О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 359

град Пловдив,04.02.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ,  V състав, в открито заседание на  дванадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:   

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

 

при секретаря Веселина Елкина, като разгледа докладваното от съдия Стоил  Ботев  административно дело № 1190  по описа на съда за 2010 г. взе предвид следното:     

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.215 и сл. от ЗУТ.

Образувано е по жалба подадена от Г.С.В. с ЕГН ********** *** чрез процесуалния му представител адв. Е.К. ***, офис 3 срещу Заповед № 21/02.03.2010 г. на Кмета на Община Перущица, с която е одобрен Проект за изменение ПУП – ПРЗ на УПИ ХV-889 и ХХV-1915 кв. 67 по рег. план на гр. Перущица. Претендира разноски по делото.

С депозираната жалба се иска отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна. Излагат се доводи, че административния акт следва да бъде отменен, тъй като изменението на ПУП не е съобщено по надлежния ред на жалбоподателя, който претендира, че е заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ.Претендира разноските по делото.

Ответникът Кмета на Община Перущица се представлява от юрисконсулт Карабов, с пълномощно по делото. Счита жалбата за неоснователна. Представя писмена защита и претендира разноски по делото.

Заинтересованите страни А.С.Т. и С.С.Т. – редовно уведомени, не се явяват, представляват се от адв. Г.. Излага становище за неоснователност на подадената жалба, претендира разноски по делото. Представя писмена защита.

Заинтересованите страни – Окръжна прокуратура гр. Пловдив, М.К.Ч., Г.С.Л. и Т.Б.Л. – редовно призовани, не се явяват, не се представляват.

Настоящият съдебен състав като взе предвид разпоредбата на чл. 168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Производството пред административния орган е започнало искане на А. Славев Т. ***/29.07.2009 г., за “изменение на границата между УПИ ХХV-1915 и УПИ ХV 889 (собственост на заявителя) с цел подобряване на условията за целесъобразно застрояване в УПИ ХХV-1915. В тази връзка и на основание чл. 150 от ЗУТ заявителят е поискал разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

                 По делото не се спори, че заявителят е собственик на двата поземлени имота.

Във връзка с направеното мотивирано искане и с оглед становището на Общинския експертен съвет изразено в Протокол № 5 т. 5/30.07.2009 г. т. 1 по устройство на територията /ОЕСУТ/ е издадена Заповед № 334/07.08.2009 г. на кмета на община Перущица, с която на основание чл. 150, ал. 1 и ал. 2 и чл. 135, ал. 1-4 от ЗУТ е разрешено изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни части - проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ХV-889 и ХХV-1915 кв. 67 по плана на гр. Перущица и инвестиционен проект за определеното с плана застрояване в новообособените граници на УПИ ХХV -1915 с конкретно предназначение за “Къща за настаняване на гости”.

С протокол № 1 от 14.01.2010 г. на ОЕСУТ Община Перущица е приет представения комплексен проект, като са направени съответните забележки за отстраняване и допълване преди издаване на разрешение за строеж. Протокола е съобщен на пряко заинтересованите страни с препоръчани писма. С оглед не откриване на адреса му на Г.С.В. е изготвено Служебно съобщение поставено на таблото на общината като е поставено и обявление на имота на жалбоподателя.

Със Заповед № 21 от 02.03.2010 г. на кмета на община Перущица на осн. чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и в съответствие с чл. 128 ал. 3, чл. 109 ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 136 ал. 1, 2, 3, чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; чл. 15, ал. 1,16,т. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ е одобрен проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХV-1915 и УПИ ХV 889. Същата е издадена с оглед становището на ОЕСУТ Община Перущица обективирано в Протокол № 2, т. 3 от 18.02.2010 г.

Заповедта е съобщена на заинтересованите лица чрез писма с обратна разписка. С оглед не откриване на адреса му на Г.С.В. е изготвена служебно съобщение поставено на таблото в Община Перущица и е поставено обявление на имота на Г.В..

Въз основа на протокол № 1,т. 3/14.01.2010 г. на ОЕСУТ при община Перущица и одобрен на 13.05.2010 г. инвестиционен проект и на осн. чл. 148, ал. 1,2 и 4 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ е издадено на ЕТ “СТАНИТА ТУР – С.Т.” с ЕИК 201000012 разрешение за строеж № 09/13.05.2010г.

От страна на жалбоподателя се оспорва единствено редовността на съобщаването на оспорената Заповед № 21 от 02.03.2010 г., с оглед на което се претендира нейната отмяна без да са изложени допълнителни аргументи за това.

При така описаната фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

В конкретния казус на жалбоподателя с писмо с обратна разписка е изпратено съобщение за издаването на оспорената Заповед № 21 от 02.03.2010 г.. Видно от представената по делото обратна разписка писмото е върнато с отбелязване “получателят се е преместил на друг адрес”/л. 52/. В тази връзка на имота на жалбоподателя и таблото в общината е поставено съобщение относно издадената заповед.

Съгласно чл. 130, ал. 2 от АПК Заповедта за одобряване на подробен устройствен план в обхват до един квартал се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а в обхват над един квартал се съобщава на заинтересуваните лица чрез обнародване в "Държавен вестник". От така цитираната норма следва, че оспорената заповед следва да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК – чл. 61.

Съгласно предписанието на чл. 61, ал. 2 АПК съобщаването на административния акт на заинтересованите лица се извършва чрез устно уведомяване за съдържанието му, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива. Уведомяването се извършва на известен адрес, който може да бъде настоящият или постоянният адрес по гражданската регистрация на заинтересованите лица. Когато адресът не е известен или лицето не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин (ал. 3). Изпълнението на всяка една от уредените с чл. 61, ал. 3 АПК процедури съставлява фикция за редовното уведомяване на заинтересованото лице за постановения административен акт. Необходимо условие за тяхното приложение обаче е лицето да не бъде намерено на посочения адрес или адресът да е неизвестен за органа.

В настоящият случай от събраните по делото доказателства се доказва, че съобщението е поставено на таблото в общината, като за доказване на това обстоятелство са достатъчни положените подписи от свидетелите – инж. Николова и ст. Техник Й. Витанов, както и от лицето поставило съобщението – инж. Е. Мрянова. Още повече, че в дадените показания св. Николова потвърждава залепването на обявлението, касаещо издадената заповед. На следващо място на имота на жалбоподателя е поставено и служебно съобщение за одобряването на изменението на ПУП-ПРЗ. С така изпратеното писмо с обратна разписка (като видно от поставения върху плика печат на община Перущица № 66/02.03.2010 г.) и поставените съобщения в общината е спазена законоустановената процедура за съобщаване на заповедта, с оглед на което срокът за нейното обжалване е изтекъл на 23.03.2010 г. (14 дни след датата на поставяне на съобщенията – 09.03.2010 г.)

За пълнота следва да се отбележи, че съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица. В тази връзка  за прецизност Съдът счита за необходимо да се отбележи, че проектът за изменение на устройствения план  съставлява подготвителен документ, имащ значение и подготвящ издаването на крайния, завършващ административната процедура административен  акт - обжалваната заповед. С надлежното съобщаване на заповедта за адресата възникват процесуални права за защита срещу тази заповед, в т. ч. и срещу проекта, който е одобрен с нея. Следователно, правото на защита срещу проекта, чрез навеждане на факти и обстоятелства и представяне на доказателства е реализируемо и в производството по обжалване на последващата заповед пред съда. Именно поради това, дори и да е налице неспазването на изискванията по чл. 128, ал. 5, във вр. чл. 136 ЗУТ за съобщаване на проекта на жалбоподателя, то  не съставлява процедурно нарушение от категорията на съществените, което да води до незаконосъобразност на заповедта само на това основание. Още повече, че от представените по делото обратна разписка от 21.01.2010 г. от изпратено до жалбоподателя препоръчано писмо и служебни съобщения за поставяне на обявления за одобрения от ОЕСУТ проект за изменение на ПУП-ПРЗ е видно, че съобщаването е извършено редовно по реда на чл. 61 от АПК.

Относно дадените показания от св. Кръстилова – сестра на жалбоподателя. Същите не променят извода за редовно връчване на оспорената от жалбоподателя заповед. Свидетелката не посочва, че не са поставяни съобщения на таблото в общината и на имота на жалбоподателя, а единствено, че не и е известно дали и кога това е направено. Още повече, че Кръстилова свидетелства, че заповедта и е известна от м. февруари или март без от дадените показания да става ясно как точно е разбрала за издаването й, а и посочва, че “къщата на брат й е обитаема и през седмицата той е там”.

При това положение жалбата от 15.06.2010 г., с която Съдът е сезиран е просрочена, при което на основание чл. 159, ал. 5 във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 215 от ЗУТ същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. Страните  претендират разноски, поради което и с оглед приложените на л. 108 и 109 доказателства следва да им се присъдят такива.

            Воден от гореизложеното, Съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И

           

                        ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.01.2010 г. за даване ход на делото по същество.

                        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявено от Г.С.В. с ЕГН ********** *** чрез процесуалния му представител адв. Е.К. ***, офис 3 срещу Заповед № 21/02.03.2010 г. на Кмета на Община Перущица, с която е одобрен Проект за изменение ПУП – ПРЗ на УПИ ХV-889 и ХХV-1915 кв. 67 по рег. план на гр. Перущица.

                        ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1190/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.

                        ОСЪЖДА  Г.С.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Перущица сумата от 150 лв. разноски по делото.

                        ОСЪЖДА Г.С.В. с ЕГН ********** *** да заплати на А.С.Т. и С.С.Т., представлявани  от адв. Г. сумата от 450лева, разноски по делото.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                                                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: