Р Е Ш Е Н И Е

№ 245

гр. Пловдив, 24.01.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в открито заседание на единадесети декември, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ,

при секретаря Р.П., като разгледа административно дело № 1549 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.83, ал.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Жалбоподателят Й.Г. Ш., с ЕГН **********,*** обжалва Решение ЯЗ-01-265 от 09.05.2013г. на Началник на 01 РУ "Полиция", гр. Пловдив, с което е отнето  разрешение за съхранение № 205 от 02.05.2011г. и разрешение за носене на ловно оръжие АЛ166338/2011г. издадени от същото РУ на МВР.

Претендира се отмяна изцяло на обжалвания акт поради незаконосъобразност и се претендират съдебни разноски.

Ответникът- Началник на 01 - РУ "Полиция", гр. Пловдив,  не се явява и  не се представлява.

Окръжна прокуратура - Пловдив, не се явява и не се представлява.

Процесната жалба е подадена в рамките на законоустановения срок от лице с правен интерес, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

От събраните по делото писмени доказателства и от приложените в административната преписка се установи следната фактическа обстановка:

На жалбоподателя  през 2011г. е било издадено разрешение за съхранение № 205 от 02.05.2011г. и разрешение за носене на ловно оръжие АЛ166338 / 2011г. издадени от същото  първо РУ на МВР Пловдив. Видно от приложения протокол /л. 18/ Ш. е притежавал пушка, 22-ри калибър №865398 и пушка 12-ти калибър марка Бенели, които са били иззети за съхранение при домакина на първо РУ на 10.05.2013г.

В административната преписка е приложена заповед за незабавна защита от 26.04.2013г. издадена по гр. Дело № 7173/2013г. на ПРС  от която се установява, че  Й.Ш. се задължава  да се въздържа от  извършването на домашно насилие  и му е  забранено да приближава жилището на съпругата си и местата за социални контакти на съпругата си  В. И. Ш.до приключване на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Съгласно приложимите материално-правни норми на ЗОБВВПИ, законодателят е въвел ограничение в чл. 58, че  разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

    От друга страна в чл. 155 законодателят е предвидил възможността при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2 - 8 или при отпадане на основателната причина по чл. 58, ал. 1, т. 10 издаденото разрешение да се отнема с решение на органа, издал разрешението.

В съдебното производство по искане на процесуалния представител на жалбоподателя се издаде  съдебно удостоверение по силата на което страната следваше да се снабди с друго такова от ПРС и се установи, дали към датата на издаване на оспорената заповед е имало издадена заповед  за защита от домашно насилие срещу Ш.. Видно от приложеното на л.45 определение на ПРС се установява, че на 26.04.2013г. е била издадена заповед за незабавна защита , а на 28.06.2013г. е било издадено и съдебно решение по гр. Дело № 7173/ 2013г. на ПРС.

При анализ на посочените текстове от закона, се налага изводът, че началникът на първо РУ – Пловдив след като е бил сезиран за издадената заповед за незабавна защита от 26.04.2013г. издадена по гр. Дело № 7173/2013г. на ПРС е предприел съответните правни действия с оглед разпоредбите предвидени в чл. 155, във вр. с чл. 58, ал.1, т.8 от  ЗОБВВПИ.

    Мерките за защита от домашно насилие са изчерпателно посочени в чл. 5, ал. 1, т. 1 - т. 6 ЗЗДН. Налагат се с два вида съдебни актове: със заповед за незабавна защита по чл. 18 ЗЗДН като привременна мярка и със заповед за защита по чл. 15 ЗЗДН след провеждане на съдебно производство в открито съдебно заседание. За законодателя е от значение да има наложена мярка за защита по Закона за защита от домашно насилие и не отдава значение с какъв съдебен акт е станало произнасянето от съда, нито за какъв период от време е действала мярката. При наличието на наложени мерки за защита с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 1 - т. 4 ЗЗДН е налице основание по чл. 58, ал. 1, т. 8 ЗОБВВПИ за постановяване на отказ. Без значение е дали мярката е наложена привременно със заповед за незабавна защита, докато е висящо съдебното производство по чл. 7 и сл. ЗЗДН, или със заповед за защита по чл. 15 ЗЗДН. /Решение № 2036 от 12.02.2013 г. на ВАС по адм. д. № 15135/2012 г., VII о./

Съдът като обсъди, цитираната задължителна съдебна практика на ВАС счита, че  в оспореното Решение ЯЗ-01-265 от 09.05.2013г. на Началник на 01 РУ "Полиция", гр. Пловдив, с което е отнето  разрешение за съхранение № 205 от 02.05.2011г. и разрешение за носене на ловно оръжие АЛ166338/2011г. издадени от същото РУ на МВР  от административния орган правилно е приложен материалния закон, както и не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което жалбата като неоснователна следва да се отхвърли.

Поради изложеното по-горе и на основание чл. 155, ал. 2 от ЗОБВВПИ и чл. 172, ал.2  от АПК и , съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалба на Й.Г. Ш., с ЕГН **********,*** срещу Решение ЯЗ-01-265 от 09.05.2013г. на Началник на 01 РУ "Полиция", гр. Пловдив, с което е отнето  разрешение за съхранение № 205 от 02.05.2011г. и разрешение за носене на ловно оръжие АЛ166338/2011г. издадени от същото РУ на МВР.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административен  съдия: