Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 60

 

гр. Пловдив, 11.01. 2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІХ състав, в публично заседание на петнадесети юли през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                          Председател: Велизар Русинов

 

при секретаря Веселина Елкина и с участието на прокурора Албена Гергиева, като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 2015 по описа за 2011г. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, във връзка с чл. 226 от АПК и § 2 от Допълнителните разпоредби на ДОПК.

Производството по настоящото дело е образувано по повод Решение № 10743 от 18.07.2011 г. на ВАС, Първо отделение, постановено по ах дело № 322 по описа на същия съд за 2011г., с което е отменено Решение № 1400 от 26.10.2010г. по ах дело № 2279/2009г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав. С отмененото решение Административен съд Пловдив, ХVІІІ състав е отхвърлил като неоснователна жалбата на “Р – Декса Трейдинг” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул.”Осми март” № 1, против ревизионен акт /РА/ № 160900907/13.10.2009г., издаден от Л.С. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 825 от 04.12.2009г. на Заместник директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив, по отношение непризнат на дружеството данъчен кредит в общ размер на 68 700лв. за данъчен период м.02.2009г.

Съгласно съдържащите се в отменителното решение задължителните указания на ВАС при новото разглеждане на делото следва да бъде обсъдено заключението на ССЕ, в частта му, в която вещото лице прави експертен извод за неползване на данъчен кредит за покупката на стоките: котелни машини, климатици, електрически калорифери, въздуховодни съоръжения и материали за вентилация и климатизация и да бъде изяснено дали не става въпрос за правописна грешка. При повторното разглеждане на делото, също така, следва да бъде разрешен спорния въпрос дали прекият доставчик е притежавал стоки от вида на доставените. В тази връзка, следва да бъде назначена нова ССЕ, посредством която да се установи съществува ли при дружеството – доставчик аналитично счетоводно отчитане на движението на стоките и в случай на положителен отговор – към момента на доставките колко е количеството заприходени стоки при него от рода на процесните и от кои доставчици.

            Жалбоподателят, чрез адв. М., в хода по същество излага становище за основателност на подадената жалба - по мотиви подробно изложени в същата и в депозираните писмени бележки. Моли за отмяна на РА в обжалваната част и за присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът – Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, чрез процесуалния представител юрк. Стоянова, в депозираните писмени бележки сочи оспорва жалбата и моли РА в обжалваната част да бъде потвърден. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор Г., дава становище за неоснователност на жалбата.

Въпросът по допустимостта на жалбата е решен в рамките на първоначалното съдебно производство. От събраните доказателства, настоящият съдебен състав намира следното от фактическа страна:

Ревизионното производство е започнало със заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 900365/26.03.2009г. Със заповед № 357/01.07.2009г. ревизионното производство е било спряно за срок от 01.07.2009г. до 17.07.2009г. Последвала е ЗВР № 900907 от 20.07.2009г., с която производството е било възобновено и е определен срок за завършване на ревизията до 20.08.2009г. Изброените заповеди са издадени от длъжностно лице, заемащо длъжността Началник сектор „Ревизии и проверки" при ТД - гр.Пловдив на НАП. Извършваната данъчна ревизия на дружеството е била с обхват по правилното приложение на ЗДДС за периода 01.04.2007г. – 28.02.2009г. Приложена по делото е Заповед №  РД-09-1/03.01.2007г., издадена на основание чл. 11, ал. 3, във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗНАП и § 8 от ДОПК от Директор на ТД на НАП - гр. Пловдив. Със същата на лицата, заемащи длъжността началник сектор „Ревизии и проверки” при ТД на НАП – гр. Пловдив, считано от 03.01.2007г. са вменени правомощия по издаване на заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК и прочие правомощия в ревизионното производство.

За резултатите от данъчната ревизия е съставен ревизионен доклад /РД/ № 900907 от 03.09.2009г., издаден от органите по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, овластени със заповедта за възлагане на ревизия.

Ревизията е приключила с издаване на ревизионен акт /РА/ № 160900907/13.10.2009г. от Л.Н.С. - компетентен орган по чл. 119, ал.2 от ДОПК, определен съгласно Заповед за определяне на компетентен орган № К 900907/07.09.2009г., с който не е признато право на данъчен кредит по фактури, доставчици и периоди, визирани в същия. Ревизионният акт е връчен на ревизираното лице в съответствие с изискването на чл. 119, ал. 4 от ДОПК, ведно със заповедта за определяне на компетентния орган на 16.10.2009г.

Актът е обжалван от ревизирания субект на основание и в срока по чл.152 и сл. от ДОПК в частта му за непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период м.02.2009г. по фактури, издадени от “Кръстникът 2002” ЕООД пред Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив с жалба с вх. № 20-15-557/05.11.2009г. на ТД на НАП – гр. Пловдив.

С Решение № 825/04.12.2009г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив РА № 160900907/13.10.2009г. е  потвърден в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 68 700 лв. за данъчен период м.02.2009г. по процесните фактури, издадени от доставчика “Кръстникът 2002” ЕООД.

В хода на ревизията не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер общо на 68 700лв. на основание чл. 70, ал. 5 и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, поради  липса на основание за начисляване на ДДС по процесните фактури.

   В хода на ревизията е установено, че оспорващото дружество осъществява шивашка дейност в цех отдаден под наем по силата на подписан договор от 07.01.2007г. с наемодател ЕТ “Лина 07 - В. Иванов".  Жалбоподателят е извършил преустройство на наетото помещение, като изпълнител на дейностите по преустройството се явява фирма „Кръстникът 2002" ЕООД - гр. София. За доставката на стоките и за извършените услуги посоченото дружество е издало следните данъчни документи, по които през м.02.2009г. „Р-Декса Трейдинг" ООД е упражнило правото си на данъчен кредит, общо в размер на 68 700лв.:

-фактура № 1423/20.02.2009г. с данъчна основа в размер на 52 300лв., ДДС в размер на 10 460лв. и посочен предмет на доставката: котелни машини, климатици и електрически калорифери за допълнително отопление с мощност 100 кв.;

-фактура № 1424/23.02.2009 г. с данъчна основа в размер на 99 500лв.,  ДДС в размер на 19 900лв., с предмет на доставката: изработка на въздухоотводи, физ. разглобяване, сглобяване на стойност 49 500лв.; доставка съоръжения въздуховоди материали на стойност 32 500лв. и основен ремонт на производствено помещение чрез доставка и монтаж на термопанели на стойност 17 500лв.

- фактура № 1425/24.02.2009г. с данъчна основа в размер на 51 500лв, ДДС в размер на 10 300лв. и предмет на доставката:
монтажни   работи   на   съоръжения,   въздуховоди,   климатични съоръжения и напасване на цялостна вентилационна система на стойност 45 000лв. и изпитване на инсталацията на стойност 6 500лв.;

- фактура № 1426/24.02.2009г. с данъчна основа в размер на 140 200лв., ДДС в размер на 28 040лв. и
предмет на доставката: поръчки, доставка за плащане на съоръжения и
материали за вентилация и климатизация. Разплащането по процесните фактури е извършено в брой и е документирано с фискални бонове от ЕКАФП.

           С цел установяване реалността на доставката ревизиращият екип е извършил насрещна проверка на доставчика „Кръстникът 2002" ЕООД, гр. София, документирана с Протокол за извършена насрещна проверка № 16-03-900907-03/11.08.2009 г. На 03.08.2009 г., във връзка с насрещната проверка, на представляващия П.Т.Г., е връчено ИПДПОЗЛ изх. № 70-00-11310/29.07.2009г. В отговор на искането, от проверяваното дружество са представени част от изисканите документи. При преглед на същите е констатирано, че горепосочените фактури са отразени в ДП и СД за съответния период. ДДС е начислен по сметка 4532. Данъчната основа е отразена по кредита на сметка 702 „ Приходи от продажби на стоки" и 703 „Приходи от продажби на услуги".

            В хода на ревизията е установено, че на датата на всяка фактурирана доставка между двете дружества са подписани приемо-предавателни протоколи /л.134 до 137/.

В хода на извършената насрещна проверка от доставчика са представени копия на трудови договори. Органите по приходите след извършена проверка в информационната система на НАП са установили, че за периода от 05.01.2009 г. до 24.02.2009 г. в дружеството – доставчик няма назначени работници по трудови правоотношения, които биха могли да извършат строително - монтажните работи, описани в издадените фактури и приемо – предавателните протоколи. Оттук е направен извод, че “Кръстникът 2002" ЕООД не разполага с кадрови потенциал за извършване на доставката на услугата, а именно: изработка на въздуховодни фитинги, разглобяване и сглобяване, основен ремонт на производствено помещение, монтаж на термопанели, монтажни работи на съоръжения, въздуховоди, климатични съоръжения, цялостно напасване на вентилационна система, изпитания на инсталацията и други. При насрещната проверка се представят фактури, издадени от предходни на „Кръстникът 2002" ЕООД доставчици, а именно “Софстрой БГ" ЕООД и “Мидекс -56" ЕООД, с предмет на доставките стоки и услуги, аналогични на разглежданите.

 По време на ревизията проверяваното дружество или доставчика му не са представили документи за извършените превози на материали, доказващи начина на извършване на транспорта, транспортното средство и документи, удостоверяващи за чия сметка е транспортът. По данни от декларация на управителя на „Кръстникът 2002" ЕООД транспортирането на стоките не е извършено с негов транспорт, нито транспортът е за негова сметка.  

Както бе посочено по-горе, в хода на насрещната проверка на прекия доставчик, дружеството е декларирало следните предходни доставчици, ведно с номер на фактура, дата, стойност, предмет на доставката: “Софстрой БГ” ЕООД -София по фактура № 1444/02.02.2009 г. с данъчна основа в размер на 51 440лв., ДДС в размер на 10 288лв. и предмет: монтажни работи на съоръжения,   въздуховоди,  климатични съоръжения и напасване на цялостна вентилационна система на стойност 44 950лв.;  изпитване на инсталацията на стойност 6 490лв.; по фактура № 1445/03.02.2009г. с данъчна основа в размер на 99 420лв., ДДС в размер на 13 884лв. с предмет: изработка на въздуховодни физ.,  разглобяване, сглобяване на стойност 49 450лв. и доставка съоръжения, въздуховоди и материали за обекта на стойност 32 480лв.; основен ремонт на производствено помещение чрез доставка и монтаж на термопанели на стойност 17 490лв.; по фактура № 1446/04.02.2009г. с данъчна основа в размер на 52 270лв., ДДС в размер на
10 454лв., с предмет: доставка на  котелни  машини и климатици и  електрически калорифери за допълнително отопление с мощност 100 киловата.

Като друг предходен доставчик е посочен „Мидекс - 56" ЕООД - гр. София по фактура № 303/13.02.2009г. с данъчна основа в размер на 140 150лв.,  ДДС в размер на 28 030лв. и предмет на доставката: поръчки,  доставка за плащане на съоръжения и материали за вентилация и климатизация. 

            От събраните по делото доказателства е видно, че на предходните доставчици са извършени насрещни проверки, в хода на които след две посещения на адреса за кореспонденция лицето, представляващо съответното дружество, не е открито. Изготвени са искания за представяне на следните документи и информация, които са били връчени по реда на чл. 32 от ДОПК, чрез съобщения и писма с обратни разписки. В указания 14-дневен срок от поставяне на съобщенията в съответната ТД на НАП не са се явили представляващите на дружествата- поддоствачици “Софстрой БГ" ЕООД и “Мидекс -56" ЕООД и в указания срок документи и обяснения не са представени.

С оглед факта, че предходните доставчици не са представили изисканите от тях, по реда на ДОПК, документи и писмени обяснения, удостоверяващи реалността на доставката, ревизиращите органи са извършили проверки в информационната система на НАП, при които се установило, че  “Софстрой БГ" ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 04.04.2008г. Дружеството е служебно дерегистрирано по ЗДДС от 30.03.2009г. За периода няма назначени работници по трудови правоотношения, съответно няма подавани уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ. За поддоставчика “Мидекс -56" ЕООД се установило, че е регистрирано по ЗДДС от 05.03.2007г. Дружеството е служебно дерегистрирано по ЗДДС от 07.08.2009 г. За периода на проверката, в качеството на работодател няма назначени работници по трудови правоотношения.

От събраните данни ревизиращите са заключили, че “Софстрой БГ" ЕООД и “Мидекс -56" ЕООД не притежават трудови и материални ресурси.

Предвид горните факти и обстоятелства и на основание чл. 68, ал. 1,т. 1 от ЗДДС и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, органите по приходите са отказали правото на приспадане на данъчен кредит на “Р-Декса Трейдинг" ООД в размер на 68 700лв., формиран по фактурите, издадени от доставчика “Кръстникът 2002" ЕООД.

По искане на страна в процеса по делото беше допусната и приета на проведеното съдебно заседание на 12.07.2010г. и 04.10.2010г. основно и допълнително заключение по съдебно-счетоводна експертиза. В него вещото лице Б. заявява, че счетоводството на оспорващото дружество е водено редовно, процесните фактури са осчетоводени по съответните сметки и са включени в дневниците за покупки и справките – декларации през съответния данъчен период. Посочено е също, че прекият доставчик “Кръстникът 2002” ЕООД води редовно счетоводно записване и спазва принципа за текущо отчитане. Досежно “Мидекс-56” ЕООД експертът е установил, че е извършена ревизия на тази фирма, обхващаща и периода при жалбоподателя. Същата е приключила с издаване на РА № 2000905154/04.03.2010г., с който не е признат претендирания данъчен кредит и е начислен ДДС. Няма данни за редовно водено счетоводство. На следващо място вещото лице е заявило, че за “Софстрой БГ” ЕООД не е открило документи и поради тази причина не може да отговори на поставените задачи, отнасящи се за тази фирма.                                      При повторното разглеждане на делото от настоящия съдебен състав  бяха приобщени следните писмени доказателства: фактура № 1174/22.02.2009г., издадена от ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“ с предмет на доставката: извършена транспортна услуга Кирково – София – Кирково; товарителница № 41419/02.02.2009г., издадена от същата фирма за превоз на товари по маршрути Кирково - София и обратно - София – Кирково; договор за транспорт от 30.01.2009г. между „Р Декса Трейдинг“ ООД (товародател) и ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“ (превозвач); свидетелство за регистрация за товарен автомобил (ремарке) с рег. № К 0575 ЕА; свидетелство за регистрация на товарен автомобил (фургон) с рег. № К 9020 АК; справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ от 31.10.2008г. за сключен трудов договор на Николай Асенов Арабаджиев; доказателства във връзка с възражението на процесуалния представител на ответника за недостоверност на датата по смисъла на чл. 181 от ГПК (т. І и т. ІІ от молба вх. № 21323/08.12.2011г.); доказателства, представени от трети неучастващи по делото лица – „Кръстникът 2002“ ЕООД (л. 151 – 189 по делото) и ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов (л. 207 – 208 и л. 218 – 311 по делото). По делото са приети и писмени доказателства, послужили на вещото лице Б. при изготвяне на заключенията му, надлежно описани в молби от процесуалния представител на жалбоподателя.  

В изпълнение на дадените в Решение № 10743/18.07.2011 г. на ВАС указания и във връзка с възражението на процесуалния представител на ответника за недостоверна дата на частни документи по смисъла на чл. 181 от ГПК, при новото разглеждане на делото бе назначена съдебно - счетоводна експертиза, по която от вещото лице Д.Б. са изготвени три заключения (вх. № 20165/22.11.2011г., вх. № 5258/13.03.2012г. и вх. № 11264/07.06.2012г.). Заключенията са приети без повдигнати възражения от страните по делото в съдебни заседания на 30.11.2011г., 21.03.2012г. и 15.06.2012г.

В заключение вх. № 20165/22.11.2011г. се съдържат експертни изводи в отговор на поставените задачи, както следва:

-въпрос № 1: Жалбоподателят „Р Декса трейдинг“ ООД не е ползвало данъчен кредит за покупка на котелни машини, климатици, електрически калорифери, въздуховодни съоръжения, съоръжения и материали за вентилация и климатизация по процесните фактури №№ 1423/20.02.2009г., 1424/23.02.2003г., 1425/24.02.2009г. и 1426/24.02.2009г. Тази констатация следва да се разбира в смисъл, че процесните доставки на стоки и услуги са такива с право на данъчен кредит (чийто размер възлиза на 68 700лв.), това право на данъчен кредит надлежно е упражнено от „Р Декса Трейдинг“ ООД, но в хода на данъчната ревизия по ЗДДС данъчният кредит по процесните фактури е отказан от ревизиращи органи по приходите. Експертният извод е илюстриран с обобщени в табличен вид данни на листове 7 – 12 от заключението (листове 41 – 46 по делото);

-въпрос № 2: Дружеството – доставчик „Кръстникът 2002“ ЕООД води аналитично счетоводно отчитане. Закупените от него стоки се осчетоводяват в сметка 304 „Стоки“ в количество и стойност. Видно от представената за проверка на вещото лице сметка 304 „Стоки“ на фирма „Кръстникът 2002“ ЕООД стоките и материалите, предмет на последваща продажба на жалбоподателя „Р Декса трейдинг“ ООД, са получени през месец февруари 2009г. и са записани съответно на редове 39 и 46. Веригата от предходни и последващи доставки на стоки и услуги, съобразно издадените фактури от прекия доставчик и неговите предходни доставчици, е следната:

- предходна доставка по фактура № 303/13.02.2009г., издадена от „Мидекс 56“ ЕООД – пряка доставка по фактура № 1426/24.02.2009г., издадена от „Кръстникът 2002“ ЕООД с получател „Р Декса трейдинг“ ООД;

- предходна доставка по фактура № 1444/02.02.2009г., издадена от „Софстрой БГ“ ЕООД – пряка доставка по фактура № 1425/24.02.2009г., издадена от „Кръстникът 2002“ ЕООД с получател „Р Декса трейдинг“ ООД;

- предходна доставка по фактура № 1445/05.02.2009г., издадена от „Софстрой БГ“ ЕООД – пряка доставка по фактура № 1424/23.02.2009г., издадена от „Кръстникът 2002“ ЕООД с получател „Р Декса трейдинг“ ООД;

- предходна доставка по фактура № 1446/09.02.2009г., издадена от „Софстрой БГ“ ЕООД – пряка доставка по фактура № 1423/20.02.2009г., издадена от „Кръстникът 2002“ ЕООД с получател „Р Декса трейдинг“ ООД.

            След анализ на проверените документи може да се направи извод, че към датите на процесните доставки прекият доставчик „Кръстникът 2002“ ЕООД е имал заприходени в счетоводството си стоки от рода и количеството на доставените по процесните фактури.

-въпрос № 3: Транспортната услуга, осъществена от ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“, за сметка на жалбоподателя „Р Декса трейдинг“ ООД, е документирана с фактура № 1174/22.02.2009г., включена в дневника за продажби на първото дружество, в дневника за покупки на второто дружество и в справките – декларации на двете дружества за съответния данъчен период. В счетоводството на първото дружество са взети счетоводни операции: Дт сметка 411 „Клиенти“/Кт сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“, а в счетоводството на второто дружество – Дт сметка 602 „Разходи за външни услуги“/Кт сметка 401 „Доставчици“. Разплащането по фактурата е осъществено по банков път, като при първото дружество е дебитирана, а при второто дружество е кредитирана сметка 503 „Разплащателна сметка в лева“.

            В съдебното заседание на 30.11.2011г. при приемане на заключението вещото лице Б. е направило следните пояснения и допълнения: Експертният извод, че дружеството – жалбоподател не е ползвало данъчен кредит по процесните доставки, следва да се разбира по следния начин: „Р Декса трейдинг“ ООД започва 2009г. с ДДС за възстановяване, деклариран в справките – декларации за данъчните периоди м. 11 и 12.2008г. и м.01.2009г. През месец февруари 2009г. отново е деклариран ДДС за възстановяване, поради което е подадена нарочна декларация, с която е поискано ефективно  възстановяване на декларираната сума. По повод подадената декларация е възложена процесната ревизия и за времетраенето на ревизията възстановяването на декларирания за възстановяване ДДС се „стопира“. С факта на издаване на ревизионния акт се отказва правото на приспадане на данъчен кредит за месец февруари 2009г. и декларираните данни се променят като ДДС за възстановяване се превръща в ДДС за внасяне. Част от документите, послужили на вещото лице при изготвяне на заключението, са му предоставени в счетоводството на фирмата – доставчик „Кръстникът 2002“ ЕООД в гр. Монтана и не са приложени по делото. Документите, които не са приложени по делото, са описани от вещото лице в раздела от заключението, касаещ проверените книжа и документи, като срещу тях не е посочена страницата по делото, на която се намират. Конкретно може да се посочи, че оборотната ведомост на сметка 304 „Стоки“ на „Кръстникът 2002“ ЕООД за месец януари, февруари и март 2009г. не е приложена по делото.

            В заключение вх. № 5258/13.03.2012г. се съдържат експертни изводи в отговор на поставените задачи, както следва:

            След проверка на документите по делото и допълнителна проверка на документи в счетоводството на трето неучастващо по делото лице – ЕТ „Лина 07 – В.И.“ вещото лице е констатирало следното: Транспортното средство, с което се твърди да е извършена транспортната услуга на жалбоподателя „Р Декса трейдинг“ ООД – „Мерцедес“, модел 814 D с рег. № К 9020 АК и ремарке с рег. № К 0575 ЕА са отразени в инвентарната книга на едноличния търговец към 31.12.2008г. на редове 73 и 93. В същата инвентарна книга, но към 31.12.2009г., същите ДМА са отразени съответно на редове 81 и 101. Активите са придобити от ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“ съответно с фактура № 908/15.04.2004г., издадена от ЕТ „Димитър Дечков и синове“ – гр. Карлово и с фактура № 159/30.01.2005г., издадена от ЕТ „Вангел Янев – Ани“ – гр. Карлово. При придобиването им транспортните средства са осчетоводени като активи в счетоводна сметка 205 „Транспортни средства“. Експертните изводи на вещото лице са илюстрирани с данни за всички придобити от ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“ материални активи в табличен вид (на л. 3 – 7 от заключението, съответно л. 192 – 196 по делото).

            В съдебното заседание на 21.03.2012г. при приемане на заключението вещото лице Б. е направило следните пояснения и допълнения: През 2004г., годината на закупуване на товарния автомобил, той е бил употребяван, поради което ДДС е начислен не върху покупната цена, а върху завишена стойност в размер на 20 400лв. Тази „актуализирана“ оценка е извършена за целите на разчитане с ДДС, тъй като в ЗДДС, действал през 2004г. има специфични правила за данъчната основа при придобиване на употребявани автомобили. Като актив по материалната сметка, автомобилът е заведен на стойността, посочена във фактурата. Аналогично е положението и с придобитото по-късно ремарке, което също представлява употребявано МПС. Поради късното издаване на фактурата за покупката едноличният търговец не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит. Изводът за реалното извършване на транспортната услуга от ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“ към „Р Декса трейдинг“ ООД вещото лице прави въз основа на представените от жалбоподателя фактура и товарителница, както и въз основа на факта, че основната извършвана от едноличния търговец дейност е извършване на транспортни услуги. Допълнителен аргумент за приемане на транспортната услуга за извършена е, че товарителницата и фактурата са документите, въз основа на които се осчетоводява извършеният разход на гориво от „транспортната“ фирма.

            В заключение вх. № 11264/07.06.2012г. се съдържат експертни изводи в отговор на поставените задачи, както следва:

            Документите, въз основа на които е даден отговор на поставената задача № 3 от заключението, прието в съдебно заседание на 30.11.2011г. са същите, представени по делото, в заверени копия: журнал на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ за периода от 01.02.2009г. – 28.02.2009г. (на л. 220 по делото) и журнал на сметка 411/1 „Клиенти“ за периода от 01.02.2009г. – 28.02.2009г. (л. 221 по делото). При посещението на вещото лице в счетоводството на ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“ е извършена разпечатка на посочените документи, за които експертът е констатирал идентичност с документите, приложени по делото (Приложения №№ 1 и 2 към заключението, л. 333 – 341 по делото).

При така установеното от фактическа страна, настоящият състав на Административен съд – гр.Пловдив намира следното от правна страна:

В изпълнение задължителните указания в Решение № 10743/18.07.2011г. на ВАС, Първо отделение, с което е отменено първоначално постановеното първоинстанционно решение № 1400/26.10.2010г. на Пловдивски административен съд, 18-ти състав, при повторното разглеждане на делото са представени писмени доказателства и са приети три заключения по допусната съдебно – счетоводна експертиза. След анализ на новопредставените доказателства съдът намира, че е изяснен смисъла на експертния извод, че жалбоподателят не е ползвал данъчен кредит за покупката на котелни машини, климатици, електрически калорифери, въздуховодни съоръжения и материали за вентилация и климатизация. Вещото лице е направило изричното пояснение, че използваният от него израз „не е ползвал данъчен кредит“ следва да се разбира в смисъл, че правото на приспадане на данъчен кредит по процесните фактури е надлежно упражнено от дружеството – жалбоподател, но декларираният ДДС за възстановяване за данъчен период м.02.2009г. не е ефективно възстановен, тъй като при ревизионното производство е отказано претендираното право на приспадане на данъчен кредит.

При повторното разглеждане на делото са събрани доказателства, че прекият доставчик е разполагал със стоките, част от предмета на процесната доставка, доколкото същите са заведени по дебита на сметка 304 „Стоки“ през месец февруари 2009г. и фактурите за предходните доставки са включени в дневника му за покупки за същия данъчен период.

Същевременно обаче, съдът намира, че не е доказан по несъмнен начин факта на осъществяване на реална доставка на стоките по процесните фактури, предвид следното: В исканията за представяне на документи и писмени обяснения от прекия и от предходните доставчици е изискано представяне на документи и писмени обяснения относно мястото на доставка на стоките и в случай, че мястото е различно от мястото на крайната доставка – да се представят доказателства за извършения транспорт до мястото на монтажа и изпитването им. В хода на ревизионното производство прекият доставчик „Кръстникът 2002“ ЕООД е депозирал изрични писмени обяснения, съгласно които транспортът не е извършен от дружеството, както и от трето лице, за негова сметка. Документи за извършен превоз на доставките не са представени и от предходните доставчици „Мидекс 56“ ЕООД и „Софстрой БГ“ ЕООД. В хода на съдебното обжалване при повторното разглеждане на делото, жалбоподателят възприема като част от защитната си теза твърдението, че транспортът на стоките по фактурите, издадени от „Кръстникът 2002“ ЕООД е за негова сметка е извършен от трето лице – ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“. В подкрепа на това твърдение се представят документи, намиращи се в негово държане и в държане на ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“, като въз основа на тях се иска назначаване на съдебно – счетоводна експертиза със задача относно реалността на извършената доставка на транспортна услуга. В две от заключенията си вещото лице дава положителен отговор на поставения му въпрос за реалност на доставката между ЕТ „Лина 07 – Владимир Иванов“ и „Р Декса трейдинг“ ООД (независимо, че се касае за правен извод, а не за експертна констатация), като се основава на данни, отразени в първични и вторични счетоводни документи на доставчика и получателя и данни в частни документи, издадени от доставчика (пътен лист и товарителница за извършен транспорт на стоки от вида на процесните, за периода 02.02.2009г. – 03.02.2009г.). По отношение на частните документи (договор, фактура, товарителница, пътен лист и трудов договор) е направено възражение за недостоверност на датата по смисъла на чл. 181 от ГПК, предвид непредставянето им от жалбоподателя (в чието държане следва да се намират) в хода на ревизионното производство. Съдът намира направените възражения за частично основателни по отношение на договора, товарителницата и пътния лист и неоснователни, в останалата част. По повод направеното възражение са представени писмени доказателства – дневник за покупките и дневник за продажбите, в които процесната фактура, документираща извършването на транспортна услуга, е включена от доставчика и получателя по доставката. По делото е назначена съдебно – счетоводна експертиза, която е констатирала надлежно осчетоводяване на фактурата във вторичните счетоводни регистри на двете фирми и надлежно е отразено разплащането по фактурата в счетоводна сметка 503. Предвид на така установеното, съдът намира, че може да се направи извод за извършена от доставчика ЕТ „Лина 07 – Валентин Иванов“ на жалбоподателя „Р Декса трейдинг“ ООД транспортна услуга по маршрут Кирково – София – Кирково с притежаваното от едноличния търговец товарно МПС, съответно ремарке, документирана с представената в хода на повторното разглеждане на делото фактура № 1174/22.02.2009г., но не може издадената фактура да се обвърже по несъмнен начин с доставката на стоките по фактурите с издател „Кръстникът 2002“ ЕООД. Дори да се приеме, че частните документи товарителница и пътен лист са с достоверни дати (02.02.2009г., съответно 03.02.2009г.), към тази дата на прекия доставчик са доставени само съоръжения въздуховоди и материали за обекта по фактура № 1445/03.02.2009г., издадена от „Софстрой БГ“ ЕООД. Същевременно, в товарителницата и в пътния лист е отразен транспорт на стоки, получени от прекия доставчик в един по-късен момент (04.02.2009г. и 13.02.2009г.), което е още едно обстоятелство в подкрепа на твърдението на процесуалния представител на ответника за недостоверност на датата на посочените документи – товарителница и пътен лист.

По отношение на процесните доставки, по които на жалбоподателя е отказан данъчен кредит, следва да се съобрази и следното: фактурирани са доставки с комплексен характер, а именно: закупени са стоки за цялостна климатична инсталация и термоизолация на производствено помещение, на които е извършен монтаж. Тъй като във фактурите изрично е посочено, че монтажът на стоките се извършва от доставящото ги дружество, най-малкото същото следва да разполага с кадрова обезпеченост за извършване на монтажа. Доколкото нито прекият доставчик, нито неговите предходни доставчици разполагат с кадрова обезпеченост за извършване на доставката, може да се направи несъмнения извод, че дори да е осъществена доставката на услуга, същата не може да се обвърже с прекия доставчик „Кръстникът 2002“ ЕООД и неговите предходни доставчици „Софстрой БГ“ ЕООД и „Мидекс 56“ ЕООД.

Независимо, че произходът на стоката не е елемент от фактическия състав на разпоредбата на чл. 6 от ЗДДС и не може да се разглежда изолирано, в настоящия случай се касае за доставки с комплексен характер (доставка на стоки и услуга по монтаж на същите). Това означава, че дори да се приеме, че прекият доставчик разполага по документи със стоките, предмет на доставката, същият и неговите предходни доставчици не разполагат с кадрова обезпеченост за извършване на услугите, съпъстващи доставката на стоките, като съществен елемент от комплексния характер на доставката.

Предвид на това, може да се направи извод, че предмета на делото не е идентичен с този по главните производства по съединени дела С-80 и С-142 от 2011г. на Съда на Европейския съюз, поради което и постановеното Решение от 21.06.2012г. не може да бъде използвано като прецедент при решаването на настоящото дело. Правото на данъчен кредит на получателя по данъчна фактура не следва да бъде признато само поради това, че ДДС е посочен във фактурата. В тази връзка, СЕС в т.13 на Решението по Genius Holding С-342/87 приема, че упражняването на правото на приспадане, предвидено в Шестата директива, не включва данъка, който се дължи само защото е вписан във фактура; упражняването на това право се ограничава само до действително дължимите данъци т.е. тези, отговарящи на облагаема сделка или платени, доколкото са дължими. В т.17 на същото решение се казва, че „ако всеки фактуриран данък можеше да се приспада, дори когато не отговаря на действително дължим данък, то данъчната измама би била по-лесна”.     

В настоящия случай не се доказва нито произхода на стоките от предходните доставчици „Мидекс 56“ ЕООД и „Софстрой БГ“ ЕООД, нито съхранението им от прекия доставчик „Кръстникът 2002“ ЕООД от момента на получаването им до момента на последващото им фактуриране на „Р Декса трейдинг“ ООД, както и фактът на транспортирането им до крайния получател. Предвид на това и като съобрази обстоятелството, че не се касае за определяне на данъчни задължения във връзка с предходни доставки на жалбоподателя, а за установяване реалността на пряката доставка, която за да бъде доказана, следва по несъмнен начин да се установи не само, че прекият доставчик е разполагал с посочените стоки (независимо от неустановения им произход), за да ги достави на получателя, но и кадрова обезпеченост за да извърши съпъстващите ги услуги по монтаж и изпитване, съдът намира жалбата за неоснователна в тази й част. 

 При посочения изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1 от ДОПК на ответника по делото следва да бъде присъдено юрисконсултско възраграждение в размер на 1 824лв. (хиляда осемстотин двадесет и четири лева), изчислено съгласно разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.                                                        

Мотивиран от гореизложеното, и на основание чл. 160, ал.1 от ДОПК Съдът,

Р    Е    Ш    И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Р Декса трейдинг“ ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя В.Б.И. против ревизионен акт /РА/ № 160900907/13.10.2009г., издаден от Л.Н.С – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение№ 825/04.12.2009г. на Заместник директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в общ размерна 68 700лв. за данъчен период м.02.2009г.

ОСЪЖДАР - Декса трейдинг“ ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес за кореспонденция гр. ***, представлявано от управителя В.Б.И. заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив сумата в размер на 1 824лв. (хиляда осемстотин двадесет и четири лева), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

                                                                                             

 

 

Председател: