Р Е Ш Е Н И Е

125

гр. Пловдив, 17.01.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в открито заседание на дванадесети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря Р.П., като разгледа административно дело №2352 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

  Жалбоподателят Н.В.А. с ЕГН ********** ***  обжалва Заповед № ДК-10-ЮЦР-50 от 15.08.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район, гр. Пловдив (РДНСКЮЦР-Пловдив), с която е отменено разрешение за строеж № 50 от 18.04.2011г. на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен"  за „временен открит паркинг“ в поземлен имот (ПИ) №485, кв.59 по плана на кв. “Старинна градска част”, гр. Пловдив. Претендира се отмяна на заповедта поради незаконосъобразност, необоснованост, нищожност и постановяване на решение по същество, с което да се отмени заповедта и се присъдят направените по делото съдебни разноски.

Ответникът - началник на РДНСК-ЮЦР-Пловдив, чрез ю.к. И. изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересуваното лице - М.В.А., не се явява, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваното лице - главен архитект на Община Пловдив - Район "Централен", представляван от юрисконсулт Т. В.- пълномощник, изразява становище за основателност по същество на жалбата.

Окръжна прокуратура - Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не взима становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира, че процесната заповед (л.4) е била изпратена до жалбоподателката като приложение към писмо с Изх.№ДК-04-1011-01-266 от 15.08.2011г. (л.5), получено на 25.08.2011г., за което по делото е прието заверено копие на известие за доставяне /обратна разписка/ (л.6). От своя страна, жалбата (лист 3) е подадена чрез административния орган по пощата на следващия ден от получаване на заповедта - 26.09.2010г., видно от поставеното клеймо върху жалбата, т.е. в рамките на 14-дневния законоустановен срок. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

От приложените  административни дела и от събраните доказателства се установява, че административното производство е започнало по жалба на  А. срещу  отказа на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен", за което е било образувано административно дело №1573 по описа на Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав. Констатирал неподведомственост на делото, предвид липсата на обжалване на отказа на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" по административен ред пред началника на РДНСК- Пловдив, съгласно чл.216, ал.1, т.2 от ЗУТ, с Определение №1888 от 11.09.2009г. производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подведомственост на РДНСК- Пловдив.

По адм. дело №1951 по описа на съда за 2009г., V!!!-ми състав А. обжалва отказ на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, гр. Пловдив (РДНСК-Пловдив), обективиран в писмо с Изх.№Ц-744-728-01-275 от 29.10.2009г., да се произнесе по жалбата и против отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" да издаде разрешение за строеж за поземлен имот (ПИ) №485, кв.59 по плана на “Старинна градска част”, гр. Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№94006-21059 от 28.07.2009г.  Със свое решение № 104 от 26.01.2010г. съдът е отменил  отказа на началника на РДНСК-Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№Ц-744-728-01-275 от 29.10.2009г., да се произнесе по жалба против отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" да издаде разрешение за строеж за ПИ №485, кв.59 по плана на “Старинна градска част”, гр. Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№94006-21059 от 28.07.2009г. и е определен е срок за изпълнение на решението от 15 дни.

  По адм. дело №2113 по описа на съда за 2010г., V!!!-ми състав А. обжалва Заповед №ДК-10-53 от 19.08.2010г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район, гр. Пловдив (РДНСКЮЦР-Пловдив), с която е отхвърлена жалбата и против отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" да издаде разрешение за строеж за поземлен имот (ПИ) №485, кв.59 по плана на кв. “Старинна градска част”, гр. Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№94006-21059 от 28.07.2009г.  Със свое Решение № 1843 от 23.12.2010г. съдът отменя горната заповед  и изпраща преписката на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" за постановяване на акт, съобразно изложените в настоящето решение съображения със  срок за изпълнение на решението от 45 дни, считано от влизането му в сила.

Въз основа на цитираното съдебно решение, главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" издава  процесното разрешение за строеж / РС/ № 50  / 18. 04. 2011г. /л.17/ за  обект „временен открит паркинг“, като е отбелязано, че е при неизпълнени изисквания на чл. 147, ал.3 от ЗУТ.

Със своя жалба /л.13/ А. обжалва  горното РС, като твърди че в противоречие с ясните указания дадени от ПАС, й се поставят допълнителни условия  с които се възпрепятства реалното ползване на имота , по предназначение.

Въз основа на подадената жалба административния орган издава и процесната заповед с която се отменя издаденото РС.

В съдебното производство  жалбоподателя е поискал директорът на НИНКН - София, началника на РДНСК ЮЦР, както и кмета на община Пловдив,  район „Централен“ да бъдат, задължени да представят доказателства и цялата документация по чл. 157 и чл. 158 ЗУТ за действащи паркинги намиращи се в старинната градска част на Пловдив на ул. “Съборна” № 4  и разположени на ул. “Станислав Доспевски” № 3,  на ул. “Константин Стоилов” № 14, на ул. “Константин Стоилов” № 24 и новопостроен паркинг на кръстовището на ул. “П.Р.Славейков” и ул. “Стръмна” в уширението на същите, като моли и Община Пловдив да представи разрешение за строителство,  в едно с документацията по чл. 157 и чл. 158 ЗУТ.  

Община Пловдив, район „Централен“ е представила писмо лист / 69/,  от което е видно, че при извършените справки в архивите на района не са били открити данни за издадени разрешения за строеж за общински паркинг,  находящ се на ул. „Съборна“/Стар Град/, гр. Пловдив.

С писмо от Министерство на Културата, депозирано на 26.10.2012г на лист / 95/ по делото  е постъпил отговор, че при извършена проверка от длъжностното лице в НДА на НИНКН не е открита проектна документация относно паркинг на ул.“ Съборна“ № 4 СГЧ; ул. П.Р.Славейков“ и ул.“Стръмна“, СГЧ; ул.“ Станислав Доспевски“ № 3 СГЧ; ул.“ Константин Стоилов“ № 14, СГЧ и ул.“ Константин Стоилов“ № 24, СГЧ.

 На 26.11.2012г. е постъпило писмо от Община Пловдив на лист / 104/ по делото,с което заявяват, че при извършена проверка в архивите на дирекция“ Устройство на територията“ при Община Пловдив не са открити разрешения за стоеж и протоколи по чл.157 и чл.158 от ЗУТ за обект: Общински паркинг, ул.“ Съборна“ № 4, СГЧ, Пловдив.  Към днешна дата няма одобрена схема за СПО- кабинка към охраняем паркинг на ул.“ Съборна“ № 4. С оглед обстоятелството, че предмет на оспорване е заповед № ДК – 10 – ЮЦР – 50 / 15.08.2011г. на РДНСК – ЮЦР по повод Разрешение за стоеж № 50/ 18. 04. 2011г. на Главен архитект на район „ Централен“ – гр. Пловдив, за „ Временен открит паркинг с ПИ № 458, кв.58 по плана на СГЧ, считат за неотносимо направеното  доказателствено  искане от оспорващия за представяне на проектна документация относно паркинг на П.Р.Славейков” и ул. “Стръмна“ без адрес, ограден, относно паркинг на ул.“Станислав Доспевски” № 3, ограден, относно паркинг на ул.“ Константин Стоилов“ № 14 с кабинка и паркинг на ул.“ Константин Стоилов“ № 24 с кабинка.  Процесното разрешение за стоеж е за строеж от шеста категория съгласно чл.137, ал.1 т.6 от ЗУТ, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.4 от Наредба № 3831.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. В настоящия случай не е налице нито едно от хипотезите на чл.2, ал.2 т.3 от Наредба№ 3/31.07.2003г.  Към писмото е приложен копие на протокол № 13, точка 11823.03.2011г. на ЕСУТ при Община Пловдив и копие от ситуационен план на Старинна градска част – Пловдив за УПИ ХХIII – паркинг.

На 03.12.2012г.  е постъпило писмо от Община Пловдив на лист / 109/ по делото, с което заявяват, че по адм. Дело № 2352/2012 г. са изпратили наличната в архивите на дирекция „ Устройство на територията“ документация.

С писмото си  от 22.10.2012г. на лист /116/ по делото,   РДНСК- ЮЦР заявяват,че  при тях  не са открити и не се съхраняват исканите от Съда документи   по реда на чл.157 и 158 от ЗУТ, както и разрешения за стоеж и разрешения за ползване на паркинги, находящи се в гр. Пловдив – паркинг на ул. “Съборна” № 4, на ул.“ Станислав Доспевски“ № 3, на ул.“ Константин Стоилов“ № 14, на ул.“ Константин Стоилов“ № 24 и паркинг на кръстовището на ул. „П.Р.Славейков” и ул. “Стръмна.“

В писмото си от 01.11.2012г. на лист / 118/ по делото РДНСК- ЮЦР заявяват,че в образуваната при тях административна преписка не се съдържат исканите от Съда  данни,  относно документация за изградените паркинги в Стария град, като молят същите да бъдат предоставени от Община Пловдив, район“  Централен“.

Жалбоподателят е представил и копие от решение № 2314/25.10.2012г. по адм. Дело № 1256/2012г.  на Пловдивски Административен съд, II състав с което  е отменена Заповед № 11ОА2177 от 30.08.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за част от кв.59 по плана на кв. Старинна градска част, гр. Пловдив, като е осъдена Община Пловдив да заплати на Н.В.А. разноските по делото.

При така описаната фактическа обстановка съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Освен това, с оглед направеното възражение за нищожност, съдът счита оспорената заповед за издадена от компетентен орган, предвид разпоредбата на чл.216, ал.5 от ЗУТ, според която началникът на РДНСК по местонахождението на недвижимия имот се произнася по законосъобразността на издаденото разрешение за строеж.

Според чл.55 от ЗУТ, до реализирането на ПУП незастроени ПИ могат да се използват за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет, а според чл.147, ал.1, т.10 от ЗУТ, за издаване на разрешение за строеж по чл.55 от закона не е необходимо одобряването на инвестиционен проект.

Законодателят е предвидил  в чл. 147, че не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за множество строителни обекти, като в ал. 3 изрично е посочил , че за недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите по ал. 1 се разрешават след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство.

От събраните от съда доказателства се установи, че разрешения за стоеж и разрешения за ползване на паркинги, находящи се в гр. Пловдив – паркинг на ул. “Съборна” № 4, на ул.“ Станислав Доспевски“ № 3, на ул.“ Константин Стоилов“ № 14, на ул.“ Константин Стоилов“ № 24 и паркинг на кръстовището на ул. „П.Р.Славейков” и ул. “Стръмна“, не са издавани и няма съгласувани проекти по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство.

За строежите по чл.55 от ЗУТ не се изисква одобряването на инвестиционен проект, поради което липсата на документи по чл.143 и чл.144 от ЗУТ, мотивирали административния орган да отхвърли жалбата на А., представляват неправилно прилагане на закона в приложените други административни дела между страните.

Закона следва да се прилага еднакво за всички. При положение, че за общинските паркинги в старинен град не се установи издаването на строително разрешение и съгласуване на проектите по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство, то би следвало и на жалбоподателя да се издаде  разрешение за  ползването на  паркинг в личния си имот, разположен в „Старинна градска част“ – гр. Пловдив.  

Поради изложените съображения, съдът намира, че Заповед № ДК-10-ЮЦР-50 от 15.08.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район, гр. Пловдив (РДНСКЮЦР-Пловдив), с която е отменено разрешение за строеж № 50 от 18.04.2011г. на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен"  за „временен открит паркинг“ в поземлен имот (ПИ) №485, кв.59 по плана на кв. “Старинна градска част”, гр. Пловдив е незаконосъобразна и следва да се отмени, а на жалбоподателя се присъдят направените по делото съдебни разноски /л.36/ , като за същите ще следва да се осъди юридическото лице на бюджетна издръжка, към чиято структура организационно принадлежи органът, издал оспорения акт, каквато в случая се явява ДНСК.

Ето защо, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-50 от 15.08.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район, гр. Пловдив (РДНСК-ЮЦР-Пловдив), с която е отменено разрешение за строеж № 50 от 18.04.2011г. на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен"  за „временен открит паркинг“ в поземлен имот (ПИ) №485, кв.59 по плана на кв. “Старинна градска част”, гр. Пловдив.

ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Н.В.А.,***, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: