Р Е Ш Е Н И Е

№ 185

Град Пловдив  20.02.2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на трети февруари, две хиляди и девета година в състав:

 

Административен съдия: СТОИЛ БОТЕВ

 

при участието на секретаря Марина Чиракова и прокурор от ОП Цветков., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2040 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.1 от ЗОДОВ и  по реда на глава единадесета от АПК.

Ищецът С.Б. с ЕГН **********,***, чрез адв.Х. Дерудов  е предявил иск в размер на 408 /четиристотин и осем/ лева срещу Областна дирекция на МВР-Пловдив. В исковата молба се твърди, че на 14.07.2007г. е съставен АУАН № А-679 въз основа на който Началника на РПУ-Асеновград е издал НП № А-679/12.10.2007г. Цитираното НП е обжалвано по съдебен ред и е отменено с решение №97/23.06.2008г. по нахд № 214/2008 г. по описа на Асеновградски районен съд, ІV наказателен състав В производството по нахд №214/08г. ищцата Б. е направила разноски за хонорар на процесуалния си представител в размер на 400 /четиристотин/лв. и с оглед невъзможността същите да бъдат присъдени в производството по ЗАНН, то тя има правен интерес от завеждане на настоящия иск. Претендира се и законна лихва в размер на 8 /осем/ лева за периода от 25.07.2008г. до деня на завеждане на иска, т.е. до 17.10.2008г. Претендира се присъждане на  направените разноски по настоящото съдебно производство.

Ответникът, чрез процесуалния си представител ю.к. Гонгалов оспорва исковата молба.

Прокурорът, счита исковата молба за основателна.

Отговорността за вреди от дейност на администрацията е уредена в чл. 1 от ЗОДОВ и с § 98 от ПЗР на АПК се променя процесуалният ред за разглеждане само на исковете по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, които се разглеждат по реда на АПК. В чл. 128, ал. 1, т. 5 от АПК е очертана компетентността на административните съдилища, чрез изрично посочване на исканията, които включват и конкретния иск, предявен от С.Б.. Съгласно чл. 204 ал. 1 от АПК искът е допустим, тъй като  процесното НП № А - 679 от 12.10.2007г. на Началника на РПУ на МВР- Асеновград  е отменено от РС-Асеновград.

Съгласно чл. 7 ЗОДОВ и чл. 205 АПК, искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт,  действие или бездействие са причинени вредите.

Искът е подаден в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустим, а разгледан по същество е и основателен.

С исковата молба се представят НП №А-679/12.10.2007г, копие от решение №97/23.06.2008г., както и копие от договор за правна помощ. В първото съдебно заседание ищецът прави искане да се  приложи нахд.№214/08г. на РС-Асеновград. С писмо на л.15 делото е изпратено на съда и приложено по делото.

След запознаване с изброените по-горе писмени доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка: По нахд №214/2008г. по описа на РС Асеновград е обжалвано НП № А - 679 от 12.10.2007г. на Началника на РПУ на МВР- Асеновград, с което на С.Б., ЕГН- ********** *** за нарушение по чл.99, ал.1 от "Закона за гражданската регистрация", на основание чл. 116, ал.2 от същия закон, е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева. Жалбоподателката и процесуалният й представител  са молили РС да отмени НП, като постановено при съществени нарушения на административно-производствените правила, нарушаващи правото на защита на жалбоподателката и като незаконосъобразно поради липса на извършено административно нарушение и превратно тълкуване на ЗГР. Установено е, че преди година и половина Б. е  променила настоящия си адрес, премествайки се да живее в гр. Садово, ул."Арда" №9, като към 14.09.2007г. същата не е заявила новият си настоящ адрес в кметството на гр. Садово и не е извършила регистрация  там в 30-дневния срок от промяната му. Въз основа на така установените факти по делото, РС е  констатирал, че  се касае за административно нарушение, довършено след изтичане на 30-дневен срок от дължимото по закон поведение. От този момент нарушението е извършено и довършено и тече срок по чл.34 от ЗАНН. Установено е било че Б. е живяла на адреса повече от година и половина, без да е била адресно регистрирана. Тоест, нарушението, извършено от нея, е осъществено преди повече от година, когато е изтекъл 30-дневния срок за заявяване в общината на промяната на настоящия й адрес. С оглед на това, съдът е намерил, че атакуваното НП следва да бъде отменено изцяло, тъй като административно-наказателното производство срещу жалбоподателката С.Б. е образувано в нарушение на разпоредбата на чл. 34 от ЗАНН и АУАН е съставен след изтичане на срока предвиден в разпоредбата на чл. 34, ал., буква “В” от ЗАНН. Предвид на установеното процесуално нарушение извършено от админ. орган, съдът е отменил  изцяло НП № А - 679 от 12.10.2007г. на Началника на РПУ на МВР- Асеновград. Решението е влезнало в сила на 25.07.2008г.

В настоящото съдебно производство не се оспорва от страните  факта на договорено и изплатено адвокатско възнаграждение на адв. Д. от С.Б., по нахд №214/2008г.  на Асеновградси РС-4 наказателен състав в размер на 400лева. Не е оспорен и приложения на л.2 по настоящото дело, договор за правна защита и съдействие №0060538, който се явява копие на оригинала, приложен в нахд №214/2008г.  на Асеновградски РС,  на л.3.

Съгласно разпоредбата на чл. 203 от АПК гражданите и юридическите лица могат да предявят искове за обезщетение за вреди причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Исковата защита е възможна при условията на чл. 1 от ЗОДОВ. Във фактическия състав на отговорността на държавата за дейността на администрацията, визирана в чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ се включват следните елементи: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред; вреда от такъв административен акт и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействия и настъпилия вредоносен резултат. При липсата на който и да е от елементите на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Имуществените вреди не се предполагат, а следва да бъдат доказани.

Ищцата Б. в настоящото съдебно производство претендира освен направените разноски за хонорара на процесуалния й представител в размер на 400 /четиристотин/лв. и законна лихва в размер на 8 /осем/ лева за периода от 25.07.2008г. до деня на завеждане на иска, т.е. до 17.10.2008г.  Претендираната лихва  в размер на 8 лева, правилно и законосъобразно е изчислена по размер, поради което следва да се уважи напълно.

От ищецът се претендират разноски, поради което следва да му се присъдят такива в размер на 372 лева, съобразно отразеното в адв. пълномощно на л.5 и в квитанция за платена  ДТ в размер на 12 лева на л.6. 

Предвид горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК съдът

                           

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Пловдив да заплати на С.Б. с ЕГН **********,***, чрез адв. Х.Д.  сумата от 400 /четиристотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди по нахд № 214/2008 г. на Асеновградски РС- 4 наказателен състав, 8 /осем/ лева представляваща законна/мораторна/ лихва върху горната сума, както и сумата от 372/триста седемдесет и два/ лева, представляваща разноски по настоящото съдебно производство.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 

                                      Административен съдия: /п/