РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 63

 

град Пловдив, 11 януари 2013 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с., в открито заседание на  единадесети декември  през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева

                  

при секретаря Марина Чиракова и участието на прокурора …………….,  като разгледа   докладваното от съдията административно  дело № 2718 по описа за 2011 г., и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството е образувано по жалба на С.Г. *** и Н.В.К. *** против Заповед № 1171/27.10.2006 г. на Кмета на Община „Родопи“, с която е одобрено попълването на кадастралната основа на кв.6 по плана на с.Храбрино-I-ва вилна зона, Община Родопи, област Пловдив с нов поземлен имот № 9 по кафявите линии, надписи и зачертаване съгласно Акт за непълноти и грешки № 6 от 24.07.2006 г., изготвен от Община Родопи, обл.Пловдив.

         Твърди се незаконосъобразност и нищожност на оспорената заповед като в самата жалба и допълнително представените многобройни молби се излагат подробни становища.

         Иска се отмяна на заповедта.

         В СЗ жалбата се поддържа.

         Ответникът по делото – Кметът на Община Родопи, чрез надлежен процесуален представител, заема становище за неоснователност на жалбата.

         Заинтересованата страна Х. счита жалбата за основателна.

         Заинтересованите страни Е.Н.Д., Х.Н.Ч. и Л.Б.П., чрез адв.А., считат жалбата за неоснователна.

         Останалите заинтересовани страни не вземат становище по жалбата.

Пловдивският административен съд, като прецени допустимостта на жалбата, доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

С оглед определение № 12655/15.10.2012 г. по адм.дело № 10498/2012 г. на ВАС жалбата следва да се приеме за допустима по отношение  на жалбоподателката С.Й. и производството следва да продължи по отношение на нейната жалба

Същата се явява неоснователна.

Предмет на процесното оспорване е Заповед № 1171/27.10.2006 г. на Кмета на Община Родопи, с която е одобрено попълването на кадастралната основа  на кв.6 по плана на с.Храбрино – Първа вилна зона, Община Родопи, обл.Пловдив, с нов поземлен имот № 9 по кафявите линии, надписи и зачертаване, съгласно Акт за непълноти и грешки № 6 от 24.07.2006 г., изготвен от Община Родопи.

На първо място по отношение на направените оплаквания за нищожност на заповедта:

Същите са неоснователни.

Не се констатира нищожност на заповедта – същата е издадена от компетентен орган, в кръга на предоставените му от закона правомощия - § 4 ал.1 т.2 от ПЗР на ЗКИР. Не се установи и някакво друго противоречие със закона в степен да доведе до нищожност на оспорения ИАА.

На второ място, с оглед изложените мотиви в посоченото по-горе определение на ВАС, следва да се приеме, че жалбоподателката Й. въобще не е уведомявана за процесната заповед, следователно подадената от нея жалба е в срок и изложените оплаквания за нейната незаконосъобразност подлежат на разглеждане в това производство.

Същите са неоснователни. Попълването на кадастралната основа в този случай е направено при спазване на материално-правните и процесуално правните правила на закона. Съставен е АНГ от 24.07.2006 г.

Следва да се има предвид в конкретния случай, че с процесното допълване на кадастъра имотът на жалбоподателката не се засяга/съгласно  договор за собственост л.15-19 по делото/. Видно от представеното по делото заключение на ВЛ, което, като компетентно дадено, се кредитира изцяло от съда, жалбоподателката е съсобственик на УПИ Х, кв.6 от 820 кв.м., съгласно договор от 26.12.1990 г. /л.12/ по плана на I вилна зона – с.Храбрино, одобрен със Заповед № 200/1969 г. За същия УПИ е представен протокол за строителна линия и ниво за ограда от 22.03.1980 г. по всички граници и разрешение за строеж на вилна сграда.  Обстоятелството, че жалбоподателката е  материализирала масивни ажурни огради по имотните граници, различни от тези по документите им за собственост и регулационните граници, съответно  и незаснети по плана от 1969 г.,  не може да  придаде обосноснованост на  жалбата, тъй като никой не може да черпи права от противоправното си поведение. Фактическото ползване на място от страна на жалбоподателката няма за последица вещни права. За попълването на новия ПИ не се отнема част от УПИ на жалбоподателката – и в графичната част на преписката, и в заключението на ВЛ не се констатира състояние на припокриване на новопопълнения имот с УПИ на жалбоподателката, за който същата притежава титул за собственост и съгласно отразяването му в кадастралния план. Следва да се има предвид, че недвижимите поземлени имоти се индивидуализират със своите граници съобразно правото на собственост – чл.24, ал.1 от ЗКИР, §5, т.2 от ЗУТ. Площта на имота не е индивидуализиращ признак, поради което при несъответствие между нея и границите правно релевантни са последните. В конкретния случай, с нанасянето на новия ПИ, новата имотна граница не е довела до намаляване площта на имота на жалбоподателката по НА, в съответствие с установените му граници по действащия план от 1969г.  ВЛ изрично посочва, че с извършеното попълване на кадастралния план съгласно Заповед № 1171/27.10.2006 г. на Кмета на Община Родопи с нов ПИ № 9 не се засягат УПИ VI и УПИ Х, кв.6, поради което подадената жалба се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.       Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе,

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Първо отделение, ХІ с :

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на С.Г. *** против Заповед № 1171/27.10.2006 г. на Кмета на Община „Родопи“.

Решението  подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.

                   

 

Председател: