД: от събраните писмени доказателства и приетата по делото ССчЕ, неоспорена от страните се установи, че „Примастрой-М" ЕООД е подизпълнител на „Кострой" ООД по договор за строителство от 07.04.2009г., в който договор не са конкретизирани обектите, за които ще се извършва СМР на обекти: «Филмова студиа-комплекс I в УПИ VII 198 –за киноцентър, кв.1 м. Национален киноцентър гр. София, производствено хале Червен бряг, жилищна сграда  и магазини на ул. Елмаг, София, производствена и офис- сграда «Арубис»" гр.Пирдоп; сградата на „Топлофикация" гр.София; офис сграда и склад на «Лукойл» Бургас; флотационна фабрика Пирдоп -основен ремонт склад 2; ремонт на ПС „Лукойл Нефтохим"-Бургас: ДЕК „Лукойл Нефтохим"-Бургас. За тези обекти „Кострой" ООД има сключени договори с главни изпълнители. За производствено хале Червен бряг, гр. Плевен се установи, че  на 19.06.2009г. между ЕТ »М.-И.М.»-възложител и „Кострой" ООД – изпълнител, е сключен договор за СМР, съгласно Приложение 1 с договорени видове работи на стойност 43 094.25лв без ДДС. Срокът на изпълнение на договорените работи е 45 работни дни, след подписването на договора, т.е. най-късно до края на м.08.2009г. На 15.08.2009г.  е подписан Анекс към договора от 19.06.2009г., поради възникнали допълнителни видове СМР на стойност 81 500лв без ДДС. По договора и посочения анекс е издаден Протокол обр. 19., Акт № 1 от 30.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 43 094.25лв без ДДС. Въз основа на Акт № 1 е издадена  фактура 0000000346/30.07.2009г. с данъчна основа 43 094.25лв и ДДС 8 618.85лв., по която разплащането е извършено в брой - 51713.10 на 30.07.2009г. Подписан е Протокол обр. 19. Акт №2 от 29.08.2009г. за изпълнени СМР на стойност 81 500лв. без ДДС., същият е послужил като основание за издаване на фактура 0000000473/29.08.2009г. с данъчна основа 81 500лв. и ДДС 16 З00лв. Разплащането е извършено в брой - 97800.00 на 29.08.2009г. Относно извършените СМР не са представени от жалбоподателя подробни количествени сметки, подписани от изпълнителя и възложителя, относно завършването на СМР, не са предтавени констативни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и възложителяТочно за тези услуги-СМР „Кострой" ООД е сключило договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г., в който договор отново не са конкретизирани, т.е. договорени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали.  За извършените СМР е подписан Протокол № 5 от 18.05.2010г. на стойност 34 460.58лв. без ДДС, 6 892.12лв. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойност е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г., издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

Относно  обект: ФИЛМОВИ СТУДИА-КОМПЛЕКС I В УПИ VII 198-ЗА КИНОЦЕНТЪР, КВ.1, МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН КИНОЦЕНТЪР –СОФИЯ се установи, че на 03.04.2009г. между „Аквамат инженеринг" ЕООД-възложител и „Кострой" ООД-изпълнител е сключен договор за СМР срещу възнаграждение, в съответствие с одобрените от възложителя работни проекти, единични цени. Договорното изпълнение включва всички видове работи, необходими до окончателното завършване, съгласно проекта, независимо дали са упоменати в Приложение №1 към договора. Срокът на изпълнение на договорените работи е 6 /шест/месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба №3/2003г. на МРРБ, но не по-късно от 25.05.2009г. /т.е. крайният срок, съгласно договорът е най-късно до 25.11.2009г./. Възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение за действително изпълнените видове количества СМР, доказани с Актове образец 19, подписани от лица, упълномощени от страните по договора, по единични цени, посочени в Приложение № 1. На 03.04.2009г. е сключено допълнително споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ, при едновременна работа на една площадка. По договора има издадени: Протокол, обр. 19, Акт № 1 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 77 881.78 лв. без ДДС и ДДС 15 576.36 лв. Протоколът е подписан от инж. Ил.Б. за възложителя и Т.С. за изпълнителя. Протокол обр. 19. Акт № 2 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 88 181,47лв. без ДДС и ДДС 17 636.29лв. Протоколът е подписан от инж.И.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 3 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 39 340.12лв без ДДС и ДДС 7 868.02лв. Протоколът е подписан от инж.Ил.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 4 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 21 188.32лв без ДДС и ДДС 4 237.66лв. Протоколът е подписан от инж. И.Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 5 от 28.07.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 32 998.02лв без ДДС и ДДС 6 599.60лв. Протоколът е подписан от инж.Ил.Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 7 от 30.08.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 336 000.01лв без ДДС и ДДС 67 200.00лв. Протоколът е подписан от инж.И.Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. От «Кострой» ООД са издадени фактурите: с № 0000000334/28.05.2009г. - авансово плащане по договор с данъчна основа 40 000лв и ДДС 8000лв. Плащането е извършено с пл. нареждане на 28.05.2009г. Фактура № 0000000337/11.06.2009г. - авансово плащане по договор с данъчна основа 12 500лв и ДДС 2 500лв. Плащането е извършено с пл. нареждане на 11.06.2009г. Фактура № 0000000432/15.07.2009г. - авансово плащане по договор с данъчна основа 20 000лв и ДДС 4000лв. Плащането е извършено с пл. нареждане на 15.07.2009г. Фактура № 0000000343/28.07.2009г. - СМР по Акт № 1 и Акт № 2 с данъчна основа 166 063.25лв, от която се спада аванс 52 500лв и се получава данъчна основа 113 563.25лв и ДДС 22 712.65лв. Плащането е извършено с пл. нареждания, както следва: 60 000 лв. на 21.08.2009г. и 43 222.18 на 26.08.2009г. Фактура № 0000000344/28.07.2009г. - СМР по Акт № 3 , Акт № 4 и Акт № 5 с данъчна основа 93 526.46лв, от която се спада аванс 20000лв и се получава данъчна основа 73 526.46лв и ДДС 14 705.29лв. Плащането е извършено с пл. нареждания на 30.07.2009г. Фактура 0000000474/30.08.2009г. - СМР по Акт № 7 с данъчна основа 336 000лв и ДДС 67 200лв. Разплащането е извършено в брой както следва: 73200 лв. на 08.10.2010 г.; 90000 лв. на 11.10.2010 г.; 90000 лв. на 12.10.2010г.; 80000 лв. на 13.10.2010 г.; 70000 лв. на 14.10.2010г. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора отново не са уточнени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главният изпълнител. Завършването на договорените СМР се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписаният договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали.   За извършените СМР са подписани Протокол № 4 от 22.05.2010г. на стойност 67 172.55лв без ДДС, ДДС 13 434.51лв; Протокол № 6 от 20.05.2010г. на стойност 131 901.72лв без ДДС, ДДС 26 380.34лв. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тези стойности са включена във фактура № 0000000323/22.05.2010г. издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

        Относно обект-жилищна сграда и магазини на ул. «Елмаг» гр. София се установи, че на 07.01.2009г. между «ТИ ВИ БИ" ООД-възложител и «Кострой» ООД- изпълнител е сключен договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г./чл.8 ал.2 от договора/ Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документи както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр. 19 става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл. 14. ал. 2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор не се представиха. Във връзка с  договора от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 1 от 05.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 148 299.99лв. без ДДС и ДДС 29 660.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 5 от 29.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 167 000.00лв без ДДС и ДДС 33 400.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. 1 (протокол обр. 19. Акт № 7 от 26.11.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 135 000лв без ДДС и ДДС 27000лв. Протоколът е подписан от Тодор Б. и от Т. С.. От «Кострой» ООД са издадени фактури както следва: Фактура № 0000000372/05.10.2009г. - СМР по Акт № 1,  с данъчна основа 148 300.00лв и ДДС 29 660.00лв. Плащането по фактурата не е извършено. Фактура № 0000000702/29.10.2009г. - СМР по Акт № 5 с данъчна основа 167 000.00лв и ДДС 33 400.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000377/30.11.2009г. - СМР по Акт № 7 с данъчна основа 135 000.00лв и ДДС 27000.00в. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са конкретизирани обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписаният договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материал.   За извършените СМР е подписани Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 111 611.07лв без ДДС в частта за обект Жилищна сграда и магазини на ул. «Елмаг» гр. София. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойност е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г. издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

         Относно обект ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОФИС СГРАДА "АРУБИС" гр.Пирдоп се естанови, че на 07.01.2009г. между «ТИ ВИ БИ" ООД-възложител и „Кострой" ООД- изпълнител, е сключен договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г. /чл.8 ал.2 от договора/. Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документи както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовият превод. Актуването с протокол обр. 19 ще става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл. 14.ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор не се представиха. По така сключения договор от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 4 от 09.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 134 450лв. без ДДС и ДДС 26 890.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 9 от 30.11.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 170 000.00лв без ДДС и ДДС 34000.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Г.С. за изпълнител. От «Кострой» ООД са издадени фактури № 0000000374/09.10.2009г. - СМР по Акт № 4 с данъчна основа 134 450.00лв и ДДС 26 890.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000707/30.11.2009г. -СМР по Акт № 9 с данъчна основа 170 000.00лв и ДДС 34 000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са посочени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените СМР се установява с КП, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали. За извършените СМР е подписани Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 60 564.05лв без ДДС в частта за обект Производствена и офис сграда "Арубис" гр. Пирдоп. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойности е включена във фактура 0000000322/19.05.2010г. издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

         Относно обект СГРАДА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ" гр. София се установи следното: на 07.01.2009г. между „ТИ ВИ БИ" ООД. -възложител и „Кострой" ООД- изпълнител е сключен договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1.  Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г.  Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя, се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документа както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр. 19 ще става на вески 15 дни от започването на строителството /чл. 14, ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма. По договора от 07.01.2009г. са издадени: Протокол обр. 19. Акт № 2 от 16.10.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане  на стойност 186 349.99лв без ДДС и ДДС 37 270.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 6 от 03.11.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 84 000.00лв без ДДС и ДДС 16 800.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител_и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 10 от 21.12.2009г. за изпълнени подлежат на разплащане  на стойност 204 600.00лв без ДДС и ДДС-40929.00 лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 11 от 17.12.2009г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане   на стойност 50 410.00лв без ДДС и ДДС 10082.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. От „Кострой" ООД са издадени фактури следва: Фактура № 0000000450/16.10.2009г. - СМР по Акт № 2, с данъчна основа 186 350.00лв и ДДС 37 270.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000356/03.11.2009г. - СМР по Акт № 6 с данъчна основа 84000.00лв и ДДС 16 800.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000379/10.12.2009г. - СМР по Акт № 10 с данъчна основа 130 000.00лв.и ДДС 26 000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000380/21.11.2009г. - СМР по Акт № 10 с данъчна основа 74 600.00лв и ДДС 14 920.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000381/30.12.2009г. - СМР по Акт № 11  с данъчна основа 50 410.00лв и ДДС 10 082.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента.

        За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са посочени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените  СМР се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно договора, задължение на „Кострой" ООД е да осигури необходимите материали. За извършените СМР е подписан Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 174 291.54лв без ДДС в частта за обект Сграда на „Топлофикация" гр. София. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. тази стойност е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г., издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

         За обект  ФЛОТАЦИОННА ФАБРИКА ПИРДОП -ОСНОВЕН РЕМОНТ СКЛАД 2 се установи, че на 07.01.2009г. между „ТИ ВИ БИ"ООД-възложител и «Кострой» ООД –изпълнител, е сключен договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г. Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя, се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор .Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документа както следва: авансово и след подписване на акт обр. 19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр. 19 ще става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл.14,ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към този договор не са представени. По договора от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 1 от 29.04.2010г. за изпълнени СМР. Които подлежат на разплащане на стойност 357 000.00лв без ДДС и ДДС 71 400.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. Протокол обр. 19, Акт № 2 от 12.05.2010г. за изпълнени СМР, които подлежат на разплащане на стойност 200000.00лв без ДДС и ДДС 40000.00лв. Протоколът е подписан от Т.Б. за възложител и Т.С. за изпълнител. От «Кострой» ООД са издадени фактури както следва: Фактура № 0000000678/29.04.2010г. - СМР по Акт № 1 с данъчна основа 357 000.00лв и ДДС 71 400.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура № 0000000681/12.05.2010г. - СМР по Акт № 2 с данъчна основа 200 000.00лв и ДДС 40000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента.

         За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключил договор с подизпълнител „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са посочени обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл. изпълнител  и „ТИ ВИ БИ" ООД крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма. Количествата на изпълнените  видове СМР се доказва с количествена сметка подписана-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали. За извършените СМР е подписан Протокол № 2 от 22.05.2010г. на стойност 176 651.90лв без ДДС и ДДС 35 330.38лв. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. част от тази стойност без ДДС в размер на 20 679.35лв е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г., 155 936.73лв. е включен във фактура 0000000323/22.05.2010г., издадени от „Примастрой-М" ЕООД. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл. изпълнител „ТИ ВИ БИ"ООД крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма.

          За обект  ОФИС СГРАДА И СКЛАД НА „ЛУКОЙЛ" БУРГАС; РЕМОНТ НА ПС „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ"- БУРГАС; ДЕК "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ"-БУРГАС се установи, че на 07.01.2009г. между «ТИ ВИ БИ» ООД-възложител и «Кострой» ООД - изпълнител се сключва договор за СМР, съгласно изготвена от изпълнителя оферта - Приложение 1. Срокът на изпълнение на договорените работи е за период една година или до 07.12.2009г. Денят на съставянето на двустранния протокол, съгласно чл.7 ал.4 от договора за предаване на обекта от изпълнителя на възложителя се счита за край на строителството. Общата цена на изпълнението на договорените СМР е определена, съгласно количествено-стойностна сметка. Приложение №1 към този договор. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена след издаване на първични счетоводни документ както следва: авансово и след подписване на акт обр.19 за установяване на действително извършените СМР на обекта, като се приспадне авансовия превод. Актуването с протокол обр.19 ще става на всеки 15 дни от започването на строителството /чл.14 ал.2 от договора/. Анекси и допълнителни споразумения към договора не са представени. По сключения договор от 07.01.2009г. има издадени: Протокол обр. 19. Акт № 3 от 20.10.2009г. за изпълнени СМР за обект офис сграда и склад Лукойл-Бургас, които подлежат на разплащане  на стойност 89000.00лв. без ДДС и ДДС-17800.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. –възложител и Т. С.-изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 8 от 26.11.2010г. за изпълнени СМР за обект офис сграда и склад „Лукойл-Бургас, които подлежат на разплащане   на стойност 161 000.00лв без ДДС и ДДС 32 200.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Г. С. за изпълнител. Протокол обр. 19. Акт № 1 от 16.04.2010г. за изпълнени СМР за обект ПС Лукойл-Бургас, които подлежат на разплащане на стойност 248 000.00лв без ДДС и ДДС 49 600.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. Протокол обр.19, Акт № 2 от 04.05.2010г. за изпълнени СМР за обект-Лукойл Нефтохим-Бургас-зарядна станция ДЕК", които подлежат на разплащане на стойност 399 999.99.00лв без ДДС и ДДС 80 000.00лв. Протоколът е подписан от Т. Б. за възложител и Т. С. за изпълнител. От „Кострой" ООД са издадени фактури: Фактура № 0000000355/20.10.2009г. - СМР по Акт № 3 с данъчна основа 89 000.00лв и ДДС 17 800.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента Фактура № 0000000453/26.11.2009г. - СМР по Акт № 8 с данъчна основа 161 000.00лв и ДДС 32 200.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента Фактура № 0000000401/30.04.2010г. - СМР по Акт № 1 с данъчна основа 248 000.00лв и ДДС 46 600.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. Фактура 0000000361/26.05.2009г. -СМР по Акт № 2 с данъчна основа 400 000.00лв и ДДС 80 000.00лв. Плащането по фактурата не е извършено до момента. За извършване на тези услуги „Кострой" ООД е сключило договор с подизпълнител- „Примастрой-М" ЕООД на 07.04.2009г. В договора не са конкретизирани обектите, за които ще се извършват тези услуги. Срокът на изпълнение на договорените работи е до приключване на обекта и започва да тече от датата на подписване на договора. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл.изпълнител „ТИ ВИ БИ"ООД, крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма. Количествата на изпълнените видове СМР се доказва с количествена сметка, подписан-акт обр. 19 от изпълнителя и главния изпълнител. Завършването на договорените СМР се установява с констативен протокол, подписан от представители на изпълнителя и главния изпълнител. Съгласно подписания договор, задължение на „Кострой" ООД е да подсигури необходимите материали.  За извършените СМР са подписани Протокол № 1 от 22.05.2010г. на стойност 98 393.41лв без ДДС в частта за обект офис сграда и склад Лукойл-Бургас; Протокол № 3 от 19.05.2010г. на стойност 57 702.47лв без ДДС в частта за обект ПС "Лукойл Нефтохим-Бургас и Протокол № 3 от 19.05.2010г. на стойност 87 286.53лв в частта за обект ДЕК "Лукойл-Бургас. Съгласно аналитична ведомост за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г ДДС в размер на 19 678.69лв лв е включена във фактура № 0000000322/19.05.2010г., ДДС в размер на 28 997.80лв е включен във фактура № 0000000323/22.05.2010г. издадени от „Примастрой-М" ЕООД. Съгласно договора, сключен между „Кострой" ООД и гл. изпълнител „ТИ ВИ БИ"ООД крайният срок за приключване на СМР е до 07.12.2009г. Анекси и допълнителни споразумения към този договор няма.

 Подизпълнителят „Примастрой-М" ЕООД трябва да извърши договорените СМР, но същият не разполага с трудов ресурс. От представената от ответника справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори за периода от 01.10.2009г до 31.05.2010г. се установи, че има сключени четири трудови договора като три от тях са сключени на 26.02.2010г., като не се установи специалността и квалификацията на тези лица, освен това са твърде малко на брой, за да извършват СМР по договора. При това не се ангажираха никакви доказателства за транспортирането на работниците до обекта, нито за начислени трудови възнаграждения във връзка със  извършените СМР. Липсват доказателства за извършен инструктаж на работниците по безопасност на труда. Не се представиха доказателства като например заповеди, с които са определени лицата, извършващи инструктаж, книга за инструктажа, бележки за преминалите инструктажа, присъствени документи, съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Не се представиха документи относно застраховането на работниците, извършили процесните СМР. Съгласно чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят задължително застрахова за своя сметка за рисковете «професионално заболяване» и «трудова злополука» работниците и служителите, работещи на рискови работни места.  Не се представиха доказателства, че  „Примастрой-М" ЕООД има назначени лица по извънтрудови правоотношения. Не се представиха доказателства за изготвени количествени сметки относно стойността на вложените материали, използваната механизация и вложения труд. Не се представиха доказателства за това как са формирани цените на извършените СМР, какви ценови показатели и натурални разходни норми са използвани, липсват анализи за извършените СМР. Съгласно чл.4 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чл.160, ал.1 от ЗУТ, лицата участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", технически ръководител, доставчик както и определените с тази наредба лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ за съответните извършени СМР. Не са представени протоколи и актове в изпълнение на цитираните разпоредби нито в хода на ревизионното производство, нито в хода на съдебното такова. След като „Примастрой-М" ЕООД се е задължило да извърши СМР по договор то трябваа да разполага с всички документи, доказващи етапите на извършване на тези СМР, но нито доставчикът, нито жалбоподателят представиха такива доказателства.

След анализ на посочените доказателства Съдът намира, че издаването на Протоколи обр. 19 и актове за изпълнени СМР не доказват, че реално са изпълните процесните СМР от доставчика, необходимо е да се представят достатъчно убедителни доказателства, които да се преценяват в тяхната съвкупност. В крайна cметка не се доказа по делото, че СМР са реално извършени от „Примастрой-М" ЕООД. Следва да се посочи, че действително кадровата обезпеченост на доставчика, не е част от предпоставките за признаване правото на данъчен кредит, но същите са доказателство за наличието на реално осъществена доставка на услуги и то така, както те са отразени в издадените за тази цел първични счетоводни документи, което безспорно е предпоставка за възникването и признаването на правото на данъчен кредит за получателя. Наличието на фактури и договор е само доказателство за възникнали облигационни взаимоотношения между страните по тях, но не е доказателство за реалното осъществяване на доставката – извършване на услуга.  По делото не се представиха безспорни доказателства, извън спорните фактури и Протоколи обр. 19 и актове за изпълнени СМР. Значението на Протоколите е косвено доказателство за извършени СМР и като като частни свидетелстващи документи не се ползва с материална доказателствена сила, а само с формална. В случая не са представени документи, съгласно зискванията на ЗУТ и съответните наредби, които да подкрепят соченото в Протоколите обр.19. Осчетоводяването на фактурите с идентични счетоводни записи не е достатъчно основание да се приеме, че услугите са извършени реално.

Съдът е длъжен да обсъди всички факти и обстоятелства в тяхната взаимовръзка. В т. 32 от решението на СЕС от 6 декември 2012 г. по дело C-285/11 е посочено следното: „Запитващата юрисдикция е задължена в съответствие с правилата за доказване, установени в националното право, да извърши глобална преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото”; „Ако в резултат от тази преценка се установи, че разглежданите в главното производство доставки на стоки са реално осъществени и впоследствие тези стоки са били използвани за целите на облагаеми сделки, по принцип правото на приспадане не би могло да бъде отказано /т. 33/. От друга страна в т. 37 съдът допълва, че националните административни и съдебни органи следва да откажат да признаят право на приспадане, ако въз основа на обективни данни се установи, че се прави позоваване на това право с измамна цел или с цел злоупотреба. Това е така, когато самото данъчнозадължено лице извършва данъчна измама. Действително в такъв случай не са изпълнени обективните критерии, на които се основават понятията за доставка на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължено лице в това качество, и за икономическа дейност / т. 38/. Съгласно т. 39 за нуждите на Директива 2006/112 данъчнозадължено лице, което знае или е трябвало да знае, че с покупката си участва в сделка, част от измама с ДДС, трябва да се счита за участник в тази измама, и то без значение дали извлича печалба от препродажбата на стоките или от използването на услугите в рамките на извършените от него впоследствие облагаеми сделки. От изложеното следва, че съдът е длъжен да извърши преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото, за да формира убеждение за това действително ли са предадени и получени от доставчика и получателя стоки, респ. услуги, доколкото от това зависи признаването на правото на приспадане. По делото са налице данни за това, че доставчикът не е изпълнил процесните СМР, не е разполагал действително с персонал и материални активи, не се доказа и редовност на воденото счетоводство през процесния период. Независимо от това, в случая отказът на правото на данъчен кредит по издадените от него фактури не се обосновава само и единствено от тези данни. Логично е, обаче, да се приеме, че ако данъчно задълженото лице получава фактура /фактури/ от неговия доставчик, без посочените услуги да са му предоставени, то самото да извършва данъчна измама, ползвайки данъчен кредит по тази фактура и намалявайки по този начин дължимия за внасяне ДДС за съответния данъчен период. Установените обстоятелства не потвърждават получаването на процесната доставка и възникването на данъчно събитие по смисъла на чл.25 от ЗДДС- доставка на услуга, както и основанието за доставчика-регисгрирано лице да начисли данъка. На основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 от ЗДДС и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС вр. с чл. 6 ал.1 от ЗДДС вр. с чл. 9 ал.1 от ЗДДС  законосъобразно е отказан данъчен кредит в размер на 100000.00лв. по фактура № 322 от 19.05.2010г и 100000.00 по фактура № 323 от 22.05.2010г.

 Относно фактура № 325 от 26.05.2010г. с предмет доставка на стоки по опис с доставчик „Примастрой-М" ЕООД. Според писмените обяснения от управителя на Кострой" ЕООД материалите, предмет на доставка по фактура № 0000000325/26.05.2010г. на фирма „Примастрой-М" ЕООД, са за работа по различни обекти, чийто основен изпълнител е „Кострой" ООД, находящи се извън територията на гр. Пловдив. Поради невъзможност за изпълнение на необходима доставка на материали от дружеството се е наложило за определени обекти, с цел ритмичен и непрекъсваем строителен процес и за да се изпълнят в срок обектите, да се осигурят материали от „Примастрой-М" ЕООД, което е подизпълнител за определени обекти, като са доставени при обектовите складове. Транспортирането на материалите е от и за сметка на  доставчиците. По делото не се представиха безспрони доказателства за осъществен транспорт на стоките. Не се представиха превозни документи, от които да се установи началната и крайната точка на транспортиране на стоките, както и данни за закупено гориво и надлежно  му осчетоводяване. Жалбоподателят представи документи за притежавани от него автомобили, както и договор за наем на камиони, но не се представиха доказателства, че автомобилите са използвани са превоз на процесните материали. Липсват пътни листове, товарителници, командировъчни за шофьорите. В крайна cметка не се доказа по делото, че стоките са транспортирани до обектите. Следва да се посочи, че действително установяването на произхода на стоките и тяхното транспортиране, не е част от предпоставките за признаване правото на данъчен кредит, но същите са доказателство за наличието на реално осъществена доставка на стоки и то така, както те са отразени в издадените за тази цел първични счетоводни документи, което безспорно е предпоставка за възникването и признаването на правото на данъчен кредит за получателя. Наличието на фактура /фактури/ е само доказателство за възникнали облигационни взаимоотношения между страните по тях, но не е доказателство за реалното осъществяване на доставката –прехвърляне на правото на собственост върху стока.  По делото не се представиха безспорни доказателства, извън спорните фактури, за предаването на стоки от рода на процесните от прекия доставчик на жалбоподателя, като се държи cметка, че в случая се касае за родово определени вещи, като съгласно чл. 24, ал.2 ЗЗД, собствеността върху същите се прехвърля с определянето на същите по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени. Който факт е от съществено значение, с оглед легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС и нормата на чл. 25 от ЗДДС. В случая няма приложени: транспортни документи, стокови разписки или други документи за натоварване, удостоверяващи отделянето на стоките, което да позволява индивидуализирането на стоките чрез предаването им на получателя. В този смисъл Съдът намира, че по делото не са налице достатъчно доказателства, от които да може да се направи категоричен извод, че се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи, тяхното отделяне, с постигане на съгласие, за което съгласно чл. 24, ал.2 предл. първо от ЗЗД да се е прехвърлила и собствеността върху тях. А именно с датата на прехвърляне собствеността върху вещите, ЗДДС свързва момента на възникване на данъчното събитие. С оглед характера на стоките, предмет на доставките и тяхното количество, се предполага наличието на доказателства за натоварването, транспортирането и съхранението им, като например товарителници, складови разписки, приемо-предавателни протоколи и др. Липсва информация за лицата, натоварили и разтоварили стоките, доказателства на коя дата е и от кого е извършено разтоварването, не е посочено МОЛ, което е приело и съхранявало строителните материали, не е посочено лицето, на което е извършено плащането. Липсват документи във връзка с множеството транспортни курсове и начина на зареждане с гориво. Осчетоводяването на фактурите с идентични счетоводни записи не е достатъчно основание да се приеме, че стоките са прехвърлени, а установяват единствено движение на стоки по документи, но не и реално предаване и приемане на същите.

         Съдът намира, че установените обстоятелства не потвърждават наличието на посочените във фактурата доставки и възникване на данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от ЗДДС. На основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 от ЗДДС и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС вр. с чл. 6 ал.1 от ЗДДС законосъобразно е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 25000.00лв. по фактурата, издадена от „Примастрой-М" ЕООД.

        Относно доставчика «ЕСКО 79» ЕООД.

         По делото не се представиха безспрони доказателства за осъществен транспорт на стоките. Не се представиха превозни документи, от които да се установи началната и крайната точка на транспортиране на стоките, както и данни за закупено гориво и надлежно  му осчетоводяване.  Приети по делото са експедиционни бележки за доставка на строителни материали от «ЕСКО 79» ЕООД към „КОСТРОЙ” ЕООД, но същите не могат да бъдат обвързани с процесните фактури, поради различието в датите на експедиционните бележки и датата на издаване на фактурите. В експедиционните бележки е посочено, че А.К. –шофьор снабдител при жалбоподателя е получило от склада на доставчика строителните материали и ги е доставило в склада на жалбоподателя в с. Войводиново. Но в същите липсва информация за транспортното средство, не е посочен рег. №, марка, модел на транспортното средство, не е посочено от кой обект са натоварени строителните материали, както и № на товарителница. Липсват пътни листове, товарителници, командировъчни за шофьора. В крайна cметка не се доказа по делото, че стоките са транспортирани до обектита в с. Войводиново. Следва да се посочи, че действително установяването на произхода на стоките и тяхното транспортиране, не е част от предпоставките за признаване правото на данъчен кредит, но същите са доказателство за наличието на реално осъществена доставка на стоки и то така, както те са отразени в издадените за тази цел първични счетоводни документи, което безспорно е предпоставка за възникването и признаването на правото на данъчен кредит за получателя. Наличието на фактури е само доказателство за възникнали облигационни взаимоотношения между страните по тях, но не е доказателство за реалното осъществяване на доставката –прехвърляне на правото на собственост върху стока.  По делото не се представиха безспорни доказателства, извън спорните фактури, за предаването на стоки от рода на процесните от прекия доставчик на жалбоподателя, като се държи cметка, че в случая се касае за родово определени вещи, като съгласно чл. 24, ал.2 ЗЗД, собствеността върху същите се прехвърля с определянето на същите по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени. Който факт е от съществено значение, с оглед легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС и нормата на чл. 25 от ЗДДС. В случая няма приложени: транспортни документи, стокови разписки или други документи за натоварване, удостоверяващи отделянето на стоките, което да позволява индивидуализирането на стоките чрез предаването им на получателя. В този смисъл Съдът намира, че по делото не са налице достатъчно доказателства, от които да може да се направи категоричен извод, че се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи, тяхното отделяне, с постигане на съгласие, за което съгласно чл. 24, ал.2 предл. първо от ЗЗД да се е прехвърлила и собствеността върху тях. А именно с датата на прехвърляне собствеността върху вещите, ЗДДС свързва момента на възникване на данъчното събитие. С оглед характера на стоките, предмет на доставките и тяхното количество, се предполага наличието на доказателства за натоварването, транспортирането и съхранението им, като например товарителници, складови разписки, приемо-предавателни протоколи и др. Липсва информация за лицата, натоварили и разтоварили стоките, доказателства на коя дата е и от кого е извършено разтоварването, не е посочено МОЛ, което е приело и съхранявало строителните материали, не е посочено лицето, на което е извършено плащането. Липсват документи във връзка с множеството транспортни курсове и начина на зареждане с гориво. Осчетоводяването на фактурите с идентични счетоводни записи не е достатъчно основание да се приеме, че стоките са прехвърлени, а установяват единствено движение на стоки по документи, но не и реално предаване и приемане на същите.

Съдът намира, че притежаването на данъчни фактури от получателя и тяхното счетоводно отражение не е достатъчно да обоснове реалност на отразените в същите стопански операции. Това е така, защото при оспорване на фактурите относно отразените в тях стопански операции, в тежест на ползващия се от правата по тези документи е да докаже, че отразените във фактурите стопански операции действително са осъществени. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване. Това от своя страна означава, че като доказателство за реалност на доставките жалбоподателят не може да се позовава само на своите счетоводни записвания. За да се кредитират те, следва да се представят първични документни за движението на стоките, за извършените доставки и да се съпоставят най-малко със записванията на съответния доставчик както и с първичните документи, въз основа на които са взети съответните статии. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване както се изтъкна. СЕО нееднократно е посочвал, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим единствено поради вписване във фактурата, тъй като упражняването на това право се ограничава само до действително дължимите данъци (в този смисъл вж. Решение от 13 декември 1989 г., Genius Holding (C-342/87, Recueil, стр. 04227) и Решение от 19 септември 2000 г. Schmeink & Cofreth AG & Co. KG срещу Finanzamt Borken и Manfred Strobel срещу Finanzamt Esslingen (C - 454/98, Сборник 2000, стр. I-06973). В случая е неприложима съдебната практика на СЕС (Решение от 06 декември 2012 г., Боник ЕООД срещу ДОУИ - Варна по дело С-285/11). Следва да се посочи, че ако процесните доставки са извършени реално, то както доставчикът,  така и получателят следва да притежават доказателства за това изпълнение, а в случая липсват такива.

Процесните фактури, издадени от «ЕСКО 79» ЕООД не документират извършени стопански операции по смисъла на чл. 6 ал.1 от ЗДДС, ето защо законосъобразно,  на основание чл. 70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС, е отказано от приходния орган правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 479077.28лв. Поради всички изложени съображения се стига до крайния извод, че процесните фак­­­­­­тури не удостоверяват осъществена облагаема дос­та­вка по смисъ­ла на чл.6 ал.1, чл. 9 ал.1 от ЗДДС. Така постановеният резултат с Ревизионен акт № 161105063 от 12.01.2012 г., издаден от П.И.Т. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-гр. Хасково, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 704077.28лв. и лихви в размер на 135055.72лв., следва да бъде потвърден, а жалбата отхвърлена като неоснователна.

         На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско  възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат, които  при липсата на данни за изплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.8 във връзка с чл. 7, ал.2, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г./ се констатираха в размер на 17 232.66 лв. /седемнадесет хиляди двеста тридесет и два лева.66 стотинки/.  

         Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV състав

 

Р    Е    Ш    И    :

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КОСТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Т.Л.С. против Ревизионен акт № 161105063 от 12.01.2012 г., издаден от П.И.Т. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-гр. Хасково в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 704077.28лв. и лихви в размер на 135055.72лв.

        ОСЪЖДА „КОСТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Т.Л.С. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигуритална практика” - Пловдив сумата от 17 232.66 лв. /седемнадесет хиляди двеста тридесет и два лева.66 стотинки/.

             Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: