РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

Г. ПАСКОВ

          

         при секретаря С.Д. и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 1200 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на  чл.176 АПК.

Производството е образувано по повод молба от Г.П.Д. за допълване на Решение 1528 от 04.07.2013г. постановено по настоящето дело.

 Молителят твърди, че съдът не се е произнесъл по цялото й искане, тъй като не е обсъдил несъответствието между района посочен като място на извършване на нарушението и заснетото на клипа място.

Ответникът в това производство не взема становище по молбата.

Според прокурора молбата е неоснователна.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че молбата е подадена в срока по чл.176, ал.1 АПК, от страна по делото, поради което е процесуално допустима, но е неоснователна поради следните съображения:

Предмет на съдебна проверка в касационното производство е съдебното решение, постановено от районния съд. Съгласно чл.221, ал.2 АПК правомощията на касационната инстанция да остави в сила решението или го отмени в оспорваната му част, ако е неправилно. В конкретния случай обжалваното решение е оставено в сила и това е обхватът на контрола за законосъобразност, който осъществява касационната инстанция в производството по чл. 63, ал.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

С допълнителен съдебен акт съдът се произнася, когато постановеният съдебен акт не изчерпва предмета на делото и след постановяването му част от спора остава висящ. С потвърждаването на обжалваното решение на Пловдивския районен съд е изчерпан предметът на делото пред Административен съд Пловдив, поради което искането за допълване е неоснователно. Още повече, че в мотивите си касационният състав изрично е заявил, че пред настоящата инстанция се правят същите възражения, каквито са направени пред районния съд и които вече са намерили своя отговор в обжалваното решение.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на Г.П.Д. за допълване на Решение 1528 от 04.07.2013г. постановено по кнахд № 1200 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г.

Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :