Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 16

Град Пловдив, 06.01.2014 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Х състав, в публично съдебно заседание на шести декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, като разгледа докладваното от съдия ЯНКО АНГЕЛОВ, административно  дело № 1202 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Делото е образувано по жалба на С. М. Чанкова, действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ”Сам Блейк - М- С. М.”, с ЕИК ***, с адрес на управление: град П., бул. ***, против Решение  № 1 от 20.03.2013 г., издадено от Директора на Езикова гимназия „Иван Вазов” град Пловдив, с което се обявява спечелилият публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост /предоставена за управление на ЕГ ”Иван Вазов”/, с площ от 20 кв.метра, обособена като зона за търговия, находящ се в северната част на имота /до автобусната спирка/.

          Развиват се съображения за незаконосъобразност на издаденото решение, поради противоречие с материалноправните разпоредби и съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Претендира се присъждане на разноските по делото

          В съдебно заседание – адв.В. като пълномощник на оспорващия, моли съда да постанови съдебно решение, с което да се отмени оспореното решение.

         Ответната страна  - Директор на Езикова гимназия „Иван Вазов” град Пловдив, чрез процесуалния си представител – адв.Д., счита жалбата за недопустима, а алтернативно за  неоснователна, като намира оспореното решение за законосъобразен административен акт.

 

            Заинтересованата страна – „Бриди” ЕООД не се представлява, не взима становище по жалбата.

         Заинтересованата страна – „Вики 13” ЕООД не се представлява, не взима становище по жалбата.

Заинтересованата страна – „Таве” ООД не се представлява, не взима становище по жалбата.

Заинтересованата страна – „Валекса Трейд” ЕООД не се представлява, не взима становище по жалбата.

Заинтересованата страна – „Хари груп” ЕООД не се представлява, не взима становище по жалбата.

След като съобрази релевираните от жалбоподателят основания за оспорване на административния акт, доводите и становищата на страните, събраните по делото доказателства и след служебна проверка за законосъобразност на обжалвания индивидуален административен акт по чл. 168, ал. 1 от АПК вр. с чл. 146 от АПК, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима - подадена е от надлежно легитимирано лице, при спазен срок за обжалване. Обжалва  се индивидуален административен акт, подлежащ на пряк съдебен контрол за законосъобразност.

         Съдът намира за неоснователни направените възражения за недопустимост за жалбата, както с оглед нейното просрочие, така и при твърдението за липса на правен интерес.

            При съответната преценка на фактите с нормите на чл.61 и чл.140 от АПК, жалбата не е просрочена. Твърди се ненамиране на посочен адрес, но не се ангажират от ответника доказателства обявяването на Решение №1 от 20.03.2013 г. да се направено съобразно изискването на чл.61, ал.3 от АПК. Както в оспореното решение №1 от 20.03.2013 г. така и в придружителното писмо с изх.№ 309 от 203.2013 г. / л.68/ не е посочен срока, в който и съответно пред кой следва да се направи оспорването на акта, а по този начин като се съобрази разпоредбата на чл.140 от АПК, подадената на 09.04.2013 г. /пред административния орган/ жалба е допустима.

         Правният интерес на жалбоподателя произтича от участието му в конкурсната процедура и от обстоятелството, че не е класиран на първо място.

Няма спор, че ЕГ "Иван Вазов" – Пловдив е юридическо лице на бюджетна издръжка от общината, като материалната му база, включително и земята е със статут на публична общинска собственост, което следва по силата на чл. 10, ал. 4 от Закона за народната просвета (ЗНП).

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя Общинският съвет като орган, управляващ, предоставящ за управление, и разпореждащ се с общинско имущество, като пак той и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. В тази връзка чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/ предвижда, че придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.

По силата на чл. 12 от ЗОбС е предвидена възможност имотите и вещите - общинска собственост да се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.

Така, съгласно чл. 8, ал. 2 и чл. 12, ал. 4 ЗОбС, редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска собственост, се определя от Общинския съвет с наредба.

От изложената дотук правна рамка следва, че органът, чиито прерогатив и компететнтост е управлението и разпореждането с общинската собственост е Общинският съвет. Предвидена е възможност по волята и съобразно установени от органа ред и условия, същият да определи други органи, компетентни да осъществяват управлението на отделни имоти - общинска собственост. Начинът, по който Общинският съвет осъществява тези си правомощия се определя от него с наредба, израз на нормотворческата му правосубектност относно регулирането на въпроси с местно значение.
Съгласно чл. 6, ал. 8 от Наредбата на Общински съвет - Пловдив за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (www. plovdiv.bg), имоти и вещи - публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена с въведена система на делегирани бюджети, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респ. ръководителя на съответното обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действаща нормативна уредба. Чл. 13, ал. 1 от Наредбата предвижда, че отдаването под наем на части от имоти - публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини и обслужващи звена се извършва от директорите на съответните учебни заведения след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Процедурата по провеждане на конкурса се открива с решение на директора на съответното заведение. Това решение е обективирано в Заповед №РД-09/2400-190 от 20.02.2013 г. /л.139/

Няма спор между страните, че с решение№ 171, взето с протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет - Пловдив е решено предоставяне за управление на общинските училища (юридически лица) материалната база, която ползват, като им се разрешава отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост. Предвидено е, в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Наредбата, процедурата по отдаване под наем на същите да се извършва от директора на училището, като са въведени определени условия във връзка с начина и реда на провеждането на публичен търг или конкурс.

Предоставена е възможност за отдаване под наем на части от нея, като компетентен орган за това е определен директорът на училището. Следва да се приеме, че същият е бил компетентен орган за откриване на процедурата по провеждане на публично оповестен конкурс, като по силата на чл. 13, ал. 4 от Наредбата е компетентен и да сключи договор за наем, т.е. да я приключи.

         Със Заповед № РД-09/2400-190 от 20.02.2013 г., ответният Директор на Езикова гимназия “Иван Вазов” – Пловдив е взел решение за провеждането на процедура – публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост при посочените в акта условия, като същата е назначена и комисия в определения състав, ведно с включените общински съветници, за имената на  които е било изпратено писмо с изх.№ 13Х-81 от 15.02.2013 г. на Председателя на Общински съвет Пловдив /л.137.

Конкурсните  процедури се откриват с решение на съответния Директор, като в конкурсната или тръжна комисия следва да се включи по едни общински съветник, представител от ППГОС посочен от ръководствата им и нечленуващ в група общински съветник. Изрично е предвидено, че договорът за наем се сключва с определения наемател от директора на съответното звено.

 На 21.02.2013 г. е проведено първото заседание на назначената комисия, за което е съставен Протокол № 1 от същата дата. На проведеното заседание е взето решение, с което е приета конкурсната документация, в т.ч. конкурсните условия за провеждане на публично оповестения конкурс.

По делото не са ангажирани доказателства  конкурсът да е обявен в един национален и един местен ежедневник. Няма данни комисията да е обявила конкурса на електронната страница на Община Пловдив (чл. 98, ал. 1 от НРПУРОИ). Изискването за публикация, целящо публичност и откритост на процедурата е императивно, незаобиколимо  и неговото неизпълнение винаги води до извод за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила.

Конкурсът е проведен на 13.03.2013 г., за което е съставен протокол № 2 от същата дата. Комисията е заседавала в посочения с протокола  състав и при наличието на кворум. На това заседание е извършено класиране на кандидатите.

 Въз основа на цитирания протокол, ответният административен орган е издал оспореното в процеса Решение № 1/20.03.2013 г., с което „Вики 13” ЕООД е участника обявен за класиран на първо място в проведения конкурс, а  „Валекса Трейд” ЕООД и „Таве” ООД са обявени съответно на второ и трето място.

В изпълнение на задълженията си по чл. 168, ал. 1 от АПК, за служебна проверка на обстоятелствата, дали административният акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, съдът констатира, че оспореното решение е издадено от материално компетентен за това административен орган, в предписаната от закона форма, но при издавеното му са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Основанията за този извод са следните:

 Съгласно чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ, отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива с решение на директора на съответното заведение.

Редът за тяхното провеждане и по-конкретно за провеждане на публично оповестен конкурс, е уреден в Глава девета, Раздел І, ІІ и ІV от НРПУРОИ.

Процедурата по конкурса представлява сложен фактически състав и съвкупност от обусловени един от друг елементи. За провеждане на конкурс от вида на процесния, е необходимо да са налице: решение на директора на съответното заведение по цитирания вече чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ за провеждане публично оповестен конкурс; заповед на директора за откриване на процедурата по провеждането на конкурса, с която се назначава и конкурсната комисия за подготовката, организацията и провеждането на публично оповестен конкурс, състояща се от председател, заместник-председател и членове, като в състава на комисията се включват по един общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и един нечленуващ в група съветник (чл. 121, ал. 2, чл. 94, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 2 вр. с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ и Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г., ОбС – Пловдив); подписване на декларация по чл. 94, ал. 8 от НРПУРОИ от членовете на комисията; изготвяне на конкурсна документация от комисията (чл. 96, ал. 1 от НРПУРОИ); съгласуване на конкурсната документация с ръководителя на звеното по правно-нормативно обслужване на съответния район, и утвърждаване от директора на съответното заведение (чл. 97 във връзка с чл. 91, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата); обявяване от комисията на конкурса в електронната страница на община Пловдив, в един национален и един местен ежедневник, както и на таблото за обяви на дирекцията по общинска собственост в сградата на общината и в сградата на съответната районна администрация (чл. 98, ал. 1 от НРПУРОИ); провеждане на конкурса; оценяване и класиране на представените оферти комисията (чл. 127, ал. 1 от НРПУРОИ); решение на директора на съответното заведение за определяне спечелилия конкурса участник (чл. 130, ал. 1 вр. чл. 91, ал. 2 НРПУРОИ).

За да бъде законосъобразен крайният акт на директора на съответното заведение по чл. 130, ал. 1 от Наредбата, е необходимо да бъдат спазени императивните норми на цитираната наредба, както и оценяването и класирането на кандидатите да бъде съобразно с предварително обявените критерии.

Извършеното утвърждаване на конкурсните условия при условието подписване  „със запетая”, сочи за административна непрецизност, но само по себе си не е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, защото веднъж тези условия са били обсъдени от назначената комисия, а същите са били еднакво приложими към всички участници в процедурата. Няма данни по делото в хода на конкурсната процедура да се били променени  елементи от същата.

Констатираните от съда нарушения на административно производствените правила се свеждат до следното:

Допуснато е нарушението на чл.98 от Наредбата, тъй като не се установява / доказването на това обстоятелство е в тежест на ответника/ обявлението де е публикувано в два вестника един местен и един централен ежедневник. Централен ежедневник е този, който се разпространява на територията на цялата страна, а под "местен ежедневник"следва да се разбира такъв,който се разпространява на територията,в която се намира съответната община,която може да бъде и област.При всички случай нормативното изискване е обявата да се публикува в два ежедневника, което не е сторено.

С оглед възможността да се представят антидатирани писма, с които е била изпратена за публикация обявата за конкурса, съдът намира, че изпращането на писма за публикация не е достатъчно основание да се приеме, че такава е направена. След като по делото липсват данни - не са представени копия от съответни издания на вестниците, налага се извод за липса на обява. И тъй като това е императивно изискване, предвидено в приетите условия за провеждане на конкурса,неспазването му е достатъчно основание да се приеме заповедта за обявяване на класиране за незаконосъобразна, дори и при спазване на останалите условия.

Нормата на чл. 98 от Наредбата се явява императивна, тъй като има за адресат административен орган, досежно организирането и провеждането на конкурс за отдаване по наем, имаща за цел да обезпечи принципа за прозрачност и публичност при провеждане на конкурса, независимо от обстоятелството, че конкретните кандидатите подали предложения за участие по някакъв начин са били уведомени. Несъответствието на акта с императивна разпоредба обуславя съществеността на процесуалното нарушение, което е достатъчно основание за неговата отмяна.

Освен изложеното, по делото нито се твърди нито се установява конкурсната документация да е съгласувана с ръководителя на звеното по правно-нормативно обслужване на съответния район съобразно чл. 97 във връзка с чл. 91, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ.

 По делото липсват данни комисията да е обявила процесния конкурс в електронната страница на община Пловдив, както и на таблото за обяви на дирекцията по общинска собственост в сградата на общината и в сградата на съответната районна администрация съобразно изискванията на чл. 98, ал. 2 във връзка с чл. 91, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ.

 Разпоредбата гласи следното …Чл. 98. (1) Въз основа и в съответствие с утвърдената документация, комисията по чл. 94, ал. 1 обявява търга или конкурса в електронната страница на община Пловдив, в един национален и един местен ежедневник, както и на таблото за обяви на дирекцията по общинска собственост в сградата на общината и в сградата на съответната районна администрация. (2) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на търга или конкурса, цената на книжата, размера на депозитната вноска, дата и място на провеждане, адрес и телефон за информация и други данни, съгласно разпоредбите на настоящата наредба.

Изводът на съда е, че в хода на процедурата по провеждане на процесния конкурс са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, пряко касаещи оценката и класирането на кандидатите. Доколкото крайният акт на директора за класиране на кандидатите изцяло възпроизвежда решението на конкурсната комисия за оценяване и класиране на офертите, коментираните нарушения на административнопроизводствените правила съдът преценява като съществени, тъй като недопускането им е могло да доведе до друго разрешение на поставения пред административния орган въпрос.

Това от своя страна има за последица постановен в съществени процесуални нарушения административен акт, който ще следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

За пълнота на изложението, съдът намира, че преценката на комисията кое предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия и дали предложенията са по-благоприятни от първоначалните условия не може да бъде проверявана, защото излиза извън рамките на законосъобразността, по която съдът дължи съдебен контрол. Въпросът коя е най-добрата оферта е в обсега на субективния избор на комисията, но трябва винаги да е направен въз основа на обективни критерии и при излагане на съответните мотиви.

В конкретния случай не се установява, защо по показател “К2” жалбоподателят е получил “0” точки, а всъщност насрещното му предложение поне в първата / от трите негови/ части е достатъчно конкретизирано и съдържа заявеното дарствено намерение на павилион с цена от 18 хиляди лева.

На основание чл. 173, ал. 2 АПК, решението следва да се отмени, а  делото да бъде изпратено като преписка на административния орган за продължаване на административната процедура по провеждане на процесния публично оповестен конкурс с публикации в централен и местен ежедневник, както и на електронната страница на Община Пловдив и при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.

С оглед изхода на правния спор и своевременно направеното искане за присъждане на разноски, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените разноски за водене на делото. Те се констатираха в размер на 1050 лв. – заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.

 Мотивиран от гореизложеното, на основание чл. 173, ал. 2 АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение Х състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение  № 1 от 20.03.2013 г., издадено от Директора на Езикова гимназия „Иван Вазов” град Пловдив, с която се обявява спечелилият публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост /предоставена за управление на ЕГ”Иван Вазов”, с площ от 20 кв.метра, обособена като зона за търговия, находящ се в северната част на имота / до автобусната спирка/.

 ИЗПРАЩА преписката на Директора на Езикова гимназия „Иван Вазов“ гр. Пловдив, за продължаване на административната процедура по провеждане на процесния публично оповестен конкурс с извършване на всички правни и фактически действия по публикация на обявата за конкурса /съобразно изискванията на чл. 98 от НРПУРОИ / и при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.

 ОСЪЖДА Езикова гимназия „Иван Вазов”, представлявана от Директора М. Д., находяща се в гр. П., бул. ***, да заплати на С. М. Ч., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Сам Блейк - М- С. М.”, с ЕИК ***, с адрес на управление: град П., бул. ***, сумата в размер на 1050 лв., представляваща направените разноски по делото.

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: