РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 1548 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 101 от 24.04.2013г., постановено по НАХД № 763/2013г., по описа на Асеновградски районен съд,  3-ти наказателен състав е отменил НП №242/16.05.2012г., издадено от Началника на Митница гр. Пловдив, с което на Н.В.Я., на основание чл.123, ал.1, и чл.124, ал.1 и чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/  вр. чл.27, ал.2,чл.53, ал.2 и  чл.57 от ЗАНН, са наложени: административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда /лева, за нарушение на чл.123, ал.1 от ЗАДС и отнемане стоките предмет на нарушението в полза на държавата, а именно: общо 45 бр. кутии -900 къса цигари без бандерол, когато такъв е задължителен, подробно описани и предадени за съхранение в склад на Митница Пловдив със складова разписка №0084100153/ 30.03.2012г.

Касаторът – Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител, обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалвания ЕФ.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна.

От фактическа страна въззивният съд е приел за установено следното:

След получен сигнал е била извършена проверка от служители на РУП Асеновград на 22.02.2012г. търговски обект, представляващ заведение за бързо хранене, находящо се в района на Общински пазар „Асеница“ в гр. Асеновград, на ул. “В. Левски” №2а. В хода на проверката са намерени  намерени общо 45 броя кутии цигари без акцизен бандерол или както следва 16 кутии “Karelia slims”- 100 mm с надпис “ for duty free sale only” , 2 стека с по 10 кутии и още 8 кутии или 28 кутии “DIVA”- 100 mm с надпис “duty free sales only”и 1 кутия “L&M”- 100 mm с надпис “for duty free sale only” на  обща стойност е в размер от 289,50 лева, като размерът на дължимия акциз е бил 158,22 лева. Прието било, че е извършено нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС.

При тези верни фактически констатациии въззивният съд правилно е отменил обжалваното НП поради следното:

Намерените и иззети 45 броя кутии цигари освен, че са били без акцизен бандерол, са имали надпис, който за отделните марки е както следва -16 кутии “Karelia slims”- 100 mm с надпис “ for duty free sale only” , 28 кутии “DIVA”- 100 mm с надпис “duty free sales only”и 1 пакет “L&M”- 100 mm с надпис “for duty free sale only”. Въззивният съд обстойно е обсъдил разпоредбата на  чл.123, ал.1 от ЗАДС като мотивирано е приел, че същата не е приложиме в конкретния случай. Тъй като на всички кутии цигари има надпис duty free”, то в случая е следвало да се приложи разпоредбата на  чл.123, ал.6  от ЗАДС.

Основателен е и изводът на съда, че действащата към момента на  извършване на проверката редакция на чл. 123, ал.6 от ЗАДС не е предвиждал да се наложи наказание на лице което само държи процесните стоки, т.е. поради което деянието не е съставомерно.

 Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 101 от 24.04.2013г., постановено по НАХД № 763/2013г., по описа на Асеновградски районен съд

Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :