О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 172

гр. Пловдив, 22.01.2014 г.

В  И М Е Т О   НА  Н А Р О Д А

Пловдивски административен  съд,  V  състав в закрито съдебно заседание на 22.01.2014г. в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ                                                                                                                    

сложи за разглеждане докладваното от председателя  адм. дело №  1140  по описа за  2013   г., като за да се произнесе взе предвид следното.

        Производството е образувано по жалба на “Випера Инвестмънтс” ООД, със седалище и адрес на управление: **** , с ЕИК ***** срещу Решение на комисията на община Пловдив, за което на жалбоподателя е съобщено с писмо изх.№ 13Ф2931 от 14.03.2013г. издаден от община Пловдив, Дирекция “ Местни данъци и такси”. Иска се да бъде отменено  оспореното Решение. В съдебно заседание оспорващият поддържа жалбата, по съображенията в нея, като претендира и съдебни разноски.

Ответникът по жалбата – община Пловдив, дирекция “ Местни данъци и такси”,   чрез процесуалния си представител юрисконсулт Я. в съдебно заседание и в депозираното писмено становище взема становище за недопустимост на жалбата, а по същество, счита същата за неоснователна,  като претендира  и съдебни разноски.

Съдът, като взе предвид оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства, счита, че жалбата е процесуално недопустима, по следните съображения:.

Действително, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на ДОПК и обжалването на техните актове се извършва по същия ред, като кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на НАП.

В процесният случай съдът установи, че е обжалвано  едно решение, взето с протокол  на общинска комисия , което няма признаците на ИАА по смисъла на чл. 21 от АПК.  Въз основа на същото е следвало да се издаде  по общия ред АУПОВ, който е следвало да се обжалва по административен ред, като реализираното обжалване на акта по административен ред е  абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 156, ал. 2  от ДОПК.  /Решение № 13484 от 16.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 9653/2013 г., VII о. и Определение № 13466 от 16.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 12845/2013 г., VII о./

Липсата на годен за обжалване ИАА по смисъла на АПК , налага оставянето  без разглеждане на настоящата жалба и прекратяване на съдебното производство. С оглед направеното искане от страна на ответника за присъждане на разноски, такива следва да се присъдят в размер на 150 лева.

Водим от горното съдът

                                   О П Р Е Д Е ЛИ :

ОТМЕНЯ определението си от 11.12.2013г. с което делото е обявено за решаване.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Випера Инвестмънтс” ООД, със седалище и адрес на управление в **** , с ЕИК ****  срещу Решение на комисията на община Пловдив, за което на жалбоподателя е съобщено с писмо изх.№ 13Ф2931 от 14.03.2013г. издаден от община Пловдив, Дирекция “ Местни данъци и такси”.

ОСЪЖДА “Випера Инвестмънтс” ООД с ЕИК *****  да заплати на община Пловдив съдебни разноски в размер на 150 / сто и петдесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА  съдебното производство по адм. дело № 1140/2013г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок пред ВАС .

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: