ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  274

 

гр. Пловдив, 25.01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, Х състав, в публично съдебно заседание на десети януари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при  секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, като разгледа докладваното от съдията административно  дело № 1987 по описа на Административен съд  Пловдив за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

         Производство по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

         Делото е образувано по жалба на Н.Д. – председател на Общински съвет при Община Стамболийски и Н.М. – председател на група общински съветници от ПП”ЗНС” и пълномощник на ПП ”ЗНС”, против Решение № 245 - ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на ОИК - Стамболийски, с което решение на основание чл.24, ал.4 и чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА комисията е наказала Н.Д. с две отсъствия и даване на сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за воденото от него заседание на 25.04.2012 година.

         Навеждат се доводи за нищожност на оспореното решение, при липса на правомощия /компетентност/ за ОИК да го приеме.

          В съдебно заседание - Н.Д., чрез адв.И.Й. поддържа жалбата, развива съображения за нищожност на оспореното решение, претендира разноски. Н.М. не се явява, не се представлява.

           Ответникът по жалбата - Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Стамболийски, чрез председателя Петко Смиленов и адв.Т. застъпва становище за недопустимост на жалбата, с оглед обстоятелството, че с Решение № 249 - ПВР/МИ от 04.10.2012 г. на ОИК – Стамболийски /л.40/ оспореното Решение № 245 - ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на ОИК – Стамболийски, е отменено.

         Пловдивският Административен Съд - десети състав, след като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, събраните доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и взе предвид доводите на страните, прие за установено следното:

         Жалбата на Н.Д. е процесуално недопустима, при установена липса на правен интерес от оспорването.

            Жалбата на Н.М. е процесулно недопустима, доколко по делото не се установи този жалбоподател да е адресат на решението и за него да е налице правен интерес от оспорването.      

В съдебното заседание проведено на 11.10.2012 г., е представено и прието по делото Решение № 249 – ПВР/МИ от 04.10.2012 г. на Общинска избирателна комисия при Община Стамболийски, с което се отменя Решение № 245 – ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на комисията, предмет на настоящото производство. Не е спорно между страните, че цитираното Решение № 249 – ПВР/МИ от 04.10.2012 г., е влязло в сила.

С отмяната на Решение № 245 – ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на ОИК при Община Стамболийски, за Н.Д. липсва правен интерес от постановяване на решение по същество, тъй като по този начин е постигнат търсения от него резултат.

Обстоятелството, че административният орган е преразгледал и е отменил сам административен акт отнесен пред съд за контрол на неговата законосъобразност, е относимо към законосъобразността на новия административен акт, а не към наличието на правен интерес от продължаване на съдебното производство по вече отмененото решение на общинския съвет, поради което настоящата инстанция не следва да излага съображения в тази насока.

Наличието на предмет на жалбата на Н.Д., с която е сезиран съда, е абсолютна процесуална предпоставка за образуване и движение на съдебното производство, и в този смисъл не волята на страните, а именно наличието на предмет на заповедта е определящото за разглеждане на същата по същество.

При това положение, на основание чл. 159, т. 4 от АПК, жалбата на Н.Д. – Председател на  Общински съвет гр. Стамболийски и на Н.М. – председател на група общински съветници от ПП ”ЗНС” и пълномощник на ПП ”ЗНС”, против Решение № 245 – ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на Общинска избирателна комисия при Община Стамболийски, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

С оглед изхода на спора, по аргумент на чл. 143, ал. 2 АПК, на оспорващия Н.Д. се следва присъждане на сторените в производството разноски. Те се констатираха в размер на 460 лв. – заплатените държавна такса за образуваното съдебно производство и възнаграждение за един адвокат.

Водим от горното, Пловдивският административен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

         ОТМЕНЯ свое определение от 10.01.2013 година, с което е даден ход на делото по същество по жалбата на Н.Д. – председател на Общински съвет при Община Стамболийски и на Н.М. – председател на група общински съветници от ПП”ЗНС” и пълномощник на ПП”ЗНС”, против Решение № 245 - ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на ОИК – Стамболийски.

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д. – председател на Общински съвет при Община Стамболийски и жалбата на Н.М. – председател на група общински съветници от ПП”ЗНС” и пълномощник на ПП”ЗНС”, против Решение № 245 - ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на ОИК – Стамболийски.

    ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия - Стамболийски, да заплати на Н.Д.Д., сумата от 460 лв./четиристотин и шестдесет лева/, представляващи разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

         ПРЕКРАТЯВА  производството по административно дело №1987 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.

   Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред  Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването.

 

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: