РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 56

 

гр. Пловдив, 09.01.2014 г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на пети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 1559 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

            Образувано е по жалба предявена от “ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление  ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя А.Д.Н. против Ревизионен акт № 161205409 от 05.02.2013г., издаден от Т.А.Т. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  с който е отказан данъчен кредит в размер на 34998.92лв. и съответните лихви в размер на 5204.93лв., потвърден с Решение №456 от 09.05.2013г. на  Зам. Директора на Д „ОДОП” Пловдив, упълномощен със Заповед №ЗЦУ-147 от 15.02.2013г. на ИД на НАП.

            Навеждат се доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.   Претендира се отмяната на РА и разноските по делото.Излагат се подробни писмени съображения.

            Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.                     

           Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат изводът за нейната ДОПУСТИМОСТ.

            Ревизията е повторна и е във връзка с Решение №1059 от 22.08.2012г. на Зам.директора на Д „ОУИ” Пловдив, с което е отменен РА № 161201429 от 04.06.2012г. за данъчен период м.07.2011г. и м. 08.2011г.        Със Заповед за възлагане на ревизия № 1204197 от 29.08.2012г. /л.869/ е сложено началото на ревизията, същата е изменена със ЗВР № 1205409 от 12.11.2012г.  Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък върху добавена стойност от 01.07.2011г. до 31.08.2011г. ЗВР са издадени съответно от З.К. -началник сектор „Ревизии” в Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив  и от Т.П.- началник сектор „Ревизии” в Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив на осн. чл. 112 и чл. чл. 113 от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-1 от 04.01.2010г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив и Заповед № РД-09-1301 от 01.11.2012г. на на Директора на ТД на НАП –Пловдив, с които на органите по  приходите е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112  от ДОПК. Със ЗВР са определени: Т.А.Т. – на длъжност инспектор по приходите - ръководител екип и Т.Й.Ш. – на длъжност старши инспектор по приходите да извършат ревизията. Първоначално е определен срок за завършване на ревизията - до два месеца от датата на връчване на заповедта. ЗВР от 29.08.2012г. е връчена на 10.09.2012г. /видно от обратна разписка л. 869-гръб/ на упълномощеното от управителя на дружеството лице М.И.Б. с пълномощно, нотариално заверено/л.896/ .  Със  ЗВР от 12.11.2012г. срокът за завършване на ревизията е определен до 12.12.2012г., същата е връчена на упълномощеното лице - М.И.Б. на 16.11.2012г./видно от разписка на л. 867 гръб/.

            Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/.  В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1205409 от 21.12.2012г. Същият е надлежно връчен на пълномощника М.И.. Депозирано е възражение срещу РД на 22.01.2013г. Издадена е Заповед № К1205409 от 27.12.2012г. на основание чл. 119 ал.2 от ДОПК, с която Т.А.Т. – на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив е определен за компетентен орган по издаването на ревизионен акт.

            В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК е издаден Ревизионен акт №161205409 от 05.02.2013г. от Т.А.Т. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  с който е отказан данъчен кредит в размер на 34998.92лв. и  са определени съответните лихви в размер на 5204.93лв. РА е връчен на пълномощника М.И.Б. на 28.02.2013г./видно от разписка л. 44/.               

 Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периода от 01.07.2011г. до 31.08.2011г. С РА е отказан данъчен кредит  с общ размер 34998.92лв. по фактури, подробно описани в РА, издадени през м.07.2011г и м.08.2011г. от „КЕСЕВ” ООД, с предмет на сделките-гранулит.

 Приходните органи са установили, че „Енкопластикс” ООД възниква на 11.07.2011г. като приобретател на СД „Енко-Н. и сие”. На 05.10.2011г. е вписана промяна на правната форма на дружеството, като от ООД се трансформира в ЕООД. Едноличен собственик на капитала на дружеството е А.Д.Н.. Ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 11.07.2011г. През процесния период дружеството прилага двустранна форма на счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на ЗДДС. През ревизирания период дружеството е получател на облагаеми доставки-гранулит, пластмасови отпадъци, канцеларски материали, гориво.

  През ревизирания период ревизираното дружество е упражнило право на данъчен кредит по издадени от „КЕСЕВ” ЕООД фактури: №1860/14.07.2011г. с ДО 33 750.00 лв. и начислен ДДС 6 750.00 лв. №1861/18.07.2011г. с ДО 33 507.00 лв. и начислен ДЦС 6 701.40 лв. №1893/25.07.2011г. с ДО 27 669.60 лв. и начислен ДДС 5 533.92 лв. №1943/01.08.2011г. с ДО 32 670.00 лв. и начислен ДДС 6 534.00 лв. №1946/04.08.2011г. с ДО 27 648.00 лв. и начислен ДДС 5 529.60 лв. №1947/05.08.2011г. с ДО 19 750.00 лв. и начислен ДДС 3 950.00 лв. Предмет на доставката е гранулит.

  Приходните органи са извършили насрешна проверка на „КЕСЕВ” ЕООД по ИПДПОЗЛ с изх. № 70-00-2645 от 09.02.2012г. Проверката е обективирана в ПИНП № 16-03-1106601-01 от 23.02.2012г.

  Извършена е проверка в информационните масиви на НАП и е установено от ревизиращите, че „КЕСЕВ” ЕООД има неразчетени задължения къч бюджета в големи размери, включително и за ревизираните периоди. Доставчикът е регистриран по ЗДДС към момента на издаване на процесните фактури. От извършената проверка на ДП на „КЕСЕВ” ЕООД е установено, че данъчната основа и размерът на ДДС на процесните фактури са посочени в Дп и на „КЕСЕВ” ЕООД в съответния данъчен период и участват при определяне резултата в СД по ЗДДС.

 „КЕСЕВ” ЕООД представя документи и обяснения с писмо с вх. № 70-00-2645 от 22.02.2012г. Приходните органи са констатирали, че „КЕСЕВ” ЕООД е издало на ревизираното лице изброените по-горе фактури. Представени са извлечения от с8ка 4532 за начислен ДДС при продажбите; с/ка 411-клиенти, с/ка 701 –приходи от продукция; извлечение №8 от „Райфайзенбанк” ЕАД за получени от „Енкопластикс” ООД плащания по фактури. Не са посочени фактурите и плащанията по тях. Посочено е, че на 03.08.2011г. плащане - 48000лв., на 03.08.2011г. – 45000лв., на 24.08.2011г. – 50000лв., на 24.08.2011г.- 50000лв., 24.08.2011г. - 50000лв. Към фактурите са приложени стокови разписки, пътни листове и товарителници. В товарителниците като наименование на товара е записано бик-бек. Установено е, че няма вписано количество на превозвания товар. Вписаният в пътните листове шофьор на товарен автомобил е П.Д.. За същия е приложен трудов договор от 01.12.2009г., с който лицето е назначено като шофьор в „Кесев" ЕООД. Приложени са разчетно-платежни ведомости за м. юли и м. август 2011г. Пътните листове са издадени за автомобил „Ивеко", модел 135-17 с peг. №PA 7126. Пред ревизиращите е представено е Свидетелство за регистрация на товарен автомобил „Ивеко", модел 135-17 с peг. №PA 7426BB, собственост на В.Н.Г.. С нотариално заверено пълномощно от 01.12.2009г. собственичката на автомобила упълномощава И.Б.Е., в качеството му на управител на „Кесев" ЕООД, да управлява в страната и чужбина посочения товарен автомобил, като упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Представен е  също Договор от 07.09.2009г., сключен между Екофрут-1" ЕООД, в качеството му на наемодател и „Кесев" ЕООД- наемател. Предмет на договора е отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Ново село, обл. Пловдивска, състоящ се от сграда и двор. Наемателят наема имота като ще го ползва по негов избор за преработка и производство на полипропиленови материали. Срокът на договора е 3 години, месечният наем е 500 лв. С Договор от 01.01.2010г. „Кесев" ЕООД наема от ЕТ „Й.Е.-2005", „Инсталация за рециклиране на найлонови отпадъци". Срокът на договора е 5 г. Представени са три броя фактури за доставка на отпадъчен материал, издадени от
„Вадиас" ООД-София, който е
предходен доставчик на „Кесев" ЕООД:
№612/06.07.2011г., №616/14.07.2011г. и №622/25.07.2011г. Относно извършеното разплащане по доставките, е представено Споразумение за прихващане от 31.07.2011г. между „Вадиас" ООД и „Кесев" ЕООД, съгласно което взаимно се приспадат задължения между фирмите в размер на 114 232.00 лв. От „Кесев" ЕООД е приложена справка за продажби от 01.07.2011г. до 31.08.2011г. на «Енкопластикс». Представени са пред приходните органи обяснения, според които произведената продукция се съхранява и произвежда в цеха, находящ се в с. Ново село, общ. Стамболийски; транспортът до клиента е за сметка на фирмата, а на доставчика е смесен; предаването на стоката е от собственика И.Б.Е. и е приета от М.И.Б. в ***. „Кесев" ЕООД притежава Решение №07-ДО-511-01 от 19.04.2007г., издадено от Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив, с което се разрешава на дружеството да извършва дейности по събиране, оползотворяване на отпадъци на обекти: площадка №1, с местнахождение:***. Срокът на действие на разрешителното е от 19.04.2007г. до 19.04.2012г. Представен е аналитичен регистър на „Кесев" ЕООД за с/ка 601-разходи за материали за м. септември 2011г.

 Ревизиращите са констатирали, че не са представени: хронология на счетоводни с/ки 401, 411, 4532 и от гр. 70 за периода 01.07.2011г.-31.08.2011г.; калкулация на себестойността, както и производствена документация за конкретния продукт; хронология на с-ка 304 „Стока" или 303 „Продукция" за периодите, през които е отразено придобиването/заприхождаването и изписването на стоката или продукцията; оборотни ведомости към 31.07.2011г. и към 31.08.2011г. Констатациите са обективирани в ПИНП №16-03-1106601-01 от 23.02.2012г. Приходните органи установяват, че в представените от „Кесев" ЕООД три броя фактури за доставка на отпадъчен материал, издадени от „Вадиас" ООД-София, не е конкретизиран видът на  фактурирания отпадъчен материал.

  Извършена е служебна проверка в информационния масив на НАП  и е установено, че в периода, в който е документиран осъществен транспорт /м. юли и м. август/ с товарен автомобил „Ивеко", модел 135-17 с peг. №PA 7426BB, същият не е собственост на В.Н.Г., тъй като товарният автомобил е продаден през м. юни 2010г.

   В хода на ревизията е изпратено ИПДПОЗЛ №70-00-18116 от 30.10.2012г. до  „Енкопластикс" ЕООД. Ревизираното лице представя с  Опис с вх. №70-00-18116 от 13.11.2012г. документи: фактури  с №№ 1860 от 14.07.2011г.,    1861 от 18.07.2011г.,  1893 от 25.07.2011г., 1943 от 01.08.2011г., 1946 от 04.08.2011г. и  1947 от 05.08.2011г.; Разпечатки   на  банкови извлечения  от  Райфайзенбанк  ЕАД  за извършени разплащания към „Кесев" ЕООД:03.08.2011г. 48 000.00 лв. /по фактури/; 03.08.2011г. 45 000.00 лв. /по фактури/; 24.08.2011г. 50 000.00 лв. /по фактури/; 24.08.2011г. 50 000.00 лв. /по фактури/;24.08.2011г.-50000.00лв. по фактури, 11.11.2011г.-60000.00лв. по фактури, 11.11.2011г.-60000.00лв. по фактури, 29.12.2011г.-99000.00лв. по фактури, 29.12.2011г.-57785.00лв. по фактури; Аналитична справка за с/ка 401 -„Кесев" ЕООД.

    Приходните органи са извършили насрещна проверка на „Вадиас" ООД-София по ИИНП № 16-03-1200925-01 от 16.03.2012г.,  за да установят реалността на доставките, документирани с фактури №612 от 06.07.2011г., №616 от 14.07.2011г. и №622 от 25.07.2011г. към получателя „Кесев" ЕООД. Изготвен е ПИНП №16-03-1200925-01 от 02.04.2012г. Приходните органи са установили, че дружеството е регистрирано по реда на ДОПК на 29.01.2002г. и по ЗДДС на 27.01.2003г. Дружеството е дерегистрирано на 06.07.2004г. - задължителна-по инициатива на лицето и отново регистрирано по реда на чл. 100 от ЗДДС , считано от 22.11.2006г.

    На дружеството е връчено ИПДПОЗЛ с изх. №1474-00-102-1 от 21.03.2012г. На 30.03.2012г. с вх. № 1474-00-102-2 от 30.03. в деловодството на офис „Изток" са предоставени документи.

   Приходните органи са извършили служебна проверка в Информационния масив на НАП  и са установили, че „Вадиас" ООД е издало на „Кесев" ЕООД посочените фактури. Същите са отразени в ДП и СД по ЗДДС за м. юли 2011г. Данъчната основа и ДДС по фактурите, подробно описани в РД, са декларирани. 

   Установено е в хода на ревизията, че  „Вадиас" ООД не е начислило ДДС по доставките на основание чл. 163а, ал.2 от ЗДДС. Задължението за начисляване на ДДС е на получателя „Кесев" ЕООД на основание чл.163, ал.1 от ЗДДС, който не е изпълнил това изискване и е декларирал доставките в кл.30 на СД по ЗДДС за периода м. юли 2011г. без да начисли ДДС. Предмет на доставките е отпадъчен найлон-политилен. Предметът на дейност на „Вадиас" ООД е рециклиране на отпадно фолио и пластмаси и търговия с продуктите след преработка /гранулат, чували и ръкав/. Относно плащането по доставките: представено е споразумение за прихващане от 31.07.2011г., съгласно което, от задължението на „Вадиас" ООД към „Кесев" ЕООД в размер на 114 232.00 лв., формирано от задължения по фактури с 1853 от 07.05.2011г., №1854 от 07.08.20011г., 1856 от 07. 11.2011 г., 1857 от 07.12.2011г. и 1870 от 15.07.2011г. се приспада задъжението на „Кесев" ЕООД в размер на 114 232.00 лв., формирано от задължения по фактури 616 от 14.07.2011г., 612 от 07.06.2011г., 622 от 25.07.2011г. и №625 от 29.07.2011г. В споразумение са посочени фактурите и стойността на сделките, за които се отнася прихващането. Приходните органи са изследвали и ресурсната обезпеченост. Констатациите са обективирани в ПИНП от 02.04.2012г. Установено е, че собственик на капитала на „Вадиас" ООД е „Унитрейд-2002" ООД и Васил Димитров Аспарухов. Фирмата има сключен на 01.01.2011г. с „Унитрейд-2002" ООД договор за наем на
хале с площ
2080 кв. м. в ***,
съгласно който, имотът ще се ползва за цех за преработка на отпаден найлон и пластмаса, за което се задължава да заплаща на наемодателя месечен наем в размер на 6 240 лв. без ДДС. Представена е  пред приходните органи инвентарна книга и ведомост за работни заплати за м. юли 2011г., от която е видно че през м. юли във дружеството са работили 71 работника. От справка в СУП е установено, че към момента на извършване на насрещната проверка, дружеството има декларирани 82 бр. трудови договори. Представени са заверени копия на издадените от „Вадиас" ООД фактури, с прикрепени към тях кантарни бележки. Дадено е  обяснение от управителя на дружеството, според което транспортът е за сметка на „Вадиас" ООД и е извършен от външни фирми, за което са представени фактури за транспорт и товарителници. Поради големия обем на предходни доставчици на отпаден найлон, на случаен
принцип са представени копия на няколко фактури на доставчици.
Приложен е договор от 04.01.2010г. за покупко- продажба на регранулат от пластмаса, сключен между „Кесев" ЕООД, в качеството му на продавач и
„Вадиас" ООД-купувач. С анекс от 01.06.2010г. страните се
споразумяват за следното: „Кесев" ЕООД ще изработва възложената му поръчка със суровина, предоставена му от „Вадиас" ООД.

     Приходните органи подробно са изследвали собствеността на  товарния автомобил „Ивеко" модел 135-17 с регистрационен номер РА 7426 ВВ към датата на осъществяване на доставките от „Кесев" ЕООД към „Енко пластикс" ЕООД. Изпратено е до РДВР Пазарджик ИИДДКО с изх.№13-00-1172/25.09.2012г.

     С Писмо изх. КАТ-16935/04.12.2012г. са представени: Заявление с рег. № 091006013608/04.09.2009г. за промяна на регистрацията на товарен автомобил Ивеко, модел 135-17, с регистрационен номер РА 7426 ВВ, стар peг. №PK4684AH. Собственик на товарния автомобил е В.Н.Г., с адрес: ***. Нотариално заверен на 24.08.2009г. Договор за покупко-продажба на МПС, съгласно който В.Н.Г. закупува от С.Л.М., в качеството и на управител на „Елизабета" ООД, описания товарен автомобил.

   Ревизиращият орган с Протокол № 1215506 от 01.11.2012г. от досието на «Полигруп» ООД е присъединен РД № 1202260 от 15.05.2012г., ведно с ПИНП на «Кесев» ЕООД от 21.12.2011г. и РА № 161202260 от 22.06.2012г. относно ревизия по ЗДДС за периода 01.01.2011г. до 30.09.2011г. С този РА е установено, че „Кесев" ЕООД е документирало доставки към «Полигруп» ООД за периода 01.01.2011г.-30.09.2011г. по фактури, подробно описани в РД. За предходен доставчик са представени фактури, подробно описани в РД, издадени от „Вадиас" ООД, с предмет на доставките-отпадъчен материал.

   След анализ на събраните документи и писмени обяснения приходните органи установяват следното: „Кесев" ЕООД представя едни и същи фактури: №612/06.07.2011г., №616/14.07.2011г. и №622/25.07.2011г./, издадени от „Вадиас" ООД, за предходни доставки, както при ревизията на „Енко пластикс" ЕООД, така и при ревизията на „Полигруп" ООД. Съгласно представената от „Кесев" ЕООД справка за продажби от 01.07.2011г. до 31.08.2011г. на фирма „Енко пластикс" и справка за покупки от „Вадиас" ООД, от закупеното, с описаните в РД фактури, количество отпадък - 81 220 кг, е произведен 69 037 кг гранулат.  Фактурираният  на „Енко пластикс" ЕООД гранулат е общо 64 812.81кг.

   От извършената насрещна проверка на „Вадиас" ООД, предходен доставчик на „Кесев" ЕООД е установено, че дружеството е продавало вторични суровини на „Кесев" ООД срещу задължението да ги преработи и продаде обратно на дружеството по договор от 04.01.2010г. за покупко- продажба на регранулат от пластмаса, сключен между „Кесев" ЕООД, в качеството му на продавач и „Вадиас" ООД-купувач. С анекс от 01.06.2010г. страните се споразумяват за следното: „Кесев" ЕООД ще изработва възложената му поръчка със суровина, предоставена му от „Вадиас" ООД. Ревизиращите правят извод, че собственик   на   продукцията е „Вадиас" ООД, а не „Кесев" ЕООД и последният не би могъл да прехвърли на ЕООД "Енко пластикс" собственост върху стока, която не е негова. Констатирано е, че „КЕСЕВ" ЕООД и ревизираното дружество- ЕООД "Енко пластикс"  не представят за целите на ревизията сключени договори и анекси към тях или др. Документи, доказващи съществуващи взаимоотношения между двете страни по процесните доставки.

    Според ревизиращия орган от представените от „Енко пластикс" ЕООД документи за разплащане към „Кесев" ЕООД, е видно, че на „Кесев" ЕООД са преведени през м. август 2011г. по банков път на траншове общо 243 000.00 лв., без да е уточнено по кои фактури се извършва плащането. В същото време, издадените от „Кесев" ЕООД фактури към „Енко пластикс" ЕООД за ревизирания период от 11.07.2011г. до 31.08.2011г. са на обща стойност 209 993.32 лв. /с вкл. ДДС/.

    Относно представените пътни листове за транспорт на стоката от цеха на дружеството в с. Ново село до обекта на „Енко пластикс" ЕООД в гр. Пловдив за извършен превоз с товарен автомобил марка Ивеко peгРА7426ВВ е установено, че В.Г. е подписала пълномощно на управителя на „Кесев" ЕООД да управлява собствения й автомобил Марка Ивеко с peг. №7426 на 01.012.2009г., но същата е декларирала продажба на автомобила през м. 06.2010г.  „Кесев" ЕООД не представя договор за наем или пълномощно от новия собственик на автомобила за доказване на правото на ползване.

    Ревизиращият орган приема, че не може да се устави произход на стоката, тъй като тя е получена от представения предходен доставчик „Вадиас" ООД и всъщност е била предназначена за производство на продукция, която обратно е продадена на „Вадиас" ООД. Не е доказан начинът на транспортиране на стоката, тъй като за периода дружеството не е представило документи, за собствен или нает транспорт.

    Прието е, че липсват стоки, които да са предмет на доставки от „Кесев" ЕООД към „Енко пластикс" ЕООД за периода от 11.07.2011г.- 31.08.2011г. по процесните фактури, т.е. липсва реална доставка, налице е само данъчна фактура, която не документира реална облагаема доставка. По смисъла на чл. 6 ал.1 и чл. 9 ал.1 от ЗДДС. Предвид липсата на реална доставка по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС и с оглед липсата на основанията на чл. 25 от ЗДДС е прието, че извършеното начисляване на данъка от страна на прекия доставчик е извършено неправомерно, тъй като не е налице данъчно събитие, по повод на което да бъде извършено  начисляване на данъка. Прието е, че е налице условието на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, ето защо на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС във връзка с чл.6 от ЗДДС и чл. 68, ал.1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 25, ал.2 и чл.25, ал.6, т.1 от ЗДДС е прието, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит за „Енко пластикс" ЕООД по фактурите, издадена от „Кесев" ЕООД общо в размер на 34 998.92 лв. за периодите, в които са отразени в ДП както следва : м.юли 2011г.- 18 985.32 лв.; м. август 2011г.-16 013.60 лв. На основание чл. 1 от ЗЛДТДПДВ са определени дължимите лихви.

   По делото е приет РА № 1306164 от 01.03.2013г. за поправка на РА № 161205409 от 05.02.2013г., който е връчен на от “ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД,  представлявано от управителя А.Д.Н. на 08.03.2013г чрез упълномощеното лице М.Б.. РА № 1306164 от 01.03.2013г. не е обжалван и е влезнал в сила.

   По делото са приети писмени доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя с молба с вх. № 20607 от 24.10.2013г.: заверени регистри на разплащания, регистри за осчетоводяване на процесните фактури, регистри на осчетоводяване на продажбите на дружеството, на направените плащания и склада на заведената готова продукция, аналитична справка на сметка 401, съответно за месеците юли и август 2011 г., оборотна ведомост за месеците юли и август 2011 г., оборотна ведомост на склада за месеците юли и август 2011г., регистър на складови разписки за получени материални запаси за месеците юли и август 2011 г., оборотна ведомост за склад - готова продукция за месец юли и август 2011 г., аналитична оборотна ведомст за сметка 701 за месец юли и август 2011 г. и разпечатка на сметка 701- приходи от продажби за месец юли и август 2011 г.

   По делото е изслушана и прета ССчЕ, изготвена от вещото лице М.Ш., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена.

   Вещото лице посочва, че при „ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД през ревизирания период м.07. и 08.2011 г. са заведен основните счетоводни регистри. Наличните счетоводни записвания са правилни и съобразени със ЗС и счетоводните стандарти. Процесните фактури са осчетоводени правилно и редовно, като материали по сметка 302. Формирана е себестойност на готова продукция, като същата е осчетоводена по сметка 303. При прекия доставчик - "КЕСЕВ" ЕООД процесните фактури са осчетоводени редовно през месеца, през който са издадени. Данъчната основа е призната за приход по кредита на сметка 701, ДДС е начислен по кредита на сметка 4532. Фактурите, издадени от предходния доставчик "ВАДИАС" ЕООД на "КЕСЕВ" ЕООД са осчетоводени, като е дебитирана см.302. Не е формирана себестойност и не е заведена готова продукция. При предходния доставчик "ВАДИАС" ЕООД фактурите, издадени на "КЕСЕВ" ЕООД, са осчетоводени редовно през месеца, през който са издадени, като е кредитирана сметка 709. Материалите са заведени аналитично по сметка 302, изписани са количествата и отчетната стойност по фактурите, издадени на "КЕСЕВ" ЕООД.

    От извършената проверка на дневниците за продажби на "КЕСЕВ" ЕООД данъчната основа и размерът на ДДС на процесните фактури са посочени в дневниците за продажби и на "КЕСЕВ" ЕООД в съответния данъчен период и участват при определяне на резултата в справката-декларация по ЗДДС. Доставчикът е осчетоводил процесните фактури, като данъчната основа е осчетоводена като приход по кредита на сметка 701, ДДС е начислен по кредита на сметка 4532. Счетоводните записвания са дебит сметка 411 на кредит сметка 701 с данъчна основа, дебит сметка 411 на кредит сметка 4532 с ДДС. Към процесните фактури са представени стокови разписки с данни съответстващи на фактурите.

   Във връзка с разплащането по процесните фактури експертът изяснява, че е извършил проверка на извлечението от разплащателната сметка в Райфайзенбанк ЕАД на "КЕСЕВ" ЕООД и на извлечението от разплащателната сметка в Райфайзенбанк ЕАД на „ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД. През м.08.2011 г. са извършени разплащания от „ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД към "КЕСЕВ" ЕООД с основание - „по фактури", като не е конретизирано по кои точно номера фактури се плаща.

   В Аналитичната справка на „ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД за сметка 401 - Доставчици с аналитична партида на "КЕСЕВ" ЕООД плащанията са осчетоводени. Общо сумата е 243000.00лв. Вещоно лице посочва, че началното салдо на 01.01.2011 г. и крайното салдо към.31.08.20100 г. на сметка 401 е кредитно. Кредитните салда по сметка 401-Доставчици означават непогасени задължение за плащане към доставчика. Салдата и оборотите по сметка 401-Доставчици с аналитична партида на "КЕСЕВ" ЕООД са: Начално кредитно салдо на 01.07.2011 г. по сметка 401- 119199,74лева; посочен е кредитен оборот м.07.2011 г.    - 169711,91; Кредитен оборот м.08.2011 г.         96 081,60; Дебитен оборот м.08.2011 г.- 243 000,00; Крайно салдо м.08.2011 г.по сметка 401-      141 993,25лв. Съгласно разчетно-платежните ведомости на "КЕСЕВ" ЕООД за м.07.2011  г. и м.08.2011 г. доставчикът  е изплатил заплати на 21 бр. работници и служители.   Квалификацията на работниците и служителите не се отразява във ведомостите за заплати.

         "КЕСЕВ" ЕООД се занимава с рециклиране, производство на гранула и продажба на стоки /гранулат/, като  цехът се намира в с. Ново село, общ. Стамболийски. Представен е договор за наем на недвижим имот от 07.09.2009 г. за наети от „Екофрут-1" ЕООД -   сграда и двор за ползване по избор на наемателя за преработка и производство на полипропиленови материали. Месечния наем е в размер на 500,00 лв. „ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД разполага със собствени огради: офис cграда, производствена сграда, находящи се в гр.Пловдив. По счетоводни данни на дружеството доставчик и на дружеството жалбоподател материалите са осчетоводявани по дебита на сметка 302-Материали.

          Вещото лице изяснява, че мястото на физическото съхранение на стоките не намира отражение в записванията по счетоводни сметки. В резултат на това не е възможно да се отговори какви счетоводни записвания има във връзка със съхранението на стоките.

   Към всяка една от процесните фактури от "КЕСЕВ" ЕООД са представени пътни листи и товарителници. Датите на същите съотвестват на датите на фактурите. В товарителниците като наименование на товара е записано бик-бек, като не е записано количеството на превозвания товар. С изключение на товарителница от 14.07.2011г., в останалите товарителници е отбелязано МПС с рег. № РА 7126, а в пътните листи, посоченото МПС е РА 7426. Като шофьор на товарния автомобил в пътните листи е вписан П.Д.. Съгласно приложения трудов договор от 01.12.2009 г., същият е назначен като шофьор в "КЕСЕВ" ЕООД. Лицето фигурира в разчетно-платежните ведомости за м.07.2011 г. и м.08.2011 г. От "КЕСЕВ" ЕООД е представено пълномощно, с което В.Г. упълномощава И.Е., в качеството си на управител на "КЕСЕВ" ЕООД, да управлява в страната и чужбина собствения и товарен автомобил марка „Ивеко" модел „135-17" с рег. № РА 7426 ВВ.

   Относно проследяването на стоковите потоци, предмет на доставките и техният произход експертът изяснява, че от прекия доставчик са представени 3 бр. фактури от предходен доставчик «ВАДИАС» ЕООД, с предмет-отпадъчен материал. Фактурите са изчерпателно изброени. Относно счетоводните записвания във връзка с произведеното от суровината, предоставена от «ВАДИАС» ЕООД и как е осчетоводена готовата продукция, експертът посочва, че  КЕСЕВ" ЕООД не представя регистри със счетоводни записвания за влагане в дейността на материалите от «ВАДИАС» ЕООД, както и регистри със счетоводни записвания за формирана себестойност на готовата продукция, не е представена и заведена продукция по см. 303-продукция. По време на проверката на място, извършена от вещото лице е обяснено от счетоводителката на прекия доставчик, че материалите от "ВАДИАС ЕООД по счетоводни данни не са осчетоводени като разходи за дейността, не е формирана себестойнотс на готова продукция и такава не е осчетоводявана. Срещу приходите от продажби на гранулат по спорните фактури, както и по други продажни фактури за гранулат, са изписани отпадъчни материали, осчетоводени по сметка 302.

    Вещото лице пояснява, че не е възможно да се проследят стоковите потоци, предмет на доставките, тъй като готовата продукция - гранулат при „КЕСЕВ" ЕООД не е заведена в счетоводството.

         От договор за покупко-продажба на регранулат от пласмаса от 04.01.2010 г. е видно, че „КЕСЕВ" ЕООД, в качеството на продавач, продава на "ВАДИАС" ЕООД-купувач гранулат от вида LDPE и LLDPE. Съгласно анекс към договора, сключен на 04.01.2010 г. е променен предметът на договора, като „КЕСЕВ" ЕООД ще изработва възложената му поръчка със суровина, предоставена му от "ВАДИАС" ЕООД.

   Във връзка с транспортирането на отпадъчните материали от "ВАДИАС" ЕООД към „КЕСЕВ" ЕООД са представени фактури от „МАКС ТРЕЙД СПЕД" ООД с № 435/15.07.2011 г. за транспортна услуга  СА0887 Филиповци-Три водици 15,07 кол. 1 с ДО 300.00лв. и ДДС 60.00лв., фактура № 464/25.07.2011г. за транспортна услуга СА0887 Гара Искър-Ново село 25.07 кол1 с ДО 300.00лв. и ДДС 60.00лв., фактура № 495/30.07.2011г. за транспортни услуги с. Три Водици-Гара Искър кол.10 с ДО 3000.00лв. и ДДС 600.00лв., с приложена товарителница, издадена от превозвача «МАКС ТРЕЙД СПЕД» ООД с наименование на товара найлон бали и отпадъчен материал. Относно разплащането на стоките от „КЕСЕВ" ЕООД към "ВАДИАС" ЕООД е представено споразумение за прихващане от 31.07.2011г. Прихванати са задължения на КЕСЕВ" ЕООД към "ВАДИАС" ЕООД-114232лв. сумата е без ДДС.

   Относно установяването на началните наличности на жалбоподателя в началото на ревизирания период по счетоводни данни и инвертаризации експертът посочва, че при проверката в счетоводството на „ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД са представени счетоводни разпечатки на движение на сметка 3021 -Първ.пластмас.м-л. Началните наличности на 01.07.2011 г. са количество 81141,30 за 216373,77 лв. По счетоводни данни при „ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД по сметка 3021 са осчетоводени пласмасови материали и от други доставчици. Материалите са отписвани от кредита на сметка 3021 и са отнасяни като разходи. През ревизирания период няма осчетоводени продажби на гранулат. С всички осчетоводени разходи е формирана себестойност и заприходена готова продукция по дебита на сметка 303. През ревизирания период м.07 и м. 08.2011 г. по сметка 303 е заведена готова продукция - количества и стойност на различни видове и размери каси, капак огледало, саксии, съответно за 211413,08 лв. и 246605,14лв. През м.07.2011 г. и м.08.2011 г. по кредита на сметка 701- Приходи от продажби са осчетоводени съоветно 250558,90 лв. и 231482,12 лв. От извършената проверка на аналитичното движение на сметка 701 експертът установява множество осчетоводени продажни фактури за готова продукция - каси, капаци, саксии, издадени на различни клиенти.

    В съдебно заседание, проведено на 17.10.2013г. експертът пояснява отново, че от счетоводството на прекия доставчик "Кесев" ЕООД се установява, че материалите от "Вадиас" ЕООД не са осчетоводени като разходи, не е формирана себестойност на готовата продукция, такава не е осчетоводявана. При анализ на оборотната ведомост, установих, че няма заведена сметка 303- "Продукция". Сочи, че принципно вложените материали се отчитат като разходи за материали по сч.сметка - 611. Всички разходи се натрупват в разходи за дейността, всички тези разходи за дейност формират себестойността на произведената продукция и се обобщават в сч. сметка 611. Всички набрани разходи по сч. сметка 611 "Разходи за основна дейност" формират себестойността на произвежданата продукция - тя се приключва в сметка 303, там се завежда готовата продукция и се формира единичната цена. Впоследствие, когато се продава готовата продукция, се изписват от кредита от сметка 303. В оборотната ведомост няма заведена сметка 303, няма формирана себестойност от сметка 611 "Разходи". Готовата продукция не е завеждана - няма сметка 701 "Приходи", където се отчитат продажните фактури, т.е. приходите от продажби на продукция, приключвано е директно със Сметка 302 - т.е. с отпадъчния материал.

   В сметка 302 "Материали" - има наличен материал след процесния период, има още наличен материал по счетоводни данни от "Кесев" ЕООД. От този материал, точно какво количество е изписано във връзка с всичките продажби, няма как да се установи, не се установява колко е гранулатът. От фактурите на прекия доставчик "Кесев" ЕООД се вижда, че той е продавал само гранулат.

   Относно редовността на счетоводните записвания експертът заявява, че счетоводството на жалбоподателя е водено редовно и подробно, но при доставчика не е водена сч. сметка 303 "Продукция". За една част са заведени счетоводни регистри. За доставчика, в частта, където не е водена сметка 303 "Продукция", не може да се даде отговор, че е водено редовно счетоводството.

   Относно плащанията по процесните фактури се сочи, че плащанията са правени с глобални суми, но не конкретно по всяка фактура.

    При така установеното от фактическа страна жалбата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следното:

   Безспорно, за да се признае на получателя по обла­га­е­ма доставка материалното право на приспадане на данъчен кредит по чл.68 от ЗДДС, следва да е изпъл­нено някое от условията, посочени в чл.71 от ЗДДС, като при изследване пред­поставките за възникване правото на данъчен кредит, винаги трябва да се дър­жи cметка за това налице ли е облагаема доставка по смисъла на чл.6, ал.1 или чл. 9 от ЗДДС, и едва след това да се проверява изпълнението на съответните пред­поставки, регламентирани в нормата на чл.71 от ЗДДС.

    По делото не е спорно и това се установява от събраните доказателства при ревизията, че е изпълнено условието по чл.71, ал.1, т.1 от ЗДДС, свързано с притежаването на данъчен документ /фактури/ от страна на прекия доставчик, кой­то е издал процесните фактури, отразил ги е в дневника за продажби и справките-декларации и е начислил данъкът по сми­съла на чл. 86 от ЗДДС.

   Един­ствената спорна предпоставка за възникване пра­вото на приспадане на данъчен кредит по чл.68 ал.1 от ЗДДС, в процесния слу­чай е наличието на реално осъществена облагаема доставка по смисъла на чл. 6, ал.1 от ЗДДС.

    Действително, по аргумент от чл.154 от ГПК, в тежест на жалбоподателя, като лице черпещо изгодни за себе си правни последици – претендираното право на данъчен кредит, е да докаже реалността на процесните доставки.

    В конкретния случай оспорващият твърди, че е сторил това посредством ангажираните фактури, двустранно подписани, деклари­рани в съответните Дневници за продажби и СД от доставчика, плащането по банков път, доказателства за осчетоводяване на закупените стоки по съответ­ните счетоводни сметки при редовно водено счетоводство на жалбоподателя. Твърди се в та­зи връзка, че същият не може да бъде държан отговорен за това, че доставчикът не представя доказателства в хода на сторените насрещни про­верки, не доказва еднозначно как е транспортирана процесната стока-гранулат и как е придобита.

    Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена.

    Доставките по процесните фактури касаят доставка на гранулат по процесните фактури, издадени от „КЕСЕВ” ЕООД. Гранулатът е произведен от „КЕСЕВ” ЕООД с материал, закупен от „ВАДИАС” ООД, като в случая се установи, че прекият доставчик „КЕСЕВ” ЕООД представя едни и същи фактури, издадени от „ВАДИАС” ООД за предходни доставки на суровина, както в хода на ревизионното производство на жалбоподателя, така и в ревизионното производство на „Полигруп” ООД, видно от РА № 161202260 от 22.06.2012г. /л.146/ В случая от съществено значение са договорните отношения между „КЕСЕВ” ЕООД /пряк доставчик/ и „ВАДИАС” ООД /предходен доставчик/. На 04.01.2010г. е сключен договор  за покупко-продажба на гранулат между  „КЕСЕВ” ЕООД –продавач и  „ВАДИАС” ООД-купувач. На 01.06.2010г. с анекс страните се споразумяват „КЕСЕВ” ЕООД да изработва възложената му поръчка със суровина, предоставена от „ВАДИАС” ООД, т.е. готовата продукция-гранулат, произведена от „КЕСЕВ” ЕООД със суровината, предоставена от „ВАДИАС” ООД, е собственост на „ВАДИАС” ООД. Налага се изводът, че „КЕСЕВ” ЕООД не може реално да предаде на жалбоподателя стока, която не притежава. Не може да се проследи и готовата продукция, произведена със суровината от «ВАДИАС» ЕООД, тъй като от приетата по делото ССчЕ, неоспорена от страните, се установи, че „КЕСЕВ" ЕООД не представя регистри със счетоводни записвания за влагане в дейността на материалите от «ВАДИАС» ЕООД, както и регистри със счетоводни записвания за формирана себестойност на готовата продукция, не представя и заведена продукция по см. 303-продукция. Материалите от "ВАДИАС ЕООД, по счетоводни данни, не са осчетоводени като разходи за дейността, не е формирана себестойнотст на готова продукция и такава не е осчетоводявана. Според поясненията на вещото лице вложените материали се отчитат като разходи за материали по сч. сметка - 611. Всички разходи се натрупват в разходи за дейността и формират себестойността на произведената продукция, обобщават се в сч. сметка 611. Всички набрани разходи по сч. сметка 611 "Разходи за основна дейност" формират себестойността на произвежданата продукция - тя се приключва в сметка 303, там се завежда готовата продукция и се формира единичната цена. Впоследствие, когато се продава готовата продукция, се изписват от кредита от сметка 303. В оборотната ведомост няма заведена сметка 303, няма формирана себестойност от сметка 611 "Разходи". Готовата продукция не е завеждана - няма сметка 701 "Приходи". Налага се изводът за нередовност на воденото счетоводство на прекия доставчик „КЕСЕВ” ЕООД.  След като не може да се проследи готовата продукция, произведена със суровината от «ВАДИАС» ЕООД, то не е доказано към процесния период доставчикът дали разполага с фактурираната стока.

    От доказателствата, събрани в хода на ревизионното производство и от приетата по делото ССчЕ се установи, че жалбоподателят е извършил плащане към доставчика „КЕСЕВ” ЕООД през м. август 2011г по банков път. Преведени са общо 243 000лв., като не е уточнено по кои точно фактури е извършвано плащането. Освен това издадените от „КЕСЕВ” ЕООД фактури на „ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД за ревизирания период от 11.07.2011г. до 31.08.2011г. са на обща стойност 209 993.32 лв. с ДДС. Съдът стига до извода, че не е доказано плащане по всяка една от процесните фактури.

   Предмет на доставките по процесните фактури са стоки, определени по своя род. Съгласно чл.24 ал.2 от ЗЗД собствеността върху същите се прехвърля с опре­де­ля­нето на същите по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат пре­дадени. В процесния случай са съставени фактури и товарителници, които са с различно съдържание. В товарителниците не са посочени лицата, които са получили стоките, няма и положени подписи, не е отбелязано количеството на товара. Освен това в пътните листове е посочено лицето П.Д.-водач на МПС, а това име не е посочено в товарителниците, като в обясненията, събрани в ревизионното производство при насрещната проверка на „КЕСЕВ” ЕООД, е обяснено, че предаването на стоките е извършено от И.Б.Е.-собственик на „КЕСЕВ” ЕООД. Освен това в товарителниците е изписано МПС с рег. № РА 7126, а в пътните листове е посочен № РА 7426ВВ. От "КЕСЕВ" ЕООД е представено пълномощно, с което В.Г. упълномощава И.Е., в качеството си на управител на "КЕСЕВ" ЕООД, да управлява в страната и чужбина собствения и товарен автомобил марка „Ивеко" модел „135-17" с рег. № РА 7426 ВВ, но В.Г. не е собственик на МПС, тъй като е продадено на 07.07.2010г.

     От анализа на представените документи става ясно, че процесните стоки не са индивидуализирани, защото липсват данни за вида на стоките и тяхното количество, не се установи и прехвърлянето на правото на собственост.

    Съдът намира, че притежаването на данъчни фактури от получателя и тяхното счетоводно отражение не е достатъчно да обоснове реалност на отразените в същите стопански операции. Това е така, защото при оспорване на фактурите относно отразените в тях стопански операции, в тежест на ползващия се от правата по тези документи е да докаже, че отразените във фактурите стопански операции действително са осъществени. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване. Това от своя страна означава, че като доказателство за реалност на доставките жалбоподателят не може да се позовава само на своите счетоводни записвания. За да се кредитират те, следва да се представят първични документни за движението на стоките, за извършените доставки и да се съпоставят най-малко със записванията на съответния доставчик както и с първичните документи, въз основа на които са взети съответните статии. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване както се изтъкна. СЕО нееднократно е посочвал, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим единствено поради вписвания във фактурата, тъй като упражняването на това право се ограничава само до действително дължимите данъци (в този смисъл вж. Решение от 13 декември 1989 г., Genius Holding (C-342/87, Recueil, стр. 04227) и Решение от 19 септември 2000 г. Schmeink & Cofreth AG & Co. KG срещу Finanzamt Borken и Manfred Strobel срещу Finanzamt Esslingen (C - 454/98, Сборник 2000, стр. I-06973). В случая е неприложима съдебната практика на СЕС (Решение от 06 декември 2012 г., Боник ЕООД срещу ДОУИ - Варна по дело С-285/11). В РА не са направени изводи за извършена измама, а само за недоказване реалността на процесните доставки, т.е. на тяхното действително извършване от посоченото лице, поради което съдебните решения на общностния съд не водят до други изводи. Не се касае до действия на доставчика, за които получателят трябва да отговаря, тъй като ако процесните доставки са извършени реално, то както доставчикът,  така и получателят следва да притежават доказателства за това изпълнение. Наличието само на фактури, договори, не може да бъде доказателство за реалното изпълнение на доставките. За реалността на доставките винаги трябва да се представят достатъчно убедителни писмени доказателства по изпълнението им и в този смисъл е цитираната от съда практика на СЕС в тази насока. Тук е мястото да се посочи, че според СЕС, не се допуска национална практика, която поставя като условие за данъчен кредит материално - техническата обезпеченост на доставчиците. В случая, обаче, не е доказано, както в ревизионното производство, така и при обжалването по съдебен ред, че доставчикът „КЕСЕВ” ЕООД е произвел и продал  гранулата по процесните фактури, защото никой не може да продаде вещо, което не притежава. Не се доказа по безспорен начин и извършения транспорт на процесните стоки и предаването на същите.

         Поради всички изложени съображения се налага изводът, че процесните фак­­­ту­ри, не удостоверяват осъщест­ве­ни облагаеми доставки по сми­съла на чл.6 ал.1 ЗДДС, което води до извода, че в  случая не въз­никва право на данъчен кредит за получателя на доставките, следователно поста­но­веният отказ, на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС, е законосъобразен.

         Изложеното до тук от фактическа и правна страна води до извода, че процесният РА е издаден от компетентен орган, същият е законосъобразен и следва да бъде потвърден, а жалбата - отхвърлена.

           На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат, които  при липсата на данни за изплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.8 във връзка с чл. 7, ал.2, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г./ се констатираха в размер на 1254 лв. /хиляда двеста петдесет и четири лева/.

      Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК,    Съдът

Р    Е    Ш    И    :

 

               ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя А.Д.Н. против Ревизионен акт № 161205409 от 05.02.2013г., издаден от Т.А.Т. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  с който е отказан данъчен кредит в размер на 34998.92лв. и съответните лихви в размер на 5204.93лв.

 

   ОСЪЖДА “ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление  ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя А.Д.Н. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от 1254 лв. /хиляда двеста петдесет и четири лева/.

 

 

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/