П Р О Т О К О Л

№ 2009

05.09.2008 г.                                                                   град  Пловдив

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД,         състав

на пети септември две хиляди и осма година  в публично заседание, в следния състав:

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗДРАВКА ДИЕВА  

 

Секретар:  ТАНЯ КОСТАДИНОВА

Прокурор:  ...........

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЧАХ дело № 1757  по описа за  2008  г.

 

           На именното  повикване в 14:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н. АЛЕКСАНДРОВА С. - редовно призована за днешното съдебно заседание чрез адвокат Е.У., не се явява. За нея се явява адвокат У., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН – ОБЩИНА ПЛОВДИВ – редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

АДВ. У.  – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

Производство по реда на чл.166 във вр . с чл.60 АПК и чл.65 ал.4 ЗОС.

Образувано е по частна жалба на Н. Александрова С.,***/21 против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЖИ-36/26.08.2008г. на Кмета на Район „Източен”-Община Пловдив, постановена по реда и при условията на чл.65 ал.1 ЗОС. Към жалбата не са приложени доказателства, обосноваващи тезата на оспорващия във връзка с твърдения за липса на прекратено наемно правоотношение; наличие на редовни плащания в размер на определения наем за общинския имот-жилище; постоянно присъствие в жилището.Изтъкнатите обстоятелства са относими към законосъобразност на акта и касаят съществото на спора. Жалбоподателката излага доводи за липса на предпоставки за допускане на предварителна изпълняемост; необходимост от време за освобождаване на жилището, обитавано повече от 20 г. /настанителна заповед № 44 от 31.03.1989г. с титуляр-съпругът на С.-Наско Стоилов Стоилов, починал през 1998г./; не съществува основателно съмнение, че изпълнението ще бъде осуетено или препятствано.Уточнено е искането като насочено срещу спиране на изпълнението.

При докладване на делото-03.09.2008г. се установи, че към жалбата не е представен препис от заповедта с данни за получаване, поради което съдът е незабавно е указал на страните /р. от 03.09.2008г./: по отношение на административния орган - да представи оспорената заповед с разпореждане за предварително изпълнение с данни за съобщаване и получаване, преписката по издаване на акта; за оспорващото лице-да посочи ясно затрудненията от непреодолим характер и значителните, трудно поправими вреди, които ще настъпят като последица от предвиденото по закон предварително изпълнение на оспорената заповед.Изрично на Кмета на район ”Източен” е указано, че жалба срещу акт, издаден по реда на чл.65 ЗОС се разглежда в ОЗ, поради което следва да се въздържа от принудително изпълнение преди произнасяне на съда.

При условията на открито съдебно заседание, по реда на чл.166 ал.2 от АПК, се разглежда искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед № ЖИ-36/26.08.2008г. , издадена от Кмета на Район “Източен”-Община Пловдив.

Докладва постъпили на 05.09.2008г. от ответника-препис на заповедта, чието изпълнение е оспорено; преписка по издаване на акта и протокол от 03.09.2008г. за осъществено изпълнение и освобождаване на жилището.

АДВ. У.- Поддържам жалбата. Видно от приложения констативен акт, който е задължителна предпоставка за издаване на Заповед по чл. 65 от ЗОС, същият не е бил връчен на моята доверителка.Актът е бил залепен на входната врата, което е в противоречие с разпоредбата на НПК, към който препраща ЗАНН за начина на връчване на акт.Характерът на акта е на акт за установяване на административно нарушение по смисъла на ЗАНН.

При това положение, освен посочените в жалбата съображения, самата заповед като цяло представлява един незаконосъобразен акт. Още повече, че  разпоредбата на чл. 65 ал.3 от ЗОС предвижда, че обжалването не спира изпълнението, дори предварителното, ако може да бъде допуснато.Използвайки възможността да обжалваме тази предварителна мярка, считам същата за несвоевременна и необоснована, поради което моля да бъде спряно това изпълнение.

В допълнение към казаното искам да поясня ,че днес, с входящ №  6629 от 05.09.2008 година е подадена жалбата до Административен съд, срещу цялата заповед.

 

          По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРИЕМА и прилага представените от ответника на 05.09.2008 година -   препис от заповедта, чието предварително изпълнение е оспорено в това производство, административна преписка и протокол за изземване на общински имот от 03.09.2008 г. за изпълнение на заповедта.

         

          АДВ. У. – Нямам искания и доказателства няма да соча.

 

След изслушване становището на пълномощника на жалбоподателя, преценявайки доводите в жалбата и представените доказателства, съдът приема следното:

 

Заповедта е съобщена чрез способа на залепване на входната врата на жилището поради отсъствие на адресата, отразено върху акта, на 26.08.2008г. Жалбата е подадена чрез районната администрация на 29.08.2008г.Адресат на административния акт е жалбоподателката С. не оспорва, че ползва общински недвижим имот-жилище, за което твърди да е сключен договор за наем от 04.04.2006г. между нея /като вдовица на съпруга си–титуляр на настанителна заповед/ и Община Пловдив, като договора не е представен.Спиране е поискано в 3-дневния срок по чл.60 ал.4 АПК.Данните обосновават допустимост на искането за спиране изпълнението на заповедта.

В жалбата се поддържа се теза за липса на основания за разпореждането и необходимост от технологично време за освобождаване на покъщина от жилището. С допустимото за разглеждане искане не са представени доказателства за  здравословно и имотно състояние на жалбоподателката, от които да се извлекат данни за възможни вреди-противопоставими на основанията по чл.60 АПК.В постъпилата по указания молба/04.09.2008г., жалбоподателят не обосновава възможност от конкретни неблагоприятни последици, произтичащи от предварителното изпълнение.Развити са доводи по същество.

От представената на 05.09.2008г. административната преписка се установяват факти за извършена на 04.07.2008г. проверка, разкриваща данни за неустановени настанителни права относно ползваното общинско жилище и неплатен наем в размер на 4195.72 лв. Представени са АОС № 1497/15.01.2002г., кореспонденция между С. и общинската администрация, Протокол за изпълнение на заповедта-03.09.2008г.-9.50ч. Данните са относими към разглеждане на жалба по същество, но става ясно, че жалбоподателката е поканвана многократно /в рамките на 2006г.-2007г./ за уреждане на въпроса по настанителните й права на самостоятелно основание.

Разпоредителната част на оспорената заповед касае изземване на обект чрез освобождаването му, намиращ се в гр.Пловдив и представляващ: жилище на ул.”Крайречна” № 16, бл.4052А, вх.Б, ет.3, ап.9/21, ведно с избено помещение № 9. Посоченият в заповедта 7-дневен срок е покана за доброволно изпълнение, а не разпореждане за предварително изпълнение, тъй като на основание чл.65 ал.4 ЗОС-актът е предварително изпълняем по силата на закона.

В тази хипотеза административният орган не е длъжен да излага съображения за допускането му. Законът презумира наличието на поне една от предпоставките по чл. 60 АПК, поради което спиране може да бъде постановено ако съществува възможност изпълнението да причини значителна или трудно поправима вреда. В специалната разпоредба на чл.65 ал.4 от ЗОС не са конкретизирани основанията, при наличието на които съдът може да спре изпълнението на административния акт. При липса на нормативно установен в съответния закон критерий, чрез който да се преценява основателността на искането за спиране предварително изпълнение на административен акт, би следвало да се възприеме за критерий достатъчно вероятното настъпване на неблагоприятни последици от предварителното изпълнение.За да бъде спряно допуснатото по закон  предварително изпълнение, следва да се установи спрямо оспорващия наличие на някои от предпоставките, визирани в чл.166 ал.2 от АПК: възможност от настъпване на значителна или трудно поправима вреда .

Както многократно е имал възможността да се произнесе ВАС-Трето отделение, допуснато по закон предварително изпълнение на административните актове е  приравнено на влязло в сила разпореждане на административния орган, издадено на основание чл.60 ал.1 и 2 АПК, поради което в случая чл.166 ал.3 АПК намира приложение.Съдът е длъжен да разгледа в открито съдебно заседание особеното искане за спиране допуснатото предварително изпълнение, за да осигури равнопоставено участие на страните във фазата по доказателства.Административният орган е мотивирал независимо от въведената със закон предварителна изпълняемост  - опасност изпълнението на акта да бъде сериозно затруднено. От административната преписка не се установяват обстоятелства, обосноваващи извод, че е налице опасност от осуетяване на изпълнението, но в конкретния случай липсват данни и твърдения за възможно причиняване на значителни или трудно поправими вреди за оспорващия, произтичащи от предварителното изпълнение. Противопоставими факти биха могли да бъдат тези, които установяват, че предварителното изпълнение накърнява значими човешки права, надделяващи на интереса на общината и териториалната общност. Липсват доказателства за здравословни проблеми на жалбоподателката или други членове на домакинството, обитаващи жилището; няма данни за адресна регистрация-за установяване, че жалбоподателката не разполага с друго собствено или наето жилище.В тежест на оспорващия е да докаже обстоятелства от този характер.Сама по себе си основателността на жалбата не е предпоставка за спиране изпълняемостта на акта.В случай на отмяна на заповедта за жалбоподателят е осигурен ред за обезщетяване на настъпили от това и доказани вреди.В настоящото производство молителят е длъжен да обоснове и докаже основанията за спиране изпълнението на административния акт, а не същите да бъдат извличани по реда на тълкуването от доказателствата в административната преписка.

В конкретния случай може да се приеме, че само по себе си напускането на жилището обосновава вероятност от причиняване на значителна вреда, но обстоятелството следва и да бъде доказано. Отделно от изложеното, в преписката е представен протокол от 03.09.2008г., от който е видно, че оспорената заповед е вече изпълнена, имотът-общинска собственост е иззет и жилището-освободено доброволно.След като заповедта е изпълнена, няма действие, което да бъде спряно. В тази хипотеза дори и при основателност на искането съдът практически е лишен от възможността да спре действие, което вече е приключило. Целта на спиране предварителното изпълнение на заповедта е осигуряване защита на жалбоподателя, която съдът е поставен в невъзможност да осигури. Искането за спиране на предварителното изпълнение е допустима обезпечителна мярка в административния процес, ако е налице доказана необходимост за жалбоподателя и изпълнението не е осъществено.В конкретния случай решаващо съществено обстоятелство, отделно от изследване основателност на искането, е приключилото изпълнение на заповедта, по данни от протокол /03.09.2008г.

Предвид изложеното, на основание чл.166 ал.2,3 от АПК във връзка с чл.65 ал.4 от ЗОС, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н. А. С. за спиране изпълнението на Заповед № ЖИ-36/26.08.2008г. на КМЕТА НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН”-ОБЩИНА ПЛОВДИВ, издадена на основание чл. 65 от ЗОС, за изземване на общински недвижим имот - жилище, намиращо се в гр.Пловдив, ул.”Крайречна” № 16, бл.4052А, вх.Б, ет.3, ап.9/21, ведно с избено помещение № 9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва  с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес. За не присъствалите страни- в 7-дневен срок от получаване на препис от определението.

ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да бъде изпратен на Кмета на Район “Източен”-Община Пловдив.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 14:25 часа.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

 

                                       СЕКРЕТАР: /П/