Р Е Ш Е Н И Е

№ 264

гр. Пловдив, 27.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в открито заседание на единадесети декември, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ,

при секретаря Р.П., като разгледа административно дело № 1141 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.225а от ЗУТ.

Жалбоподателят Е.К.С., ЕГН **********,***, със съдебен адрес **** , чрез служебен защитник адв. Л.В., обжалва Заповед № РД – 09-407 / 04.04.2013г. на кмета на община „ Марица“, с която на основание чл.225а, ал.1 и 2 от  ЗУТ се нарежда да се премахне жилищната сграда,  като незаконен строеж , находящ се в УПИ ХХ-общ. от кв.21 по плана на с.Войводиново, община Марица-Пловдив.

В жалбата  и в писмената защита на адв. В.  се твърди, че   заповедта е незаконосъобразна и нецелесъобразна, като се претендират и съдебни разноски.

Ответникът – чрез ю.к. К., в представената защита,  счита жалбата за неоснователна, като претендира и съдебни разноски.

Предвид събраните по делото доказателства съдът счита че оспорената заповед е процесуално допустима , а разгледана по същество и основателна.

Съдът от приложените в административната преписка доказателства, установи следното:

 С докладна записка с вх. №10-00-169 от 28.03.2012 г. от А.Р. Д., кмет на с. Войводиново, придружена с Протокол №  1 от 29.12.2011 г. от проведено заседание на кметски съвет на с. Войводиново е установено, че в ПИ 11845.502.923 по кадастралната карта на с. Войводиново. община "Марица", е изграден незаконен строеж представляващ "жилищна сграда от тухлени стени върху бетонови основи с ширина 4,00 м, дължина 4,90 м и дървен покрив, покрит с етернит и черна хартия, с височина 2.00 м", изпълнен от Е.С.. ПИ 11845.502.923 с обща площ от 846 кв. м, трайно предназначение .” Урбанизирана  територия", начин на трайно ползване "жилищна територия" по кадастралната карта на с. Войводиново. община "Марица", одобрена със Заповед №  РД -18-99 от 12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, стар идентификатор парцел ХХ-общ., кв.21 по плана на с. Войводиново е атакуван   с Акт за частна общинска собственост №  129 от 19.01.2004 г.

Съставен е Констативен акт № 17 от 08.05.2012 г. от Б. П. - главен специалист "Контрол по строителството" при община "Марица, с който е установено по отношение на процесната постройка, че строителството на същата е извършено върху общински имот, без отстъпено право на строеж, без одобрени архитектурни проекти, без строително разрешение, без протокол за строителна линия и нива, без заповедна книга, с което е нарушена разпоредбата на чл.148, ал.1 от 3УТ.

Издадена е 3аповед №  РД - 09-750 от 27.06.2012 г, от кмета на община "Марица" на основание чл.224, ал.1, т.1 и чл.222-а, т.1 и т.2 от 3УТ (Изм.  ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп., бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 61 от 2007 г.) от 3УТ, с която е наредено да се спре изпълнението на строителството и е забранен достъпа до обект: "Жилищна сграда" в ПИ 11845.502.923 по кадастралната карта на с. Войводиново.

След съгласуване с РДНСК-ЮЦР е издадена и процесната 3аповед № РД - 09-407 от 04.04.2013 г, от кмета на община "Марица" на основание чл.225а, ал.1 и ал.2 от 3УТ, .

С Решение № 48, взето с протокол № 7 от 09.03.2004 г. Общински съвет "Марица" е отстъпено възмездно право на строеж върху общински урегулирани имоти на граждани за построяване на жилищни сгради, като на С. И. К.(към настоящия момент свекърва на Е.С.)*** по плана на с. Войводиново.

С Решение № 196, взето с протокол № 8 от 31.07.2007г. Общински съвет "Марица" е отменил свое Решение № 48, взето с протокол № 7 от 09.03.2004 г., поради нереализирано вещно право от страна на лицата в чиято полза е било отстъпено право на строеж.

Със  Заповед № РД- 09-875 от 13.09.2007 г. на кмета на община "Марица е наредено незаконните постройки да бъдат съборени , а заповедта е оспорена и е образувано адм. дело № 1780/2007г. на настоящия съд, като с Решение № 859 от 28.07.2008 г, XV  състав е отменил административния акт , но ВАС с Решение № 1950 от 12.02.2009 г. го е обезсилил и е постановил, че оставя без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на Е.К.С. срещу горната Заповед.

Административния орган твърди, че от 2007 г. до настоящия момент семейството на Е.К.С. продължава да живее в наново изградени от нея незаконно изградени сгради в ПИ 11845.502.923 по КК на с. Войводиново, представляващ частна общинска собственост, без каквото и да е правно основание.

Общински съвет "Марица" в изпълнение на правомощията си за разпореждане с общинско имущество, съгласно чл. 21, т. 8 ЗМСМА е предоставил на г-жа С., с цел решаване жилищният проблем на нейното семейство, като е дал съгласие с Решение № 153, взето с протокол № 9 от 29.07.2011 г. да й бъде учредено възмездно вещно право на строеж върху недвижим имот - ЧОС съставляващо право на строеж върху поземлен имот № 11845.502.911 с обща площ 764 КВ.м по КК на с. Войводиново за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план на населеното място. В изпълнение на гореописаното решение, кметът на общината е издал Заповед № РД -09-729/30.08.2011г., с която да започне процедурата за прехвърляне на вещното право, като се сключи предварителен договор между община "Марица" и г-жа С.. След като е била надлежно уведомена и поканена, за подписване на договора за учредяване право на строеж върху общински имот, същата не се е явила и не го е подписала. В отговор на така извършените действия от Общински съвет "Марица" и общинска администрация, касаещи жилищния проблем на семейството й, г-жа С. е завела и образувала адм. дело № 2198/2011г., Административен съд - Пловдив, ХIII състав срещу Решение № 153, взето с протокол № 9 от 29.07.2011г., което прекратено на основание чл.159, т.8 от АПК с Определение № 2549/09.10.2012 г, влязло в сила на 31.10.2012 г.

С. не останала доволна от взетото решение на Общински съвет "Марица"и  е сезирала Омбудсмана на Република България, като от същия в Областна администрация - Пловдив е постъпило писмо и  съобразно пълномощията си Областния управител е свикал заседание на общински съвет "Марица" с цел решаване жилищния проблем на г-жа С.. В резултат на което Общински съвет "Марица" е взел Решение № 13, с протокол № 2 от 13.02.2013 г., с което е дал съгласие в полза на Е.К.С. да й бъде учредено ограничено  възмездно право върху недвижим имот с идентификатор 11845.16.33 по КК на с. Войводиново за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план на селото. Решението е било обжалвано от Е.С. пред Административен съд - Пловдив, било е образувано адм. дело № 542/2013 г. приключило с Определение № 1932 от 22.07.2013 г. на ПАС, Х състав, с което е оставена без разглеждане жалбата на С. ***3.02.2013 г., относно задоволяване на належаща жилищна нужда на семейството на Е.К.С.. Определение № 1932 от 22.07.2013 г. на ПАС е обжалвано с касационна жалба от С. пред ВАС, образувано адм. д. 11910/2013 г., приключило с Определение № 12147 от 24.09.2013 г. на ВАС - първо отделение, с което се оставя в сила горното определение.

Съдът установи, че в настоящия случай, са налице две решения на общински съвет Марица, за даване на съгласие за учредяване на право на строеж върху два различни имота-частна общинска собственост /ПИ № 11845.502.911 с обща площ 764 кв.м по КК на с. Войводиново и ПИ № 11845.16.33 по КК на с. Войводиново/ в полза на Е.К.С. с цел задоволяване на жилищния проблем на нейното семейство, а от друга страна жалбоподателката продължава да живее в незаконна постройка .

По искане на жалбоподателката  на основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 21, т.3 от Закона за правната помощ, съдът й е предоставил правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство, като от Съвета на адвокатска колегия, гр. Пловдив е определена адв.В.. По делото няма доказателства за изплатен на адвоката хонорар от НБПП, по реда на ЗПП.

Съдът обсъди събраните по делото доказателства , включително и становищата на страните, поради което счита за необходимо да изложи следното:

С приложената на л. 80 Заповед № РД- 09-875 от 13.09.2007 г. на кмета на община "Марица е наредено паянтавата жилищна сграда, незаконно построена от С. И. К. /свекърва на жалбоподателката/ , да бъде съборена. От същата заповед се установява, че става въпрос за един и същ общински имот , т.е. УПИ ХХ -общ., кв. 21 - частна общинския собственост.

Както се твърди и в представената защита от процесуалният представител на Община „Марица“, в същия имот е налице друга жилищна сграда, незаконно построена от жалбоподателя.

 Съдът счита , че в настоящата преписка няма доказателства незаконното строителство да е извършено от жалбоподателката.  По делото се установи, че Е.С. живее със синът на  С. И. К. и  имат 6 шест деца, като липсват доказателства , кога и по какъв начин жалбоподателката е изградила процесната жилищна сграда.  Неизлагането на мотиви в този смисъл , налага да се приеме, че оспорената  заповед е издадена при неправилно приложение на материалния закон и в нарушение на чл. 59 от АПК. Не е достатъчно административния орган в производството по чл. 225а от ЗУТ да посочи, че определено физическо лице е извършител на незаконния строеж. Съдът счита, че жалбоподателката  не може да реализира сама строежа на една жилищна сграда, сама да излее железобетонни основи на същата , да иззида стени и да я покрие с покрив. Освен горното съдът счита , че производството е проведено и в нарушение на чл. 26 от АПК , тъй като по делото липсват доказателства Е.С. да е била уведомена за започване на настоящото административно производство срещу нея. Няма доказателства да й е указано да представи доказателства относно факта на построяване на жилищната сграда и автора на строежа.

Неправилното приложение на закона  и допуснатите съществени процесуални нарушения на процедурата по издаване на оспорената заповед налагат отмяната й , а съобразно направеното искане за присъждане на разноски, такива не  се присъждат, тъй като липсват доказателства за това.

Предвид горното и на основание чл. 215, ал.7 от ЗУТ , съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ по жалба на  Е.К.С., ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр. *****, чрез адв. Л.В. Заповед № РД – 09-407 / 04.04.2013г. на кмета на община „ Марица“, с която на основание чл.225а, ал.1 и 2 от  ЗУТ се нарежда да се премахне жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-общ. от кв.21 по плана на с.Войводиново, община Марица-Пловдив с извършител Е.К.С..

Решението е окончателно.

                                                 Административен съдия :