Р Е Ш Е Н И Е

 

№. 128

 

гр. Пловдив, 16 януари 2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на шести ноември, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Д.Караиванова, като разгледа административно дело №1553 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ЕТ ”Г.Б.-99”, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ******, представляван от адвокат Б.С.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №161205053 от 15.02.2013г., издаден от П.И.Т.- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), изнесено работно място (ИРМ) гр. Хасково, потвърден с Решение №471 от 13.05.2013г. на заместник-директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателя е начислен допълнително данък по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 34 087,75 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в общ размер от 17 037,09 лв.

Претендира се отмяна на акта изцяло поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт С.К.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което положение се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

На 19.01.2012г. е извършена проверка на място в обекти, стопанисвани от едноличния търговец, представляващи магазин за храни и кафе-сладкарница, находящи се в село Чешнегирово. За резултатите от проверката е съставен Протокол за извършена проверка (ПИП) с №1202056 от 19.01.2012г. (лист 84). Като приложение към ПИП с №1202056 е изготвен Опис на налични/иззети стоки (лист 85). В рамките на проверката е изготвено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице (ИПДПОЗЛ) с Изх.№К8-2807 от 10.04.2012г. (лист 81). В отговор на посоченото ИПДПОЗЛ от страна на жалбоподателя е представено обяснение с Вх.№К8-2807#1 от 07.05.2012г. (листи 82-83), представляващо справка за оборотите от касовите апарати на едноличния търговец за периода 01.01.2006г. - 31.12.2011г.

За нуждите на проверката са направени запитвания до доставчици на едноличния търговец. В отговор на Искане за представяне на документ и писмени обяснения от трети лица (ИПДПОТЛ) с Изх.№К8-1741 от 23.02.2012г., като приложение към писмо с Вх.№К8-1741#1 от 08.03.2012г. (листи 106) от “Кавен Орбико” ЕООД са представени множество счетоводни документи (листи 107-154), съставени по повод изпълнени към едноличния търговец облагаеми доставки. Според обяснения на счетоводителя на прекия доставчик, всички издадени към едноличния търговец фактури са платени в брой при получаване на стоката по доставката; транспортът на стоките е за cметка на доставчика. В отговор на ИПДПОТЛ с Изх.№К8-1735 от 23.02.2012г., като приложение към обяснение с Вх.№К8-1735#1 от 05.03.2012г. (листи 155-156) от “БЕТА-12-Иванови” ООД са представени множество счетоводни документи (листи 157-176). Според обяснението, всички издадени към едноличния търговец фактури са платени в брой при получаване на стоката по доставката; транспортът на стоките е за cметка на доставчика; стоката е получена от Г.К.Б.. В отговор на ИПДПОТЛ с Изх.№К8-1745 от 23.02.2012г., като приложение към опис на представени документи с Вх.№К8-1745#1 от 06.03.2012г. (лист 177) от “ЕТ “ЕЛИДА 94- Е.И.” са представени множество счетоводни документи (листи 178-212). Според описа, всички издадени към едноличния търговец фактури са платени в брой; транспортът на стоките е за cметка на получателя; стоките са получавани в склада на ЕТ “ЕЛИДА 94- Е.И.” от представител на фирмата на жалбоподателя. В отговор на ИПДПОТЛ с Изх.№К8-1753 от 23.02.2012г., като приложение към писмени обяснения с Вх.№К8-1753#1 от 06.03.2012г. (лист 213) от “ЖАК-03 Жулев С-ие” СД е представен опис на издадени към жалбоподателя фактури (листи 212а-216). Според обясненията, всички издадени към едноличния търговец фактури са платени в брой; транспортът на стоките /хляб и хлебни изделия/ е за cметка на събирателното дружество; стоките са доставяни в обект на жалбоподателя в село Чешнегирово. В отговор на ИПДПОТЛ с Изх.№К8-1752 от 23.02.2012г., като приложение към писмо с Вх.№К8-1752#1 от 02.03.2012г. (лист 217) от “Чинтана” ООД са представен счетоводни документи, съставени по повод изпълнени доставки към жалбоподателя. Според писмото, жалбоподателят е купувал хранителни продукти от склада на дружеството доставчик; транспортът е за cметка на купувача; плащането е извършвано в момента на получаване на стоките. В отговор на ИПДПОТЛ с Изх.№К8-1737 от 23.02.2012г., като приложение към писмени обяснения с Вх.№К8-1737#1 от 20.03.2012г. (лист 243, 244) от “Деливъри Пловдив”АД са представени множество документи (листи 245-257). Според обясненията, предмет на доставките са тютюневи изделия; за проверявания период дружеството е дистрибутор на “Булгартабак холдинг” АД, респективно на дъщерните му дружества; доставчикът има технически и кадрови потенциал за осъществяване на дейността, както и наети по трудови договори работници и служители; доставчикът разполага със собствени транспортни средства, оборудвани с фискални печатащи устройства; всеки работник отговаря за определен район в Пловдив и областта, като е задължен ритмично да задоволява нуждите на клиентите си с тютюневи изделия; плащането по доставките се извършва в брой от служител на “Деливъри Пловдив” АД и представител на клиента в обекта на клиента при предаване на стоката, фактурата и фискалния бон; стоките се транспортират до обекта на клиента; транспортните разходи във връзка с извършените доставки са за cметка на “Деливъри Пловдив” АД; всички издадени фактури към ЕТ “Г.Б.-99“ са отразени в счетоводните регистри на прекия доставчик и съответно предадени по електронен път в НАП. В отговор на ИПДПОТЛ с Изх.№К8-1744 от 23.02.2012г., като приложение към придружително писмо с Вх.№К8-1744#1 от 01.03.2012г. (лист 258) от “Маско Дистрибюшън” ЕООД са представен счетоводни документи (листи 258а-296), съставени по повод изпълнени доставки към жалбоподателя. Според писмото, всеки автомобил на дружеството доставчик е оборудван с касов апарат и принтер, като фактура и касова бележка се издават в момента на предаване на стоката; всеки търговски представител разполага с “PALM”–компютърно устройство, което в реално време показва складовата наличност на дадения търговец и дали тя е достатъчна, за да бъде продадено определено количество; автомобилите, принтерите, “PALM”-устройствата и касовите апарати са собственост на “Макско Дистрибюшън” ЕООД; плащането по доставките е извършено в брой. В отговор на ИПДПОТЛ с Изх.№К8-1742 от 23.02.2012г., като приложение към писмо с Вх.№К8-1742#1 от 20.03.2012г. (лист 297) от “Стар Фуудс България” ЕООД са представен множество документи (листи 297а-360), съставени по повод изпълнени доставки към Б.. Според писмото, стоката по фактурите е доставяна в обекти на получателя /жалбоподателя/; плащането по фактурите е извършвано в брой на място, като са издавани касови бонове от служители на “Стар Фуудс България” ЕООД.

За резултатите от проверката е съставен ПИП с №1214338от 19.05.2012г. (листи 75-80), като е прието за установено, че към 31.12.2006г. едноличният търговец е достигнал облагаем оборот за регистрация по ЗДДС, което не е сторено. 

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1203498 от 11.07.2012г. (лист 416) на Е.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, е възложена ревизия на едноличния търговец по прилагането на ЗДДС за периода 15.01.2007г. – 31.05.2012г., като за ревизиращи са определени П.И.Т. и Г.С.З.- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на 25.07.2012г. на Г.К.Б.. Със ЗВР с №1205053 от 24.10.2012г. (лист 414) на Д.Н.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 21.12.2012г., като ревизорите, ревизираните задължения  и периоди не са променени. Заповедта е връчена на Г.Б. на 03.11.2012г.

Ревизионният доклад (РД) с №1205053 (листи 53-72) е изготвен на 04.01.2013г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и връчен на 22.01.2013г. на А.И. Иванова, упълномощено от едноличния търговец лице, за което по делото е прието заверено копие на нотариално заверено пълномощно от 22.01.2013г. (лист 73). Против съставения РД е представено възражение с Вх.№К7-21 от 05.02.2013г. (листи 48-49). Със Заповед за определяне на компетентен орган (ЗОКО) с №К1205053 от 08.01.2013г. (лист 46) на Е.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, П.И.Т. е определена за компетентен орган, който да издаде ревизионен акт. Посочената ЗОКО е връчена на упълномощеното лице А.И. на 26.02.2013г. Ревизионният акт (листи 40-44), предмет на настоящето производство, е издаден на 15.02.2013г., като по делото не са ангажирани доказателства за датата на връчването му на ревизираното лице.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за извършено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила

Освен това, по делото са приети заверени копия на Заповед №РД-09-1 от 04.01.2010г. (листи 4-7), на Заповед №РД-09-1310 от 02.11.2012г. (лист 8), и на Заповед №РД-09-1301 от 01.11.2012г. (листи 9-10) на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, според които заповеди на Е.П.А. и на заместващата я при отсъствие Д.Н.А.; а след 01.11.2012г. на Е.П.А. и на заместващата я при отсъствие С.П.П. е делегирано правомощието за издаване на заповеди за възлагане на ревизии и съответно за определяне на компетентния орган по приходите, който да издава РА. Посоченото делегиране на правомощия и определяне на заместващ при отсъствие на титуляра съдът намира за надлежно направени, поради което процесният РА се явява издаден от компетентен за целта орган.

Също така, по делото е прието заверено копие на ЗЦУ-147 от 15.02.2013г. (лист 11, 427) на изпълнителния директор на НАП, според която заповед Г. Ж.А.- заместник-директор на Д”ОДОП”- Пловдив, е оправомощен да изпълнява правомощията на директор на Д”ОДОП”- Пловдив при отсъствие на титуляра /законоустановен отпуск, командировка и др./ В.А.А.. Според представено по делото заверено копие на болничен лист с №3541191 от 13.05.2013г. (лист 129, 428), в периода 09.05.2013г. – 07.06.2013г. В.А. е ползвал отпуск по болест. Респективно, решението, с което е потвърден процесният РА, съдът намира за издадено също от компетентен за целта орган.

В рамките на ревизията е установено, че за процесния период по ЗДДС основната дейност на едноличния търговец е търговия в магазин за хранителни стоки, стопанисване на кафе-сладкарница и павилион за продажба на вестници, находящи се в село Чешнегирово. Едноличният търговец има регистрирани два броя електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), съответно DT 190359, с индивидуален №02190359 и с №ND 7461. В рамките на ревизията е прието за установено, че отразеното в счетоводството на жалбоподателя не дава вярна и точна информация за извършените от негова страна покупки и продажби.  

При извършена служебна проверка в информационната база на НАП “VAT- 11” и извършени насрещни проверки на доставчици на едноличния търговец е прието за установено, че от страна на преките му доставчици са издадени фактури за покупки в размери, които значително надвишават декларираните от едноличния търговец приходи. Освен това, към ревизионната преписка надлежно са приобщени материалите, събрани в рамките на извършената проверка, за което е съставен Протокол с №1300153 от 02.01.2013г. (лист 74).

Въз основа на събраните в ревизията документи, от ревизорите е прието за установено, че за ревизирания период жалбоподателят не е осчетоводил доставки по периоди и на стойности, както следва: за 2006г.- общо 26 891,89 лв.; за 2007г.- общо 27 465,98 лв.; за 2008г.- общо 45 626,99лв. и за 2009г.- общо 8 462,43лв. Също така, за нуждите на ревизията е определен среден процент надценка, представляващ съотношение между приходите от продажбите на стоки, деклариран в отчета за приходите и разходите (ОПР) към годишната данъчна декларация (ГДД), и отчетната стойност на продадените стоки по периоди, както следва: 01.01.2006г. – 31.12.2006г. от 3,03 %; 01.01.2007г. – 31.12.2007г. от 2,27 %; 01.01.2008г. – 31.12.2008г. от 2,44 %; 01.01.2009г. – 31.12.2009г. от 5,79 %; 01.01.2010г. – 31.06.2010г. от 6,52 %. Прието е, че закупуването на всички цигарени изделия през ревизирания период е направено при търговска отстъпка от 5 %.

От страна на ревизорите е прието, че стоките на обща стойност от 108 447,29 лв., представляваща разликата между стойността на закупени стоки по фактури, отразени в счетоводството на едноличния търговец, и стойността на продадените му стоки, отразени в дневниците за продажбите на преките му доставчици, са продадени, а приходите от тях не са отчетени от ревизираното лице. На основание чл.67, ал.3 от ЗДДС, е прието, че данъкът е включен в обявената цена, тъй като продажбите от страна на едноличния търговец представляват предлагане на стоки на дребно в търговската мрежа. Изготвена е справка за отчетен оборот и неосчетоводени фактури за покупки (листи 59-59а). Прието е, че, съгласно разпоредбата на чл.102, ал.3, т.1 от ЗДДС, в приложима редакция, данъкът е дължим от ревизираното лице. Също така, е прието за установено, че към 31.12.2006г. едноличният търговец е достигнал облагаем оборот от общо 60 998,42 лв., представляващ сбора на декларирания оборот по ЕКАПФ /34 106,53 лв./ и ревизионно установения неотчетен оборот от покупки на стоки на обща стойност от 26 891,89 лв. /без надценка и ДДС/. Съответно, до 14.01.2007г. лицето е следвало да подаде заявление за регистрация по ЗДДС, което обаче не е сторено. Освен това, за периода 15.01.2007г. – 28.02.2010г. /когато са отпаднали основанията за регистрация по ЗДДС/ едноличният търговец е длъжен да начислява ДДС за извършените от него доставки, което също не е сторено.

Посоченото се квалифицира като обстоятелства по смисъла на чл.122, ал.1, т.т.4 и 5 от ДОПК, позволяващи определянето на данъчната основа и дължимия данък да бъде направено по реда на чл.122, ал.2 от кодекса.  

За целта е изготвено Уведомление с Изх.№К6-163 от 16.10.2012г. (лист 361), с което жалбоподателят е информиран, че данъчната основа на задълженията му по ЗДДС за периода 15.01.2007г. – 31.05.2012г. ще бъде определена по реда на чл.122 от ДОПК и същевременно му е предоставена възможност да представи доказателства и вземе становище в 14-дневен срок. Изпратени са Уведомление с Изх.№К6-163 от 16.10.2012г. (листи 362-363) по чл.17, ал.1, т.2 от ДОПК, както и Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице (ИПДПОЗЛ) с Изх.№К8-6002 от 16.10.2012г. (лист 364) за попълване на декларации по чл.124, ал.3 от ДОПК за периода 2007г. – 2012г. Като приложение към писмо с Вх.№К8-6002#1 от 27.11.2012г. (лист 365) от жалбоподателя са представени изисканите му 6 броя декларации по чл.124, ал.3 от ДОПК (листи 366-383); като приложение към писмо с Вх.№К8-6002#2 от 21.12.2012г. (лист 385) са представени други счетоводни документи (листи 386-398); а като приложение към писмени обяснения с Вх.№К8-6002#3 от 28.12.2012г. (листи 399-404) са представени други документи (листи 405-410). Според чл.122, ал.2 от ДОПК, данъчната основа по чл.122, ал.1 се определя след анализ на обстоятелствата по чл.122, ал.2, т.т.1-16 от кодекса, като органът по приходите не е длъжен да анализира и разгледа всички критерии, визирани в нормата на ал.2, достатъчно е да направи анализ на онези от тях, които му позволяват да определи данъчната основа по възможно най-достоверния начин спрямо ревизираното лице.

В рамките на ревизията, въз основа на отразените сумарни касови обороти в хранителния магазин и кафе-сладкарницата, подробно посочени в обяснение с Вх.№К8-2807#1 от 07.05.2012г. (листи 82-83), органите по приходите определят “обща сума по касов апарат”, представляваща колона 5 в таблицата от РД, представляващи листи 60а-61 от делото. Така определената “обща сума по касов апарат” за всеки един от периодите на ревизията е приета за стойност на извършените от жалбоподателя продажби. Съгласно разпоредбата на чл.67, ал.3 от ЗДДС, е прието, че извършените продажби са с включен ДДС. Съобразно правилото на чл.53, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС), е определен размерът на включения в продажната цена ДДС за всеки един от ревизираните периоди /месеци/ от 01.01.2007г. до 28.02.2010г., върху които суми са начислени законните лихви до 15.02.2013г. Освен това, в колона 9 от посочената таблица в РД е проследен размера на облагаемия оборот на жалбоподателя за всеки 12-месечен период.

Според разпоредбата на чл.124, ал.2 от ДОПК, когато ревизията е извършена по реда на чл.122, фактическите констатации в РА се смятат за верни до доказване на противното, когато те са подкрепени от събраните доказателства. Съответно, в тежест за жалбоподателя е оборването на констатациите в РА, а задължение на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи.

В случая, за оборване на констатациите в РА се назначиха съдебно-счетоводни експертизи (ССЕ) с вещо лице А.С.. Според заключението на вещото лице С. от 16.09.2013г. (листи 440-448), съставените документи за извършен брак /Протокол за бракуване на МЗ с №1 от 30.06.2007г. (лист 387), Протокол за бракуване на МЗ с №2 от 30.11.2008г. (лист 390), Протокол за бракуване на МЗ с №3 от 31.10.2011г. (лист 397, 407)/ съответстват на изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч) и на приложимите счетоводни стандарти; протоколите за брак са намерили хронологическо отражение в счетоводните регистри на едноличния търговец на датите на издаването им; общата стойност на дължимия ДДС би била 27 924,36 лв., ако се зачетат протоколите за брак; при зачитане и на инвентаризационните ведомости на жалбоподателя за наличната и непродадена стока към края на съответната година, то дължимият ДДС би бил в общ размер от 12 373,27 лв. Според заключението на С. от 08.10.2013г. (листи 522-523), към 31.12.2006г. по счетоводни сметки “304-стоки” и “3041-стоки на склад” няма наличност на стоки при жалбоподателя; крайното салдо и по двете сметки е нулево; съответно, формираният с РА облагаем оборот по ЗДДС за 2006г. в размер от 60 998,42 лв. не се променя, тъй като няма наличност на стоки и няма сума, която да се подвади от облагаемия оборот; жалбоподателят е достигнал облагаем оборот за регистрация по ЗДДС към 31.12.2006г. Според заключението на С. от 25.10.2013г. (листи 559-564), изготвено въз основа и на представените в рамките на съдебното производство счетоводни документи от страна на жалбоподателя (листи 526-544, 548-552), ако извършеният брак на хранителни стоки, за което е съставен Протокол за бракуване на МЗ с №1 от 30.09.2006г. (лист 548), на обща стойност от 26 891,89 лв. по нарочен опис (лист 550), се подвади от определения с РД облагаем оборот за 2006г. в размер от 60 998,42 лв., то облагаемият оборот на едноличния търговец за 2006г. ще е равен на отчетените по ЕКАПФ обороти от общо 34 106,53 лв. и няма да е налице облагаем оборот за регистрация по ЗДДС; съставените първични документи за документиране на бракуването на стоки на 30.09.2006г. съответстват на изискванията на ЗСч и не противоречат на изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

Експертните заключения са изготвени въз основа на приетите по делото документи, част от които са представени в рамките на ревизията, а друга част от документите (листи 526-544, 548-552) са представени едва в рамките на съдебното производство. По отношение на последно посочените документи, от процесуалния представител на ответника е направено изрично възражение за достоверността на датите на съставянето им.

Независимо от констатациите на вещото лице и възражението на ответника, за законосъобразното прилагане на чл.122, ал.1, т.т.4 и 5 от ДОПК е нужно да се установи по несъмнен начин, че неосчетоводените доставките, по които жалбоподателят е получател, са реално изпълнени. В случая, от страна на ревизорите е прието за установено, че жалбоподателят е получател по реално осъществени доставки, изпълнители по които са подробно посочените по-горе доставчици, само въз основа на представените от страна на доставчиците документи и писмени обяснения, без да е изследвано подробно обстоятелството за надлежно направено приемане и предаване на фактурираните стоки /храни и цигари/ от доставчиците на жалбоподателя. Фактурираните към жалбоподателя храни и цигари представляват родово определени вещи и съобразно правилото на чл.24, ал. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), собствеността върху тях се прехвърля с предаването им между страните по сделката, а съобразно разпоредбата на чл.6, ал.1 от ЗДДС доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост върху стоката или друго вещно право. Също така, по делото няма данни в ревизионното производство да е извършена проверка на място в счетоводството на жалбоподателя /за разлика от извършеното описване на налични стоки в хранителния магазин и кафе-аперитива/, като констатациите на ревизорите са базирани на представените от третите лица документи, представеното от жалбоподателя обяснение с Вх.№К8-280731 от 07.05.2012г. и отразеното в “търговска тетрадка” (листи 86-105). Посоченото до тук поставя под съмнение наличието на обстоятелство по смисъла на чл.122, ал.1 от кодекса за провеждане на ревизионното производство по особения ред.

Според чл.96, ал.1 от ЗДДС, на регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец; а според чл.96, ал.2, т.1 от закона, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето доставки, включително облагаемите с нулева ставка. Съответно, твърдението на органите по приходите, че жалбоподателят е достигнал облагаем оборот за регистрация по ЗДДС към 31.12.2006г. следва да бъде доказано по несъмнен начин чрез установяване факта на извършени облагаеми доставки от жалбоподателя и данъчната основа на тези доставки.

В случая обаче, по делото не са ангажирани доказателства в тази насока, като е прието за установено, че жалбоподателят е продал фактурираните към него стоки на обща стойност от 108 447,29 лв., определена като разлика между отразеното в регистрите на жалбоподателя и съдържащото се като информация в дневниците за продажбите на доставчиците му. От своя страна, съдържащите се данни в информационните масиви на НАП, касаеща декларирани доставки от преки доставчици на жалбоподателя, не са достатъчни за определяне на реализиран оборот от изпълнени доставки, тъй като реализираният оборот се доказва с представянето на доказателства за наличието на реално изпълнени доставки по смисъла на чл.6 от ЗДДС.

Такива доказателства по делото не са ангажирани, поради което следва да се приеме за установено, че не е доказано основанието за задължителна регистрация по ЗДДС на жалбоподателя и направеното с процесния РА начисляване на ДДС в хипотезата на чл.102, ал.3, т.2 от ЗДДС е незаконосъобразно. Респективно, оспореният акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

С оглед очерталия се изход на делото, направеното искане за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя се явява основателно и такива следва да му се присъдят до размера, в който са доказано направени.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161205053 от 15.02.2013г., издаден от П.И.Т.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №471 от 13.05.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ ”Г.Б.-99”, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ******, е начислен допълнително данък по ЗДДС в общ размер от 34 087,75 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в общ размер от 17 037,09 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТ ”Г.Б.-99”, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ******, сумата от 390,00 лева разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./п/........................

/Н.Бекиров/   

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

 

НБ