О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  49                Година    2013, 07.01.         Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав

 

на 15 Октомври 2012 година

 

в  открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯВОР КОЛЕВ

 

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ КОЛЕВ адм. дело номер 1623 по опи­­­­­­­­са за 2012 година

                       

Постъпила е жалба от “Тика”ЕООД с адрес на управление *** срещу решение №97, взето с Протокол №5 от 15.03. 2012г. на Общински съвет/ОбС/  – Пловдив, с което даден 30 –дневен срок на Дружеството за изпълнение на конкретно посочени задължения по дого­вор за предоставяне на концесия на обект “Покрит пазар” на ул. “Младежка” в гр.Пловдив от 29.01.2003г./т.1/, като в т.2 са посочени последствията при неизпълнението им.

В жалбата се сочат множество основания за незаконосъобразност на оспореното решение на органа на местно самоуправление, поради което се настоява за отмяната му.

Ответникът ОбС – Пловдив счита жалбата за недопустима, респ. по същество на неоснователна.

Настоящият състав, след като разгледа по същество характера на оспо­реното тук решение на органа на местно самоуправление, намира че в слу­чая сме изправени пред волеизявление с гражданско-правен характер.

Безспорно е, че след приключила административна процедура, е бил склю­чен на дата 29.01.2003. между Община – Пловдив и “Тика”ЕООД дого­вор за предоставяне на концесия на обект “Покрит пазар” на ул. “Младежка”, гр.Пловдив.

В тази връзка последното съглашение е гражданско-правният елемент /факт/ в сложния, смесен/хетерогенен/ юридически факт по възникване на кон­цесията/административен елемент и сукцесивен граждански такъв/.

С подписване на договора, всички въпроси по неговото изпълнение за срока на концесията/20 години/, вкл. съдържанието му/осъществяване на правата и изпълнение на задълженията, респ. прекратяването му/ са все въп­роси от гражданско-правно естество, т.е. развиват се в сферата на рав­но­поставени отношения между страните по него.

В тази връзка даването/предоставянето/ на срок за изпълнение на опре­де­лени, конкретно посочени задължения, според така сключения договор, не представлява властническо волеизявление, а следва да се разглежда като гражданско-правно такова, вкл. и от гледна точка на субекта, волеизявяващ за страна по съглашението.

Недостатъците/пороците/ на правния акт на органа на местно самоу­прав­ле­ние обаче представляват евентуални гражданско – правни дефекти, които могат и следва да се релевират пред общия съд в случай на възникнал спор по изпълнението на двустранната сделка, но могат да се релевират и в друго, административно производство/например в такова по чл.65 ЗОС, как­то това е станало по предходно приключил спор между страните, за който е представено приложеното съдебно решение №4841 от 06.04.2011г. на ВАС на РБ, ІІІ-то отд./, за което валидността на това гражданско-правно воле­изявление е “условие, без което не може” за неговото настъпване.

С оглед на изложеното жалбата на Дружеството следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство прекрати, като недопустимо.

Само за пълното следва да се посочи, че в тази връзка не се разглежда въпроса с “просрочието” на жалбата/ с оглед характера на акта/, вкл. и за нес­­пазване новелата на чл.61 АПК или за възможното приложение на хи­потеза на чл.140 АПК.

Ето защо и поради мотивите,изложени по – горе АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – ІІ отд., VІІ състав :

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.10.2012г., с което е даден ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Тика”ЕООД с адрес на уп­равление *** срещу решение №97, взето с Протокол №5 от 15.03.2012г. на Общински съвет/ОбС/  – Пловдив, с което даден 30 –дневен срок на Дружеството за изпълнение на конкретно посочени задължения по договор за предоставяне на концесия на обект “Покрит пазар” на ул.“Младежка” в гр.Пловдив от 29.01.2003г./т.1/, като в т.2 са посочени последствията при неизпълнението им.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1623/2012г. по описа на Ад­министративен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :