Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 145

 

гр. Пловдив, 26.01.2015 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав:                    

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА         

                  

  при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдия Несторова АД № 1103 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

  Образувано е по жалба на А.Г.Б., с ЕГН ********** с адрес *** против Ревизионен акт № 161302982 от 07.11.2013г., издаден от С.И.Ш.-началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и от П.Х.К.-главен инспектор по приходите-ръководител на ревията, с който са установени задължения: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г.-32358.62лв. и лихви-20069.41лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г.-1552.78лв. и лихви-730.59лв.; ДОО-3962.40лв. и лихви -3835.13лв.; ДЗПО-УПФ-1151.00лв.; ДЗПО-УПФ лихви-1112,28лв; ЗО -1368.00лв. и лихви-747.13лв., потвърден с Решение № 248 от 19.03.2014г. на И.Д. Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на Националната агенция за приходите /НАП/, упълномощен със Заповед № 526 от 05.12.2013г. на Изпълнителния директор на НАП.

  С жалбата се иска отмяната на Ревизионния акт и присъждане на разноските по делото. Излагат се подробни писмени съображения в посока незаконосъобразност на РА в оспорената част.

  Ответникът - Директоът на Дирекция “ОДОП”-Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт К., оспорва жалбата като неоснователна и моли съда да я отхвърли. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

  Окръжна прокуратура - Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящия процес, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

  Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което  се явява процесуално допустима.

   Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с № 1302982/20.06.2013г. /л.675/ е възложена ревизия на жалбоподателя. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2008г.; вноски за ДОО за самоосигуряващите се лица от 01.01.2007г. до 31.12.2008г., вноски за здравно осигурявяне за самоосигуряващите се лица от 01.01.2007г. до 31.12.2008г.; вноски за ДЗПО за УПФ за самоосигуряващите се лица от 01.01.2007г. до 31.12.2008г.

  ЗВР е издадена от С.Ш. на длъжност началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, съгласно Заповед № РД-09-1301 от 01.11.2012г. и Приложение №1 към същата,  с които на определени органи по приходите са делегирани правомощията да издават заповеди за възлагане на ревизии, както и да определят компетентния орган по приходите, който да издава РА. ЗВР е издадена от компетентен приходен орган.

  Определено е ревизията да бъде извършена от П.Х.К. на длъжност главен инспектор по приходите- ръководите лна ревизията и от Т. И. Б. –главен инспектор по приходите. Определен е срок за завършване на ревизията до три месеца от датата на връчване на ЗВР.

  ЗВР е връчена на 21.06.2013г. на А.Б., видно от разписка за връчване-л. 675 гръб.

  Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове се установи, че сроковете на ревизията са  съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/. 

           В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1302982 от 07.10.2013г /л. 42 и сл./. РД е надлежно връчен на жалбоподателя, установено от разписка за връчване /л. 104/. РД е подписан от съставителите: П.К. и от Т. Б.. Депозирано е възражение от ревизираното лице на 24.10.2013г. като не са представени нови писмени доказателства.

  В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК, е издаден Ревизионен акт № 161302982 от 07.11.2013г. от С.И.Ш.-началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и от П.Х.К.-главен инспектор по приходите-ръководител на ревията, с който се определени следните задължения: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г.-32358.62лв. и лихви-20069.41лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г.-1552.78лв. и лихви-730.59лв.; ДОО-3962.40лв. и лихви -3835.13лв.; ДЗПО-УПФ-1151.00лв.; ДЗПО-УПФ лихви-1112,28лв; ЗО -1368.00лв. и лихви-747.13лв.

  Така издаденият РА е обжалван пред горестоящия административен орган, който с Решение № 248 от 19.03.2014г. е потвърдил Ревизионният акт в оспорената част.

  В хода на ревизията приходните органи са установили, че  ревизираното лице е местно физическо лице по смисъла на чл.4 ал.1 от ЗДДФЛ и е данъчно задължено лице по смисъла на чл.6 и чл.8 от ЗДДФЛ. Установено е, че задълженото лице няма дейност като едноличен търговец, има участие в следните търговски дружества: «Оборище 1876» ООД и в «БИН ИНВЕСТ» ООД и в «ЕВРОГРУП» ЕООД.

Установено е, че за периодите от 01.01.2007г-31.12.2007г и 01.01.2008г.-31.12.2008г. няма подадени ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Установено е, че задълженото лице /ЗЛ/ е самоосигуряващо се лице, същото за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2008 г. се самоосигурява чрез „БИН Инвест" ООД, подадени са данни по декларация обр.1 и декларация обр.6 за 2007г. и 2008 г. По данни за здравноосигурителен статус лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права. Задълженото лице не е и никога не е било регистрирано по ЗДЦС.

  Относно извършени предходни ревизии е установено, че на А.Г.Б. ревизии по ЗОДФЛ до 31.12.2005г. не са извършвани. Данъчно задълженото лице е ревизирано по ЗОДФЛ и социални
осигуровки
- ДОО, ДЗПО и ЗО за периода 01.01.2006г. - 31.12.2006г. като са установени задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 21772,99лв. и лихви в размер на 15829,17 лв., за ДОО, ДЗПО и ЗО общо в размер на 4106,40 лв. и лихви в размер на 3942,03 лв.

 Семейното положение на задълженото лице неженен, с едно непълнолетно дете- Данаил Атанасов Б..

 Извършена  е проверка за установяване на факти и обстоятелства, за съпоставка на получени доходи и изразходвани средства на лицето А.Г.Б. за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2010 г.

 Ha основание чл.37. ал.2 и ал.З. чл.53 и чл.56. ал.1 от ДОПК на ревизираното лице са връчени искания за представяне на документи и писмени обяснения: Изготвено е ИПДПОЗЛ с изх.№ 94-00-8739/15.07.2013г.,  връчено на 16.07.2013г.

 С писмо вх.№ 94-00-8739/23.07.2013г. при ТД на НАЛ Пловдив, А.Г.Б. уведомява ревизиращите, че във връзка с извършена проверка за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2010 г., по връчено искане за представяне на документи и писмени обяснения с изх.№ 94-00-10943/12.11.2012 г. е предоставил с писмо вх. № 94-00-10943/26.11.2012 г., всички документи, с които разполага, а така също и писмени обяснения.  Предоставени са банкови документи за извършени осигурителни вноски за ревизирания период 01.01.2007 г. -31.12.2008 г.

 С писмо вх.№ 94-00-10943/23.07.2013г. при ТД на НАП Пловдив, А.Г.Б. предсавя писмени обяснения относно извършени СМР на обект: ***.

 В хода на ревизионното производство с Протокол КД-73 сер.АА № 0500943 № 1311737/23.08.2013г,. на основание чл.79 от ДОПК, във връзка с чл.49 и чл.50 от ДОПК, са присъединени доказателства, събрани преди започване на ревизита- Протокол 1314199/07.06.2013г. за извършена проверка за получени доходи и изразходвани средства за периода 01.01.2006г. - 31.12.2011г. на А.Г.Б. ведно с приложения към него и от извършена ревизия с ревизионен доклад № 1302138/ 17.06.2013г.

В хода на ревизията, на основание чл. 47 от ДОПК, във връзка с декларираните от ревизираното лице данни, са изпратени искания за извършване на действия за установяване на факти и обстоятелства до трети лица: община, отдел „Местни данъци и такси"; Служба по вписвания; Областна дирекция на МВР и др, подробно описани  в РД на л. 44 и сл. На основание чл. 37, ал. 5 и чл. 57 от ДОПК са отправени запитвания до банки, относно открити и закрити банкови сметки и предоставени други услуги за ревизирания период. На основание чл. 45 ал.1 от ДОПК са извършени насрещни проверки на дружествата и на физическите лица, с които жалбоподателят е имал финансови взаимоотношения. Констатациите при извършените насрещни проверки са обективирани в протоколи: ПИНП № 16-02-1301568-02/03.06.2013 г. на “Д. Строй" ЕООД; ПИНП № 16-02-1301568-03/03.06.2013 г на „А." ЕООД; ПИНП № 16-02-1301568-04/03.06.2013 г. на „Вивиен" ООД; ПИНП № 16-02-1301568-05/03.06.2013г. на „Айлин-Строй" ЕООД;ПИНП № 16-02-1301568-06/03.06.2013г.на ЕТ”Д.- С. А."; ПИНП   16-02-1301568-07/03.06.2013г. на „ДЖИ АИБИЛДИНГ" ЕООД.

 Във връзка с ИПДПОЗЛ от 11.02.2013г. /л. 468/ С.Н.А. представя писмени обяснения /л. 474/, предварителен договор за продажба на недвижим имот, разписки за дадени суми, договор за учредяване на договорна ипотека в полза на ПИБ, Договорна ипотека в полза на ОББ.

 В писмените обяснения С.Н.А. посочва, че на 15.11.2005 г. е сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на стойност 200 000,00 лв. В момента на подписване на договора е платил 20 000,00 лв., а останалата сума в размер на 180 000,00лв. е трябвало да изплати за година и половина. Парите е давал срещу разписки. След изплащане на последната парична вноска предприели действия по прехвърляне на собствеността на имота. Това не се случва, защото поради грешка в кадастъра не им е издадена скица. В последствие същият имот е бил ипотекиран в полза на П.И.Банка. За обезпечение на ипотечен кредит на фирма „А." ЕООД с едноличен собственик С.Н.А.. В последствие кредитът е реинвестиран в ОББ със същото обезпечение. Във владение влиза след подписване на договора и започнал да извършва довършителни СМР. И до момента живее в тази къща. Паричните средства за придобИ.е на имота са от оборотите на дружествата, на които е бил собственик към онзи момент.

Според ревизиращите С.Н.А. е сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на 15.11.2005 г. с А.Г.Б.. А. дава противоречиви писмени обяснения, като признава, че до момента няма прехвърляне на собствеността на имота, предмет на сключения предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, а после след подписване на договора за учредяване на договорна ипотека в полза на ОББ от 12.02.2007 г., бил влязъл във владение и започнал да извършва довършителни СМР на имота, като не посочва на основание на какви документи за собственост започва да извършва довършителни СМР на имота, има ли разрешение за строеж и други строителни книжа.

С. А. не посочва конкретни източници на паричните средства, които е използвал при твърдените разплащания с разписки по предварителния договор за покупко-продажба и за извършените СМР. Твърди, че източник на паричните средства са оборотите от дружествата, на които е бил собственик. Във връзка с установяване на източниците на паричните средства са извършени насрещни проверки.

 

Извършена е насрещна проверка на «А.» ЕООД, видно от ПИНП № 16-02-1301568-03/03.06.2013 г. Дружеството се представлява от С.Н.А.. На декларирания адрес за кореспонденция лицето не е открито, нито негов представител, Изготвено е съобщаване по чл. 32 от ДОПК, съобщаване на електронен адрес. ИПДПОЗЛ не е връчено и не е установено дали дружеството е предоставяла парични средства на С.Н.А. през периода от 01.012005г. до 31.12.2006г. и дали има сключени договори.

 Извършена е насрещна проверка на “Д. строй» ЕООД, представлявано от С.Н.А., видно от ПИНП № 16-02-1301568-02/03.06.2013 г. Не е открит представляващия или упълномощено лице на декларирания адрес. Констатациите са аналогични като тези при «А.» ЕООД.

 Извършена е проверка на «ВИВИЕН» ООД и «АЙЛИН-СТРОЙ» ЕООД, ЕТ “Д.-С. А.» представляващ е отново С.Н.А.. Констатациите в ПИНП  № 16-02-1301568-04/03.06.2013 г. и в ПИНП № 16-02-1301568-05/03.06.2013г, ПИНП № 16-02-1301568-06/03.06.2013г са като тези на коментираните по-горе дружества.

 В хода на ревизията приходните органи са извършили съпоставка на декларираните за годината брутни доходи от една страна със сумата на реално извършените разходи от друга страна на физическото лице А.Г.Б.: средства за живот, за данъци, такси и осигуровки, извършени СМР в размер на 52 940,00 лв., внесени средства по банкови сметки, финансиране на „Бин Инвест" ООД в размер на 72 582,99 лв., разходи за покупка на недвижими имоти и др. Органите по приходите, в хода на ревизионното производство прилагат подход, при който в случай, че проверяваното домакинство не разполага с документи за извършените разходи за издръжка и живот и техният размер не може да бъде установен и доказан документално от органите по приходите, то тези разходи се определят съобразно информацията, публикувана от Националния статистически институт в „Бюджета на домакинствата" за съответната година."

 След направен анализ на наличната документация, данните в информационната система на ТД на НАП гр. Пловдив и събраните в хода на ревизията документи и други, подробно описани в РД и в РА, е прието, че е налице хипотезата на чл.122 ал.1, т.7 от ДОПК, а именно: че имущественото и финансово съС.ие на лицето не съответстват на получените и декларирани доходи.

 Последвало е връчване на Уведомление по чл.124 , ал.1 от ДОПК, с което ревизираното лице е информирано, че основата за облагане с данък върху доходите на физическите лица за ревизирания период ще бъде определена по реда на чл.122 от ДОПК. От А.Б. са изискани декларации по чл.124, ал. 3 от ДОПК.

 В хода на ревизията, след анализ на получените доходи и източници на финансиране и съпоставката им с имущественото и финансовото съС.ие на жалбоподателя е изготвена справка за движението на паричните средства, в която са отразени в хронологичен ред входящите и изходящи парични потоци на база на събраните доказателства. В хода на ревизионното производство, с цел доказване на началното салдо към 01.01.2007г., жалбоподателят  е декларирал, че през периода 2006г. източник на доход е получената сума от продажба на дворно място с постройка в размер на 200 000,00 лв. по Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 15.11.2005 г. между А.Г.Б.  /Продавач/ и С.Н.А. /Купувач/ като в изпълнение на договора, имотът не е прехвърлен на купувача - С.Н.А.  поради административни препятствия: влизане   в   сила   на   нов регулационен план на кв. Прослав, поради което е невъзможно да се издаде нова актуална скица на имота, а без такава скица е невъзможно да се издаде Нотариален акт   на   името   на   купувача   -   С.Н.А..   При така стеклите се обстоятелства и поради спешна нужда на купувача - С.Н.А. от финансови средства, същият помолил продавача А.Г.Б. да ипотекира имота в негова полза пред банка ОББ АД.

А.Г.Б. декларира, че поради изброените пo-горе обстоятелства и причини, имотът все още се води на негово име, но реално е собственост на С.Н.А., който го обитава и към настоящия момент.

В хода на ревизионното производство е установено, че А.Б. е придобил недвижим имот с НА № 12 от 21.01.2000г. за покупко-продажба от /продавач/ И. Г. Р., за недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. «Клокотница» № 31, състоящ се: от дворно място с площ 523 кв.м., съставляващо имот с пл.№737 от кв.13 нов по плана на гр.Пловдив, кв.Прослав, както и застроената в дворното място, в груб строеж сграда с покрив, за сумата в размер на 6159,00лв. Установено е, че по НА има учредена договорна ипотека № 133 от 12.06.2006г. и № 56 от 12.02.2007г. в полза на „ПИБ" АД и „ОББ" АД, участва като длъжник А.Г.Б. като собственик на дворно място с постройка в груб вид в гр.Пловдив, кв.Прослав, ул.»Клокотница» № 31. Установено е, че същият НА служи и за учредяване на договорна ипотека №89 от 16.04.2007г. по договор за заем в размер на 160 000,00 лв. Сключен е договор между А.Г.Б. и Д.И.П., които като кредитори са предоставили на И.С.Т. и С.В.Х.-Т. по договор за заем от 16.04.2007г. сума в размер на 160000.00лв.

 С цел цялостно и пълно определяне на стойността на направените строително-монтажни работи, представляващи „Пристройка и надстройка на съществуваща двуетажна сграда", органът по приходите е приобщил като доказателство извършена експертиза от лицензиран оценител /в предходно ревизионно производство на ЗЛ с РД № 1302138/17.06.201Зг., със задача да се установи стойността на извършените СМР, за строеж изпълнен към съществуваща сграда, находяща се в УПИ I - 1035 кв.13 по регулационния план на гр.Пловдив, кв.Прослав, ул. »Клокотница» № 31.

Експертизата е изготвена на основание предоставени документи от Община Пловдив район Западен: Разрешение за строеж №131 от 13.12.2006г., Протокол за определяне на строителна линия на строежа от 14.12.2006г., Акт обр. 14/29.01.2007г. за приемане на конструкцията; Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа от 01.02.2008г.; Удостоверение за въвеждане на строежа: Пристройка и надстройка на съществуваща двуетажна сграда с Н-7м и РЗП -106 кв.м в експлоатация № 17/27.03.2008г. Инвеститор и възложител на обекта е А.Г.Б..

 В експертизата с вх. № РД-21-1305/21.03.2013г при ТД на НАП Пловдив е отразено, че пазарната стойност на строителната услуга е определена по метода на увеличената стойност от методите, визирани в Наредба № Н-9 от 14.08.2006г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени. Определянето на стойността на СМР по години е разпределена съобразно процесът на изграждане и завършване на сградата. Констатирано е, че за 2007г. разходите са в размер на 45190.00лв., а за 2008г. са в размер на 7750.00лв.

 В хода на ревизията е извършен анализ на съпоставимите обстоятелства по чл. 122 ал.2 от ДОПК, подробно описани в РД, извършена е съпоставка на извършениет парични разходи с получените приходи, определени са данъчни основи от недекларирани доходи по години: за 2007г.: данъчната основа по видове доходи: доходи от други източници с неустановен произход – 141737.60лв.; авансови вноски като самоосигуряващо се лице -4060.00лв.; общо данъчна основа за 2007г за облагане от доходи като самоосигуряващо се лице-137677.60лв.; общо данъчна основа за 2007г.-137677.60лв.; дължим данък по чл. 48 от ЗДДФЛ-32358.62, разлика за довнасяне -32358.62лв.

 Допълнително дължимият данък върху доходите на физическите лица е определен в размер на 32358.62лв., лихвата е определена съгласно чл. 1 от ЗЛДТДПДВ, чл. 55, ал.1 от ЗОДФЛ за периода от 16.05.2007г. до 17.06.2013г. в размер на 19790.24лв.

 Въз основа на направените фактически констатации и правни изводи за 2008г. приходните органи са определили данъчната основа по видове доходи: доходи от други източници с неустановен произход-19492,63лв.; авансови вноски като  като самоосигуряващо се лице-3964,80лв.; общо данъчна основа за 2008г. за облагане от доходи като самоосигуряващо се лице-15527,83лв.; общо данъчна основа за 2008г.-15527.83лв.; дължим данък по чл. 48 от ЗДДФЛ  1552,78лв.; разлика за довнасяне 1552,78лв.

 Допълнително дължимият данък върху доходите на физическите лица е в размер на 1552,78лв., лихвата е определена съгласно чл. 1 от ЗЛДТДПДВ, чл. 55, ал.1 от ЗОДФЛ във вр. с чл. 175 ал.1 от ДОПК за периода от 16.05.2007г. до 17.06.2013г в размер на 717,19лв.

Относно вноските за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване е установено следното:

За 2007г. ревизираното лице не е реализирало доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.

Ревизиращият орган е приел, че ревизираното лице е следвало да се осигурява върху минималния осигурителен доход, определен съгласно чл.8, т.2 от Закон за бюджета на ДОО за 2007 г. в размер на 220,00 лв. Избраната осигурителната вноска за периода е в размер на 18 на сто до м.09. и 17 на сто до м.12 на основание чл.11, ал. 1, т. 1, б."а" и т.2 от ЗБДОО за 2007 г.

Посочено е, че започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Ревизираното лице не е подало такава декларация.

 Задълженото лице А.Г.Б. е подавал декларации, с които да избира да се осигурява, като самоосигуряващо се лице.

 За периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. задълженото лице е начислявало и внасяло осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице, чрез »БИН ИНВЕСТ» ООД.

 За периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. за задълженото лице са подавани декларации образец № 1 с приемо-предавателни протоколи.За периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. за задълженото лице са подавани годишни декларации образец № 6 с приемо-предавателни протоколи.За 2007г. А.Г.Б. няма подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

  Приходните органи са приели, че А.Г.Б. е упражнявал трудова дейност в качеството на самоосигуряващо се лице и като такъв подлежи на задължително осигуряване през цялата 2007г. ЗЛ дължи осигурителни вноски за фонд ДОО като самоосигуряващо се лице. А.Г.Б. дължи и внася авансово осигурителни вноски за
всеки месец в размер на
18% от месец 01 до месец 09 и 17% от месец 10 до декември 12 върху 220,00лв. осигурителен доход, които се внесят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

 Размерът на задълженията за задължителни осигурителни вноски за фонд ДОО за 2007г е подробно описан в РД на л. 89 по делото.

 Установено е, че за периода от 01.01.2007г. - 31.12.2007г. А.Г.Б. не е подавал ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. При това положение  приходният орган е приел, че окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл.б, ал.7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между дукларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансови осигурителни вноски.

Осигурителните вноски се внасят в размерите, определении за фонд «Пенсии« за всяка година. Същите се внасят до 30 април на следващата година. В хода на ревизията е установено, че през периода лицето е реализирало допълнително, без доходите от трудова дейност, следните доходи: 2007г.-141737,60 лв. Максималният осигурителен доход за 2007г. е  1400,00лв./месечно/ или 16 800,00 лв. за година. За 2007г. е установен доход в размер на 141737,60 лв., върху който следва да се довнасят осигурителни вноски. Доходът подлежащ на годишно изравняване за задълженията си към фонд ДОО, следва да бъде ограничен до 1400,00лв. месечно или 16 800,00 лв. в годишен аспект за самоосигуряващите се лица, определен в ЗБДОО за 2007г. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определении за фонд «Пенсии« като за 2007г. процента на вноска за годишно изравняване е 18% от месец 01 до месец 09 и 17% от месец 10 до декември 12 върху 220,00лв. Осигурителните вноски за годишното изравнянане се внасят до 15.05.2007г. За закъснението ревизиращият орган е начислил лихва в размер 2209,94 лв. На база установения доход е определен окончателният размер на осигурителния доход и осигурителна вноска за годишно изравняване, подробно описани  в РД- таблицата на л. 90 по делото.

След извършения анализ в хода на ревизията е посочено, че за периода от 01.01.2007г до 31.12.2007г., е установен отрицателен паричен поток в следствие на това, че направените от лицето разходи превишават получените приходи. Видно от паричните потоци на проверяваното лице, от страна на същото не е възможно с доказани и обложени парични ресурси да покрие направените за периода 01.01.2007г. - 31.12.2007г. разходи. А.Г.Б. в хода на ревизията не представи доказателства за произхода на средствата, както и че сумите за установеното превишение са в резултат на дейност, която не подлежи на осигуряване като самоосигуряващо се лице.

 Предвид разпоредбите на чл.124а, във връзка с чл.123,ал.1 от ДОПК ревизиращият орган е приел, че лицето е извършвало трудова дейност, за която са дължими ЗОВ като самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО. В този случай ревизиращият екип  е определил размерът на дължимите от ЗЛ, ЗОВ за съответния годишен период, като при липса на други доказателства размерът на установеното превишение се приема за цялата година.

 В конкретния случай е прето, че А.Г.Б. е упражнявал трудова дейност и дължи осигурителни вноски за фонд ДЗПО като самоосигуряващо се лице за 2007г.

 За периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. ЗЛ дължи и внася авансово осигурителни вноски за всеки месец в размер 5% върху 220,00 лв. осигурителен доход. Осигурителните вноски са дължими до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В резултат на направените констатации размерът на задълженията за задължителни осигурителни вноски за фонд ДЗПО за 2007г. е подробно определен в таблицата на л. 91 по делото.

 Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл.6, ал.7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансови осигурителни вноски.

 В хода на ревизията е установено, че през периода лицето е реализирало следните доходи: 2007г.-141737,60 лв. Максималният осигурителен доход за 2007г. е:  2007г. - 1400,00лв./месечно/или 16 800,00 лв. за година. Осигурителните вноски се дължат върху установения доход по годишно изравняване и са както следва : за 2007г. - 5 %. Вноските се внасят до 30 април на следващата година. За закъснението, ревизиращият орган е начислил лихви в размер на 622,52.

 На база установените доходи за А.Г.Б. е определен окончателният размер на ДЗПО и осигурителна вноска за годишно изравняване, видно то таблицата в РД на л. 92.

 ЗЛ дължи и внася авансово здравно осигурителни вноски за всеки месец в размер на 6% върху 220лв. осигурителен доход. Осигурителните вноски са дължими до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размерът на задължителните осигурителни вноски за фонд ЗО за 2007г е даден подробно в РД л. 93 по делото.

 Окончателният размер на НЗОК и осигурителна вноска за годишно изравняване са подробно описани в РД л. 93,94.

 Относно периода от 01.01.2008г до 31.12.2008г.:

 В хода на ревизията е установено, че през 2008г. ревизираното лице не е реализирало доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон. Следвало е да се осигурява върху минималния осигурителен доход, определен съгласно чл.8, т.2 от Закон за бюджета на ДОО за 2008 г. в размер на 240,00 лв. Избраната осигурителната вноска за периода е в размер на 17 на сто на основание чл.11, ал. 1, т. 1, б."а" и т.2 от ЗБДОО за 2008 г.

 Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Б. не подал такава декларация.

А.Г.Б. е подавал декларации, с които да избира да се осигурява, като самоосигуряващо се лице.

За периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. задълженото лице е начислявало и внасяло осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице, чрез БИН ИНВЕСТ ООД.

 За периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. са подавани декларации образец № 1 с приемо-предавателни протоколи.

 За периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. са подавани годишни декларации образец № 6 с приемо-предавателни протоколи.

 За 2008г. А.Г.Б. няма подадена ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

 Приходният орган приема, че А.Г.Б. е упражнявал трудова дейност в качеството на самоосигуряващо се лице и като такъв подлежи на задължително осигуряване през цялата 2008г. ЗЛ дължи осигурителни вноски за фонд ДОО като самоосигуряващо се лице. Вноските за ДОО, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, ФДЗПО-УПФ, вноски за здравно осигуряване са подробно описани в РД л. 97-100 по делото. Подходът на приходния орган е като този при определяне на задължителните  осигурителни вноски за 2007г.

  По делото е изслушана и приета съдебно-графологична експертиза, изпълнена от вещот лице К.П.С., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и компетентно изпълнена.

 Според експерта подписите от името на А.Г.Б. в Разрешение за строеж №131/13.12.2006г. /л.565/, Протокол за определяне на строителна линия от 14.12.2006г. /л. 526/ за „Присъствали:”, Констативен протокол за установяване годността за приемане на строеж от 01.02.2008г /л.543/ за „Възложител” не са изпълнени от А.Г.Б..

 По делото е изслушана и приета съдебно-оценъчна експертиза изпълнена от вещото лице С.Ж., която Съдът  не кредитира в частта относно определените стойности на СМР за 2007г и 2008г, тъй като стойността на извършените СМР е по-голяма от тази определена в хода на ревизионното производство. Това е така, защото експертът приема след завършване на грубия строеж да се работи не с РЗП от 106 кв.м - площ; на пристройката и надстройката, а с РЗП от 564,00 кв.м, - т.е площта на цялата сграда, както се е довършвала по документи. По-високите стойности на извършените СМР водят до нарушаване на забраната за влошаване положението на жалбоподателя в хода на съдебното производство.

Съдът кредитира определената стойност на СМР за 2006г., тъй като експертът анализира извършените СМР към етап до завършване на груб строеж на пристройка и надстройка, тъй като при одобряване на строителните книжа е одобрена пристройка и надстройка с общо разгъната застроена площ от 106 кв.м. Преди реализирането на това одобрено строителство в мястото е имало изпълнена основна постройка, изпълнена на груб строеж и се е разрешило нейното пристрояване и надстрояване. По тази причина приема до завършване на грубия строеж да се работи с РЗП от 106 кв.м, с каквато площ е работило и вещото лице по изготвената служебна експертиза в хода на ревизионното производство. Стойността на извършените реално строителномонтажни работи на строежа през 2006 г. са
на стойност
22 342,68 лева.

Тази стойност е изчислена на база РЗП -106,00кв.м., без начислена печалба и без ДДС, при стойност на 1 кв.м. от 210,78 лева.

По делото е приета съдебно-счетоводна експертиза /ССчЕ/, изпълнена от вещото лице Н.Г., неоспорена от страните, която Съдът   кредитира частично само относно констатацията, че приходният орган за 2008г не е включил в приходната част върнатото финансиране в размер на 182500лв. от «БИН Инвест» ООД. В остоналата част Съдът не кредитира заключението на вещото лице, тъй като същото е работило със стойностите по приетата съдебно-оценъчна експертиза, което води до нарушаване на забраната за влошаване положението на жалбоподателя във фазата на съдебното оспорване.

   С оглед установеното от фактическа страна Съдът намира следното от правна страна: на първо място, относно наличието на предпоставките по чл. 122, ал.1, т.7 от ДОПК е необходимо да се отбележи следното: няма съмнение, че за процесната 2007г., разходите на жалбоподателя А.Б. превишават приходите и че декларираните доходи не съответстват на имущественото му състояние. И това се установява на база изчисленията на приходите и разходите. Това само е било достатъчно, за да се направи извод за наличието на предпоставките по чл. 122, ал. 1, т.7 от ДОПК и съответно ревизията да бъде извършена по реда предвиден в този нормативен текст.

  За определяне на данъчната основа в конкретния случай е използван анализ на критериите по чл. 122, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 от ДОПК. Посочените критерии, техният подбор и анализ не се оспорват с конкретни възражения. Използваните критерии, са в резултат на анализ на събраните доказателства в хода на ревизията и се базират на факти, които не са спорни по делото. С оглед на приетите по делото и кредитирани от Съда доказателства, се стига до извода, че правилно са определени относимите към жалбоподателя критерии, които са послужили при определянето на данъчната основа за облагане. Определената по този начин данъчна основа ще се различава в определена степен от реално осъществените данъчни фактически състави, но това е в резултат на действията, респективно бездействието на ревизираното лице. Важното е вследствие на конкретните обстоятелства да се определят относимите към ревизирания субект критерии в конкретния случай, с крайна цел установяване по възможност обективна данъчна основа за облагане с конкретния данък. Следва да се има предвид и действието на презумпцията по чл. 124, ал. 2 от ДОПК, съгласно която в производството по обжалването на ревизионния акт при извършена ревизия по реда на чл. 122 от ДОПК фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 от ДОПК е подкрепено със събраните доказателства. Следва да се посочи също така, че определянето на данъчната основа при ревизията при особени случаи по чл. 122 от ДОПК е производство, което включва в себе си поредица от действия в определена последователност, изразяващи се в установяване на факти, даващи основание за приложение на посочените разпоредби, възможност на ревизираното лице за становище и представяне на доказателства, обсъждането им и изследване на необходимите критерии, които са относими към формирането на данъчната основа към конкретния данъчен период по  ЗДДФЛ поотделно.

   Събраните в хода на ревизионното производство доказателства напълно обосновават хипотезата на чл. 122, ал. 1, т. 7 от кодекса. В този смисъл, в тежест на жалбоподателя е да проведе пълно насрещно доказване, което да опровергае фактическите констатации на органа по приходите. В настоящия случай, жалбоподателят твърди, че не притежава имот в *** и неправомерно са начислени разходи за извършени СМР, тъй като е налице предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 15.11.2005г. между А.Г.Б. и С.Н.А., в момента на подписване на договора са платени 20000лв., а останалата сума е трябвало да бъде платена от С.Н.А. в следващата година и половина.

   Следва да се посочи, че предварителният договор е самостоятелен вид договор, чрез който страните подготвят сключването на окончателен договор. Затова законът изисква предварителния договор да съдържа всички уговорки за съществените условия на окончателния договор. Задължението на продавача да прехвърли по нотариален ред недвижимия имот следва от чл.18 от ЗЗД, а не от някакви уговорки между страните. Затова такова задължение не е от категорията на съществените условия на окончателния договор, каквито има предвид чл.19, ал.2 от ЗЗД. Тези съществени условия се отнасят до съдържанието, а не до формата на сделката.

    В този смисъл, когато купувачът получи владението по силата на предварителен договор и за сключването на окончателен договор се изисква нотариална или нотариално заверена форма, той не придобива правото на собственост върху вещта с факта на получаване на владението. Между него и продавача се създават само облигационни отношения, които се регулират от облигационното право и са защитени с иска по чл.19 от ЗЗД.

    Предаването на владението от страна на продавача не го лишава от правото му на собственост върху същия имот. Той може да изпълни задължението си по предварителния договор, като прехвърли собствеността чрез сключване на окончателен договор, но може и да не изпълни това си задължение. Продавачът може да иска разваляне на предварителния договор, да води ревандикационен иск срещу купувача, може да прехвърли собствеността на имота на трети лица. Купувачът не може да му се противопостави чрез владението на имота. Той има само една възможност - да иска по съдебен ред да се признае предварителният договор за окончателен такъв, като предяви иск по чл.19 от ЗЗД и едва с влизането на решението в сила ще се получи исканият от него резултат - прехвърляне на собствеността на имота, предмет на предварителния договор.

    В случая не се ангажираха доказателства, че е сключен окончателен договор в нотариална форма, че е заведен иск по чл.19 от ЗЗД, че са изплатени уговорените в предварителния договор суми. 

   Купувачът С.Н.А. дава противоречиви обяснения в хода на ревизионното производство относно източниците на парични средства, за да може да се приеме, че въобще е извършвано плащане по представените разписки / седем на брой/, които като частни документи са без достоверна дата по смисъла на чл. 181 ал.1 от ГПК и не притежават материална доказателствена сила. С оглед разпоредбата на чл.181 от ГПК, приложима на основание §2 отДР на ДОПК, частният документ има достоверна дата за трети лица от деня, в който той е заверен или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня, в който съдържанието на документа е възпроизведено в някой официален документ, или от деня, в който настъпи някой друг факт, който установява по също такъв безсъмнен начин предхождащото съставяне на документа. Следва да се приеме, че представеният предварителен договор за покупко-продажба и разписките за извършено плащане нямат достоверна дата.

  С.Н.А. твърди, че е извършвал плащане по предварителния договор със средства, придобити от дружествата, на които е бил собственик към процесните периоди. Но нито в хода на ревизионното производство, нито в хода на съдебното такова се доказва, че търговските дружества са предоставили парични средсва на А., тъй като не се ангажираха първични и вторични счетоводни документи, доказващи предоставянето и осчетоводяването на парични средства. Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя, доказващи въобще произхода на паричните средства, които са вложени при извършеното разплащане по предварителния договор. Налага се изводът, че плащане не е извършено.

  Освен това по НА №12 от 21.01.2000г. за недвижимия имот-дворно място с площ от 523 кв.м, съставляващ имот с пл. № 737 от кв. 13 нов по плана на ***, има учредена договорна ипотека № 133 от 12.06.2006г. и № 56 от 12.02.2007г. в полза на „ПИБ” АД и „ОББ” АД. Длъжник е А.Г.Б. в качеството му на собственик  на имота. Същият нотариален акт служи и за учредяване на договорна ипотека № 89 от 16.04.2007г. по договор за заем в размер на 160000.00лв. Ясно е, че жалбоподателят се е разпореждал с недвижимия имот като със собствен имот, което още веднъж доказва, че С. А. не е придобил правото на собственост върху недвижимия имот. Фактът, че строителните книжа не са подписани от жалбоподателя не доказва, че СМР са извършени от С.Н.А..

  При това положение законосъобразно приходният орган е приел, че СМР през процесните периоди са извършени от жалбоподателя.

  На основание чл. 122 ал.1 и ал.2 от ДОПК приходните органи законосъобразно са определили данъчна основа на жалбоподателя за периода, равна на превишението на разходите над приходите и са начислили допълнително данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. с прилежащите лихви за закъснение.

  Относно облагането по ЗДДФЛ за 2007г:

  Установи се, че разходите надвишават приходите. Налице са неналични парични средства, подлежащи на облагане. Данъчната основа по видове доходи е: доходи от други източници с неустановен произход-141737.60лв; авансови вноски като самоосигуряващо се лице- 4060.00лв., общо данъчна основа за облагане-137677.60лв., дължим данък по чл. 48 от ЗДДФЛ-32358.62лв., лихви-20069.41лв.

  Относно облагането по ЗДДФЛ за 2008г:

  От приетата по делото ССчЕ се установи, че при изчисляването на данъчната основа за 2008г приходният орган не е включил върнатото финансиране в размер на 182500лв. от „БИН Инвест” ООД, макар, че това е констатирано в Ревизионния доклад на /таблицата на л. 72/. При това положение следва  в приходната част да се прибави върнатото финансиране в размер на 182500лв.  като в случая началното салдо за 2008г. е в размер на 105307.98лв., крайното салдо е в размер на 268315.35лв., т.е. приходите са повече от разходите. Налага се изводът, че към 31.12.2008г. не е налице недостиг на финансови средства, което опровергава констатациите на приходния орган. За 2008г. данъчната основа е 0.00лв. и подоходен данък и задължителни осигурителни вноски не се дължат от жалбоподателя. В тази част ревизионния акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.                          Предвид изложеното по-горе и безспорното установяване на хипотезата по чл.122, ал.1,т.7 от ДОПК, при спазване на специфичния процесуален ред за извършване на ревизионно производство по ДОПК е установен размерът на дължимите данъци. С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ДОПК, /обн. ДВ. бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г./, разпоредбите на чл.122-124 от ДОПК се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски, поради което ревизиращият орган правилно е приложил разпоредбата на чл.124а от ДОПК и е преминал към установяване на окончателния размер на осигурителния доход, в който е включен и доходът с неустановен произход за процесната 2007г. В случая и доколкото анализът на събраните доказателства не дава основания за доказване на противното, органът по приходите правилно е приел, че лицето е извършвало трудова дейност, за която са дължими ЗОВ. Налице е обоснован извод, че установеното несъответствие води до неплащане на задължение за осигурителни вноски, които следва да бъдат определени върху осигурителен доход установен по реда на чл.124а от ДОПК.

    Законосъобразно са определени задължителните осигурителни вноски: ДОО-2044.80лв.; ДЗПО УПФ-587лв.; ЗО-691.20лв. и лихви в общ размер за ЗОВ в размер на 3295.77лв.

    За  процесната 2008г. се установи, че няма недостиг на финансови средства и доход с неустановен произход, следователно, както се посочи по-горе, не се дължи подоходен данък, съответно не се дължат и задължителни осигурителни вонски.

    Ревизионният акт в частта, с която са определени данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. и ЗОВ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

            На основание чл.161 ал.1 от ДОПК, съобразно уважената част от жалбата, на жалбоподателя се дължат разноски от ответника, които се констатираха в размер на 177лв. /сто седемдесет и седем лева/, съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещи лица и адвокатско възнаграждение.

На основание чл. 161 ал.1 пр.3 от ДОПК и чл.8,ал.1, т.4 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г/ на Дирекция "ОДОП”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата. Те се констатираха в размер на 2536.62лв. /две хиляди петстотин тридесет и шест лева. 62 стотинки/.

    Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV   състав

Р    Е    Ш    И    :

 

 

     ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Б., с ЕГН **********, против Ревизионен акт № 161302982 от 07.11.2013г., издаден от С.И.Ш.-началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и от П.Х.К.-главен инспектор по приходите-ръководител на ревията, в частта, с която са установени задължения: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г.-32358.62лв., лихви-20069.41лв. и са определени задължителни осигурителни вноски: ДОО-2044.80лв.; ДЗПО УПФ-587лв.; ЗО-691.20лв. и лихви в общ размер за ЗОВ в размер на 3295.77лв.

      ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161302982 от 07.11.2013г. в останалата част.

 

   ОСЪЖДА А.Г.Б., с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Пловдив при ЦУ на Националната агенция за приходите сумата от 2536.62лв. /две хиляди петстотин тридесет и шест лева. 62 стотинки/.

        ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Пловдив при ЦУ на Националната агенция за приходите да заплати в полза на А.Г.Б., с ЕГН **********, с адрес ***  сумата в размер на 177лв. /сто седемдесет и седем лева/.

 

   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: