РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

  ..............

 

гр. Пловдив,  27.01. 2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на двадесет и трети септември през две хиляди и тринадесетата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 1891 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Х от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 90ж, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.

2. Образувано е по жалба на “ДЕНИВА 2012” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. С.З. ул. В.Л.” № 64, ет.1, ап. 1, чрез управителя Й.М.Т.. срещу Решение № 533 от 11.06.2013г., постановено от В.Й.Д., на длъжност Началник на Митница Пловдив, с което е прекратено Разрешение за търговия с тютюневи изделия №  BG003000Q05505 от 01.11.2012 г., издадено на “ДЕНИВА 2012” ЕООД.

Навеждат се доводи за това, че оспорения административен акт е незаконосъобразен по същество.

Сочи се, че към датата на връчване на решението на Д.Н.Т., тя вече не е била собственик на капитала и управител на търговското дружество. При това положение, според жалбоподателя, правното основание на което се прекратява разрешителното, не съответства на фактите по случая.

3. Началника на Митница Пловдив, ответник по жалбата, чрез процесуалния представител юрк. Б. е на становище, че същата е неоснователна. Поддържат се съображенията развити в оспореното решение, като се сочи, че административния орган не е бил уведомен за извършената промяна на собственика на капитала и управителя на търговското дружество.

Иска се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ІІ. За допустимостта :

4. С Определение от 26.06.2013г., Съдът е указал, че следва да се конкретизира, кой е правния субект от чието име се подава процесната жалба. В тази насока е постъпила молба и жалба, заявени от Д.Н.Т., като бивш управител на дружеството, комуто е връчено процесното решение и от Й.М.Т.., като действащ управител на дружеството.

При това положение е прието, че жалбата по повод на която е образувано настоящото производство е заявена от името на “ДЕНИВА 2012” ЕООД, което всъщност е и адресат на оспорения административен акт.

5. Констатира се, че погрешно в списъка за призоваване и в протокола от съдебно заседание на 23.09.2013 г., като представител на търговското дружество е вписана Д.Т., каквато тя, според поддържаните твърдения не е.

Констатира се обаче, че призовката за проведеното единствено заседание по делото е адресирана до търговското дружество и е получена лично от неговия действащ управител Й.М.Т... В съдебно заседание на 23.09.2013 г., дружеството не е било представлявано от физическо лице.

При това положение, следва да се направи извод, че допуснатите грешки в списъка за призоваване и в протокола от съдебно заседание, по никакъв начин не са накърнили правото на участие и защита на страната в процеса, поради което не се налага възобновяване на съдебното дирене, с цел отстраняване на въпросните грешки.

6. От представените справки за актуалния статус на търговското дружество и данните от публичния търговски регистър е видно, че от 22.10.2012 г. до 12.06.2013 г., едноличен собственик на капитала и управител на “ДЕНИВА 2012” ЕООД е била  Д.Н.Т.. От 12.06.2013 г., в търговския регистър е вписан нов управител и едноличен собственик на капитала на дружеството - Й.М.Т...

Относно дружествата с ограничена отговорност, чл. 140, ал.4 от Търговския закон, предвижда, че увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

7. При това положение, трябва да се приеме, че от 12.06.2013 г., управител е представител на дружеството е Й.М.Т...

По делото не се твърди и не се установява Решение № 533 от 11.06.2013г., на Началник на Митница Пловдив, да е било връчвано на неговия адресат, чрез управителя на дружеството или чрез друго, надлежно упълномощено за това лице.

В този смисъл, жалбата се явява подадена в срок и от процесуално правно легитимиран субект, поради което е ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите :

8. По повод искане вх.№ А – ЗАДС – 368 от 29.10.2012 г., заявено от “ДЕНИВА 2012” ЕООД, чрез управителя  Д.Н.Т. е издадено Разрешение за търговия с тютюневи изделия №  BG003000Q05505 от 01.11.2012г.

9. Районна прокуратура, гр. Стара Загора е изпратила с писмо изх. № З218/2013 от 18.05.2013 г., адресирано до Териториално митническо управление Пловдив, заверен екземпляр от Протокол от проведено на 15 май 2013г. открито съдебно заседание на Старозагорски районен съд, V наказателен състав по наказателно от общ характер дело № 1010 по описа на съда за 2013 г. В протокола на основание чл. 382, ал. 6 и ал. 7 от НПК, Съдът е вписал съдържанието и одобрил споразумение, постигнато между прокурора, пълномощника на подсъдимата и подсъдимата Д.Н.Т., по силата на което Т. е призната за виновна в това, че на 23.01.2013 г. и 18.02.2013 г. е продала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон / в случая определено количество кутии с цигари/, като при условията на чл. 23, ал.1 от НК е определено едно общо наказание : “лишаване от свобода” за срок от една година и девет месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, е отложеноъ изтърпяването на наказанието за срок от три години и “лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години”.

Споразумението е влезнало в сила от 15.05.2013 г.

Указанията на прокурора, дадени в цитираното писмо са били, ако на Т. е издадено разрешение за извършване на такава дейност, то същото да се прекрати.

10. Съответно, като е преценил приобщените по административната преписка доказателства и е съобразил, че споразумението по силата на което, на Т. е наложено наказание “лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години” е влезнало в сила на 15.05.2013 г., Началника на Митница Пловдив, е издал оспореното Решение № 533 от 11.06.2013г., с което е прекратено Разрешение за търговия с тютюневи изделия №  BG003000Q05505 от 01.11.2012 г., издадено на “ДЕНИВА 2012” ЕООД.

 

V. За приложимото право и разрешаването на спора по същество :

11. Според изискването на чл. 90а, ал. 2, т.1 и 4 от ЗАДС - Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон и  се представлява от лица, които:  а) не са осъждани за престъпление от общ характер ; б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

В конкретния случай, налагането на Д.Т., на наказание по чл. 37, ал.1, т. 7 от НК - “лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години”, повече от очевидно, изключва, каквато и да е възможност, както Т., така и управлявано от нея търговско дружество, да извършва каквато и да е търговска дейност с акцизни стоки за периода на действие на наказанието.

Само по себе си, това е необходимо и достатъчно условие, за прекратяване на издаденото на дружеството разрешение за търговия с тютюневи изделия. В този смисъл е изричната разпоредба на чл. 90ж, ал. 1, т.3 от ЗАДС, според която органът по чл. 90г, ал. 1 от закона, прекратява издаденото разрешение по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 90а, ал. 2, т. 1, 3 - 6, 8 и 9 от закона.

12. С оглед конкретиката на текущият казус, следва да се съобрази правилото, възведено в чл.142, ал.1 от АПК, според която съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му.

В случая, към момента на издаване на оспореното решение – 11.06.2013г., управител и съответно представител на търговското дружество е била Д.Н.Т., която към този същия момент, вече е била осъдена за извършване на престъпления от общ характер, като едно от наложените й наказания е “лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години”.

При тези данни, органът по чл. 90г, ал. 1 от ЗАДС – Началника на Митница Пловдив, в условията на обвързана компетентност е бил длъжен да прекрати издаденото на “ДЕНИВА 2012” ЕООД разрешение за търговия с тютюневи изделия. Това точно е сторено с постановяване на  Решение № 533 от 11.06.2013г.

Обстоятелството, че от 12.06.2013 г., дружеството е управлявано и представлявано от друго физическо лице, по никакъв начин не променя възприетите вече изводи. При съответен интерес и наличие на установените в закона предпоставки за това, новият управител на дружеството би могъл да предприеме съответните действия по снабдяване с ново разрешително за упражняване на въпросната търговска дейност.

Крайният извод от изложеното до тук е че жалбата е неоснователна и ще следва да бъде отхвърлена изцяло.  

 

VІ За разноските :

13. С оглед, констатираната неоснователност на жалбата, на Митница Пловдив се дължи присъждане на разноски по осъществената юрисконсултска защита, което се констатира в размер на 150,00лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на  “ДЕНИВА 2012” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. С.З. ул. В.Л.” № 64, ет.1, ап. 1, чрез управителя Й.М.Т.. срещу Решение № 533 от 11.06.2013г., постановено от В.Й.Д., на длъжност Началник на Митница Пловдив, с което е прекратено Разрешение за търговия с тютюневи изделия №  BG003000Q05505 от 01.11.2012 г., издадено на “ДЕНИВА 2012” ЕООД.

ОСЪЖДА “ДЕНИВА 2012” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. С.З. ул. В.Л.” № 64, ет.1, ап. 1, да заплати на

Агенция “Митници”, гр. София, ул. “Георги С. Раковски” №47, сумата от 150,00лв. /сто и петдесет лв./, представляваща разноски по осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Top of Form