РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160

гр. Пловдив, 21 януари 2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      АДМИНИСТРАТИВЕН      СЪД - гр.ПЛОВДИВ, XXI състав в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесетата година в състав :

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЯВОР КОЛЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ :       ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                                        ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря С.С. и с участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от съдия Георгиева КНАХД № 1695 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационно производство по реда на по чл. 63 ал. 1 пр. 2 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК. 

С решение № 993 от 05.04.2012г., постановено по н.а.х.д. № 2777/ 2010г. по описа на Пловдивски районен съд, ХII наказателен състав, е отменено наказателно постановление № I – Б - 420 от 16.04.2010 г., издадено от Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на ЕТ”Екса –Ко –Щ.” , с Булстат ***, представлявано от Т. В. Щ. ***, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на основание чл.35,ал.2,т.1 вр.ал.1,т.1 от ЗЗВВХВП за нарушение на чл.8,ал.1 от Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и продукти/ДВ бр. 4/2008г/.

Недоволен от решението е останал касационният жалбоподател Регионална здравна инспекция - Пловдив, която оспорва решението на районния съд, като иска неговата отмяна, както и да бъде отменено издаденото наказателно постановление. Посочва, че нарушение не е било извършено.

Ответници по касацията – наследници на Т. В. Щ. – В.Т.Щ. и Т.П.Щ. считат жалбата за неоснователна и молят да се остави в сила решението на районния съд.

Окръжна прокуратура – Пловдив намира жалбата за неоснователна, а постановеното решение за правилно и законосъобразно.

Касационната инстанция, след като провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, въз основа на доказателствата по делото, намери жалбата за допустима, но по същество за неоснователна.

          Установена е следната фактическа обстановка: при извършена проверка в склад за строителни материали, намиращ се  в гр. Пловдив, ул. “Димитър Стамболов № 8 А, стопанисван от едноличния търговец е констатирано, че в обекта се извършва продажба на мазилка за тухли „Итонг”, без какъвто и да е етикет на български език с необходимата информация по Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и продукти. Продава гипс /лепило за гипсокартон/ на фирма „ABS ALCI VE BLOK SAN AS” внос от Р Турция, без да е етикетиран съгласно минималните изисквания по чл.7 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

          За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че то е незаконосъобразно и издадено при съществено нарушение на процесуалните правила. На пърно място съдът е приел, че в обжалваното  НП не е посочена датата на извършване на процесната проверка, респективно датата на откриване на процесното нарушение.  Съдът се е мотивирал от необходимостта да бъдат посочени тези дати, той като следва дадено деяние  да бъде конкретизирано и по време на извършване, за да бъде квалифицирано като административно нарушение. Липсата на този елемент в издаденото НП поставя в невъзможност обявеното за нарушител лице да разбере в извършването на какво точно нарушение е обвинено, за да може да упражни ефективно правото си на защита в административнонаказателното производство.  Съдът е приел още, че датата на извършване е от значение за определяне на сроковете, визирани в разпоредбата на чл.34,ал.2 от ЗАНН. Обстоятелството, че тази дата е посочена в съсатвения преди това АУАН не може да санира допуснатото нарушение, тъй като именно с НП се ангажира административно наказателната отговорност на санкционираното лице. Съдът  е приел, посоченото представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като е довело до ограничаване на правото на защита на санкционираното лице. Същото е неотстранимо и е основание за отмяна на обжалваното НП.

Настоящата касационна инстанция напълно споделя доводите на районния съд относно липсата на реквизити в издаденото наказателно постановление относно липсата на датата на извършеното нарушение, както и на дата на установяването му.

Липсата на дата на нарушението поставя в невъзможност извършването на проверка на законосъобразността на наказателното постановление, още повече че понастоящем е налице друга наредба със същото наименование – в сила от 01.09.2010 г., където в чл.8 се касае за опаковки на стоките, а не за етикетирането им.

С оглед на посоченото по-горе се очертава изводът, че като е отменил изменил атакуваното пред него наказателно постановление, Пловдивският районен съд е постановил правилно и законосъобразно решение, което следва да се остави в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 993 от 05.04.2012г., постановено по н.а.х.д. № 2777/ 2010г. по описа на Пловдивски районен съд, ХII наказателен състав

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ :