Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 181

 

гр. Пловдив, 17 януари  2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, V-ти състав, в открито съдебно заседание четвърти декември, две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СТОИЛ БОТЕВ

 

при секретаря Р.П., като разгледа административно дело № 1969 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.203 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.104 от Закона за държавния служител.

Ищецът Т.В.К., ЕГН **********, с адрес ***, чрез процесуалния си представител адв. Ф. предявява иск по чл. 104 от ЗДС срещу Община Асеновград, в размер на 3594 лева,  след като прекратеното с него служебно правоотношение е обявено за незаконосъобразно.

В исковата молба твърди, че обективирания в писмо  с изх. № 94-Т-95 от 25.06.2013. отказ за заплащане на дължимото му обезщетение в размер на 6 основни заплати  е незаконосъобразен.

В съдебно заседание ищецът се представлява от адв. Ф. която поддържа исковата молба, като подробни доводи излага в представената писмена защита. Претендира разноски по делото.

Ответникът  – община Асеновград,  чрез юрисконсулт Ж.твърди че законосъобразно му е било отказано изплащането на дължимото обезщетение в поискания размер .  Претендира разноски по делото.

Административен съд – Пловдив въз основа на събраните по делото доказателства намира за установено следното от фактическа страна:

Със Заповед № 10 от 05.03.2012г. /л4/ на кмета на община Асеновград е прекратено служебното правоотношение“ с Т.В.К., на длъжност старши юрисконсулт, с ранг ІV младши, отдел            “ ПБП, концесии и инвест“.

С  Решение № 1486/19.06.2012г., постановено по административно дело № 1233/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, оставено в сила с Решение № 8763/17.06.2013г., постановено по административно дело № 11078/2012г., по описа на ВАС , горната заповед е отменена, като незаконосъобразна /л.5-12/.

Със заявление с вх.№ 94- Т- 95/19.06.2013г. до Кмета на Община Асеновград / л.39/ ищецът е поискал въз основа на отменената заповед за уволнение, да му бъдат изплатени 6 основни заплати, към 17.06.2013г.

 С  писмо с изх.№ 94- Т – 95/25.06.2013г. от зам.кмета на Община Асеновград / л.40/ на ищецът е отказано изплащане на исканото обезщетение.

В съдебното производство в първото с.з. съдът е задължил ответника да представи удостоверение, описано в точка 1.1 от исковата молба на лист 3 по делото, относно размера на основната заплата на длъжността “ Старши юрисконсулт” с ранг №ІV младши, в община Асеновград към дата 06.03.2012г. и към дата 17.06.2013г.

На лист 54 по делото ответникът е приложил удостоверение, от което е видно, че основната заплата за длъжността “ Старши юрисконсулт” с ранг №ІV младши, в община Асеновград към дата 06.03.2012г. е в размер на 466 лева и към дата 17.06.2013г. е в размер на 599 лева.

         Съдът  е констатирал от представената в съдебно заседание на 14.10.2013г. трудова книжка № 493 /л.36/,  че след отметката на прослужено време на стр. 9 няма други отметки за трудови правоотношения в община Асеновград, както и от представената служебна книжка № 70 /л.14/ Съдът констатира, че след отметката на стр.9 в прослужено време в община Асеновград няма други отметки за трудови  правоотношения. 

         По искане на ищецът Съдът е допуснал извършването на ССЕ, което заключение е прието в съдебно заседание на 04.12.2013г., неоспорено от страните.

От заключението на вещо лице става ясно , че основната заплата за длъжността  Старши юрисконсулт” с ранг № ІV- младши, в община Асеновград към дата 17.06.2013г. е 599 лева, като претендираното обезщетение по чл.104, ал.1 ЗДСл възлиза на 3594 лв.

На осн.чл.214, ал.1 от ГПК Съдът е допуснал поисканото увеличение на предявения иск, като същия следва да се счита предявен за сумата от 3594 лева.

При тези фактически констатации и доказателства по делото, настоящият състав прави следните правни изводи:

Исковата молба е подадена от лице с правен интерес в законоустановения за обжалване срок, поради което съдът я намира за  процесуално допустима, а разгледана по същество и за основателна, по следните съображения:

От представените по делото доказателства / служебна и трудова книжка/, представени в оригинал , липсва отбелязване, че жалбоподателят е започнал работа на друга държавна служба или друг работодател. В тази връзка неоснователни са изводите на ответната страна, че същия е получавал доходи от друга дейност – упражняване на адвокатска професия, респективно няма право на обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДсЛ.

От представеното удостоверение /л.66/ става ясно , че ищецът е вписан като адвокат на 26.04,2012г. без да се  установява кога същия реално е започнал дейност и дали изобщо е реализирал някакви доходи.

         От представеното удостоверение от НАП се установява ,че жалбоподателят е подал Годишна данъчна декларация за 2012г., без да са посочени декларираните доходи, както и техния произход – от трудова или друга дейност.

         Съгласно нормата на чл. 104 от ЗДС следва да се приеме, че уволнения служител търпи вреди изразяващи се в липса на работа, а не в липса на доходи.

         Съгласно константна практика на ВАС,   достатъчно е ищецът да докаже, че е останал без работа по трудово или служебно правоотношение за период от шест месеца след уволнението, за да бъде уважен  иска по чл.104, ал.1 от ЗДСл, както и че тежестта за оборване на тези отрицателни факти е възложена на административния орган. /Решение № 10005 от 03.07.2013г., по адм.дело № 12719/2012г., трето отделение на ВАС./

         Основателността на исковите претенции, предполага на ищецът да се присъдят сторените разноски по производството, които се констатираха /л.64/ в размер на 750.00 лв.

Мотивиран от изложеното до тук, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Община Асеновград - гр. Асеновград да заплати на Т.В.К. с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 3594 лева. (три хиляди петстотин деветдесет и четири лв.), представляваща обезщетение в размер на 6 основни заплати, за времето през което не е заемал държавна служба, поради незаконно прекратеното му служебно правоотношение.

ОСЪЖДА Община Асеновград - гр. Асеновград да заплати на Т.В.К. с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 750 /седемстотин и петдесет/ лева , представляваща съдебни разноски в настоящото съдебно производство.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: