Р Е Ш Е Н И Е

174

гр. Пловдив, 21.01.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в открито заседание на дванадесети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

 

при секретаря Р.П., като разгледа административно дело № 2404 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

  Жалбоподателят Е.С.Ш.,*** обжалва  Заповед № 176 / 23.08.2011г. на кмета на община Лъки, с която е наредено в качеството му на собственик “да премахне временна незаконна постройка – дървен гараж, попадаща върху УПИ-VІ – хотел, кв.36 по ПУП на гр.Лъки”. В заповедта е посочено още, че “същата е построена незаконно, без необходимите строителни книжа и издадено разрешение за строеж /разрешение за поставяне/. Постройката е неподходяща по местонахождение, разположение  /с оглед собствеността на имота – частна, на физическо лице/, вид и материали /паянтови, неугледни/, в интерес на сигурността, безопасността на движението /намира се на границата с републикански път ІІІ клас – ІІІ-861/.

 Жалбодателят сочи, че заповедта е незаконосъобразна, за което излага съображения и моли съда да я отмени.

Ответникът – кмет на Община Лъки, чрез адв. Р. оспорва жалбата.  

Жалбата е подадена в срок  и от лице, имащо право на жалба, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

 Видно от приложените в административната преписка доказателства в констативен протокол от 15.02.2011 г. на назначената комисия за установяване състоянието на строежи и обекти  /л.20/  е направена единствено констатация, че става въпрос за строеж по смисъла на § 5, т.38 от ЗУТ . Същевременно това личи ясно и от представения към преписката снимков материал /л.25/, на който ясно се вижда че  са налице иззидани тухлени стени на гаражите.  В КА се твърди, че  строежа е незаконен,  което е основание за премахването му от органите на ДНСК - чл. 225, ал. 1 ЗУТ, а не от кмета, който няма такава компетентност. Следователно кметът при направените констатации в протокола е следвало и единствено е можел да изпълни задълженията си по чл. 223, ал. 3 от ЗУТ, а като е издал заповед с правно основание чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, е излязъл извън кръга на своята материална компетентност и актът му е нищожен, като в същото време произволно изброените в заповедта основания за премахване по чл.195, ал.5 от ЗУТ, при положение че в административното производство не са събирани никакви доказателства за наличието на такива обстоятелства,  не може да промени този извод.  Впрочем в заповедта също изрично е посочено, че постройката е изградена без строителни книжа и издадено разрешение за строеж /разрешение за поставяне/, което потвърждава изложеното по-горе.

Предвид изложеното атакуваната заповед следва да бъде обявена за нищожна,  като при евентуално сезиране на съответната РДНСК /от заинтересованата страна, от кмета по чл.223, ал.3 от ЗУТ или от трето лице/, последната следва да се произнесе по законността на строежа. На основание  чл.215, ал.7 от ЗУТ решението е окончателно.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                       Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 175/23.08.2011г. на кмета на община Лъки, с която е наредено на Е.С.Ш.,*** в качеството му на собственик “да премахне временна незаконна постройка – дървен гараж, попадаща върху УПИ-VІ – хотел, кв.36 по ПУП на гр.Лъки”.

Решението е окончателно.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: