ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 72

 

гр. Пловдив, 13.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря С.Д. и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 1874 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 250 ГПК, във вр. с чл. 228 и чл. 144 от АПК.

Производството е образувано по повод частна жалба от А.И.П., ЕГН **********, регистриран като ЕТ „А.П.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, против Разпореждане № 609 от 15.05.2013 г., постановено по НАХД № 2525/2013 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., с което  е прекратено производствоото по делото.

Ответникът не взема становище по частната жалба.

Според прокурора жалбата е неоснователна.

Жалбата е подадена от надлежна страна и в срок, поради което същата е допустима.

Жалбата е неоснователна поради следното:

С Разпореждане № 609 от 15.05.2013 г., постановено по НАХД № 2525/2013 г. по описа на ПРС  е прекратено производството по делото, тъй като съдът е приел, че  жалбата против Наказателно постановление № К – 20001/28.12.2012 г. издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив при Комисията за защита на потребителите  е просрочена.

Твърдението на жалбоподателя е, че процесното наказателно постановление не е било надлежно връчено, тъй като лицето което е получило съобщението не е било надлежно упълномощено от него да го представлява. Твърди се и, че от известието за доставяне не става ясно на коя дата се твърди, че е било извършено връчването.

Настоящият съдебен състав не кредитира тези твърдения поради следното:

Видно от приложеното по делото известие за доставяне, че наказателното постановление е било връчено по реда на чл. 180, ал.2 от НК, във връзка с чл. 84 от ЗАНН - на пълнолетен член на семейството му, като за това връчване не е необходимо лицето получило съобщението да е упълномощено.

Не е основателно и второто твърдение на жалбоподателя. Действително в известието за доставяне на ръка е вписано, че същото е получено на 15.02.2013г., като има положен печат с дата 23.03.2013г., но датата на печата е тази на която известието за доставяне е било изпратено от пощенския оператор на административнонаказващия орган.

Въззивният съд е изложил обстойно мотиви поради коква счита депозираната жалба за недопустима. След като видно от известието за доставяне  наказателното постановление е било връчено на 15.02.2013 г. , а жалбата е била подадена на 28.02.2013г, то срокът по 59 ал.2 от ЗАНН е изтекъл, поради което жалбата е процесуално недопустима.

 

Предвид горното Съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 609 от 15.05.2013 г., постановено по НАХД № 2525/2013 г. по описа на ПРС

 

Определението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :