РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 1996 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 1301 от  14.03.2013г., постановено по НАХД №  8534 по описа на Пловдивски районен съд за 2012г. 7-ми наказателен  състав е отменил Наказателно постановление №  64221-S016982/09.07.2012 година, издадено от Заместник териториалния директор при при ТД на НАП гр.Пловдив, с което на "СУПЕРСПЛАВ" ООД, представлявано от И.Т.П.,  е наложено административно наказание за нарушение чл. 7, ал.З от КСО и на основание чл. 355, ал.1 от КСО, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

Касаторът –. Пловдив, чрез процесуалния си представител обжалва решението на РС в законоустановения срок, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон, поради което иска отмяната му, респективно искането е да се потвърди изцяло обжалваното НП.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е възприел фактическата обстановка като е приел за установено следното:

При извършена проверка документирана с Протокол КД 73 № 1139442/09.01.2012 г. се е установило, че "СУПЕРСПЛАВ" ООД в качеството си на дружество - осигурител не е спазило срока за внасяне по сметка на ТД НАП - Пловдив на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавнотс обществено осигуряване /ДОО/, върху неизплатените, не начислени трудови възнаграждения за м. октомври 2011 г. за всички работещи по трудови договори в дружеството 15 лица. Възнаграждение за м. октомври 2011 г. са били начислени на 29.11.2011 г.

С горното административнонаказващият орган е приел, че е налице нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО.

При тези верни констатации въззивният съд правилно е преценил, че следва да отмени НП поради следното:

С изменението на чл. 355 от КСО/обн.ДВ бр.94 /2012г./ отпада отговорността за неизпълнение на разпоредбите на чл. 7 от КСО. В случая действително е налице по благоприята разпоредба за нарушителя. Ето защо и съобразно чл. 3, ал.2 от ЗАНН следва да отпадне наложеното в НП административно наказание.

  Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1301 от  14.03.2013г., постановено по НАХД №  8534 по описа на Пловдивски районен съд за 2012г.

 Решението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :