РЕШЕНИЕ № 164

ЗА ПОПРАВКА НА ОФГ

гр. Пловдив, 30.01.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ІІ-ри състав, в закрито заседание на  тридесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

като разгледа докладваното адм. дело2161  по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

След постановяване на съдебното решение по цитираното административно  дело, В.М.Б. е подал молба за поправяне на ОФГ, като искането е диспозитива бъде променен в съответствие с мотивната част така: “ОСЪЖДА В.М.Б., ЕГН: ********** *** да заплати на ТП на НОИ – гр. сумата от 300 лв. (триста лева) за осъществената юрисконсултска защита.

Ответникът изразява становище за неоснователност на искането. Сочи, че дължимото юрисконсултско възнаграждение е в размер на 350 лв., а ако следва да се  извършва поправка на ОФГ, тя трябва да бъде осъществена в мотивната част на решението, в която е посочен погрешно размерът на разноските.

         Искането на В.М.Б. следва да бъде отхвърлено.  Дължимото юрисконсултско възнаграждение е в размер на 350 лв. и същото е правилно посочено именно в диспозитива на решението, а не в мотивите. В същото време съдът като констатира, че в мотивите погрешно е посочено “300 лв.”, което действително представлява ОФГ, намира че същата следва да бъде поправена с настоящото решение.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

РЕШИ :

 

ОТХВЪРЛЯ искането на В.М.Б. за поправка на ОФГ в Решение № 2871/ 29.12.2014 г. по адм.д. № 2161/ 2014 по описа на АС – Пловдив.  

ДОПУСКА ПОПРАВКА на ОФГ в Решение № 2871/ 29.12.2014 г. по адм.д. № 2161/ 2014 по описа на АС – Пловдив, като в мотивите на решението вместо “При този изход на делото жалбоподателят следва да бъде осъден на заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 300лв. (триста лева).” да се чете:  При този изход на делото жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 350лв. (триста и петдесет лева).

Решението подлежи на обжалване в 14 –дневен срок от съобщаването му.

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: