Р Е Ш Е Н И Е

№ 1448

 

гр. Пловдив, 11 ноември 2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на тринадесети октомври, две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Гергана Георгиева, като разгледа административно дело №2097 по описа на съда за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Вайд-Бул” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Изгрев”, ул. “Незабравка” №33а, представлявано от адвокат Г.А.- пълномощник, обжалва Заповед №966 от 11.09.2008г. на кмета на община Родопи, с която е наложена строителна забрана за изграждане на пътни връзки за включване в бул. “Кукленско шосе” за поземлените имоти, попадащи в сервитута на обект “Булевард Кукленско шосе- реконструкция и локални платна от км.127+780 до км.819+740”, в случаите, при които транспортното включване в булевард “Кукленско шосе” от имотите, находящи се от двете страни на булеварда, съгласно издадените до този момент строителни разрешения, е предвидено да става по начин, различен от този, предвиден в проект за подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за “Булевард Кукленско шосе- реконструкция и локални платна”, за срок от две години. Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

            Ответникът- община Родопи, представлявана от юрисконсулт Борислав Топов- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата, претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

            Заинтересуваните лица- Н.А.П., Г.А.П., ЕТ“Киров и син- Петко Киров”, “Релаксмаш” ЕООД, Д.Д.Д., Т.А.В., С.В.Х., “Джи ес Джи” ЕООД, “Ве и Ем” ООД, И.В.В., “РИПА” ООД, “Комихрис” ООД, М.К.Т., А.С.В., И.Г.Г., Г.И.Г., Д.И.Г., Г.Н.Н., В.Н.Н., “Темпекс” ЕООД, П.А.Н., Е.А.Н., В.И.Н., В.А.Н., “Вест сервиз” ЕООД, “Инвент” ЕООД, “Грозданов 64” ЕООД, “Медина Мед” ООД, “Форест” ЕООД, “Съливер” ООД, не се явяват, не се представляват и не изразяват становище по жалбата.

            Заинтересуваното лице- “Милко” ЕООД, представлявано от адвокат Г.А.- пълномощник, изразява становище за основателност на жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител и не взема становище по жалбите.

По допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

Процесната заповед (лист 25) е била изпратена на жалбоподателя и заинтересуваните лица като приложение към писмо с Изх.№94-12-302 от 19.09.2008г. (лист 24), като по делото не са ангажирани доказателства за датата на получаването му. От своя страна жалбата (листи 2-3, 17-18) е подадена чрез административния орган на 02.10.2008г. и при липсата на доказателства за противното, ще следва да се приеме, че това е направено в законоустановения срок. Освен това, в регистъра на поземлените имоти, попадащи в сервитута на “Булевард Кукленско шосе- реконструкция и локални платна от км.127+780 до км.819+740” (листи 72-75, 245-248), дружеството жалбоподател е посочено като собственик на имот с №10285, части от който попадат в сервитутната зона на обекта, а според Разрешение за строеж №329 от 03.08.2007г. (лист 276) “Вайд-Бул” ЕООД е възложител на строеж “складово-офисна сграда” с подобект “външна пътна връзка” в УПИ №010194- за произв. дейности, масив 10, местност “Мерата”, землище на село Брани поле. От своя страна, по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ, възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, както и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. И след като имотът, в който е разрешено строителството, попада в обхвата на ПУП-ПП, заради чието изработване е установена строителната забрана, по аргумент от чл.131, ал.2 от ЗУТ, то същият се явява непосредствено засегнат, поради което за дружеството е налице правен интерес от оспорването на акта. Посоченото обстоятелство се установява и от приетото по делото заключение на вещото лице Р.К. (листи 297- 319) по назначената съдебно-техническа експертиза, според което част от имота на жалбоподателя с №10285, с площ от 0,006 дка, попада в проектното трасе на ПУП-ПП. Строителната забрана спира действията по прилагането на влезлите в сила ПУП (чл.198, ал.4 от ЗУТ), респективно изпълнението на разрешения на жалбоподателя строеж, което несъмнено представлява неблагоприятно засягане на законните му права и интереси, за чиято защита той разполага с право на жалба.

Следователно, като подадена в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, жалбата се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

На първо място, съдът намира оспорената заповед за издадена от компетентен орган, предвид изричната разпоредба на чл.198, ал.1 от ЗУТ, определяща за такъв кмета на общината и по отношение на което обстоятелство между страните липсва формиран спор.

На следващо място, налагането на строителна забрана се обуславя от наличието на някоя от изчерпателно изброени предпоставки по смисъла на чл.198, ал.1 т.т.1 и 2 от закона, каквито са създаването на общ или подробен устройствен план или извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им. Нормата на чл.198, ал.1 от ЗУТ е диспозитивна по своя характер и представлява правна възможност, която законодателят е предоставил на административния орган, а именно да извършва преценка за всеки конкретен случай- дали да наложи или да не наложи строителна забрана, при наличието на предпоставките за това. Тази негова преценка е в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност и като такава по целесъобразност не може да бъде предмет на съдебния контрол. На преценка подлежи единствено наличието на условията по чл.198, ал.1 от ЗУТ. В случая, наложената строителна забрана е мотивирана с наличието на незавършена процедура по изработването на ПУП-ПП. От своя страна, такава процедура може да започне по възлагане от кмета на общината или от страна на заинтересуваните лица след разрешение от кмета на общината (чл.124, ал.2 от ЗУТ, в редакция към 11.09.2008г.). Според приетото по делото писмо с Изх.№66-140 от 15.11.2007г. (лист 48, 56) на “Пътпроект” ЕООД е било възложено в кратък срок да изработи проект за локалните платна на булевард “Кукленско шосе”. По-късно, с писмо Изх.№66-140 от 16.11.2007г. (лист 49) кметът на община Родопи изрично е допълнил и конкретизирал предходното писмо, като е посочил, че се издава на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ и има за предмет изработването на ПУП-ПП в обхват “”Булевард Кукленско шосе” от км.127+780 до км.819+740, с който се предвижда изграждането на локални платна от двете страни на шосето”. От своя страна, проектът за ПУП-ПП (листи 50-79, 244-249) е бил изработен през 2008г. и съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ е бил обявен на заинтересуваните лица, за което по делото е прието заверено копие на съобщение с Изх.№94-12-302 от 02.07.2008г. (лист 80), като парцеларният план несъмнено представлява подробен устройствен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.

Независимо от изрично заявеното обстоятелство от страна на община Родопи в писмо с Изх.№94-12-302 от 30.03.2009г. (лист 242), че посоченият проект за ПУП-ПП не е одобрен, то за да е налице предпоставка за налагане на строителна забрана е достатъчно само започната процедура за изработването на ПУП. И след като в случая такава процедура е несъмнено установена, то оспорената строителна забрана се явява постановена в съответствие с материалния закон.

Освен това, предвид липсата на специални правила в ЗУТ за производството по издаване на заповед за налагане на строителна забрана, и тъй като същата представлява административен акт, съгласно чл.26, ал.1 от АПК до заинтересуваните лица е било изпратено нарочно съобщение с Изх.№94-12-302 от 30.05.2008г. (лист 33), с което са уведомени за започналото производство по чл.198 от ЗУТ. От страна на жалбоподателя са били направени възражения с Вх.№94-12-302 от 11.06.2008г. (листи 26-29) и с Вх.№94-12-302 от 30.06.2008г. (лист 23), както и от “Ве и Ем” ООД с Вх.№94-12-302 от 11.06.2008г. (листи 30-32). По делото не са ангажирани доказателства за надлежното уведомяване на останалите заинтересувани лица, което обстоятелство обаче не може да се квалифицира като съществено нарушение на административнопроизводствените правила, обуславящо незаконосъобразността на акта, доколкото на същите им бе предоставена възможност в рамките на съдебното производство да защитят правата си.

Разбира се, според чл.126, ал.1 от ЗУТ, проучването и проектирането на устройствени планове, както и изборът на устройствена концепция за тях, се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), а в проекта за ПУП се отразяват разрешените строежи по предходен подробен план, за които разрешенията за строеж не са загубили правно действие, като промяна в предвидено застрояване, за което има действащо разрешение за строеж, е допустима само със съгласие на възложителя на строежа (чл.125, ал.4 от ЗУТ). По делото липсват доказателства да са спазени посочените изисквания на закона, но тъй като тяхното установяване би било от значение при едно евентуално оспорването законосъобразността на ПУП-ПП, което производство е самостоятелно, различно от настоящето, то въпросът за спазване изискванията на чл.125, ал.4 и чл.126, ал.1 от ЗУТ е неотносим към предмета на настоящия спор.

Също така, оспорената заповед е постановена в съответствие с изискванията за форма на административните актове, предвид посочването на фактическите и правните основания, послужили за издаването и, включително и реда за нейното обжалване. Определеният срок за действие на забраната е 2 години, който съответства на установения със закона максимален срок.

Заповедта се явява постановена и в съответствие с целта на закона, тъй като е насочена към обезпечаване одобрението и прилагането на устройствен план, въз основа на който ще се реализира елемент от транспортната техническа инфраструктура, предназначен да осигури удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари.

Поради изложените съображения, съдът намира оспорения административен акт за издаден от компетентен орган, в установената форма, в съответствие с целта на закона, без противоречие с материалноправни разпоредби и при липсата на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, поради което се явява законосъобразен, а жалбата против него е неоснователна и като такава ще следва да се отхвърли. Предвид очерталия се изход на делото, направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на община Родопи се явява основателно и такова ще следва да бъде присъдено в минималния размер, определен по реда на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ето защо, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Вайд-Бул” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Изгрев”, ул. “Незабравка” №33а, против Заповед №966 от 11.09.2008г. на кмета на община Родопи, с която е наложена строителна забрана за изграждане на пътни връзки за включване в бул. “Кукленско шосе” за поземлените имоти, попадащи в сервитута на обект “Булевард Кукленско шосе- реконструкция и локални платна от км.127+780 до км.819+740”, в случаите, при които транспортното включване в булевард “Кукленско шосе” от имотите, находящи се от двете страни на булеварда, съгласно издадените до този момент строителни разрешения, е предвидено да става по начин, различен от този, предвиден в проект за ПУП-ПП за “Булевард Кукленско шосе- реконструкция и локални платна”, за срок от две години.

ОСЪЖДА “Вайд-Бул” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Изгрев”, ул. “Незабравка” №33а, да заплати на община Родопи сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Адм. съдия:.........................

/Н.Бекиров/