П Р О Т О К О Л № 346

 

гр. Пловдив, 29.01.2013 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХVІІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

Секретар: Б.К.

сложи за разглеждане административно дело № 1909 по описа за 2011 година, докладвано от председателя Татяна Петрова.

 

На именното повикване в 13:25 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: “САДАТ” ООД, редовно уведомено, се представлява от юриск. В., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИК: НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ, редовно призован, се представлява от юриск. Г., с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна ТД на НАП - Пловдив, редовно призована, не изпраща представител.

 

юриск. В.: Да се даде ход на делото.

юриск. Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано във връзка с протоколно определение на Върховен административен съд (ВАС) от 27.11.2012 г., с което е прекратено производството по адм. д. № 4557/2012 г. по описа на ВАС и същото е изпратено на Пловдивския административен съд (ПАдмС) за възстановяване на съдебния акт, постановен по адм. д. № 1909/2011 г. по описа на същия съд.

Докладва се постъпила извадка от деловодната програма на ПАдмС във връзка с образуването на адм.д. № 1909/2011 г. по описа на съда, извадка от сайта на ПАдмС, на който е публикувано Решение № 338/15.02.2012 г., постановено по адм. д. № 1909/2011 г. по описа на ПАдмС, както и копие на същото решение, сканирано и публикувано в сайта на ВАС.

юриск. В.: Аз не успях да намеря нашия препис от решението, който ни е изпратен. Не възразявам днес докладваните извадки от деловодната програма и сайта на ВАС и ПАдмС да бъдат приети и приложени по делото. Считам, че постановеното решение по делото е в идентичен вид с този, който днес докладвахте.

юриск. Г.: Също не възразявам да бъдат приети и приложени тези извадки. Представям и моля да приемете в заверено копие съобщението и преписа от процесното съдебно решение, които са постъпили в Митница Пловдив, както и оригинала на същите, ако е необходимо да се извърши сверка.

Съдът извърши сверка на представените оригинали и заверени копия от съобщението и преписа на процесното съдебно решение, постъпили в Митница Пловдив, след което оригиналите на същите се върнаха на юриск. Г..

 

По доказателствата СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА извадка от деловодната програма на ПАдмС във връзка с образуването на адм.д. № 1909/2011 г. по описа на съда, извадка от сайта на ПАдмС, на който е публикувано Решение № 338/15.02.2012 г., постановено по адм. д. № 1909/2011 г. по описа на ПАдмС, копие на същото решение, сканирано и публикувано в сайта на ВАС, както и днес представеното от страна на Митница Пловдив съобщение и съдебно решение.

 

На страните се предостави проект на съдебното решение, което следва да бъде възстановено в настоящото производство.

 

юриск. В.: Не възразявам решението да бъде възстановено във вида на проекта, който днес ни представихте. Същият е идентичен с вида на представените извадки от сайта на ВАС и ПАдмС.

юриск. Г.: Също не възразявам решението да бъде възстановено във вида на проекта, който днес ни представихте. Същият е идентичен с вида на представените извадки от сайта на ВАС и ПАдмС.

 

С оглед изразените становища от страните СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА Решение № 338/15.02.2012 г. постановено по адм. д. № 1909/2011 г. по описа на ПАдмС.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес за присъствалите страни и от датата на съобщаването за неприсъствалата заинтересована страна ТД на НАП - Пловдив.

След изтичане на срока за обжалване, делото да се изпрати на ВАС за произнасяне по касационната жалба.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13:37 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                        СЕКРЕТАР: