РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 1869 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1216 от 14.05.2013г., постановено по НАХД № 1126/2013г. по описа на Пловдивски районен съд 24 –ти наказателен състав е  изменил Наказателно постановление № КГ -1062 от 07.11.2012г. издадено от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), против "Хисар газ 2001" ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Х.И.Р., ЕГН **********, с което е наложено административно наказание –“имуществена санкция” в размер на 20 000 лева, за извършено нарушение на чл. 8, ал. 2 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. ДВ, бр. 45/1996 г., поел. изм. ДВ бр.54/2012 г.) във връзка с чл.6, т. 1, Приложение № 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК) (обн. ДВ, бр. 66/2003 г., посл.изменение ДВ бр.55/20.07.2012г.), като съдът е намалил имуществената санкция на 10 000 лева.

Касаторът – Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Касаторът – "Хисар газ 2001" ООД, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се отмени изцяло обжалваното НП.

Ответникът - Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор счита подадената от "Хисар газ 2001" ООД жалба за неоснователна.

Ответникът - "Хисар газ 2001" счита подадената от Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор жалба за неоснователна.

Прокурорът счита и двете жалби за неоснователни.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбите касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбите за процесуално допустими.

Касационните са неоснователни поради следното:

Въззивният съд от фактическа страна е установил следното:

При извършена проверка на 04.06.2012 г. на бензиностанция „Хисар", находяща се в гр. Хисаря, път Хисаря – Черничево, стопанисвана от "Хисар газ 2001” ООД от бензоколонка № 2 е била взета контролна и арбитражна проба от течно гориво - автомобилен бензин А-95Н, с протокол за проверка и вземане на проба от течно гориво № Пд-034/04.06.2012г.. Провяраващите са констатирали, че горивото е било доставено в количество 1000 л. по фактура № 0400001462/16.05.2012г. и наличното количество 530 л. се разпространява с Декларация за съответствие № 16/19.04.2012г. издадена от "Нафтекс Петрол" ЕООД, от партида № 16, в общо количество 10 407.936 тона. След изпитване на контролна проба в стационарната Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН - ГД ККТГ, гр. София е бил издаден Протокол от изпитване № С0170-1/13.06.2012г. На основание изготвените протоколи от изпитване в ГД "ККТГ" е била извършена експертиза и е бил изготвен Констативен протокол № КП-КП0451/13.06.2012г. за съответствие на течното гориво с изискванията за качество. В протокола било отразено, че течното гориво - автомобилен бензин А-95Н, по показатели: „Октаново число" и „Дестилационни характеристики" не съответства на изискванията за качество, както следва: "Октаново число":Полученият резултат от изпитването е 92,9 при норма минимум 95,0 - отклонение с 2,1 под минимално допустимата стойност. Съгласно БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване", при получен резултат от изпитването под 94,6 продуктът не съответства на изискванията за качество по този показател.По показател "Октаново число" продуктът не съответства на изискванията за качество."Дестилационни характеристики": "край на кипене" (°С):Полученият резултат от изпитването е 273,8 °С при норма максимум 210,0 °С, отклонение с 63,8 °С над максимално допустимата стойност. Към получения резултат от изпитването не могат да бъдат приложени критериите на БДС EN ISO 4259, тъй като в БДС EN ISO 3405 "Нефтопродукти. Определяне на дестилационните характеристики при атмосферно налягане", по който е проведено изпитването, не е посочена възпроизводимост за "край на кипене" при температури над 260 °С. Продуктът не съответства на изискването за „температура на край на кипене"."остатък от дестилация" %(V/V):Полученият резултат от изпитването е 3,4 % при норма максимум 2,0 %, отклонение с 1,4 % над максимално допустимата стойност. В БДС EN ISO 3405, по който е проведено изпитването за "Дестилационни характеристики", не е посочена възпроизводимост за „остатък от дестилация", поради което критериите на БДС EN ISO 4259 не могат да бъдат приложени. Продуктът не съответства на изискването за остатък от дестилация. По   показател   "Дестилационни   характеристики",   продуктът   не   съответства на изискванията за качество.

От правна страна настоящият съдебен състав намира за установено следното:

За да измени размерът на наложената санкция въъззивният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати нарушения на процесуалните правила, фактическите констатации в акта за установяване на административно нарушение напълно кореспондират със събраните по делото доказателства, но административно наказващия орган е определил наказание в размер доста над минималния.

Настоящият съдебен състав изцяло кредитира този довод като правилен и законосъобразен. В случаите когато размерът на наложената санкция е над минималния, то административнонакаказващият орган е длъжен да изложи мотиви в тази връзка. Конкретно по казуса -  не е достатъчно само да се посочи съответната норма – чл. 34, ал.3 от ЗЧАВ, но и следва да се изложат подробно и съображенията в тази връзка.

Касаторът Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в касационната си жалба твърди, че размерът на наложената сакция е по 10 000лв. за всяко отделно нарушение, но нито в АУАН-а, нито в НП е отразено по какъвто и да е начин това обстоятелство.

Касаторът "Хисар газ 2001"  твърди, че при съставянето на АУАН-а е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не са билии спазеени разпоредбите на чл. 40 от ЗАНН. В подкрепа на твърденията си прилага решения на Административен съд-Пловдив.

Настоящият съдебен състав не кредитира този му довод поради следното:

Действително настоящият съдебен състав с Решение от 22.102010г., постановено по НАХД № 1503/2010г. е приел, че констативния протокол и протокола за изпитване не са официални, а частни документи, поради което разпоредбата на чл. 40, ал.4 от ЗАНН не е приложима.

Следва да се отбележи, че към датата на постановяване на настоящето решение това становище вече не се споделя от настоящия съдебен състав поради следното:

Процесните протоколи представляват официални документи, тъй като характерът на един документ и определянето му като официален или частен не се променя от ролята, която има в едно или друго производство. Определен веднъж като официален, защото отговаря на всички формални изисквания – издаден от длъжностно лице в това му качество, в рамките на неговата компетентност, по установения ред и форма – този документ не може да бъде третиран по различен начин в различни хипотези.

Ето защо АУАН-ът е бил изготвен при спазване на разпоредбата на чл. 40, ал.4 от ЗАНН.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав

РЕШИ:

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1216 от 14.05.2013г., постановено по НАХД №  1126/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :