О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер       610           Година    2010, 16.03.         Град ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав

 

на   16   Февруари   Година 2010

 

в  публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ КОМСАЛОВА

 

Секретар: МИГЛЕНА НАЙДЕНОВА

 

С участието на прокурора Димитър Панайотов като разгледа докладваното от съдия ТАНЯ КОМСАЛОВА адм. дело номер 1835 по описа за  2008 година

 

Настоящото съдебно производство е образувано по повод на жалба на “Тем­по Транспорт”ООД,със седалище и адрес на управление, гр.Кърджали, район база “Пе­т­рол”, против РА № 800137/10.06.2008г., издаден от Х.М.Б., гла­вен инспектор по приходите при ТД на НАП–Кърджали, потвърден с Решение № 610 от 07.08.08г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП. В жалбата са изложени подробни аргументи във връзка с незаконосъобразността на атакувания акт, както и в хода на процеса се поддържа ста­новището, че същата е подадена в предвидения за това срок, поради което е процесу­ално допустима, като се твърди и че този въпрос е разрешен с Определение  № 442 от 12.01.2009г., постановено по ч.к.а.х. дело № 13581/08г. по описа на Върховния админи­стра­тивен съд. 

Ответникът Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, застъпва становище на първо място за просрочие на подадената жалба, като се твърди, че от съ­браните в хода на процеса доказателства е установено това обстоятелство. Счита се на следващо място, че жалбата е и неоснователна по същество. Претендира се при­съждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив, застъпва становище за не­основателност на депозираната жалба.

Настоящият състав на Административен съд – Пловдив, след като разгледа та­­ка депозираната жалба, по повод на която е образувано настоящото производ­ство, на­мира същата за процесуално НЕДОПУСТИМА като просрочена.

На първо място съдът не споделя становището на жалбоподателя, че въпросът за спазване на преклузивния срок по чл.156 от ДОПК е окончателно разрешен с Опре­деление № 442/12.01.2009г., постановено по ч.к.а.х. дело №13581/08г. по описа на Въ­р­­ховния административен съд. Видно от същия съдебен акт състав на Върховния адми­нистративен съд е приел, че по делото към този момент не са били представени и съ­брани, съответно липсват доказателства, от които може да се направи категоричен из­вод за датата на редовно връчване на жалбоподателя на Решение № 610 от 07.08.08г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, с който момент законът свързва началото на срока по чл.156 ал.1 от ДОПК.

В тази връзка при новото разглеждане на делото бяха събрани допълнителни писмени доказателства от страните, включително бе представен и оригиналът на процесната обратна разписка, изготвена бе съдебно-графологична експертиза, ангажи­рани бяха и гласни доказателства.

Видно от приложената по делото в оригинал разписка, известие за доставяне № 8404000148133, за връчване чрез “Български пощи”ЕАД на решението на горестоящия административен орган /л.1503А от делото/, същата е била връчен на лицето Георгие­ва. По делото не се спори, че се касае за св.Златка Шенкова Георгиева, служител на жал­боподателя, а именно технически секретар, която е и упълномощена да получава входящата поща за същото дружество – така изричното изявление на адв.П., в съ­дебно заседание от 07.04.2009г., както и разпита на свидетелката проведен в съдебно за­седание от 21.05.2009г. На лице е положен подпис на лицето. Отбелязана е и дата на връчване на обратната разписка, като самата дата съдържа поправка.

 Обратната разписка съдържа на лицевата си страни две датни клейма с дати 20. 08.2008г., поставени от Обработващ възел Кърджали, при Териториално Поделение на “Български Пощи”ЕАД – Кърджали, п.к. 6620.

 На обратната страна на същия документ е поставено и датно клеймо от 21.08. 2008г. на РСЦ – Пловдив, при “Български Пощи”ЕАД.

 Представено и прието по делото е и заверено копие от страница от Книга обр. 242, видно от което е, че по отношение на процесното известие за доставяне не е от­бе­лязана дата на връчването му и подпис на лицето, което го е получило. Същото копие съдържа подписи на З.Г. /така и изричното заявление на лицето в с.з. от 07.04.2009г./, но срещу другите две отразени в страницата от книгата известия за дос­тавяне. До подписа на Георгиева, поставен срещу известие за доставяне 48199, е изпи­сана и дата, която съдържа поправка, по естеството си идентична с тази, направена в датата, от­белязана върху самата обратна разписка, с която е връчено процесното Ре­шение. Не се установява последнопосоченото известие за доставяне да касае оспор­ващия, доколкото в графата собствено и фамилно име на получател относно същото е на лице положен подпис на трето лице, липсва и друго отбелязване, което да свърза същото с “Темпо Транспорт”ООД.

 По делото бе допусната и съдебно-графологична експертиза, видно от за­клю­че­нието по която, което съдът възприема изцяло като компетентно изготвено и неоспоре­но от страните във фактическите си констатации, е че първоначално върху процесната обратна разписка е изписана дата на получаване 27.08.2008г., след което върху циф­рата “7” е изписана цифрата “0” с друг цвят химикална паста.

На следващо място от съда е изискана повторно информация от “Български по­щи”ЕАД, ТП гр.Кърджали, във връзка именно с датата на получаване на посочената по­щенска пратка за обработване в Обработващ възел/ОВ/ Кърджали, датата на връч­ването й на представител на “Темпо транспорт”ООД и съответно за датата на която съ­щата пощенска пратка е експедирана обратно за РСЦ – Пловдив. Видно от постъпилия официален отговор, е че препоръчана пратка № 8404000148133 ИД е постъпила в ОВ – Кърджали на дата 12.08.2008г., връчена е срещу подпис на лицето З.Г. – пълномощник на “Темпо Транспорт”ООД, на 20.08.2008г. и експедирана от ОВ – Кър­джали на 20.08.2008г., като е получена в РСЦ – Пловдив на дата 21.08.2008г. Към отго­во­ра са приложени и заверени с подпис и печат копия от страница от Книга обр.242 и из­вадка от системата на “Български пощи”ЕАД, за проследяване движението на про­цесната кореспондентска пратка, които доказателства не бяха оспорени от страните в процеса. От представената в надлежно заверен вид извадка се установят датите на по­лучаване, обработване и експедиране от страна на ОВ – Кърджали на процесната ко­респондентска пратка, които са идентични с тези визирани в писмото на ТП – Кърд­жа­ли.

От “Български пощи”ЕАД, ТП – Пловдив, бе изискана информация, ведно с над­лежно заверени доказателства за това, за датата на връщане в РСЦ – Пловдив на ко­респонденска пратка № 8404000148133 от ТП – Кърджали на “Български пощи”ЕАД, съ­ответно на коя дата същата обратна разписка с която е било връчено Решението на Ди­ректор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив е върната на същия административен орган.

По този повод от ТП – Пловдив при “Български пощи”ЕАД постъпи официален от­говор, от който е видно, че известието за доставяне е върнато от ТП – Кърджали на ТП – Пловдив на 20.08.2008г., съответно е получено от Дирекция “ОУИ” – Пловдив на да­та 21.08.2008г. В тази връзка са представени в надлежно заверен с подпис и печат преписи от Опис на постпакет /препоръчан/ за услуга обикновена и Опис на препоръ­ча­ни пратки, от които се установява, че известие за доставяне № 8404000148133 е вър ­-

нато в РСЦ – Пловдив и изпратено по служебна градска поща на Дирекция “ОУИ” – Плов­див на дата 21.08.2008г. – така и поставените върху същите датни клейма на РСЦ - Пловдив.

От разпита на св.Г., че установява, че същата не помни датата на която й е връчено Решението на горестоящия административен орган, датата и подписа из­пи­сани в обратната разписка са положени от нея, като свидетелката категорично твър­ди, че си спомня, че не е поправяла датата.

                        При така събраните доказателства относно датата на връчване на Решението на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, с което е потвърден обжалвания РА, съдът на­ми­ра следното:

                        На първо място следва да се посочи, че по делото не се формира спор, че имен­но с обратна разписка/известие за доставяне № 8404000148133 е изпратено за връчва­не на ревизирания субект Решение № 610 от 07.08.08г. на Директор на Дирекция “Об­жалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е пот­върден процесният РА № 800137/10.06.2008г., издаден от Х.М.Б., гла­вен инспектор по приходите при ТД на НАП–Кърджали.

Не се спори и че съгласно нормативните изисквания същото е връчено на упъл­но­мощено от жалбоподателя до получава входящата му поща лице – служителят З.Г., срещу неин подпис, което лице и отбелязало и дата на връчване, че същото съобщение е било изпратено на ре­гистърния адрес на жал­бо­по­да­теля, кой­то е и адресът за кореспонденция и този по чл.8 от ДОПК, и на който се е осъществявала и ця­лата кореспонденция с данъчния субект в хода на цялата данъч­на ревизия и адми­нистративното обжалване на ревизионния акт, при липса на друг посочен ад­рес за ко­респонденция, като единствено се спори за това коя е вярната дата на която е сторено то­ва – дали се касае за 27.08.2008г. /каквато е тезата на жалбоподателя/ или 20.08. 2008г. /която теза е застъпена от ответната страна/, предвид съдържащата се поправка на датата, отразе­на в обратната разписка.

Във връзка с разрешаване на правния спор следва да се има в предвид, че съгласно чл.77 ал.2 от Закона за пощенските услуги /ЗПУ/ пощенският оператор, със за­дължение за извършване на универсална пощенска услуга /каквато безспорно е нас­тоящата/, използва датни клейма за подпечатване на пощенски пратки и на документи за приемане и предаване на пощенски пратки.

Съгласно чл.24 ал.1 ЗПУ пощенският оператор, задължен да извършва универ­сална пощенска услуга чрез пощенската си мрежа на територията на цялата страна, е тър­говското дружество „Български пощи” ЕАД.

В случая именно негово териториално поделение е поставило датните клейма на из­вестието за доставяне, съответно тези на ТП – Кърджали са от 20.08.2008г., а дат­ното клеймо на ТП – Пловдив е от дата 21.08.2008г.

Датните клейма, съгласно §1 т.3 от Наредба № 6 от 20.11.2003г. за изискванията за пощенската сигурност, са средства на основния пощенски оператор за подпечатване на пощенски продукти и на служебни документи за приемане и предаване на пощен­с­ки­те пратки с обозначаване на час, дата на приемането и получаването в пощенските слу­ж­би, наименование и пощенски код на пощенската станция на местопроизхожде­ние­то и местоназначението.

При първочалната преценка, извършена от настоящия състав на съда по спорния по делото въ­прос, не беше установено по категоричен начин кога процесната обратна разписка е била експедирана, съответно получена последователно в РСЦ – Пловдив и Дирекция “ОУИ” – Пловдив. От събраните нови писмени доказателства не­ос­порени от страните се установява, категорично и недвусмислено, че същата е била експедирана от ТП – Кърджали за ТП – Пловдив на 20.08.2008г. и е била получена в по­следното подразделение на дата 21.08.2008г. /според поставените датни клейма, вър­ху доказателтвото на л.1383-1384, и на обратната страна на самата обратна раз­писка/. На същата дата е върната и в Дирекция “ОУИ” – Пловдив.

От изложеното се установява, че така върната обратна разписка на 21.08.2008г. в Дирекция “ОУИ” – Пловдив, е била редовно оформена с подпис на лицето З.Г. /за което няма спор и при първото разглеждане на въпроса/, поради което и от този момент е започнал да тече срока за съдебно обжалване.

Дали в разписката и книгата обр. 242 са извършвани поправки от кого и в какъв точно смисъл с оглед изложеното по-горе е без особено съществено значение, тъй ка­то категорично се установява, че същата обратна разписка е била налична подписана и редовно оформена на дата 21.08.2008г. в каквато насока са и поставените датни кле­йма за изпращане и получаване, които съгласно цитираните по-горе разпоредби на ЗПУ и Наредба 6 от 20.11.2003г. за изискванията за пощенската сигурност установя­ват по обвързващ начин темпоралното извършване на действията по осъще­ствената уни­версална пощенска услуга и изключват по категоричен начин първото редовно уве­домяване чрез връчване на обратната разписка да е извършено на дата след 21.08. 2008г., когато същата разписка физически е била в друго населено място, а именно гр. Пловдив, Дирекция “ОУИ”, тъй като връчването е осъществено в гр.Кърджали по което по делото също не се спори.

При това положение съдът намира, че именно таза дата 21.08.2008г. е най-къс­на­та такава, на която е било редовно връчено на жалбоподателя Решение № 610/07. 08.2008г. на Директор на Ди­рекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, и от този момент следва да се приеме, че е започнал да тече и предвиденият в чл.156 ал.1 от ДОПК 14-дневен срок за обжалване на ревизионния акт, като същият е изтекъл на 04.09.2008г. – четвъртък – присъствен ден.

Видно от жалбата до съда, тя е входирана в Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, на дата 10.09.2008г., като действително същата е била изпратена по поща­та, но видно от пощенското клеймо върху пощенския плик /лист 10/ това е станало на да­та – 09.09.2008г., а е писана на 08.09.2008г. /понеделник/, съобразно посоченото от сам­ия оспорващ в същата.

С оглед на изложеното настоящата инстанция намира, че жалбата по делото е просрочена, като подадена извън предвидения в закона преклузивен срок за това, по­ради което и на основание чл.151 ал.1 от ДОПК същата следва да се остави без раз­глеждане, а производството по делото да се прекрати.

Предвид заявената претенция за присъждане на юрисконсултско възнагражде­ние от ответната страна и с оглед разпоредбата на чл.78 ал.3 от ГПК във вр. с пар.2 от ДР на ДОПК, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника юрис­ко­н­­султско възнаграждение в размер на 150 лева

            Водим от горното, съдът:

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.02.2010г. с което е даден ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Темпо Транспорт”ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Кърджали, район база “Петрол”, против РА № 800137 от 10. 06.2008г., издаден от Х. М.Б.,главен инспектор по приходите при ТД на НАП–Кърджали, потвърден с Решение № 610/07.08.08г. на Директор на Ди­рек­ция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, при ЦУ на НАП, като ПРОСРОЧЕНА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1835/2008г. по описа на Админи­стративен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

ОСЪЖДА “Темпо Транспорт”ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Кър­джали, район база “Петрол” да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, су­мата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/