Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 45

 

гр. Пловдив, 08 януари 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на осми януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №1474 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.175, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с §2 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

“Арка-5” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от адвокат И.Г.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №261205610 от 01.02.2013г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №414 от 29.04.2013г. на заместник-директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на дружеството е начислен допълнително данък върху добавената стойност (ДДС) в общ размер от 43 800,00 лв. и законни лихви върху посочената сума в общ размер от 16 656,17 лв. Претендира се отмяна изцяло на акта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

С Решение №2955 от 19.12.2013г. съдът отхвърля жалбата изцяло и осъжда жалбоподателя да заплати на Д“ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 1 659,12 лева юрисконсултско възнаграждение.

Наред с това обаче, съдът е допуснал очевидна неточност в уводната част и диспозитива на решението, тъй като и на двете места е посочено, че предмет на оспорване е Ревизионен акт с №26125610 от 04.01.2013г., вместо Ревизионен акт с №261205610 от 01.02.2013г.  

Ето защо и на основание чл.175, ал.1 от АПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №2955 от 19.12.2013г., като в уводната част и в диспозитива на решението да се чете:

Ревизионен акт с №261205610 от 01.02.2013г., вместо

Ревизионен акт с №26125610 от 04.01.2013г.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./п/........................

/Н.Бекиров/

 

 

 

Вярно с оригинала

Секретар:

 

 

НБ