П Р О Т О К О Л

№ 208

16.01.2013 г.,  гр.  Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД,  VІ административен  състав в публично съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди  и тринадесета година, в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗДРАВКА ДИЕВА

                                                                                                                         

 

Секретар:  Гергана Георгиева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от председателя ЗДРАВКА ДИЕВА

АХ  дело № 1624  по описа за  2012  г.,

 

На именното  повикване в 10.58 часа се явиха:

Страните са редовно уведомени.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – “Екобетон – 2006” ЕООД не изпраща законен и процесуален представител. 

От управителя на търговското дружество “Екобетон – 2006” С.А.К. е постъпило писмено становище на 15.01.2013г., към което е приложена подписана и подпечатана жалбата против РА № 211106700/07.03.2012г.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП се представлява от гл.юриск.Р.С.

 

ЮРИСК.С. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните условия за разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.   

Поради изменение на чл.152 ал.2 ДОПК /ДВ бр.94 от 2012г., в сила от 01.01.2013г./ в наименование на решаващият орган – ответник в процеса, следва да бъде променено наименованието на ответника в съответствие с изменението в ДОПК, а именно Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

Допуска промяна в наименованието на ответният административен орган – Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП.

Да се коригира списъкът на лицата за призоваване с допуснатата промяна в наименованието на ответника.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилото писмено становище по делото.

Освен това е постъпило за прилагане по настоящото дело адм.дело № 2138/2012г. на V състав при Административен съд - Пловдив.

ЮРИСК.С. – Да се приеме.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по настоящото дело адм.дело № 2138/2012 на V състав при Административен съд – Пловдив.

ЮРИСК.С. – Предоставил съм на съда по допустимостта на жалбата, поддържам изложените до тук становища.

 

След преглед на преписката, приложена по адм.дело № 2138/2012г. на V състав, с цел установяване допустимост на жалбата съобразно указанията на ВАС /„към момента на произнасяне на административния съд, жалбата, с която той е сезиран е била преждевременно подадена, но при липса на данни за изрично произнасяне на директора на Д"ОУИ" по жалбата по административен ред и до настоящия момент, /когато обсъжданият срок вече е изтекъл/, по съображения за процесуална икономия и яснота относно срока за мълчаливото потвърждаване на РА прекратителното определение следва да се отмени и делото да се върне за последващи процесуални действия по жалбата против мълчаливо потвърдения РА, а евентуално - в случай на произнасяне на административния орган - да се извърши нова преценка за допустимост на съдебното оспорване“, съдът съобрази следното:

В съдебно заседание, проведено на 29.10.2012г. бе прието Решение № 603/28.05.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, видно от което Директорът е разгледал две жалби: едната от 02.04.2012г., другата от 21.05.2012г. и е потвърдил РА № 211106700/07.03.2012г. в обжалваната част за определени задължения по чл.177 от ЗДДС, както и е отменил РА № Р-1212766/12.04.2012г. за поправка на обжалвания РА от 07.03.2012г.

Установи се, че против обжалвания в това производство РА №211106700/07.03.2012г.  са подадени още две жалби, едната от които на 02.04.2012г., а другата на 21.05.2012г., по които е налице изрично произнасяне в цитираното Решение № 603/28.05.2012г. - по оспорвания с настоящата жалба РА в частта му за установени задължения по чл.177 ЗДДС е налице произнасяне на Директора. РА е потвърден в тази си част.

В съдебно заседание, проведено на 05.12.2012г. бяха приети 2 жалби, подадени от ЕООД “Екобетон – 2006” от 02.04.2012г. и от 21.05.2012г.

Както и в предходно съдебно заседание се констатира, че едната жалба – от 02.04.2012г. е против РА № 211106700/07.03.2012г. /л.69 и сл./, а другата жалба от 21.05.2012г. /л.74 и сл./ е против РА за поправка на първопосочения.

От приложена справка от деловодната система на адм.дело № 2138/2012г.,е видно, че съдебният състав е оставил без разглеждане жалбата на “Екобетон - 2006” ЕООД против РА за поправка, а предмет на делото е РА № 211106700, този който бе преждевременно обжалван по настоящото дело.

Настоящият спор е образуван по жалба от 08.05.2012г. против РА № 211106700 от 07.03.2012г.

След като се запозна с преписката, приета по адм.дело № 2138/2012г. на V състав, АС – Пловдив в частта за относимите факти към разглеждания спор и становището на жалбоподателя, поддържащ своята жалба, съдът констатира вече установените и посочени по-горе обстоятелства, към които прибавя и следните: в том 2 от адм.дело № 2138/2012г. на V състав, на л.403 и сл., ответникът е допълвал преписката и приложил допълнително доказателства към жалбата против решение № 603/28.05.2012г., което решение е по двете жалби на жалбоподателя, приложено и по настоящото дело. Директорът се е произнесъл по жалбата против РА от 07.03.2012г., както и по жалбата от 21.05.2012г. /РАПРА/,  като жалбоподателят е подал първо едната и после другата жалба. Същите са приложени и по настоящото дело.

Няма съмнение за изрично произнасяне на решаващият орган в срока по чл.155 ал.1 ДОПК /жалба от 02.04.2012г. с вх. номер в Д „ ОУИ „ – Пловдив/ по жалбата на “Екобетон – 2006” ЕООД против РА № 211106700/07.03.2012г., който срок тече от изтичане срокът по чл.146 ДОПК.

Директорът на Д „ОУИ“ – Пловдив, а сега Д „ОДОП“ се е произнесъл в срок и след подаване на разглежданата в настоящото производство жалба, но преди изтичане на срока за произнасяне, т.е. няма мълчаливо потвърждаване на РА.

В случая, с подаване на възражение / 01.08.2012г. против частната жалба по прекратителното определение, ответникът не е представил препис от Решение № 603/28.05.2012г., с което е направено изрично произнасяне по жалбата по административен ред и което решение е било издадено към момента на произнасяне на ВАС.

Съдът добавя, че жалбоподателят по адм.д.№ 2138/2012г. V състав - “Екобетон – 2006” ЕООД не е уточнил кой акт обжалва, съобразно разпореждане / 23.08.2012г. /л.549, адм.д.№ 2138/2012г./, и като не е отстранил преценената нередовност по жалбата, с определение от 27.09.2012г. жалбата на “Екобетон – 2006” ЕООД е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено /определението е в сила/. В диспозитива на определението е посочено, че жалбата е оставена без разглеждане против РА от 12.04.2012г. /за поправка на РА/.

При тези данни следва да се приеме, че макар допълнително представена преписката, същата касае двете жалби, по които директорът се е произнесъл с решение № 603/2012г. и РА, обжалван по това дело, е бил обжалван по делото пред V състав, като от значение по настоящия спор е, че не е налице мълчаливо потвърждаване на РА от 07.03.2012г., а изрично произнасяне на решаващия орган в срок, против което е било образувано съдебното производство по адм.д.№ 2138/2012г., АС – Пловдив.  

Както бе посочено, считано от подаване на жалбата с вх.номер в дирекцията от 02.04.2012г., до произнасяне с решение № 603 от 28.05.2012г., не е изтекъл срокът за мълчаливо потвърждаване, който факт следваше да бъде изяснен в това производство.

Разглеждана по адм.д.№ 1624/2012г. жалба против РА № 211106700/07.03.2012г. е подадена чрез дирекцията до АС – Пловдив, на 08.05.2012г. и според установените факти следва да се приеме, че е недопустима, тъй като към момента на подаването й, към който се преценява допустимост на оспорването, не е изтекъл срокът за произнасяне по чл.155 ал.1 във вр. с чл.146 ДОПК – от една страна, а от друга – в срокът за произнасяне е постановено решението на директорът, против което е подадена жалба с оспорване на РА № 211106700/07.03.2012г. и РА за поправка, като образуваното съдебно производство в АС – Пловдив е прекратено.

Не е налице хипотезата на чл.142 ал.2 АПК.

Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екобетон – 2006” ЕООД против РА № 211106700/07.03.2012г.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 1624/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІ състав.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ и в същия срок от днес, за ответника.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11.09 часа.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЕКРЕТАР: