РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 


 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 4

 

 

     гр. Пловдив,05.01. 2015 год.

 

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в публично заседание на втори декември през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

при участието на секретаря Р.П., като разгледа докладваното от председателя  МАРИАНА МИХАЙЛОВА административно дело № 1497 по описа за 2014 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

 

1. Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.118, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

2. Образувано е по жалба предявена от “Антонис - 06” ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя В. А. С., против Заповед № 14 ОА 1096 от 30.04.2014г. на кмета на Община Пловдив, с която „Кенди Стар” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ******, с управител П. П. П. е определен за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост - Помещение с площ от 18 кв.м, разположено в югозападната част на сграда с идентификатор 56784.510.295.2 по КК и КР на гр.Пловдив, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.295 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост № 498/11.09.2002г. на район ”Западен” при Община Пловдив, за извършване на дейност  - за кафе – аперитив, като предложил цена от 4060 лв., представляваща начална тръжна цена от 40 лв., увеличена с 402 стъпки от 10 лв., върху която се начислява 20 % ДДС.

Навеждат се доводи за незаконосъобразност на административния акт, като се иска неговата отмяна от съда. Първото от поддържаните възражения е, че неправомерно и в нарушение на разпоредбата на чл.99, ал.1 от НРПУРОИ, кметът на Община Пловдив е извършил промени в първоначално обявените условия на търга, което е в разрез с правилата за провеждане на търгове и конкурси, и по - конкретно с разпоредбата на чл.98,ал.2 от НРПУРОИ, съгласно която цената на книжата (тръжната документация) представлява част от условията на търга, които се обявяват предварително с обявлението и следва да останат непроменени през цялото време на процедурата по провеждане на търга. По този начин се твърди да са нарушени основополагащите принципи на служебно начало, последователност и предвидимост, регламентирани в нормите на чл.9, ал.1 и чл.13 от АПК. На следващо място от страна на жалбоподателя се поддържа, че тръжната документация е изготвена в нарушение на разпоредбата на чл.97 от НРПУРОИ, изискваща съгласуване на тръжната документация с директора на дирекцията по правно - нормативно обслужване на Община Пловдив, респ. с ръководителя на звеното по правно - нормативно обслужване на съответния район, като тръжната документация подлежи на утвърждаване от кмета на общината. И накрая, от страна на жалбоподателя се твърди, че оспорената заповед на кмета на Община Пловдив е издадена в нарушение на разпоредбата на чл.118, ал.1 от НРПУРОИ, предвиждаща заповедта за обявяване на спечелилия участник да се издаде в 14 - дневен срок след приключване на търга. Подробни съображения в тази насока се излагат в жалбата и се доразвиват в писмена защита депозирана по делото от процесуалния представител.

Претендира се и присъждане на сторените в производството разноски.

3. Ответникът по жалбата – кметът на Община Пловдив, чрез процесуалния си представител, счита жалбата за неоснователна, поради което иска тя да бъде отхвърлена. Поддържа се, че оспореният административен акт е законосъобразен и съдържа фактическите и правни основания за неговото постановяване. Претендира се присъждане на възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  

4. Заинтересованата страна – „Кенди стар” ЕООД не е изразил конкретно становище по жалбата.  

 

ІІ. За допустимостта :

5. Жалбата е подадена в рамките на предвидения за това срок и при наличието на правен интерес, което налага извод за нейната процесуална  ДОПУСТИМОСТ.

 

ІІІ. За фактите :

6. На свое редовно заседание проведено на 18.12.2013г. по протокол № 23, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.10, т.1, чл.91, ал.3 и чл.92, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Пловдив е взел решение с № 466 да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 5/пет/ години част от недвижим имот – публична общинска собственост  - Помещение с площ от 18 кв.м, разположено в югозападната част на сграда с идентификатор 56784.510.295.2 по КК и КР на гр.Пловдив, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.295 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост № 498/11.09.2002г. на район ”Западен” при Община Пловдив, за извършване на дейност  - за кафе – аперитив. С въпросното решение на общинския съвет са приети и тръжните условия : предназначение на имота - кафе аперитив; начална тръжна цена – 40 лв. без ДДС, съгласно Наредба за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост; срок на наемния договор – 5 години от датата на сключването му; стъпка на наддаване – 10 лева; депозит за участие в търга – 200 лв., внесен в брой в касата на Община Пловдив или по банков път без ДДС и пр.

Въпросното решение на общинския съвет не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в законна сила, като съставлява стабилен административен акт /така и в този смисъл е и писмо от Общински съвет – Пловдив на л.194 от делото/.

7. Въз основа на приетото решение на общинския съвет, със Заповед № 14 ОА 344 от 12.02.2014г. кметът на Община Пловдив е открил процедурата по провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на процесния недвижим имот.

Със въпросната Заповед № 14 ОА 344 от 12.02.2014г. на кмета на Община Пловдив е определен и състава на комисията по чл. 94, ал.1 от НРПУРОИ  по провеждане на тръжната процедура, а именно:

Председател: инж.Д. К. – зам.кмет ОСУТСИ;

Зам. – председател :  М. С. – директор дирекция ОС

Членове:

1.Р. Т. – Общински съветник от ППГОС „ГЕРБ”;

2.Е. П. –Общински съветник от ППГОС „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ПЛОВДИВ”

3.Н.Р. – Общински съветник от ППГОС „БСП”;

4.Р. П. – нечленуващ в група;

5.Г. К. – нечленуваща в група;

6.Х. Ч. - н-к отдел УИФ;

7.Д. Ч. – Н-к отдел ОИ;

8.М.Д. – ст.юрисконсулт, отдел УИФ;

9.Н. К. – мл.експерт, отдел УИФ;

10.М. Т. – мл.юрисконсулт, район „Западен”.

С въпросната заповед на кмета на община Пловдив е насрочена и датата (19.02.2014г.), мястото (в административната сграда на Община Пловдив, пл.Централен № 1, ет.12, зала № 2) и часа (09.00 часа) на първото заседание на назначената комисия.

На основание чл.94, ал.8 от НРПУРОИ от страна на членовете на комисията са подписани декларации във връзка с обстоятелствата по чл.94, ал.7 от НРПУРОИ.

8. В изпълнение на Заповед № 14 ОА 344 от 12.02.2014г. на кмета на Община Пловдив, на 19.02.2014г. в 9, 00 часа е проведено първото заседание на назначената комисия за подготовка и провеждане на търга, за което е съставен Протокол от същата дата. На заседанието на комисията, след обсъждане на предложенията за тръжна документация и условията на търга е : приета изготвената тръжна документация; приети са определените с тръжната документация условия за провеждане на търга; прието е изготвената обява за търга да се публикува във един национален и един местен ежедневник, да се обяви на електронната страница на Община Пловдив и на таблото за обяви на Община Пловдив в сградите на пл.”Стефан Стамболов” № 1, пл.”Централен” № 1 и в сградата на район „Западен”; определено е място на получаване на тръжната документация, а именно Дирекция ОС, пл.”Централен” № 1, ет.10, ст.7, до 27.03.2014г. включително; определена е цена на тръжната документация – 200 лв. с ДДС; определена е датата (28.03.2014г.) мястото (община Пловдив Дирекция ОС, пл.”Централен” № 1, ет.12 ) и часа (10,30 часа) на провеждане на търга; определен е срок и място за приемане на тръжната документация – до 27.03.2014г. вкл. в деловодството на община Пловдив Дирекция ОС, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, от 8,30 ч. до 17, 15 часа, а на 27.03.2014г. до 16, 00 часа.

Тръжната документация, включваща Акт за публична общинска собственост № 498/11.09.2002г., скица на сграда № 56784.510.295.2, тръжни условия, заявление /по образец/ за участие в търга, декларация за произход на средствата/образец/, декларация – 2 бр./образец/, договор за наем/проект/, обява, стъпки на наддаване, изготвена от комисията и съгласувана с директора на дирекцията по правно – нормативно обслужване, е утвърдена на основание чл.97, ал.1 от НРПУРОИ от изпълняващия длъжността кмет на община Пловдив Р.П. на основание Заповед № 14 ОА 462 от 26.02.2014г. на кмета на община Пловдив, съгласно положен параф и печат в горния десен ъгъл/така л.32 от делото/.

По административната преписка се съдържат данни за публикуване на обявата за провеждане на търга в един национален ежедневник – вестник „Капитал дейли” и един  местен ежедневник – вестник „Марица”, на интернет страницата на община Пловдив и на информационните табла в сградите на общинска администрация и на районната администрация на район „Западен”.  

9. След публикацията на обявата за провеждане на търга, три дни преди датата на провеждане на търга, и след като е констатирано наличие на техническа грешка в съдържанието на същата/л.51 от делото/, а именно, в обявата се е съдържал текст - „Цена на тръжните документи – 120 лева с включен 20 % ДДС”, вместо текстът, приет с решението на тръжната комисия на заседанието от 19.02.2014г. по Протокола от тази дата – „Цена на тръжните документи – 200 лева с включен 20 % ДДС”, на 25.03.2014г. е извършено устно уведомяване /по телефона/ в съответствие с изискванията на чл.61, ал.2 от АПК на закупилите тръжни документи лица от съответното длъжностно лице на общината в присъствието на свидетели. За резултатите от уведомяването е съставен Протокол, приложен по административната преписка /л.55 от делото/.

За имота тръжна документация са закупили, съответно са подали заявления за участие „Кенди Стар” ЕООД, „Бас М Трейд” ЕООД, „Уайт Стар Трейд” ООД, „Антонис – 06” ЕООД,”Нагатек” ЕООД, ЕТ „БППМ – Д. К.”, които са вписани в съответния регистър на закупената тръжна документация и на подадените документи за участие.

10. На 28.03.2014г. от 10,30 часа е проведено заседание на комисията, в което са разгледани подадените документи за участие от кандидатите, за което е съставен Протокол от същата дата. На проведеното заседание комисията е разгледала подадените заявления за участие в търга, проверила е редовността на документите, приложени към заявленията на кандидатите и е обявила кандидатите допуснати до по - нататъшно участие в търга, чиито документи отговарят на утвърдените тръжни условия, а именно : „Кенди Стар” ЕООД, ”Уайт Стар Трейд” ООД, ”Антонис – 06” ЕООД, ”Нагатек” ЕООД. По отношение на кандидатът ЕТ „БППМ – Д. К.е установено, че същия не отговаря на изискванията посочени в т.17.4 от тръжните условия, поради което и не е допуснат до по - нататъшно участие в търга, а кандидатът „Бас М Трейд” ЕООД не се е явил за участие в търга. Последвала е процедура по наддаване от страна на  допуснатите до участие кандидати, която е стартирана с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена – 40 лв. и стъпката на наддаване – 10 лв. Резултатите от наддаването са обективирани в съставения протокол от заседанието на комисията. Предвид направеното при наддаването най - високо предложение за месечна наемна цена на имота - 4060 лв., представляваща начална тръжна цена от 40  лв., увеличена с 402 стъпки от 10 лв., потвърдена три пъти от участника „Кенди Стар” ЕООД, същият с решение на комисията е обявен за спечелил търга.

С доклад с изх.№ Z1-6342/16.04.2014г. от инж.Д.К. – председател на комисията, назначена със Заповед № 14 ОА  344 от 12.02.2014г. на кмета на община Пловдив,  кметът е уведомен за резултатите от проведеното заседание на комисията от 28.03.2014, които резултати е одобрил с резолюция „Да” и положен параф в горния ляв ъгъл на доклада /л.151 и сл. от делото/.

11. Въз основа на резултатите от проведения търг, обективирани в Протокол от 28.03.2014г. и въз основа на депозирания доклад, кметът на Община Пловдив е издал оспорената в настоящото производство Заповед № 14 ОА 1096/30.04.2014г., с която „Кенди Стар” ЕООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление ********, с управител П. П. П. е определен за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост - Помещение с площ от 18 кв.м, разположено в югозападната част на сграда с идентификатор 56784.510.295.2 по КК и КР на гр.Пловдив, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.295 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост № 498/11.09.2002г. на район ”Западен” при Община Пловдив, за извършване на дейност  - за кафе – аперитив, като предложил цена от 4060 лв., представляваща начална тръжна цена от 40 лв., увеличена с 402 стъпки от 10 лв., върху която се начислява 20 % ДДС.

Заповедта е надлежно съобщена на участниците в тръжната процедура, вкл. и на жалбоподателя, видно от отбелязването върху самата заповед /л.167 от делото/.

 

ІV. За правото :

12. В изпълнение на задълженията си по чл. 168, ал. 1 от АПК, за служебна проверка на обстоятелствата, дали административният акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, съдът констатира на първо място, че в случая релевантните за разрешаването на административноправния спор факти и обстоятелства са установени от материално компетентнтни органи на община Пловдив, като оспорения административен акт – Заповедта на кмета на община Пловдив, е постановен от материално компетентен орган, в изискуемата от закона форма. Процесният административен акт е издаден в хода на проведено  административно производство, регламентирано в Глава ІХ, озаглавена  „Провеждане на търгове и конкурси”, раздел І, ІІ и ІІІ от НРПУРОИ, приключило с постановяване на предвидения в разпоредбата на чл. 118, ал.1 от НРПУРОИ административен акт от компетентен орган – кмета на община Пловдив.  

В случая процесният административен акт е не само валиден, но и законосъобразен. Съвкупната преценка на приобщените по делото доказателства, налага да се приеме, че фактическите констатации на органите на общинската администрация са истинни, а направените въз основа на тях правни изводи, са съответни на материалния закон. Не се констатират нарушения на процесуалните правила. В пълнота е спазена целта, която преследва закона с издаването на актове от категорията на процесния такъв. В последващото изложение ще бъдат конкретизирани съображенията за тези изводи.

13. Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост - Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.  Съгласно ал.2 от въпросната разпоредба - Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Съответно в разпоредбата на ал.7 от посочената разпоредба е предвидено - Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.

Наредбата по чл.8, ал.1 от ЗОС на общинския съвет доразвива тази регламентация, като в разпоредбите на чл. 91, ал.1 и 2 от НРПУРОИ е предвидено, че  сделка за управление или разпореждане с общинско имущество (имоти и вещи), собственост на община Пловдив, се извършва след решение на Общинския съвет, от кмета на общината чрез публично оповестен търг или конкурс. Въз основа на решението на Общинския съвет и резултатите от проведен публично оповестен търг, кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

Редът за провеждане на публично оповестен търг, е уреден в Глава ІХ, Раздел ІІІ, озаглавена „Търгове”, а на публично оповестен конкурс в Глава ІХ, раздел ІV, озаглавен „Конкурси” от НРПУРОИ. Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване след решение на общински съвет, съответно заповед на кмета на община Пловдив, респ. кмета на района (чл.102 и чл.103 от НРПУРОИ).

14. Процедурата по провеждане на търга представлява сложен фактически състав и съвкупност от обусловени един от друг елементи. За провеждане на търга от вида на процесния, е необходимо да са налице най – общо : решение на Общински съвет Пловдив за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (чл.91, ал.2 и 3  от НРПУРОИ); Заповед на кмета на Община Пловдив за откриване на процедурата по провеждането на търга и назначаване на комисия с предвиденото в наредбата съдържание (чл. 104 от НРПУРОИ); Публикуване на обява за провеждане на търга в електронната страница на община Пловдив, в един национален и един местен ежедневник, както и на таблото за обяви на дирекцията по общинска собственост в сградата на общината и в сградата на съответната районна администрация (чл. 98, ал.1 от НРПУРОИ) с определено съдържание (чл. 98,ал.2 от НРПУРОИ); Заповед на кмета на Община Пловдив, с която каза се, едновременно с откриване на тъга, се назначава и комисия за провеждането на публично оповестения търг, и се определя председател, заместник-председател и членове, като в състава на комисията се включват по един общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници; Когато търгът или конкурсът се провеждат след решение на Общински съвет – Пловдив, то решението включва определен брой общински съветници в състава на комисията; Комисията  се състои от нечетен брой членове, като в състава й задължително се включва правоспособен юрист и по един общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници, а при публичен търг или публично оповестен конкурс за извършване на сделка за разпореждане с имот – общинска собственост, – и архитект; Кметът на района или определен от него служител се включва в състава на комисията, в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на района, се извършва от кмета на общината (чл. 94, ал.1, ал.2, ал.3, и ал.4 от НРПУРОИ); Подписване на декларация по чл.94, ал.8, във вр. с ал.7 от НРПУРОИ от членовете на комисията; Провеждане на търга  - регистриране на кандидатите, подали заявления за участие в търга, допускане до участие на регистрираните кандидати,  обявяване от председателя (заместник-председателя) на комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване, обявяване на резултатите и определяне на спечелилия участник в търга (чл. 106 – чл.110 от НРПУРОИ); заповед на кмета за определяне спечелилия участник в търга (чл.118, ал. 1 НРПУРОИ).

За да бъде законосъобразен крайният акт на кмета на Община Пловдив, приключващ въпросната процедура, е необходимо да бъдат спазени императивните норми от цитираната наредба на общинския съвет, като несъмнено оценяването на предложенията и определянето на спечелилия участник, следва да бъдат съобразни с предварително обявените критерии.

15. В конкретния случай, настоящият съдебен състав намира, че тези императивни правила са спазени в необходимата пълнота, като противно на твърденията на жалбоподателя, не се констатира наличие на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, опорочаващи проведената тръжна процедура.

Каза се, че с оглед констатираните в хода на административното производство факти и обстоятелства се установява, че с решение на Общински съвет Пловдив № 466 взето по протокол № 23 от 18.12.2013г., необжалвано и влязло в законна сила, съставляващо стабилен административен акт, е дадено съгласие за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост в съответствие с изискванията на чл.14, ал.7, във вр. с ал.2 от ЗОС и чл.91, ал.2 и 3  от НРПУРОИ. Последвала е Заповед № 14 ОА 344/12.02.2014г. на кмета на Община Пловдив за откриване на процедурата по провеждането на търга и назначаване на комисия с предвиденото в наредбата съдържание, съгласно чл. 104 от НРПУРОИ, както и публикуване на обява за провеждане на търга в електронната страница на община Пловдив, в един национален и един местен ежедневник, както и на таблото за обяви на дирекцията по общинска собственост в сградата на общината и в сградата на съответната районна администрация в съответствие с изискванията на чл.98, ал.1 от НРПУРОИ) с определеното съдържание, съгласно чл. 98, ал.2 от НРПУРОИ. Състава на назначената комисия по чл.104, т.1 от НРПУРОИ е съобразен с изискванията на чл.94, ал.1, ал.2, ал.3, и ал.4 от НРПУРОИ, като всички членове на комисията са подписали и декларации относно обстоятелствата по чл. 94, ал.8, във вр. с ал.7 от НРПУРОИ.

Назначената комисия от кмета на община Пловдив по чл.104, т.1 от НРПУРОИ е извършила преценка за съответствие на подадените от кандидатите документи за участие в търга със закупената тръжна документация, допуснала е до участие кандидатите, чиито предложения отговарят на тръжните условия, като е разгледала предложенията, оценила ги е и съответно е определила спечелилия участник в търга. В тази насока е проведена процедура по наддаване на допуснатите до участие кандидати, която е стартирана с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване. Предвид направеното при наддаването най - високо предложение за месечна наемна цена на имота - 4060 лв., представляваща начална тръжна цена от 40 лв., увеличена с 402 стъпки от 10 лв. потвърдена три пъти от участника „Кенди Стар” ЕООД, същият с решение на комисията е обявен за спечелил търга. Резултатите от проведеното на 28.03.2014г. заседание на комисията са обективирани в съответно съставения Протокол от същата дата.

16.Като неоснователни следва да се констатират възраженията на жалбоподателя относно допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, опорочаващи проведената тръжна процедура.

   В тази насока неоснователно е поддържаното възражение от жалбоподателя, че неправомерно и в нарушение на разпоредбата на чл.99, ал.1 от НРПУРОИ, съгласно която не се допуска промяна на обявените условия на търга или конкурса (с изключение на отлагане провеждането на търга или конкурса за по-късна дата, като промяната се извършва със заповед на кмета на общината, респективно кмета на района), кметът на Община Пловдив е извършил промени в първоначално обявените условия на търга(цената на тръжната документация), в разрез с правилата за провеждане на търгове и конкурси, и по - конкретно с разпоредбата на чл.98,ал.2 от НРПУРОИ, съгласно която цената на книжата (тръжната документация) представлява част от условията на търга, които се обявяват предварително. Това възражение се обосновава с обстоятелството, че в съдържанието на обявата за провеждане на търга е посочена „Цена на тръжните документи – 120 лева с включен 20 % ДДС”, вместо текстът, приет с решението на тръжната комисия на заседанието от 19.02.2014г. по Протокола от тази дата – „Цена на тръжните документи – 200 лева с включен 20 % ДДС”.

Действително, в съдържанието на обявата за провеждане на търга/л.51 от делото/ е посочен текстът : „Цена на тръжните документи – 120 лева с включен 20 % ДДС”, вместо текстът, който е приет с решението на тръжната комисия на заседанието от 19.02.2014г. по Протокола от тази дата : „Цена на тръжните документи – 200 лева с включен 20 % ДДС”. Това обстоятелство обаче не съставлява неправомерна промяна в обявените условия на търга, в нарушение на  разпоредбата на чл.99, ал.1 от НРПУРОИ, каквото условие е цената на тръжните книжа. В случая без всякакво съмнение се касае за очевидна фактическа неточност при изписване на въпросния текст в обявата за провеждане на търга, доколкото вече е била налице формирана воля у колективния орган (тръжната комисия) за определяне на цената на тъжните документи в размер на 200 лв., обективирана в Протокола от заседанието на комисията от 19.02.2014г. При това положение, очевидно в случая е обективно невъзможно така допуснатата неточност при изписването на цената на тръжната документация в обявата за провеждане на търга, да повлияе по какъвто и да е начин на взетото вече в този смисъл  решение на колективния орган – комисията по чл.104, т.1 от НРПУРОИ. Обратното разбиране, би означавало да се подмени волята на колективния орган относно тръжните условия, каквото несъмнено е цената на тръжната документация, формирана при спазване на нормативните изисквания на НРПУРОИ - нещо което е недопустимо. Впрочем, следва в случая да се посочи и това, че при констатиране на въпросната неточност по отношение на цената на тръжната документация в обявата за провеждане на търга от страна на служителите на общинската администрация, същите са предприели съответните нормативнопредвидени действия, с оглед защита правата и интересите на участниците в тръжната процедура, закупили документи за участие, посредством надлежното им съобщаване на коректния текст на обявата за участие в търга (видно от протокола от 25.03.2014г.). Не се твърди и не се установява от доказателствата по делото заинтересованите лица – участници в производството в т.ч и самия жалбоподател да са възразили по какъвто и да е начин срещу така предприетите действия от страна на органите на общинската администрация. Напротив, след като жалбоподателят е бил уведомен за коректния текст на обявата за участие в търга, същият е декларирал, че е запознат с реда и условията за провеждането на търга и приема да участва при тези условия (видно от подадената от него декларация в тази насока от 26.03.2014г. – л.79 от делото). В случая предприетите действия от органите на общинската администрация по съобщаване на коректния текст на обявата за участие в търга (съгласно протокола от 25.03.2014г.) несъмнено обезпечават и охраняват нормативноустановените права и законни интереси на участниците в административната процедура, като същите в никаква степен не накърняват техните  права  и законни интереси.

Дори напротив, тези действия съставляват гаранция за спазване на принципа за съразмерност, израз на който е упражняването на правомощията на административните органи добросъвестно и справедливо, регламентиран в разпоредбата на чл. 6, ал.1 и на принципа за равенство на всички лица, заинтересовани от изхода на производството, регламентиран в разпоредбата на чл.8, ал.1 от АПК.

Ето защо в случая не може да се приеме, че е  налице неправомерна промяна в обявените условия на търга, в нарушение на разпоредбата на чл.99, ал.1 от НРПУРОИ, каквото условие е цената на тръжните книжа, съобразно изискването на чл.98, ал.2 от НРПУРОИ, нито, че е налице нарушаване на основополагащите принципи на служебно начало (чл.9 от АПК), последователност и предвидимост (чл.13 от АПК) в поддържания от жалбоподателя аспект.

Неоснователно е и възражението на жалбоподателя, че тръжната документация е изготвена в нарушение на разпоредбата на чл.97 от НРПУРОИ, изискваща съгласуване на тръжната документация с директора на дирекцията по правно - нормативно обслужване на Община Пловдив, респ. с ръководителя на звеното по правно - нормативно обслужване на съответния район, като тръжната документация подлежи на утвърждаване от кмета на общината. Това възражение се обосновава с обстоятелството, че изготвената от комисията тръжна документация е съгласувана от директора на дирекцията по правно - нормативно обслужване, но не е утвъдена от кмета на Община Пловдив. Действително, съгласнно разпоредбата на чл. 97 от НРПУРОИ документацията по чл. 96 се съгласува с директора на дирекцията по правно - нормативно обслужване на община Пловдив, респективно с ръководителя на звеното по правно-нормативно обслужване на съответния район, и се утвърждава от кмета на община Пловдив, респективно кмета на района. Това изискване в настоящия случай е изпълнено, като тръжната документация, включваща Акт за публична общинска собственост № 498/11.09.2002г., скица на сграда № 56784.510.295.2, тръжни условия, заявление /по образец/ за участие в търга, декларация за произход на средствата/образец/, декларация – 2 бр./образец/, договор за наем/проект/, обява, стъпки на наддаване, изготвена от комисията по чл.94, ал.1 от НРПУРОИ и съгласувана с директора на дирекцията по правно – нормативно обслужване, е утвърдена от изпълняващия длъжността кмет на община Пловдив Р. П.  на основание Заповед № 14 ОА 462 от 26.02.2014г. на кмета на община Пловдив, съгласно положен параф и печат в горния десен ъгъл/така л.32 от делото/. Т.е в конкретната хипотеза тръжната документация действително е утвърдена от заместник – кмета на община Пловдив Р. П., като изрично е указано, че това е сторено съгласно Заповед № 14 ОА 462 от 26.02.2014г. на кмета на община Пловдив, като в случая се касае не за делегиране на правомощия, каквато възможност в конкретната хипотеза кмета на община Пловдив няма, а за заместване. Заместването се извършва в случаите, когато лицето титуляр на правомощия, е в обективна невъзможност да ги изпълнява, като в тези случаи предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващия титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице. За определения период заместващия изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган (В т.см. – ТР № 4/2004год на ВАС). По делото е представена и приета като доказателство Заповед № 14 ОА 462/26.02.2014г. на кмета на община Пловдив/л.52 от делото/, от която е видно, че считано от 01.03.2014г. за 09.03.2014г. утвърдилия тръжната документация заместник – кмет Р. П.е определен да замества кмета на община Пловдив за времето на неговото отсъствие поради ползване на законоустановен отпуск, т.е с цитираната заповед се възлага на определено длъжностно лице, за периода на отсъствие на кмета на община Пловдив, да издава и административни актове, вкл. и такива по чл.97 от НРПУРОИ. Видно от приложеното по делото писмо с изх.№ 14 ОА 462 /26.02.2014г. на Секретаря на община Пловдив, адресирано до  Председателя на общински съвет – Пловдив и Областен управител на област същия е удостоверил, че кмета на община Пловдив ще ползва законоустановен отпуск за периода 01.03.2014г.  09.03.2014г. и ще бъде заместван от заместник- кмета Р. П./л.53 от делото/. От изложеното по – горе безспорно се установява, че тръжната документация е утвърдена в съответствие с изискванията на чл.97 от НРПУРОИ при условията на заместване, от определено  със Заповед № 14 ОА 462/26.02.2014г. на кмета на община Пловдив длъжностно лице от община Пловдив – Р.. П. – заместник кмет.

Ето защо възраженията на жалбоподателя в обратния смисъл, а именно за липса на утвърждаване на тръжната документация по смисъла на чл.97 от НРПУРОИ са неоснователни и не се споделят от състава на съда.

И на последно място, като неоснователно следва да се констатира възражението на жалбоподателя за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, с оглед неспазване на срока по чл.118, ал.1 от НРПУРОИ за издаване на заповед на кмета на община Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл.118, ал.1 от НРПУРОИ в 14-дневен срок след приключване на търга кметът на общината, респективно кмета на района, издава заповед, с която обявява спечелилия участник.  Действително, в процесния случай тръжната процедура е приключила на 28.03.2014г. когато е проведено заседанието на комисията по разглеждане оценяване и класиране на предложенията, обективирано в съставения Протокол от тази дата, като оспорената заповед на кмета на община Пловдив е издадена едва на 30.04.2014г., т. е след изтичане на  14 - дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл.118, ал.1 от ДОПК. Срокът регламентиран в разпоредбата на чл.118, ал.1 от НРПУРОИ обаче е инструктивен, а не преклузивен, поради което и изтичането му не преклудира възможността заповедта да бъде издадена след този срок, като неспазването му единствено може да доведе до ангажиране на съответната дисциплинарна отговорност на служителя, но не и до опорочаване на тръжната процедура.  Ето защо в случая неспазването на инструктивния срок по чл.118, ал.1 от НРПУРОИ, не може да се приеме като съществено нарушение на административнопроизводствените правила, съществено опорочаващо тръжната процедура в твърдяния от жалбоподателя аспект.

17. Доказателства, които да подложат на съмнение така възприетите изводи, не са ангажирани нито хода на административното, нито в хода на настоящото съдебно производство от страна на жалбоподателя, комуто е доказателствената тежест, с оглед общото правило, регламентирано в чл.154 от ГПК, приложим във връзка с препращащата норма на чл.144 от АПК, въпреки изрично дадените му указания в тази насока с разпореждането за насрочване на делото.

Обратно, в случая от страна на ответния административен орган, който носи доказателствената тежест, с оглед разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК, се установи по безсъмнен начин проявлението на фактите и обстоятелствата, от които същия черпи правомощието си да издаде акт от категорията на процесния, като констатациите му са обосновани със събраните в хода на административното производство доказателства, а направените въз основа на тях правни изводи са съответни на материалния закон. 

18. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалвания административен акт е законосъобразен, при което положение жалбата като неоснователна ще следва да бъде отхвърлена.

 

V. За разноските:

19. При посочения изход на спора, на Община Пловдив, се дължи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. То се констатира в размер на 300 лв. (триста  лева), определено съгласно правилото на чл. 7, ал. 1, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, изм. и доп. ДВ, бр.2 от 2009г., доп ДВ, бр.43 от 2010г. изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение ХІІ състав,

 

                                                        Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Антонис - 06” ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя В.А. С., против Заповед № 14 ОА 1096 от 30.04.2014г. на кмета на Община Пловдив, с която „Кенди Стар” ЕООД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление *****, с управител П. П. П. е определен за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост  - Помещение с площ от 18 кв.м, разположено в югозападната част на сграда с идентификатор 56784.510.295.2 по КК и КР на гр.Пловдив, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.295 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост № 498/11.09.2002г. на район ”Западен” при Община Пловдив, за извършване на дейност - за кафе – аперитив, като предложил цена от 4060 лв., представляваща начална тръжна цена от 40 лв., увеличена с 402 стъпки от 10 лв., върху която се начислява 20 % ДДС.

 

ОСЪЖДА “Антонис - 06” ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя В. А. С., да заплати на Община Пловдив, сумата от 300 лв.(триста лева), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: