РЕШЕНИЕ

№ 103

гр. Пловдив, 14.01.2014 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на двадесети ноември , две хиляди и тринадесетата година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря Р.П., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1816 по описа за 2013 год., за да се произнесе     взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Жалбоподателят Д.М.Д.,***, обжалва Заповед №  ДК – 10- ЮЦР - 29 /11.04.2013 г. на Началник РДНСК - ЮЦР, в частта,  с която е оставено в сила вписаната в Разрешение за строеж № 423/29.12.1996г. на 13.09.2010г. забележка по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ за “  Промяна по време на строителство на магазин в жил. сграда в кафене”, находящ се в УПИ ІІІ – 4195/кв.341 по плана на гр.Асеновград.

В жалбата се  твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна и нищожна.  Иска се отмяна на заповедта в обжалваната част.

Ответникът – РДНСК ЮЦР Пловдив  чрез процесуалния си представител ю.к Б.оспорва жалбата и счита същата за неоснователна, по съображения изложени в депозираната /л.97 / писмена защита. Претендира и съдебни разноски.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от лице с правен интерес, чиито права пряко са засегнати от заповедта, в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването на акта. Оспорената заповед е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 215, ал.1 ЗУТ, който подлежи на оспорване пред съд.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество, тя е основателна поради следните съображения:

Административния орган е приложил по делото  цялата административната  преписка по издаването на Заповед №  ДК – 10- ЮЦР - 29 /11.04.2013 г. на Началник РДНСК – ЮЦР.

Съдът със свое определение от  15.07.2013г. е оставил без разглеждане жалбата на Д.М.Д. и е прекратил производството по делото, тъй като е счел, че жалбоподателят не е отстранил нередовностите по жалбата в преклузивния 7 – дневен срок.

ВАС по адм. дело № 11417/2013г. е отменил горното определение и е върнал делото на същия състав  за продължаване на съдопроизводствените действия.

Спора в настоящото съдебно производство се концентрира относно правилното приложение на материалния закон и конкретно чл. 38 от ЗУТ , по отношение на вписаната в Разрешение за строеж № 423/29.12.1996г. на 13.09.2010г. забележка по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ за “ Промяна по време на строителство на магазин в жил. сграда в кафене”, находящ се в УПИ ІІІ – 4195/кв.341 по плана на гр.Асеновград.

В оспорената заповед административния орган е приел, че е  налице хипотезата на чл.38, ал.5 от ЗУТ, която касае преустройства на обекти в заварена жилищна сграда, но допускането на промяната на предназначението е в зависимост от максималните граници на шумово и друго замърсяване на обекта който ще има след промяната. Административния орган е приел, че в случая не е налице наднормено  шумово или друго замърсяване. Не са изложени мотиви в тая посока и не става ясно защо адм. орган приема че едно кафене в жилищна сграда ще бъде по малък източник на шумово и друго замърсяване и въобще не е обсъден въпросът с шума на кафене, евентуално продаващо и алкохол и евентуално работещо с удължено работно време и през нощните часове. Следва да се има предвид, че един път изградено и пуснато в експлоатация, въпросното кафене по общия ред може да придобие права за работа и през нощните часове, през което време е възможно някой от клиентите  да нарушава спокойствието на живущите в сградата, която основно е жилищна такава.

Горните обстоятелства е следвало да бъдат обсъдени и изложени в мотивната част на заповедта, като наред с горното и неправилното приложение на закона налага отмяната на заповедта в оспорената й част.

Предвид горното и на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ и чл. 172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, V –ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Заповед №  ДК – 10- ЮЦР - 29 /11.04.2013 г. на Началник РДНСК - ЮЦР, в частта,  с която е оставено в сила вписаната в Разрешение за строеж № 423/29.12.1996г. на 13.09.2010г. забележка по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ за “ Промяна по време на строителство на магазин в жил. сграда в кафене”, находящ се в УПИ ІІІ – 4195/кв.341 по плана на гр.Асеновград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :