Р Е Ш Е Н И Е

 

26

 

гр. Пловдив,07.01. 2013 год.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на четвърти декември през две хиляди и  дванадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря М.Г. и с участието на прокурор при ОП-Пловдив разгледа докладваното от съдията Л. Несторова административно дело № 2135 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

                І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

 

                1. Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

                2. Образувано е по жалба предявена от “РАССТРОЙ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Р.Ф.Б. против Ревизионен акт № 161106809 от 07.03.2012 г. и Ревизионен акт № Р-1209140 от 13.03.2012г. за поправка на РА, издадени от В.Г.Г., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Хасково в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 65798.19лв. и начислените лихви, потвърдени с Решение № 624 от 01.06.2012г. на Директора на Д “ОУИ” –Пловдив.

                Навеждат се доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на административния акт. Изложени са подробни съображения в посока доказана техническа, кадрова и технологична обезпеченост на процесните доставчици и реалност на доставките.

Иска се отмяната на РА в оспорената част и присъждане на разноските по делото.

3. Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, чрез процесуалният си представител - юрисконсулт Новакова, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

                                                                                                     

                                                                                                      ІІ. За допустимостта :

                                                                                                      Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ. 

                                                                                                           ІІІ. За фактите:

                                                                                                   

                                                                                                           1. Със Заповед за възлагане на ревизия № 1104505 от 03.09.2011г. /л. 483/ е сложено начало на ревизия на жалбоподателя, същата е изменена със ЗВР № 1106809 от 16.12.2011г./л. 486/. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: ДДС за периода от 01.01.2009г. до 28.02.2010г. и от 01.06.2010г. до 30.11.2010г. ЗВР са издадени от В.П.А.-началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив на осн. чл. 112 и чл. 113 от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-139 от 17.02.2010г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив, с която на органите по  приходите, включително и на В.П.А.-началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112 ал.1 от ДОПК.

Със ЗВР са определени: В.Г.Г. – на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител екип и З.Д.Д. – на длъжност старши инспектор по приходите, да извършат ревизията. Определен е срок за завършване на ревизията-до три месеца, считано от датата на връчването. ЗВР от 03.09.2011г. е връчена на 17.09.2011г. на представляващия дружеството-Р.Ф.Б., /разписка л. 483 гръб/. ЗВР от 16.12.2011г. е връчена на Р.Ф.Б. на 05.01.2012г. /разписка л. 487 гръб/.

            Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/. В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1106809 от 02.02.2012г. Същият е надлежно връчен на Р.Ф.Б. на 14.02.2012г. Издадена е ЗОКО № К1106809 от 03.02.2012г., с която В.Г.Г. – на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив е определена за компетентен орган по издаването на ревизионен акт.

                 2. В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК е издаден  Ревизионен акт № 161106809 от 07.03.2012 г. и Ревизионен акт № Р-1209140 от 13.03.2012г. за поправка на РА, издадени от В.Г.Г., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Хасково, с които не е признат данъчен кредит в размер на 65798.19лв. и  са начислени лихви. РА са връчени на Р.Ф.Б..

        Ревизията е повторна и е в изпълнение на Решение № 824 от 26.08.2011г. на Зам. директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив, с което е отменен РА № 261101601 от 24.06.2011г, ведно с Ра № Р-1120070 от 08.07.2011г. за поправка на РА, в частта за установеното данъчно задължение по ЗДДС за периоди от 01.01.2009г. до 28.02.2010г. и от 01.06.2010г. до 30.11.2010г.

                3.По Закона за данък върху добавената стойност:

Ревизиращите са констатирали, че “РАССТРОЙ ГРУП” ЕООД  е с данъчна регистрация по ЗДДС от 11.06.2007г. Дружеството прилага двустранно записване на стопанските операции, съгласно чл. 2 ал.1 от Закона за счетоводството, разкрити са и се водят регистри за аналитично и синтетично отчитане на стопанските операции. През 2009г. е ползван нает обект-офис в гр. Пловдив, ул. “Мария Луиза” № 69., към 31.12.2010г., няма наети или собствени обекти.

1. Относно доставчика “МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000”

Приходният орган е отказал на “РАССТРОЙ ГРУП” ЕООД   правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 19225.11лв. по седем броя фактури, описани подробно в РА и в РД, издадени от “МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000” през м. 01.2009г, м. 03.2009г., м. 04.2009г. Предмет на доставките са строителни материали.

Извършена е насрещна проверка на доставчика, обективирана в Протокол № 26-1104505-6 от 10.11.2011г. Установено е, че дружеството е дерегистрирано по ЗДДС на 23.09.2009г.  Приходните органи са извършили проверка в информационните масиви на ТД на НАП Пловдив относно деклариран електронен адрес, установено е, че такъв липсва, същата е обективирана в Протокол № 1200435/10.01.2012г. В хода на  предходното ревизионно производство е извършена насрещна проверка на “МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000”, обективирана с протокол № 26-1005359-5/23.02.2011г. В хода на проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-13/28.01.2011г. За връчването му приходните органи са извършили две посещения на адреса за кореспонденция, документирани с протоколи №№ 1103928 от 28.01.2011г. и 1105101 от 07.02..2011 г., при които не е открит представляващ или упълномощено от него лице. На 09.02.2011г. в Интернет е публикувано Съобщение № 10-74-06-13 от 08.02.2011г., което е свалено от таблото на 23.02.2011г. Прието е, че на тази дата ИПДПОЗЛ е редовно връчено по реда на чл.32 от ДОПК. Констатирано е, че в хода на процедурата по чл.32 от ДОПК дружеството е представило исканите документи в деловодството на ТД на НАП София, офис «Център» с вх. № 10-74-06-13 от 22.02.2011г. Представени са копия на издадените на „РАССТРОЙ ГРУП" ООД данъчни фактури: № 1000001136/09.01.2009г. с данъчна основа 13 585,90 лв. и ДДС -2 717,18 лв., № 1000901139/12.01.2009г. сданъчна основа 12 520,80 лв. и ДДС-2 504,16лв., № 1000001140/14.01.2009г. с данъчна основа 10 047,40 лв. и ДДС - 2009,48 лв., № 1000001141/15.01.2009г. с данъчна основа 9 825,75 лв. и ДДС - 1 965,15лв., № 1000001130/08.01.2009г. с данъчна основа 13 102,50 лв. и ДДС-2 620,50 лв., № 1000001373/10.04.2009г. с данъчна основа 24 597,50 лв. и ДДС съответно -4 919,50 лв. Предмет на доставките са строителни материали.

          Представени са дневници за продажби за м.01 и м.04.2009г., за периодите, в които са въведени фактурите. Приложени са аналитични регистри на сметки 4532, 702, извлечения от главни книги за м.01 и м.04.2009г., извлечения от касова книга за плащания по фактурите от страна на клиента. Приложени са разчетно-платежни ведомости за м.01 и месец 04.2009г. Предоставен е договор за наем
от 01.04.2008г. за ползван под наем склад, нает от „МЕТАЛ СНАБ ХОЛДИНГ" АД. Ревизиращите са констатирали, че във връзка с доставките на строителните материали не са посочени предходни доставчици на същите и за чия сметка е превозът на стоките. Не е посочен адрес и обект на разтоварване, липсват и данни за превозвача.

        При извършването на повторната ревизия е връчено ИПДПОЗЛ с изх. № К8-9723 от 13.12.2011г. Ревизиращите отново са изискали всички документи, касаещи процесните доставки, документи за превоза на стоките от обект на доставчика до обект на РАССТРОЙ ГРУП” ЕООД”.

        В писмено обяснение управителят на ревизираното дружество посочва, че транспортът на стоките е извършен от доставчика и в цената им е включена стойността на транспорта. Превозът на стоките е започнал от склад на фирмата - доставчик, но нямат информация за конкретен обект/склад. Транспортът е завършил в Пловдив, материалите са доставени до обекта, за който са предназначени и са складирани там. Изготвена е справка от ревизираното лице за вложени материали в съответните обекти. Ревизиращите са констатирали, че документи, доказващи транспортирането на стоките от обект на доставчика до обект на „РАССТРОЙ ТРУП" ООД, не са представени. Не е посочено влагането на материалите по всички фактури, в кои обекти е извършено. Установено е, че не са  налични документи за транспорт на материали до конкретни обекти, тяхното получаване, заприхождаване, съхранение, изписване и влагане в строителството. Липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно - как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи.

    Според ревизиращите осчетоводяването на фактурата и изписването на материалите в „РАССТРОЙ ГРУП" ООД не е достатъчно доказателство за наличие на доставка.

        В хода на предходното ревизионно производство с оглед установяване на всички факти и обстоятелства по доставките, документирани с горе посочените фактури, на Р.Ф.Б. в качеството му на управител на ревизираното дружество е връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице с изх. К8-3228/18.04.2011г. и ИПДПОЗЛ изх. №К8-3497/02.05.2011г. На основание чл.37, ал.2 от ДОПК са изискани от ревизиращите, представянето на документи и писмени обяснения.  Представен е писмен отговор с вх. № К8-3228#1/26.04.2011г., в който управителят посочва, че мястото на извършване на услугата е мястото на обектите, цената на услугата се калкулира от материали и труд, използваните активи са собствени. Документи, придружаващи фактурите, издадени от горе посочените фирми, липсват. На ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ изх. №К8- 3497 / 02.05.2011г., с цел представяне на доказателства във връзка с транспорта на материалите, подробно описани в РД. Констатирано е, че документи не са представени. В отговор на ИПДПОЗЛ изх. № 9723/23.12.2011г., съгласно представена справка  е установено, че материалите закупени от  «МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000» ЕООД са вложени както следва: фактура № 1000001136/09.01.2009г. в обект Роял Сити - Пловдив; фактура № 1000001139/12.01.2009г. в обект МОЛ - Пловдив; фактура № 1000001140/14.01.2009г. в обект МОЛ - Пловдив; фактура № 1000001141/15.01.2009г. - не е посочен обект; фактура № 1000001130/08.01.2009г. в обект Роял Сити - Пловдив; фактура № 1000001373/10.04.2009г. в обект МОЛ - Галерия Пловдив. 

          Установено е, че за материалите, предмет на доставка по фактура № 1000001141 от 15.01.2009г., не е посочено в кой обект са вложени. Ревизиращите са сравнили предмета на фактурираните доставки от „МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000" ЕООД с вложените в съответните обекти, според представени справки от ЗЛ, и са установили, че има разинавания между вид, количество и доставна цена на материалите по фактурите, с тези от справката за вложените такива. Според ревизиращия орган обстоятелството, че строителни материали са закупувани и от други доставчици, не може да обоснове, че материалите предмет на гореописаните фактури са получени и вложени в посочените от ревизираното лице обекти. Според ревизиращият орган, извършената насрещна проверка на МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000” ЕООД в информационните масиви на НАП както и от представените от ревизираното лице данни за влагането на фактурираните материали, не установяват факти, които да доказват възможността „МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000" ЕООД да транспортира въпросните стоки, не доказват мястото на натоварване и разтоварване, съхранението и влагането им в конкретен строителен обект на „РАССТРОЙ ГРУП„ ООД.

   Ревизиращите са изискали документи от сектор „Архив" на офис „Център„ От подадената ГДД за 2009г. от Метал трейд инвест 2000" ЕООД, са установили, че дружеството не е начислявало амортизации на автомобили или други превозни средства, което предполага че същото не притежава транспортни средства, с които да осъществява превоз на въпросните стоки.

  Констатирано е, че в хода на извършена ревизия на Метал трейд инвест 2000„ ЕООД, приключила с РА 2000906713 от 10.02.2010г., касаеща периода 01.11.2007г. - 30.04.2009г., е установено, че представляващ дружеството не е открит на декларирания адрес за кореспонденция и не са представени първични документи и регистри. Ревизията е извършена по реда на чл.109,ал.1,т.З и 6 от ДПК/отм./ и чл. 122, ал.1,т.4 от ДОПК. За тази проверка ревизиращият орган е съставил протокол № 1200435 от 10.01.2012г. Според приходния орган липсват конкретни данни и документи, от които да се установи осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно - в кои обекти са вложени, как са транспортирани материалите, от кои лица са предадени и приети материалите, информация за начина на       калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи. От данните в информационния масив при ТД на НАП е установно, че дружеството има регистриран ЕКАФП с инд. № на ФУ DY182841 и № на ФП 36223572, но няма деклариран обект, от който да осъществява дейността. От справка за актуално състояние на всички трудови договори е видно, че през периода на издаване на фактурите на „РАССТРОЙ ТРУП" ООД, „МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000 " ЕООД има назначени лица, но кодовете на длъжностите не отговарят на служители, извършващи търговска дейност. Видно от касовите бонове, приложени към фактурите, предоставени от „РАССТРОЙ ГРУП" ООД, обектът, в който е регистриран касовия апарат, е офис с адрес: ЖК „Младост" 2, бл. 231. Според ревизиращите няма как да се осъществява търговска дейност без наличие на търговски обект, склад или друго помещение. Адресът за кореспонденция и този по чл.8 от ДОПК е гр. София, ул. „Кричим" № 37, т.е. налице е противоречие в декларираните факти и обстоятелства, съгласно предоставените документи, поради което тези доказателства не подлежат на обективна преценка и анализ.

      Приходният орган е приел, че не е налице прехвърляне собствеността върху стоките -строителни материали и не е реализиран предметът на процесните доставки, тъй като издадените фактури от „МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000" ЕООД не документират извършването на реална доставка със стоки, в случая строителни материали. След като не е налице действително реално извършена доставка, няма възникнало и данъчно събитие, т.е. не е имало основание ДДС да бъде начислен, не са изпълнени изискванията на чл.6, ал.1 от ЗДДС, чл. 68 ал.1 и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС.

       На основание чл. 70 ал.5 от ЗДДС във вр. С чл. 68 ал.1 и чл. 69 от ЗДДС във вр. С чл. 6 и чл. 12 от с.з. приходният орган е откзал правото на приспадане на данъчен кредит на ревизираното лице по фактури, издадени от „МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000" ЕООД, описани подробно в РА.

   2. Относно доставчика «ДЖОРДЖИО 07» ЕООД:

     Отказано е правото на приспадане на данъчен кредит по три броя фактури, подробно описани в РА и в РД, издадени през м. 03.2009г. и м. 07.2009г. от доставчика «ДЖОРДЖИО 07» ЕООД.     Приходните органи са извършили насрещна проверка на този доставчик, обективирана с протокол № 26-1104505-4 от 17.11.2011г. В хода на проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-141 от 10.10.2011г. За връчването му са извършени две посещения на адреса за кореспонденция, документирани с протоколи №№ 1147503 от 11.10.2011г. и 1149067 от 19.10.2011г., при които не е открит представляващ или упълномощено от него лице. На 20.10.2011г. е изготвено и публикувано в Интернет Съобщение № 10-74-06-141 от 20.10.2011г. и качено на табло. Установено е, че дружеството няма регистриран електронен адрес за кореспонденция. До изтичане на 14-дневния срок от поставяне на съобщението, ЗЛ не се е явило за връчване на ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-141/10.10.2011г. На 04.11.2011г.  е прието, че искането е редовно връчено. Установено е, че Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС на 26.05.2010г. по решение на съда.

След проверка в информационния масив на офис „Център" ревизиращите са установили, че са включени в дневници за продажби следните фактури:№ 336 от 05.03.2009г. с данъчна основа 20 002,25 лв. и ДДС 4 000,45 лв.; № 338 от 09.03.2009г. с данъчна основа 20 290,00 лв. и ДДС 4 058,00 лв.; № 789 от 30.07.2009г. с данъчна основа 35 044,00 лв. и ДДС 7 008,80 лв.
Дружеството няма подадена ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2009г.

   В предходното ревизионно производство е извършена насрещна проверка на доставчика „ДЖОРДЖИО  07"  ЕООД,  обективирана в  протокол с изх.    26-1005359-3 от 07.03.2011г. В  хода   на
проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-11 от 28.01.2011г. За връчването му са извършени
две посещения на адреса за кореспонденция, документирани с протоколи №№ 1104158 от 31.01.2011г. и 1105450 от 08.02.2011г., при които не е открит представляващ или упълномощено от него лице. На 09.02.2011г. е изготвено и публикувано в Интернет Съобщение № 10-74-06-11 от 09.02.2011г., качено е на информационното табло. На 24.02.2011г. са получени документи от дружеството в ТС на НАП София, офис „Център" и съобщението е свалено. Приложени са копия на следните фактури: № 336/05.03.2009г. с данъчна основа 20 002,25 лв. и ДДС 4 000,45 лв.; № 338/09.03.2009г. с данъчна основа 20 290,00 лв. и ДДС 4 058,00 лв.; № 789/30.07.2009г. с данъчна основа 35 044,00 лв. и ДДС 7 008,80 лв. Предмет на доставките са строителни материали - гипсова мазилка, гипсова шпакловка, гипсокартон, цимент, шпакловка за бетон и др. Фактурите са включени в дневници за продажби и СД за съответните периоди. Приложени са хронологични регистри на сметки 4532, 703, 411, 501 и главна книга. Приложено е копие на свидетелство за регистрация на ФУ. Приложен е договор от 01.11.2008г. за ползван под наем склад от фирмата. Приложени са инвентарна книга и разчетно-платежни ведомости.  Установено е, че за м.03.2009г. има наети на трудов договор 13 лица, а за м.07.2009г. - 14 лица. Длъжностите им са общ работник - 4 лица, деловодител, управител на магазин, продавач-консултант - 4 лица, секретар. Констатирано е, че не са приложени документи за извършен транспорт на стоките при закупуването им и липсват данни за фирмата, превозваща стоките. Не са приложени документи във връзка с произход на стоката, първични документи за придобиване, място и период на съхранение, данни за предходен доставчик. Според приходните органи не са представени доказателства за реално извършена доставка на стоки по смисъла на чл.6 от ЗДДС, тъй като всички представени документи са свързани с осчетоводяването на издадените фактури. Установено е, че на 26.05.2010г. „ДЖОРДЖИО 07" ЕООД е дерегистрирано служебно по ЗДДС.

В хода на предходното ревизионно производство са изискани документи и писмени обяснения от ревизираното лице във връзка с посочените по-горе доставки. Връчени са ИПДПОЗЛ с изходящ  № К8-3228 от 18.04.2011г. и ИПДПОЗЛ с изх. № К8-3497 от
02.05.2011г.

В отговор на това, с писмено обяснение вх. № К8-3228#1/26.04.2011г. управителят  на ревизираното дружество посочва, че мястото на извършване на услугата е мястото на обектите, цената на услугата се калкулира от материали и труд, използваните активи са собствени. Документи, придружаващи фактурите не се предоставят. На ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ изх. № К8- 3497 от 02.05.2011г. с цел представяне на доказателства във връзка с транспорта на материалите, но документи не са представени.

 При повторната ревизия е връчено ИПДПОЗЛ изх. № К8-9723 от 13.12.2011г., с което са изискани отново всички документи относно транспортирането на стоките. В писмено обяснение управителят на
ревизираното дружество изяснява, че транспортът на стоките е извършен от доставчика и в цената им е включена стойността на транспорта. Превозът на стоките е започнал от склад на
фирмата -доставчик, но нямат информация за конкретен обект/склад. Транспорта е завършил в Пловдив. Материалите са доставени до обекта, за който са предназначени и са складирани там. Изготвена е справка от ревизираното лице за вложени материали в съответните обекти. Документи, доказващи транспортирането на стеките от обект на доставчика до обект на „РАССТРОЙ ТРУП" ООД, не са представени.

 Според ревизиращите не са налични документи за транспорт на материали до конкретни обекти, тяхното получаване, заприхождаване, съхранение, изписване и влагане в строителството. Липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно - как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи. Според ревизиращите осчетоводяването на фактурата и изписването на материалите в „РАССТРОЙ ГРУП„ ООД не е достатъчно основание за наличие на доставка. В отговор на ИПДПОЗЛ изх. № 9723 от 23.12.2011г., съгласно представена справка материалите закупени от „ ДЖОРДЖИО 07" ЕООД са вложени както следва: № 336 от 05.03.2009г. в обект МОЛ Пловдив; № 338 от 09.03.2009г. в обект МОЛ Пловдив; № 789 от 30.07.2009г. в обект МОЛ Русе.

       Сравнявайки предметът на фактурираните доставки от  ДЖОРДЖИО 07" ЕООД с вложените в съответните обекти, според представени справки от ЗЛ, е установено от ревизиращия орган, че има разминавания между вид, количество и доставна цена на материалите по фактурите, с тези от справката за вложените такива. Поради липсата на заприхождаване и изписване на материали по обекти и установените no-горе различия, обстоятелството че строителни материали са закупувани и от други доставчици, не може да се приеме, че материалите предмет на горепосочените фактури са получени и вложени в посочените от РЛ обекти. Изготвени са от приходните органи справки за актуално състояние на всички трудови договори по булстат на „ДЖОРДЖИО 07” ЕООД, както и по ЕГН на всички назначени в дружеството лица. За периода, в който са издадени фактурите на „РАССТРОЙ ТРУП" ЕООД, са назначени общи работници, секретар и склададжия, но са осигурявани от работодателя само за м.06,2009г. и м.07.2009г. Не са представени доказателства, че именно тези лица са участвали в документираните от„ДЖОРДЖЙО 07" ЕООД с въпросните фактури доставки. Според ревизиращия орган от извършената насрещна проверка на  ДЖОРДЖЙО 07" ЕООД , от информацията от базите данни на НАП за доставчика, както и от представените от ревизираното лице данни за влагането на фактурираните материали, не се установяват факти, които да доказват възможността ДЖОРДЖИО 07” ЕООД да е транспортирал въпросните стоки, място на натоварване и разтоварване, съхранението и влагането им в конкретен строителен обект на „РАССТРОЙ ТРУП" ООД. Липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално
доставка па смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно
- как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност
на всички разходи.

       При   направена  справка  за  ФУ  на  задължено  лице  в  информационния   масив на   Националната агенция по приходи е установено,  че ДЖОРДЖИО 07” ЕООД има регистриран  ЕКАФП   модел  модел  02  с  инд. № ФУ  ED076380  и  инд.№ФП  44096380. Дружеството е регистрирало търговски обект - магазин 7 с адрес гр.Варна, ул." Никола Вапцаров" бл.25вх.Б. От задълженото лице като документи, съставени по процесните доставки доставки са предоставени заверени копия на данъчни фактури и фискални бонове за плащания в брой от ЕКАФП с инд № ФУ ED076380 и инд. № ФП 44096380 за обект офис гр.София, ул." МА.ТОМСЪН" бл.1 без точни идентифициращи данни - етаж, апартамент.Според ревизиращите са налице  съществени противоречия в данните на фискалните бонове и тези, декларирани от,, ДЖОРДЖЙО 07 " ЕООД. Фискалните касови бележки, прикрепени към издадените от „ДЖОРДЖЙО 07” ЕООД фактури не съдържат всички задължителни реквизити, посочени в чл.26, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, а именно -наименование, количество и единична цена по видове закупени стоки.

       Според приходния орган не е налице прехвърляне собствеността върху стоките - строителни материали и не е реализиран предметът на описаните по-горе доставки, тъй като издадените фактури от доставчика "ДЖОРДЖИО 07" ЕООД не документират извършването на реална доставка със стоки. След като не е налице действително реално извършена доставка, няма възникнало и данъчно събитие, т.е. не е имало основание ДДС да бъде начислен. На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1  и чл.69 от ЗДДС във връзка с чл.6 и чл.12 от същия закон ревизиращият орган е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по данъчни фактури, издадени от „ДЖОРДЖИО 07" ЕООД.

    3. Относно доставчика «НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ» ЕООД:

Приходният орган е извършил насрещна проверка, обективирана с Протокол № 26-1104505-7 от 10.11.2011г. Установено е, че дружеството е дерегистрирано по ЗДДС на 21.06.2010г. По ИПДПОЗЛ № 10-74-00-124 от 25.02.2011г. са извършени две посещения на адреса на кореспонденция, изготвени са протоколи с дата от 07.10.2011г. и 17.10.2011г. Изготвено е съобщение по чл.32 от ДОПК изх. № 10-74-06-138 от 18.10.2011г., поставено е на информационното табло и е публикувано в Интернет на 18.10.2011г. Съобщението е свалено на 02.11.2011г. Изпратено е писмо с обратна разписка, обратната разписка е изпратена допълнително /след връщането и/ с отметка „непознат„. Дружеството няма регистриран електронен адрес в информационния масив на офис „Център". В законоустановения срок не са представени документи от дружеството. При извършена служебна проверка е установено от приходните органи, че в подадените от дружеството дневници за продажби и СД по ЗДДС за съответните периоди са включени фактури, издадени на „РАССТРОЙ ГРУП„ ООД както следва:фактура № 302 от 08.12.2009г. с данъчна основа 5512,10 лв. и ДДС 1102,42 лв.; фактура № 508 от 18.06.2010г. с данъчна основа 4 439,00 лв. и ДДС 887,80 лв.; фактура № 515 от 19.06.2010г. с данъчна основа 4 755,50 лв. и ДДС 951,10 лв.

   В предходното ревизионно производство е извършена насрещна проверка, обективирана в протокол № 26-1005359-6 от 04.03.2011г. на НАДИН ИНТЕРНЕШАНЪЛЕООД. В хода на проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-14 от 28.01.2011г., за връчване на което
са
  извършени две  посещения  на  адреса за  кореспонденция,  документирани  с  протокол   1104284 от 28.01.2011г.  и    1105217 от 07.02.2011г. На   09.02.2011г.   е   публикувано   в  нтернет
съобщение по чл.32 от ДОПК и по пощата с обратна разписка. Съобщението е свалено на 24.02.2011г. На 28.02.2011г. в деловодството на офис „Център" са представени следните документи: заверено копие на фактури № 302 от 08.12.2009г., №508 от 18.06.2010г. и 515 от 19.06.2010г, СД и протоколи за приемане на дневници по ЗДДС, дневници за продажби, хронологични регистри на сметки 4532 и 702, хронологични регистри на сметка 4532, главна книга, касова книга, ведомости за заплати, оборотни ведомости, протоколи за предаване на информация на дискета за 2009г., свидетелство за регистрация на касов апарат, инвентарна книга, фактури 103 от 25.05.2009г. и 147 от 23.11.2009г.

        В хода на предходната ревизия с оглед установяване на всички факти и обстоятелства по доставките, документирани с горе посочените фактури, на Р.Ф.Б. в качеството му на управител на ревизираното дружество, е връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице с изх. К8-3228 от 18.04.2011г. и ИПДПОЗЛ изх. № К8- 3497 от 02.05.2011г. Ревизираното лице обяснява, че мястото на извършване на услугата е мястото на обектите, цената на услугата се калкулира от материали и труд, използваните активи са собствени. Документи, придружаващи фактурите липсват. На ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ изх. №К8- 3497 от  02.05.2011г. с цел представяне на доказателства във връзка с транспорта на материалите, но документи не са представени. В хода на повторното ревизионно производство е връчено ИПДПОЗЛ изх. № К8-9723 от 13.12.2011г., с което са изискани отново всички документи, относно превоза на стоките.

Документи, доказваищи превоза на стоките от обект на доставчиците до обектите на РЛ, не са представени. В писмено обяснение на управителя на ревизираното дружество се посочва, че транспортът на стоките е извършен от доставчика и в цената им е включена стойността на транспорта. Превозът на стоките е започнал от склад на фирмата - доставчик, но нямат информация за конкретен обект/склад. Транспортът е завършил в Пловдив. Материалите са доставени до обекта, за който са предназначени и са складирани там. Изготвена е справка от ревизираното лице за вложени материали в съответните обекти.Ревизиращият орган е установил, че документи, доказващи транспортирането на стоките от обект на доставчика до обект на „РАССТРОЙ ГРУП" ООД, не са представени.

      Ревизираното лице посочва, че транспортът на закупените стоки приключва в Пловдив и са приети от него, което според ревизиращите не съответства на обстоятелството, че в изготвена в хода на ревизията справка се посочва, че материалите са вложени в обекти в други населени места. Установено е, че не са налични документи за транспорт на материали до конкретни обекти, тяхното получаване, заприхождаване, съхранение, изписване и влагане в строителството. Според приходния орган липсват конкретни данни и документи, от които да се установява реална доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно - как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи. Според приходния орган осчетоводяването на фактурата и изписването на материалите в „РАССТРОЙ ГРУП" ООД не е достатъчно доказателство за наличие на доставка.

       В отговор на ИПДПОЗЛ изх. № 9723 от 23.12.2011г., съгласно представена справка, материалите, закупени от „НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ„ ЕООД са вложени така: фактура № 302 от 08.12.2009г. в обект МОЛ - Стара Загора; фактура № 508 от 18.06.2010г. в обект СК Оризаре; фактура № 515 от 19.06.2010г. в обект СК- Оризаре. Приходните органи са извършили анализ и сравняване на предмета на фактурираните доставки от „НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД с вложените в съответните обекти, според представени справки от ревизираното лице, и са установили, че има разминавания между вид, количество и доставна цена на материалите по фактурите, с тези от справката за вложените такива. Поради липсата на заприхождаване и изписване на материали по обекти и установените no-горе различия, обстоятелството че строителни материали са закупувани и от други доставчици, не може да се приеме, че материалите предмет на горепосочените фактури са получени и вложени в посочените от РЛ обекти. Според приходния орган доставчикът „НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ„ ЕООД не разполага с възможности за транспортиране на стоките по процесните фактури, не е доказано място на натоварване и разтоварване, съхранението и влагането на строителните материали в конкретен строителен обект на „РАССТРОЙ ТРУП„ ООД. Установено е, след извършена проверка в сектор „Архив" на офис „Център по подадена ГДД за 2009г. и 2010г. от Надин интернешанъл" ЕООД, както и приложен баланс, че дружеството не притежава автомобили или други превозни средства, не притежава транспортни средства, с които да е осъществил транспорт на стоките по проц. фактури. На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1  и чл.69 от ЗДДС във връзка с чл.6 и чл.12 от същия закон ревизиращият орган е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по данъчни фактури, издадени от „НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ„.

 4. Относно доставчика «ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ» ЕООД:

  Не е признат данъчен кредит в размер на 1440.64лв. по два броя фактури, описани в РА и в РД, издадени през м. 06.2010г. от доставчика «ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ» ЕООД.

   Приходните органи са извършили насрещна проверка на«ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ» ЕООД, обективирана с Протокол № 26-1104505-1 от 10.11.2011г. Установено е, че дружеството е дерегистрирано по ЗДДС  на 26.07.2011г. по инициатива на данъчен орган. В хода на проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-142 от 07.10.2011г. За връчването му са извършени две посещения на адреса за кореспонденция, документирани с протоколи №№ 1147182 от 07.10.2011г. и 1148332 от 17.10.2011г., при които не е открит представляващ или упълномощено от него лице. Изготвено е Съобщение № 10-74-06-142 от 18.10.2011г., което е публикувано в Интернет на 18.10.2011г. и е поставено на съответното място в офис „Център". Свалено е от информационното табло на 02.11.2011г. Същото е изпратено на регистриран е-мейл в информационния масив на офис „Център". Изпратено е по пощата с писмо с обратна разписка, върната с отметка „не съществува вече". Приходните органи са извършили служебни проверки и са констатирали, че процесните данъчни фактури са отразени в дневника за продажби за съответния данъчен период.

          Извършвани са проверки и в предходното ревизионно производство. В хода на проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-10 от 17.02.2011г. За връчването му са извършени две посещения на адреса за кореспонденция, документирани със съответните протоколи.Изготвено е Съобщение № 10-74-06-10 от 11.02.2011г., което не е публикувано в Интернет. Същото е изпратено по пощата с писмо с обратна разписка, което не се е върнало до датата на издаване на протокола. Задълженото лице е входирало документи в деловодството на 28.02.2011г. Представени са копия на фактури:№0... 0453 от 07.06.2010г. с данъчна основа 3495,80 лв. и ДДС 699,16 лв.; №0... 0456 от 11.06.2010г. с данъчна основа 3707,40 лв. и ДДС 741,48 лв. Предмет на доставките са строителни материали - нанопор, силиконов грунд, фасаген, лепило и др. Представен е договор за наем на склад с „КРЕМИКОВЦИ ТРЕЙД" ЕООД с булстат 130112337, хронологичен регистър за м.06.2010г., главна книга, касова книга за същия период, инвентарна книга, свидетелство за регистрация на ФУ. Посочен е предходен доставчик „Метал трейд инвест 2000 ЕООД по ф-ра № 922 от 31.05.2010г.

         При извършена проверка в информационния масив на НАП, офис „Център" за период 17.05.2009г. - 30.06.2010г., е установено от приходните органи, че наемателят не е декларирал покупна фактура от „КРЕМИКОВЦИ ТРЕЙД" ЕООД с булстат 130112337 с предмет - услуга за наем на склад.Констатирано е, че наемодателят не е декларирал, че е издал фактура за продажба с предмет наем на склад към „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ.

        Ревизиращите са извършили насрещна проверка на сочения като предходен доставчик-„МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000„ Проверката е обективирана в протокол № 26-1005359-10 от 02.05.2011 г. Изготвено е ИПДПОЗЛ изх. № 10-74-06-47 от 28.03.2011г., за връчване на което са извършени две посещения на адреса за кореспонденция, документирани с протоколи №№1112906 от 28.03.2011г. и № 1114224 от 05.04.2011г. На адреса не е открит управител, упълномощено лице или лице за контакт с фирмата за връчване на искането, за извършване на проверка на счетоводната и търговска документация. Изготвено е Съобщение по чл.32 от ДОПК с № 10-74-06-47 от 06.04.2011 г., което е публикувано в Интернет страницата на НАП на 07.04.2011г. и поставено на определено за целта място в офис „Център". Съобщението е свалено от таблото на 21.04.2011г. Изпратено е съобщение и на декларирания е-мейл адрес на 07.04.2011г. Документи не са представени. Извършени са служебни проверки, установено е, че в дневниците за продажби няма включена фактура № 922/31.05.2010г. Дружеството има непогасени данъчни задължения. Установено е също така, че „ОВЕР­
БРЕТ КОНСУЛТ" е декларирало пред НАП само един обект,
в който осъществява дейността си, това е офис, намиращ се в ***, където е регистрирано и въведено в експлоатация фискално устройство с инд. № DY 234916 и ФП №36302972, съгласно свидетелство за одобряване №413 от  16.03.2007г. Според ревизиращите дори да се приеме, че проверяваното дружество стопанисва под наем, на основание представения договор за наем на обект, намиращ се в гр.София, кв. „Враждебна", район „Кремиковци", то съгласно разпоредбите на Наредба Н-18, в същия трябва да бъде въведен в експлоатация ЕКАФП. Освен това, проверяващото дружес­тво не е представило доказателства и/или доказателствени средства, че въпросните количес­тва стока - предмет на доставките по процесните фактури са били съхранявани в склада на фирма „КРЕМИКОВЦИ ТРЕЙД" ЕООД. От страна на дружеството не са представени и издадени фактури с предмет на доставката - „наем" или документи, удостоверяващи плащането на уговорения размер на наемната услуга. От справка за актуално състояние на всички трудови договори е установено, че през периода на издаване на фактурите на „РАССТРОЙ ГРУП" ООД, „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ" ЕООД има назначени лица, но кодовете на длъжностите не отговарят на общи функции.

      Установено е от касовите бонове, приложени към фактурите, предоставени от „РАССТРОЙ ГРУП" ООД, че обектът, в който е регистриран касовия апарат, е офис с адрес ***. Според ревизиращите няма как да се осъществява търговска дейност със строителни материали без наличие на търговски обект, склад или друго помещение. Същевременно адресът за кореспонденция и този по чл.8 от ДОПК, декларирани от „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ" ЕООД е: ***

       Ввръчено  е ИПДПОЗЛ № К8-3228/18.04.2011г., с което
са изискани: договор за извършените услуги и анекси към него, място и дата на извършване на услугата, приемо-предавателен протокол за предадени от страна на възложителя материали,
проекти и др., приемо-предавателен протокол за предаване на завършената услуга, информация за начина на калкулиране на цената на услугата и нейните елементи - материали, труд и др., с какви превозни средства и как е извършен транспорта от доставчика до „РАССТРОЙ ГРУП" ООД. и др. документи.

       В хода на  предходното ревизионното производство е връчено ИПДПОЗЛ изх. № К8- 3497 от 02.05.2011г. с цел представяне на доказателства във връзка с транспорта на материалите. Документи не са представени.

       В хода на повторното ревизионно производство е връчено ИПДПОЗЛ изх. № К8-9723 от 13.12.2011г., с което са изискани отново всички документи, които са изискани. В писмено обяснение на управителя на ревизираното дружество се посочва, че транспортът на стоките е извършен от доставчика и в цената им е включена стойността на транспорта. Превозът на стоките е започнал от склад на фирмата - доставчик, но нямат информация за конкретен обект/склад. Транспортът е завършил в Пловдив. Материалите са доставени до обекта, за който са предназначени и са складирани там. Изготвена е справка от ревизираното лице за вложени материали в съответните обекти. Документи, доказващи транспортирането на стоките от обект на доставчика до обект на „РАССТРОЙ ТРУП" ООД, не са представени. Обяснено е, че транспортът на закупените стоки приключва в Пловдив и са приети от него. Според ревизиращите тези обяснения не съответстват на представената справка от РЛ, в която е посочено друго, а именно, че материалите са вложени в в обекти в други населени места. Констатирано е, че не са наличии документи за транспорт на материали до конкретни обекти, тяхното получаване, заприхождаване, съхранение, изписване и влагане в строителството. Липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.б от ЗДДС, а именно - как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи. Направени са изводи аналогични на предходно описаните. Установено е още, че в  отговор на ИПДПОЗЛ изх. № 9723 от 23.12.2011г., съгласно представена справка материалите закупени от »ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ» ЕООД са вложени както следва: фактура № 456 от 11.06.2010г. в обект СК Оризаре;  фактура № 453 от 07.06.2010г. в обект СК Оризаре. Сравнявайки предмета на фактурираните доставки от „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ" ЕООД с вложените в съответните обекти, според представени справки от ЗЛ,  е установено от ревизиращите, че има разминавания между вид, количество и доставна цена на материалите по фактурите, с тези от справката за вложените такива. Поради липсата на заприхождаване и изписване на материали по обекти  е прието, че материалите, предмет на процесните фактури не са получени и вложени в посочените от РЛ обекти. От изискано и предоставено копие от сектор „Архив„ на офис „Центърна подадена ГДД за 2009г. от „Овербрет консулт„ ЕООД, е установено, че дружеството не е начислявало амортизации на  автомобили  или  други  превозни  средства.  Дружеството   не  притежава транспортни средства, с които да е осъществило транспорта на процесните стоки.  Прието е от извършената насрещна проверка на „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ„ ЕООД, от информацията от базите данни на НАП за доставчика, както и от представените от ревизираното лице данни за влагането на фактурираните материали, че не се установяват факти, които да доказват възможността „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ" ЕООД да е транспортирало въпросните стоки, място на натоварване и разтоварване, съхранението и влагането им в конкретен строителен обект на „РАССТРОЙ ГРУП" ООД. Липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.б от ЗДДС, а именно - в кои обекти са вложени, как са транспортирани материалите, от кои лица са предадени и приети материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи.

           Според приходните органи издадените първични счетоводни документи сами по себе си не означават наличието на извършени доставки по смисъла на ЗДДС. След като е налице издаването на фактури без да е налице доставка, то в случая не може да се говори за данъчно събитие, което да бъде предмет на облагане с ДДС. Притежаваните от „РАССТРОЙ ГРУП„ ООД фактури не документират реална доставка на стоки по смисъла на чл.6 от ЗДДС и наличие на данъчно събитие по чл.25, ал.1 от същия закон. Липсата на реално прехвърляне на право на собственост върху стока означава и липса на облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС. Прието е, че няма реално извършена доставка между ревизираното дружество и „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ„ ЕООД с предмета, посочен във фактурата, поради което следва, че няма и възникнало данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от ЗДДС във връзка с чл.6, ал.1 от същия закон. За ревизираното дружество не възниква правото на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл.68, ал.2 от ЗДДС. Същото няма право да приспада данъка за стоките, които доставчикът-регистрирано по ЗДДС лице, му е фактурирал, тъй като представените доказателства не удостоверяват, че документираните количества строителни материали са реално предоставени, каквито са изискванията на чл.69, ал.1, т. 1 от ЗДДС.

       На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС на ревизираното дружество е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 11 737.80лв. по фактури: 0... 0453 от 07.06.2010г. с данъчна основа 3495,80 лв. и ДДС 699,16 лв.; № 0... 0456 от 11.06.2010г. с данъчна основа 3707,40 лв. и ДДС 741,48 лв., издадени от
„ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ„ ЕООД.

       5. Относно доставчика “АСЕН СТРОЙ-А” ЕООД:

       Отказано е правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 16539.03лв. по 4 броя фактури, подробно описани в РА и в РД, предмет на доставките са строителни материали.

        Ревизиращите са извършили насрещни проверки. С протокол № 26-1104505-2 от 09.11.2011г. е документирана извършена насрещна проверка на „АСЕН СТРОЙ - А„ ЕООД. В хода на проверката е изготвено ИПДПОЗЛ изх. № 17-74-06-17 от 06.10.2011г. За връчването му са извършени две посещения на адреса за кореспонденция, документирани с протоколи №№ 1146865 от 06.10.2011г. и 1148176 от 14.10.2011г., при които не е открит представляващ или упълномощено от него лице, на адреса няма офис и указателна табела на дружеството. На 17.10.2011г. на таблото за съобщения в офис „Витоша" е поставено Съобщение по чл.32 от ДОПК с изх. № 17-74-06-17 от 17.10.2011г. Публикувано е в Интернет на страницата на НАП на 17.10.2011г. Съобщението е изпратено с писмо с обратна разписка на адреса за кореспонденция на ЗЛ. На 28.10.2011г. е върната в офис „Витоша„ с гриф «не съществува». Съобщението е свалено на 01.11.2011г., на която дата се счита за връчено ИПДПОЗЛ. В законоустановения 7-дневен срок не са представени исканите документи и писмени обяснения. Извършена е служебна проверка в информационния масив на офис «Витоша» и е установено, че „АСЕН СТРОЙ- А" ЕООД е включило в дневниците за продажби следните фактури, издадени на РАССТРОЙ ГРУП" ООД:№ 405 от 20.07.2009г. с предмет - строителни материали, с ДО 34 166,67 лв. и ДДС 6833,33 лв.; № 624 от 29.09.2009г. с предмет - строителни материали, с ДО 26 857,00 лв. и ДДС 5 371,40 лв.; №695 от 15.10.2009г. с предмет - строителни материали, с ДО 3 337,50 лв. и ДДС 667,50 лв.; № 705 от 23.10.2009г. с предмет - строителни материали, с ДО 18 334 лв. и ДДС 3 666,80 лв.

      Отправено е ИПДПОЗЛ изх.№ К8-3228 от 18.04.2011г. и ИПДПОЗЛ изх. №К8- 3497 от 02.05.2011г.

      В отговор на това, с писмено обяснение вх. № К8-3228#1/26.04.2011г. управителят посочва, че мястото на извършване на услугата е мястото на обектите, цената на услугата се калкулира от материали и труд, използваните активи са собствени. Документи, придружаващи фактурите, издадени от горе посочените фирми не са представени.

      В хода на повторната ревизия е връчено ИПДПОЗЛ изх. № К8-9723 от 13.12.2011г, с което са изискани отново всички документи.В писмено обяснение на управителя на ревизираното дружество се посочва, че транспортът на стоките е извършен от доставчика и в цената им е включена стойността на транспорта. Превозът на стоките е започнал от склад на фирмата - доставчик, но нямат информация за конкретен обект/склад. Транспортът е завършил в Пловдив. Материалите са доставени до обекта, за който са предназначени и са складирани там. Изготвена е справка от ревизираното лице за вложени материали в съответните обекти. В същото писмено обяснение към ИПДПОЗЛ изх. № К8-9723/13.12.2011г., представляващият дружеството посочва, че доставчикът „АСЕН СТРОЙ-А" е предоставил следните данни за шофьори, които са извършили превоза на стоките: С.Т.П. с ЕГН ********** и П.М.Н. с ЕГН **********. Извършена е служебна справка за посочените лица. От служебната справка е видно, че дружеството няма сключени трудови договори с такива лица за периода, в който са издадени фактурите, нито за други периоди. Изготвени са справки за актуално състояние на всички трудови договори за съответните ЕГН, от които е установено, че първото лице е назначавано в 5 различни фирми, а второто - в 9 различии фирми, извън периодите, в които са издадени процесните фактури към „РАССТРОЙ ТРУП" ООД. Документи, доказващи транспортирането на стоките от обект на доставчика до обект на „РАССТРОЙ ГРУП" ООД, не са представени. Не са наличии документи за транспорт на материали до конкретни обекти, тяхното получаване, заприхождаване, съхранение, изписване и влагане в строителството. Установено е, че липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно - как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи. Според приходните органи осчетоводяването на фактурата и изписването на материалите в „РАССТРОЙ ГРУП" ООД не е достатъчно доказателство за наличие на доставка.

     Установено е, че от задълженото лице като документи, съставени по горе цитираните доставки са предоставени единствено заверени копия на данъчни фактури и фискални бонове за плащания в брой от ЕКАФП с инд. №ФУ DY310041 и инд. №ФП 12125781, за обект офис ***, без точни идентифициращи данни - етаж, апартамент. Ревизиращите установяват с оглед направените служебни справкии, че „АСЕН СТРОЙ -А" не е декларирало адрес на офис или търговски обект, т.е. дружеството осъществява дейност търговия със строителни материали без да има деклариран търговски обект:магазин, склад или др.

          Ревизиращите са констатирали, че в процесните фактури е отразено изрично, че плащането на доставените стоки е извършено в брой, което означава, че за тях съществува задължение да се издадат фискални бонове от ЕКАФП, съгласно изискванията на Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти. Извършена е служебна справка за ФУ на  в  информационния масив „СУП" на Националната агенция по приходи  и е  установено, че „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД - гр.София има регистриран ЕКАФП модел ЕЛКА2000 с инд. № ФУ ОТ245607 и инд. № ФП 03463597, свидетелство за одобряване № 421 от 21.04.2007г., без да е декларирано наименование и адрес на търговски обект. Според приходния орган липсата на наименование и адрес на конкретен търговски обект означава, че не могат да бъдат изпълнени изискванията на чл.18 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г., съгласно която в 7-дневен срок от въвеждане в експлоатация, лицето подава молба в териториалната дирекция по местонахождение на обекта за регистрация на фискалното устройство. С чл.З, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г., е въведено задължението за всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път (такова задължение е въведено и с разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС и чл.10, ал.4 от ЗКПО).  Посочено е, че легална дефиниция на понятието касова бележка дава разпоредбата на чл.118, ал.2 от ЗДДС, към която препраща чл.2, ал.1 от цитираната наредба. Съгласно посочената правна норма, фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Според ревизиращите документ, издаден от фискално устройство, което не е одобрено, въведено в експлоатация и за което не е заверено свидетелство за регистрация по реда на Наредба № Н-18/2006 г., не е касова бележка.

Установено е още, че фискалните касови бележки, прикрепени към издадените от „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД фактури, не съдържат всички задължителни реквизити, посочени в чл.26, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, а именно - наименование, количество и единична цена по видове закупени стоки или услуги; пореден номер на касовата бележка; име или номер на касиера. В края на касовата бележка се отпечатва пореден номер на документа /не по-малко от 4 разряда/, дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на фискалната памет. Налице са различия в начина на подредба и изписване на задължителните реквизити, които следва да съдържат издаваните фискални бонове от регистрирано ФУ. В хода на извършената ревизия доставчикът „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД не е открит на декларирания от него адрес за кореспонденция, поради което не може за бъде установена достоверността на издадените фискални бонове към въпросните фактури, след като на фактурите е посочено, че плащането е извършено в брой, а не по банков път. Според приходните органи доставчикът „АСЕН СТРОЙ -А" ЕООД е издал фискални бонове, които не отговарят на изискванията на чл.26, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г., т.е. не са фискални бонове по смисъла на наредбата. С оглед на това е прието, че приложените фискални бонове са с посочени неверни данни в тях и нямат доказателствена сила. В конкретния случай фискалните бонове са налице, но не съдържат всички реквизити или реквизитите в тях не отговарят на обективната истина. При това положение, придружаващите фактурите документи (фискални бонове), не могат да се приемат за фискални касови бележки по смисъла на чл.118, ал.2 от ЗДДС.

 В отговор на ИПДПОЗЛ изх. № 9723 от 23.12.2011г.е представена справка  за материалите, закупени от „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД и вложени така: № 405 от 20.07.2009г. в обект МОЛ Галерия Пловдив; № 624 от 29.09.2009г. в обект „ДЖЪМБО"; № 695 от 15.10.2009г. в обект МОЛ Стара Загора; № 705 от 23.10.2009г. в обект - МОЛ „Галерия „- Пловдив. Приходните органи са извършили анализ и сравняване на вложените в съответните обекти материали и фактурираните такива и по представената справка от РЛ и са установили разминавания между вид, количество и доставна цена. Поради липсата на заприхождаване и изписване на  материали по обекти и с оглед установените различия е прието, че обстоятелството, че строителните материали са закупувани и от други доставчици, не може да се приеме, че материалите, предмет на горепосочените фактури, са получени и вложени в посочените от РЛ обекти. От извършената насрещна проверка на „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД, от информацията от базите данни на НАП за доставчика, както и от представените от ревизираното лице данни за влагането      
на фактуруфаните материали, е прието, че не се установяват факти, които да доказват възможността „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД да е транспортирал въпросните стоки, място на натоварване и разтоварване, съхранението и влагането им в конкретен строителен обект на „РАССТРОЙ ГРУП" ООД.

   Според ревизиращия орган, издадените първични счетоводни документи сами по себе си не означават наличието на извършени доставки по смисъла на ЗДДС. След като е налице издаването на фактури без да е налице доставка, то в случая не може да се говори за данъчно събитие, което да бъде предмет на облагане с ДДС. Според приходните органи притежаваните от „АСЕН СТРОЙ -А" ЕООД фактури не документират реална доставка на стоки по смисъла на чл.6 от ЗДДС и наличие на данъчно събитие по чл.25, ал.1 от същия закон. Липсата на реално прехвърляне на право на собственост върху стока, означава и липса на облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС. На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1 и чл.69 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./, както и във връзка с чл.6 и чл.12 от същия закон приходните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от „АСЕН СТРОЙ -А" ЕООД.

    6. Относно доставчика «МЕГА Б» ЕООД

    Приходните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 2 320.00лв. по фактура № 358 от 22.12.2009г., издадена от доставчика «МЕГА Б» ЕООД. Предмет на доставката са строителни материали.

  С Протокол №26-1104505-5 от 11.11.2011г. при ТД на НАП София, офис „Център" е документирано извършването на насрещна проверка на доставчика, при която е установено, че е изготвено ИПДПОЗЛ с изх.№ 10-74-06-140 от 10.10.2011г., с цел връчване на което са направени две посещения на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция ***. На декларирания адрес не е открит управителя или упълномощено от него лице. Отново е извършено връчване по реда на чл. 32 от ДОПК по реда, подробно описан по-горе. В определения 7 - дневен срок от страна на дружеството не са представени изисканите документи и писмени обяснения относно издадената към „РАССТРОЙ ГРУП" ООД фактура.

В хода на извършеното ревизионно производство, органът по приходите е установил, че „МЕГА Б" ЕООД е декларирало пред НАП наличие само на един търговски обект, това е магазин за сувенири, намиращ се в гр. Копривщица, ул. „20-ти април" № 8. Установено е също така, че към периода на издаване на горецитираната фактура, дружеството разполага с лица, назначени на трудов договор на длъжности „общи работници в строителството на сгради''. Документи, доказващи транспортирането на стоките от обект на доставчика до обект на РЛ не са представени. Констатациите са аналогични като коментираните по-горе доставчици.

Предвид горните обстоятелства, ревизиращият орган е направил извода, че издадената фактура не документира реално извършено прехвърляне на собственост върху стока по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС, тъй като доставчикът не доказва наличие на материален и кадрови потенциал за реално изпълнение на облагаема доставка. На основание чл.70, ал.5 във връзка с чл.68, ал.1, т.1 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС на „РАССТРОЙ ГРУП" ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 2 320.00лв.

7. Относно доставчика «РОМО» ЕООД:

       Приходните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4091.84лв. по фактура № 58 от 21.12.2009г., издадена от доставчика «РОМО» ЕООД. Предмет на доставката са строителни материали.

Извършена е насрещна проверка от приходните органи, обективирана с Протокол за извършена насрещна проверка с № 26-1104505-8 от 24.11.2011г. при ТД на ПАП София, офис „Подуяне". Установено е, че дружеството-доставчик е с прекратена регистрация по ЗДДС по инициатива на органа по приходите, считано от 19.03.2010г. По данни от информационния масив на НАП се констатира, че фактурата е издадена и отразена в дневника за продажби и в справките-декларации по ЗДДС, касаеща съответния данъчен период. Във връзка с извършената насрещна проверка са направени две посещения на декларирания от доставчика адрес за кореспонденция, на който не е бил открит управителя на „РОМО" ЕООД или упълномощено от него лице за получаване на данъчни събщения и книжа. ИПДПОЗЛ с изх. №06-74-06-20 от 05.10.2011г. е връчено при спазване на процедурата по чл.32 от ДОПК, описана подробно по-горе. Установено е, че дружеството няма деклариран електронен адрес. В указания 7-дневен срок  не са представени документи и писмени обяснения от «РОМО» ЕООД.

Извършени са съответните служебни проверки в информационната система на НАП, при които е констатирано, че „РОМО" ЕООД не разполага с лица, назначени на трудов договор към периода на издаване на спорната фактура /м. 12.2009г./. Дружеството-доставчик не е декларирало пред НАП наличие на складова база или търговски обект, където да извършва съхранение, респ. продажба на строителни материали.

Предвид горните обстоятелства, ревизиращият орган е направил извода, че издадената фактура не документира реално извършено прехвърляне на собственост върху стока по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС, тъй като доставчикът не доказва наличие на материален и кадрови потенциал за реално изпълнение на облагаема доставка. На основание чл.70, ал.5 във връзка с чл.68, ал.1, т.1 и чл.69, ал.1, т. 1 от ЗДДС на „РАССТРОЙ ТРУП" ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4091.84лв.

     8. Относно доставчика «ДИЛ КАРС 2008» ЕООД:

    Приходните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4173.00лв. по 3 броя фактури, подробно описани в РД и в РА, издадени през м. 06.2010г. от доставчика «ДИЛ КАРС2008» ЕООД. Предмет на доставките са строителни материали.

    Ревизиращите са извършили насрещна проверка, обективирана с Протокол № 26-1104505-3 от 27.10.2011г. Установено е, че  дружеството-доставчик е с прекратена регистрация по ЗДДС по инициатива на органа по приходите, считано от 10.08.2010г. По данни от информационния масив на НАП е установено, че фактурите са издадени и отразени в дневника за продажби и в справката-декларация по ЗДДС, касаеща съответния данъчен период. Във връзка с извършената насрещна проверка са направени две посещения на декларирания от доставчика адрес за кореспонденция, на който не е открит управителят на „Д И Л КАРС 2008" ЕООД или упълномощено от него лице за получаване на данъчни събщения и книжа. Поради това за съставеното ИПДПОЗЛ с изх.№14-74-534-1 от 07.10.2011г. е предприета процедурата за връчване по чл.32 от ДОПК. В отговор на горното Искане с писмо от 24.10.2011г. от страна на „Д И Л КАРС 2008" ЕООД са представени следните документи, а именно: процесните три броя фактури, приемо-продавателни протоколи, дневник за продажбите, оборотни ведомости, хронологична ведомост на сметка 411, справка-декларация по ЗДДС, ГДД по чл.92 от ЗКПО за финансовата 2010г. и декларация за дейността на фирмата.

Органът по приходите е разгледал представените от страна на доставчика документи, в резултат на което е установил, че по данни от приложения счетоводен баланс към 31.12.2010г. на „Д И Л КАРС 2008" ЕООД същото не притежава нито един дълготраен материален актив и нито един материален запас, както през предходната година, така и през текущата - 2010 година. Видно от представения Отчет за приходите и разходите, дружеството не е отчитало през 2010г. разходи по сметки „Разходи за възнаграждения" и „Разходи за осигуровки". Горната информация се потвърждава и от приложените от страна на „Д И Л КАРС 2008" ЕООД оборотни ведомости, касаещи съответните периоди на 2010 година.

В хода на извършеното ревизионно производство, органът по приходите е извършил проверка в информационната система на НАП, при която е констатирал, че „Д И Л КАРС 2008" ЕООД никога не е подавало уведомления от работодател по чл.62, ал.4 от КТ за лица, назначени на трудов договор. Според приходния орган дружеството-доставчик не доказва наличие на изискуемия материален и трудов ресурс за осъществяване на фактурираните продажби на стоки /строителни материали/ към ревизираното дружество.

Предвид така изложените факти и обстоятелства, установени в хода на ревизионното производство, органът по приходите е направил извода, че доставчикът „Д И Л КАРС 2008" ЕООД не е представил доказателетва за реално извършване на доставки на стоки и не притежава необходимия материален и трудов ресурс за осъществяване на фактурираните доставки на строителни материали. На основание чл.70, ал.5 във връзка с чл.68, ал.1, чл.69, ал.1 и чл.6 от ЗДДС на ревизираното дружество е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4173.00лв. по 3 броя фактури, подробно описани в РД и в РА, издадени през м. 06.2010г.

          В хода на съдебното производство е приет РА № 20009067713 от 10.02.2010г. /л. 378/ за извършена ревизия на “Метал трейд инвест 2000” ЕООД. Констатирано е, че ревизираното лице не е открито на декларирания адрес на управление. Ревизията е констатирала, че за периода 01.11.2007г. до 30.04.2009г., който период обхваща и процесните фактури по процесната ревизия, не може да се установи “Метал трейд инвест 2000” ЕООД притежава ли заведена счетоводна отчетност, съгласно изискванията на чл. 2 и чл.4 ал.1 и 3 от Закона за счетоводството. Ревизията е извършена по реда на чл. 122 ал.2 от ДОПК.

        В писмо с изх. № 10-29-04-40 от 19.10.2012г. ТД на НАП-софия, офис “Център” се посочва, че за процесните периоди не е издаден АПВ.

        Приет е и РА № 2001005635 от 16.02.2011г./л. 609/ за извършена ревизия на доставчика “ДИЛ КАРС 2008” ЕООД.  Ревизията обхваща ДДС за периодаа 03.09.2008г. до 31.05.2010г. Процесните фактури са издадени през м. 06.2010г. Иза това дружество е констатиран, че не е намерено на декларирания адрес за кореспонденция, съответно не са представени исканите документи и обяснения. Установени са задължения в особено големи размери.

           По делото е приет АПВ № 901075 от 06.02.2009г. на ТД-Пловдив за «ДИЛ КАРС 2008» ООД. Проверката обхваща  периода от 03.09.2008г. до 31.12.2008г. Процесните фактури, издадени от «ДИЛ КАРС 2008» ООД касаят периода 06.2010г., което води до извода, че цитираният АПВ е неотносим към настоящия правен спор.                 

     В писмо с изх. № 10-29-04-40 от 19.10.2012г. ТД на НАП-софия, офис “Център” се посочва, че за процесния период /м.03.2009г./ за “Джорджио 07” ЕООД  не е издаден АПВ и няма данни за извършена ревизия.

      За “НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД е представен РА № 2000906401 от 01.04.2010г./л. 900/, посочено е, че за периода м.12.2009г. и м.06.2010г.  няма данни за издаден АПВ. Ревизията е обхванала периода от 15.04.2009г. до 30.09.2009 по ЗДДС Следва да се посочи, че процесните фактури касаят период м. 12.2009г. и м. 06.2010г., т.е. констатациите на дъчната ревизия не обхващат процесните периоди. Констатирано е, че дружеството не притежава ДМА, представило е договор за наем от 25.03.2009г. за срок от три месеца за отдаване под наем на металургичен цех, дружеството няма лица, работещи на трудов договор, не притежава собствени активи. Не е открит представляващия дружеството или упълномощено лице на декларирания адрес за кореспонденция. Установени са задължения в особено големи размери.

      За доставчика “МЕГА-Б” ЕООД е посочено, че за процесния период, а именно 12.2009г. няма издаден АПВ. Приет по делото е РА № 2101103679 от 08.12.2010г. за извършена ревизия относно ДДС за периода 01.07-2010г. до 28.02.2011г., т.е. ревизията не касае процесния период. Ревизията е извършена по реда на чл. 122 от ДОПК, поради наличие на обстоятелства по чл. 122 ал.1 т.4 от ДОПК. Приет по делото е и РА № 2001006128 от 16.02.2011г. за извършена ревизия на “МЕГА-Б” ЕООД по ЗДДС за периода от 01.07.2009г. до 30.06.2010г. Ревизията обхваща и процесния период, предмет на разглеждане в настоящото съдебно производство. Ревизията е извършена по реда на чл. 122 от ДОПК, поради наличие на обстоятелства по чл. 122 ал.1 т.6 от ДОПК, т.е. липсват данни и сведения, необходими за установяване на основата за облагане с данъци, поради ненамиране на лицето на посочения адрес за кореспонденция. Установени са задължения в особено големи размери. Конкретно за процесния период 12.2009г. е установено, че за периода е подадена справка декларация от 14.01.2010г.  с резултат за периода ДДС за възстановяване в размер на 837.40лв. Ревизията е определила данъчна основа на облагаемите доставки в размер на 2089982.00лв. и начислен данък в размер на 417996.30лв.

      По делото са приобщени СД по ДДС за периодите подробно посочени в молбата на адв. П. от 03.12.2012г., ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2009 и 2010г., хронологични регистри, справки за доставки  и складови разписки.

       По делото е приета ССчЕ, изпълнена от вещото лице Н.Г., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като компетентно и обективно изготвена и съответстваща на събраните в съдебното производство писмени доказателства.

      Вещото лице изрично отбелязва, че при  посещенията на   8-те адреса за кореспонденция за 8-те доставчика (подробно
описани  но т.
1   на  КСЧ),  не открва дружествата, нито техни  представители. Поради тази причина експертизата не може да установи на място факти, обстоятелства и
доказателства, относно поставените въпроси. Посочва, че през периода 2009г.-2010г. 8-те доставчици са издали 23-броя данъчни фактури, предмет на сдслките са строителни материали, към датите на издаване на фактурите са били регистрирани по ДДС и същите са декларирани в Дневниците за продажби и Справките-декларации. Това се потвърждава от мотивната част на РА, от приложените по делото Протоколи за насрещна проверка и от придружаващите документи (подробно описани по т. 1 на КСЧ). Експертът посочва стойността на сделките по доставчици: за сделките с доставчика „ДИЛ КАРС 2008" ЕООД: Данъчна фактура № 579/01.06.2010г., данъчна основа 6 500 лв. и ДДС 1 300 лв.; Данъчна фактура № 585/15.06.2010г. с данъчна основа 8 320 лв. и ДДС 1 664 лв.; Данъчна фактура № 594/26.06.2010г. с данъчна основа 6 045 лв. и ДДС 1 209 лв.

     За сделката с доставчика „МЕГА Б" ЕООД: Данъчна фактура №358/22.12.2009г., данъчна основа 1 1 600 лв. и ДДС (лист 347-гръб). За сделките с доставчика „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД: Данъчна фактура №405/20.07.2009г. с данъчна основа 34 166,67 лв. и ДДС 6833,33 лв.; Данъчна фактура №624/29.09.2009г. данъчна основа 26 857 лв. и ДДС 5371,40 лв.; Данъчна фактура №695/15.10.2009г. данъчна основа 3337,50 лв. и ДДС 667,50 лв. и Данъчна фактура №705/23.10.2009г.с данъчна основа 18 334 лв. и ДДС 3666,80 лв.

    За сделките с доставчика „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ" ЕООД: Данъчна фактура №453/07.06.2010г. с данъчна основа 3495,80 лв. и ДДС 699,16 лв. и Данъчна фактура №456/1 1.06.2010г. с данъчна основа 3707,40 лв. и ДДС 741,48 лв.

     За сделките с доставчика „МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000" ЕООД: Данъчна фактура №1 130/08.01.2009г. данъчна основа 13 102,50 лв. и ДДС 2 620,50 лв.; Данъчна фактура №1 136/09.01.2009г. с  данъчна основа 13 585,90 лв. и ДДС 2 717,18 лв.; Данъчна фактура №1 139/12.01.2009г. с данъчна основа 12 520,80 лв. и ДДС 2 504,16 лв. ; Данъчна фактура №1 140/14.01.2009г. с данъчна основа 10 047,40 лв. и ДДС 2 009,48 лв.; Данъчна фактура №1 141/15.01.2009г. с данъчна основа 9 825750 лв. и ДДС 1 965,15 лв. (лист 344); Данъчна фактура №1373/10.04.2009г. с данъчна основа 24 597.50 лв. и ДДС 4 919,50 лв. За сделките с доставчика доставчика „ДЖОРДЖИО 07" ЕООД:
Данъчна фактура №336/05.2009г. с данъчна основа 20 002,45 лв. и ДДС 4 000,45 лв., Данъчна фактура №338/09.03.2009г.с  данъчна основа 20290 лв. и ДДС 4058 лв.  и Данъчна фактура №789/30.07.2009г.с данъчна основа 35 044 лв. и ДДС 7 008,80 лв.         За сделката с доставчика доставчика „РОМО" ЕООД: Данъчна фактура №58/21.12.2009г. с данъчна основа 20459,18 лв. и ДДС 4091,84 лв. За сделките с доставчика „НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД: Данъчна фактура №302/08.12.2009г., с данъчна основа 5 512,10 лв. и ДДС 1 102,42 лв.; Данъчна фактура №508/18.06.2010г. данъчна основа 4 439 лв. и ДДС 887,80 лв. и Данъчна фактура №5 1 5/19.06.2010г. с данъчна основа 4755,50 лв. и ДДС 951,10 лв.

    Експертът изяснява, че за 8-те доставчика по делото има приложени съпътстващи документи: приемо-предавателен протокол, складова разписка и спецификация, подробно описани от експертизата по т. 1 на КСЧ. По време на ревизията и за осемте доставчика е направена проверка от ревизиращите в базата
данни на НАП и е установено, че всичките доставчици имат регистрерани ЕКАФП.

Относно наличието на кадрова обезпеченост експертът не посочва данни различни от установеното в хода на ревизионното производство. За сделките с доставчика „ДИЛ КАРС 2008" ЕООД се посочва, че няма наети лица. За сделката с доставчика „МЕГА Б" ЕООД: на трудови договори са назначени 11 броя физически лица.            За сделките с доставчика „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД- на трудови договори са назначени 2 броя физически лица, които са
прекратени към м.03.2009г. За сделките с доставчика „ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ" ЕООД- на трудови договори са назначени 9 броя физически лица. За сделките с доставчика „МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000" ЕООД на трудови договори са назначени 21 броя физически лица. За сделките с доставчика „ДЖОРДЖИО 07" ЕООД-на трудови договори са назначени 6 броя физически лица. За сделката с доставчика „РОМО" ЕООД на трудови договори са назначени един брой физически лица с дата на прекратяване 01.04.2009г. За сделките с доставчика „НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"ЕООД: на трудови договори са назначени 9 броя физически лица.

По отношение редовността на воденото счетоводство през процесните периоди, експертът не дава заключение относно доставчиците, тъй като не са открити при посещението на декларирания адрес за кореспонденция. За жалбоподателя експертът посочва, че процесните строителни материали са заприходени по дебита на сметка 302 „Материали" в съответните отчетни периоди. Същите са   вложени   по   строителни   обекти   с   експедиционни   бележки   и   са   издадени   фактури. Към експертизата са приложени съответно Приложения №3  и №4 /неизменна част от същата/, в които се описани стойността на вложените материали по фактури и по обекти на влагане за 2009г. и 2010г. Може да се направи извод, че придобитите строителни материали са вложени в изброените обекти. Експертът е направил контролни тестове за засичане на декларираните приходи и обороти в месечните декларации по ЗДДС и годишния  им размер в ГДД по ЗКПО и ОПР за 2009г. и 2010г., при което не е констатирал различия. Според експертизата счетоводството на «РАССТРОЙ ГРУП» ООД за 2009г. и 2010г. е водено редовно.

 

  ІV.Относно правото :

          Съдът намира за неоснователно оплакването на жалбоподателя, че РА и РА за попрвка на ревизионен акт са издадени за задължения на «РАССТРОЙ ГРУП» ООД, а не на «РАССТРОЙ ГРУП» ЕООД и това е така, защото към датата на издаване на ЗВР № 1104505 от 03.09.2011г. и ЗВР № 1106809 от 16.12.2011г. все още не са вписани нови обстоятелства в ТР. Самият жалбоподател посочва, че е налице вписване на нови обстоятелства към дата 16.02.2012г., т.е. след започнало ревизионно производство, при което е определен данъчният субект правилно.

                Неоснователно е възражението на жалбоподателя за това, че в протоколите за посещение на адреса на доставчика „Дил карс 2008" ЕООД е посочено името на друго лице, представляващо дружеството, както и че органите по приходите са посетили адресът на  управление,  а  не  адресът за  кореспонденция  на доставчика.  При извършена справка в Търговския регистър се установява, че лицата Д.А.Д. и С.Н.И. са прехвърлили дружествените си дялове на И.И.Д. към 29.12.2009 г., в резултат на което дружеството е преобразувано от ООД в ЕООД. Няма други промени по отношение на това дружество.

        Жалбоподателят твърди, че са допуснати нарушения при посещенията на адрес и на доставчиците: «АСЕН СТРОЙ-А»ЕООД, «ДЖОРДЖИО 07» ЕООД, «МЕГА-Б» ЕООД, «МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000» ЕООД, «НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ» ЕООД, «ОБЕРБРЕТ КОНСУЛТ» ЕООД, «РОМО» ЕООД, като не е спазена процедурата по чл. 32 от ДОПК.

         Следва изрично да се посочи, че констатациите на приходните органи се потвърждават и от притите по делото ревизионни актове относно “Метал трейд инвест 2000” ЕООД , “ДИЛ КАРС 2008” ЕООД, “НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД , “МЕГА-Б” ЕООД, в които е констатирано, че ревизираните лица не са открити на декларираните адреси за кореспонденция. Констатациите на приходните органи се потвърдиха и от приетата по делото и неоспорена от страните ССчЕ.

         Установи се от приложените писмени доказателства, че всички искания за прсдставяне на доказателства и писмени обяснения са връчени по реда на чл.32 от ДОПК, и за извършените насрещни проверки са изготвени протоколи. Процссуалните действия на органите по приходите при извьршване на насрещната проверка на доставчиците са осъществени съобразно изискванията на процесуалния закон, като Съдът не констатира пороци на нормативно установената процедура по чл.29 от ДОПК. Спазени са изискванията на чл.50 ал.2 от ДОПК. При това положение, съобразно разпоредбата на чл.50 ал.1 от ДОПК, протоколите за посещение на адрес се ползват с доказателствена сила за извършените от административния орган и пред него действия и изявления и установените факти и обстоятелства.

Въз основа на констатираните в хода на административната процедура, факти и обстоятелства във връзка с упражненото от жалбоподателя право на данъчен кредит по фактури, издадени от “МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000”ЕООД  през м. 01.2009г, м. 03.2009г., м. 04.2009г., с предмет на доставките -строителни материали, приходната  администрация  приема, че дружеството-доставчик е отразило фактурите в дневника за продажби и в справките декларации за съответните данъчни периоди. Но при извършената насрещна проверка, представляващ дружеството не е открит, фирмата не е намерена на посочения адрес. Представени са документи и обяснения. Представени са копия на издадените на „РАССТРОЙ ГРУП" ООД данъчни фактури: № 1000001136/09.01.2009г. с данъчна основа 13 585,90 лв. и ДДС -2 717,18 лв., № 1000901139/12.01.2009г. сданъчна основа 12 520,80 лв. и ДДС-2 504,16лв., № 1000001140/14.01.2009г. с данъчна основа 10 047,40 лв. и ДДС - 2009,48 лв., № 1000001141/15.01.2009г. с данъчна основа 9 825,75 лв. и ДДС - 1 965,15лв., № 1000001130/08.01.2009г. сданъчна основа 13 102,50 лв. и ДДС-2 620,50 лв., № 1000001373/10.04.2009г. с данъчна основа 24 597,50 лв. и ДДС съответно -4 919,50 лв. Предмет на доставките са строителни материали.

Представени са дневници за продажби за м.01 и м.04.2009г., за периодите в които са въведени фактурите. Приложени са аналитични регистри на сметки 4532, 702, извлечения от главни книги за м.01 и м.04.2009г., извлечения от касова книга за плащания по фактурите от страна на клиента. Приложени са разчетно-платежни ведомости за м.01 и м.04.2009г. Тези констатации се потвърдиха и от приетата по делото ССчЕ, неоспорена от страните.

            Според ревизиращите осчетоводяването на фактурата и изписването на материалите в „РАССТРОЙ ГРУП" ООД не е достатъчно доказателство за наличие на доставка.  Последица от това е крайният извод, че в случая не е налице правно основание за начисляването на процесния данък, поради което пък не се е породило и правото на данъчен кредит, не е налице хипотезата на  чл.70 ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68 ал.1 и чл. 69 ал.1 от ЗДДС.          Отказано е правото на приспадане на данъчен кредит по три броя фактури, подробно описани в РА и в РД, издадени през м. 03.2009г. и м. 07.2009г. от доставчика «ДЖОРДЖИО 07» ЕООД.     

         Констатирано е, че не са приложени документи за извършен транспорт на стоките при закупуването им и липсват данни за фирмата, превозваща стоките. Не са приложени документи във връзка с произход на стоката, първични документи за придобиване, място и период на съхранение, данни за предходен доставчик. Според приходните органи не са представени доказателства за реално извършена доставка на стоки по смисъла на чл.6 от ЗДДС, тъй като всички представени документи са свързани с осчетоводяването на издадените фактури. Установено е, че на 26.05.2010г. „ДЖОРДЖИО 07" ЕООД е дерегистрирано служебно по ЗДДС.

         Относно доставчика «НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ» ЕООД приходният орган е приел, че документи, доказваищи превоза на стоките от обект на доставчиците до обектите на РЛ, не са представени. Според приходния орган липсват конкретни данни и документи, от които да се установява реална доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно - как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи. Според приходния орган осчетоводяването на фактурата и изписването на материалите в „РАССТРОЙ ГРУП" ООД не е достатъчно доказателство за наличие на доставка.

         Не е признат данъчен кредит в размер на 1440.64лв. по два броя фактури, описани в РА и в РД, издадени през м. 06.2010г. от доставчика «ОВЕРБРЕТ КОНСУЛТ» ЕООД. Прието е, че дружес­твото не е представило доказателства и/или доказателствени средства, че въпросните количес­тва стока - предмет на доставките по процесните фактури, са били съхранявани в склада на фирма „КРЕМИКОВЦИ ТРЕЙД" ЕООД. За 2009г. „Овербрет консулт„ ЕООД не е начислявало амортизации на автомобили или други превозни  средства.  Дружеството  не  притежава транспортни средства, с които да е осъществило транспорта на процесните стоки. Липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.б от ЗДДС, а именно - в кои обекти са вложени, как са транспортирани материалите, от кои лица са предадени и приети материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи.

        Относно доставчика “АСЕН СТРОЙ-А” ЕООД приходните органи са приели, че не е налице кадрова обезпеченост към процесните периоди, липсват документи, доказващи транспортирането на стоките от обект на доставчика до обект на „РАССТРОЙ ГРУП. Установено е, че липсват конкретни данни и документи, от които да се установява осъществена ли е реално доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно - как са транспортирани, от кои лица са предадени материалите, информация за начина на калкулиране на цената в услугата, аналитична отчетност на всички разходи. Според приходните органи осчетоводяването на фактурата и изписването на материалите в „РАССТРОЙ ГРУП" ООД не е достатъчно доказателство за наличие на доставка. Установено е, че от задълженото лице като документи, съставени по- горе цитираните доставки са предоставени единствено заверени копия на данъчни фактури и фискални бонове за плащания в брой от ЕКАФП с инд. №ФУ DY310041 и инд. №ФП 12125781, за обект офис ***, без точни идентифициращи данни - етаж, апартамент.

            Ревизиращите са констатирали, че в процесните фактури е отразено изрично, че плащането на доставените стоки е извършено в брой, което означава, че за тях съществува задължение да се издадат фискални бонове от ЕКАФП, съгласно изискванията на Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти. Констатирано е, че фискалните касови бележки, прикрепени към издадените от „АСЕН СТРОЙ - А" ЕООД фактури, не съдържат всички задължителни реквизити, посочени в чл.26, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, а именно - наименование, количество и единична цена по видове закупени стоки или услуги; пореден номер на касовата бележка; име или номер на касиера

         Според приходните органи притежаваните от „АСЕН СТРОЙ -А" ЕООД фактури не документират реална доставка на стоки по смисъла на чл.6 от ЗДДС и наличие на данъчно събитие по чл.25, ал.1 от същия закон.

         Приходните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 2 320.00лв. по фактура № 358 от 22.12.2009г., издадена от доставчика «МЕГА Б» ЕООД. Предмет на доставката са строителни материали.

В хода на извършеното ревизионно производство, органът по приходите е установил, че „МЕГА Б" ЕООД е декларирало пред НАП наличие само на един търговски обект, това е магазин за сувенири, намиращ се в гр. Копривщица, ул. „20-ти април" № 8. Установено е също така, че към периода на издаване на горецитираната фактура, дружеството разполага с лица, назначени на трудов договор на длъжности „общи работници в строителството на сгради''. Документи, доказващи транспортирането на стоките от обект на доставчика до обект на РЛ не са представени.

          Приходните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4091.84лв. по фактура № 58 от 21.12.2009г., издадена от доставчика «РОМО» ЕООД. Предмет на доставката са строителни материали.

По данни от информационния масив на НАП е констатирано, че фактурата е издадена и отразена в дневника за продажби и в справките-декларации по ЗДДС, касаеща съответния данъчен период. Констатирано, че „РОМО" ЕООД не разполага с лица, назначени на трудов договор към периода на издаване на спорната фактура /м. 12.2009г./. Дружеството-доставчик не е декларирало пред НАП наличие на складова база или търговски обект, където да извършва съхранение, респ. продажба на строителни материали.

       Приходните органи са отказали правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4173.00лв. по 3 броя фактури, подробно описани в РД и в РА, издадени през м. 06.2010г. от доставчика «ДИЛ КАРС2008» ЕООД. Предмет на доставките са строителни материали.Установено е, че фактурите са издадени и отразени в дневника за продажби и в справката-декларация по ЗДДС, касаеща съответния данъчен период.

Органът по приходите е разгледал представените от страна на доставчика документи, в резултат на което е установил, че по данни от приложения счетоводен баланс към 31.12.2010г. на „Д И Л КАРС 2008" ЕООД същото не притежава нито един дълготраен материален актив и нито един материален запас, както през предходната година, така и през текущата - 2010 година. Видно от представения Отчет за приходите и разходите, дружеството не е отчитало през 2010г. разходи по сметки „Разходи за възнаграждения" и „Разходи за осигуровки".

В хода на извършеното ревизионно производство, органът по приходите е извършил проверка в информационната система на НАП, при която е констатирал, че „Д И Л КАРС 2008" ЕООД никога не е подавало уведомления от работодател по чл.62, ал.4 от КТ за лица, назначени на трудов договор. Според приходния орган дружеството-доставчик не доказва наличие на изискуемия материален и трудов ресурс за осъществяване на фактурираните продажби на стоки /строителни материали/ към ревизираното дружество.

              По повод горните констатации е необходимо още веднъж да се отбележи, че в РД е установено, че дружеството-жалбоподател прилага двустранно счетоводно записване, разкрити са и се водят регистри за аналитично и синтетично отчитане на стопанските операции, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Посочено е, че в хода на ревизията са уточнени начислените и внесени данъчни задължения. Извършена е съпоставка на данните от оборотната ведомост с декларираните данни по ГФО и не са установени различия. Извършена е проверка на оборотите по СД, ОПР и ГФО за рсвизирания период. Извършен е анализ на отчетените приходи от продажби на стоки /гр.70/. Приходите се признават, съгласно разпоредбите на СС 18, на принципа на текущото начисляване. Проследени са плащанията по групи 50. Направен е анализ на разходите па фирмата, отчетени по гр. 60. Изписването на вложените в строителните услуги материали, се извършва в края на всяка отчетна година с един запис, който е по дебита на сметка 601 "Разходи за материали" и в кредита на сметка 302 "Материали".

           Следва да се посочи, че както от констатациите, направени от приходните органи, така и от събраните в хода на съдебното производство писмени доказателства и приетата ССЧЕ, установяват, че дружеството-жалбоподател е осъществявало стопанска дейност с предмет –СМР, като стопанската дейност е намерила вярно отражение в редовно водено счетоводство. Придобитите строителни материали са вложени в обекти, подробно изброени в ССЧЕ. Не се спори, че дружеството е упражнило  правото на данъчен кредит въз основа на данъчни фактури, съответстващи на законовите изисквания относно формата, в която следва да са обективирани. Налага се изводът, че правото на данъчен кредит е отказано от приходните органи въз основа на данните, установени в хода на извършените насрещни проверки и извършените служебни проверки в информационните масиви на НАП. Прието е, че липсват конкретни данни и документи, от които да се установи осъществена ли е реално доставка по чл. 6 ал.1 от ЗДДС, според която норма доставка на стока по смисъла на закона е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. На основание чл.68, ал.1, т. 1 от ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка. Липсват конкретни данни за това, в кои обекти са вложени  строителните материали, информация за  начина  на  калкулиране  на  цената  в  услугата,  аналитична отчетност на всички разходи. Приходният орган е формирал извод, според който, процесните фактури, издадени от “МЕТАЛ ТРЕЙД ИНВЕСТ 2000” ЕООД и др. доставчици, подробно изброени по-горе, не документират реална доставка на стоки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС и наличие на данъчно събитие по чл. 25, ал.1 от с.з.

           Дефиницията на понятието данъчен кредит се съдържа в чл.68 от ЗДДС и това е сумата от начислен данък върху добавената стойност на регистрирано лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка или за осъществен от него внос на стоки в рамките на данъчния период, която лицето има право да приспадне, освен когато този закон предвижда друго. Съответно според чл. 71, т. 1  от ЗДДС, лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател. В конкретния казус, тези прсдпоставки са налице.

  Необходимо е да се посочи, че според чл. 110. ал.2 от ДОПК - ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Принципът на "законност", установен в чл.2, ал.1 от ДОПК изисква при осъществяване на това производство, органите по приходите да действат в рамките на правомощията си, установени от закона, като прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Принципът за "обективност", съгласно чл. 3 от ДОПК, изисква органите по приходите в производствата по ДОПК, да установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за правата, задълженията и отговорността на задължените лица, като административните актове следва да се основават на действителните факти от значение за случая, а истината за фактите да се установява по реда и със средствата, предвидени в ДОПК. Принципът на служебното начало по чл. 5 от ДОПК, според който органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно, когато няма искане от заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за установяване и събиране на публичните вземания, включително за прилагането на определените в закона облекчения, без съмнение възлага доказателствената тежест в административното ревизионно производство на данъчните органи.  Те са органи на изпълнителната власт, които са снабдени с всички необходими правомощия, упражняването на които позволява събирането на необходимата пълнота от данни за установяването на законосъобразното, респективно незаконосъобразното възникване, развитие и осъществяване на данъчните правоотношения. С такива правомощия отделният данъчен субект не разполага, същият е длъжен да изпълнява властническите волеизявления на данъчните органи.

  Необходимо е да се акцентира, че приходната администрация не може да изисква от данъчнозадълженото лице, което иска да упражни правото на приспадане на ДДС, от една страна, да провери, че издателят на фактурата за стоките, във връзка, с които се иска упражняването на това право, има/е имал качеството на данъчнозадължено лице, разполагал е със стоките, предмет на доставката, бил е в състояние да ги достави и е изпълнил задълженията си за деклариране и внасяне на ДДС, за да се увери, че доставчиците нагоре по веригата, не са извършили нарушение или измама, или от друга страна, да притежава документ за тези обстоятелства. Данъчните органи са тези, които трябва да установят нарушения или измами с ДДС и да наложат санкции на извършилото ги данъчнозадължено лице.

   В случая с оглед на обстоятелството, че доставчиците на жалбоподателя не са представили изисканите от приходната администрация документи и писмени обяснения, не са представили доказателства за наети работници или както е установено са назначени работници, които не са социално осигурявани, или не са подадени уведомления от работодателя по чл. 62 ал.4 от КТ;  не са представени доказателства за транспортирането на строителните материали; издадени са фискални бонове, които не отговарят на изискванията на чл. 26 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.; не са представени доказателства за наличността на складови помещения, друга търговска база и информация за предходни доставчици; не са начислявани разходи за амортизации на автомобили или др. превозни средства, е направен крайният извод за липсата на реално осъществени доставки.

   Ревизираното лице не е в състояние да контролира поведението на преките или на предходните доставчици, никой не му гарантира, че прекият му доставчик ще изпълни надлежно задълженията си и при поискване ще предостави документите на приходната администрация. Следователно ако предположенията на приходната администрация, изградени на база преценка на действията на дружеството-доставчик /доставчици/, се приемат за релевантни по отношение на възникване на право на данъчен кредит, то жалбоподателят би бил поставен в неравностойна позиция, доколкото той не е разполагал със сигурност по отношение на това дали, въпреки стриктното спазване на своите задължения, ще има право да приспадне, платеният на доставчика данъчен кредит, тъй като признаването или правото на приспадане, ще зависи от оценката на данъчните органи за това, дали доставчикът е изпълнил своите задължения за представяне на исканите документи. Обратното разбиране би имало за последица, нарушаването на принципа за справедлив баланс между нуждите на общия интерес и изискванията на защита на основните права на отделната личност/ в този смисъл е параграф 69 и параграф 62 от Решение от 22.01.2009г. на ЕСПЧ по делото “Булвес” АД срещу България, по жалба № 3991/2003г., пети състав, председател Питър Лорензен/.

     Във връзка с настоящия казус Съдът съобрази относимата прак­ти­ка на Съда на Европейския Съюз.

    На първо място следва да се посочи, че съгласно чл.220 ал.1 ДЕО Съдът на Европейския Съюз оси­гу­ря­ва спа­зването на законността при тълкуването и при­­лагането на учредител­ния акт и на актовете на институциите на Общността, ка­то съгласно чл.234 ДЕО може да се про­из­нася и преюдициално, давайки т.н. “пре­юдициално заключе­ние”.

   Важна особеност на решенията на този съд е, че те имат характер на пре­цедент и при тях важи принципът, че след като е било постановено такова ре­ше­ние по преюдициално запитване по даден въпрос, всички други съди­лища тряб­ва да го при­е­мат като задъл­жи­тел­но по отношение на идентични въпро­си, които въз­никват пред тях, и от таза гледна точ­ка следва да се въздържат от отправяне на свои запитвания, които са били вече пред­мет на разглеждане.

  Съдът констатира, че с Решение от 21.06.2012г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11, Съдът на европейския съюз при идентична фактическа обста­нов­ка на настоящата – и относно доставките на услуги и относно доставката на сто­ки, се е произнесъл категорично, че:

1. “Член 167, член 168, буква а), член 178, буква а), член 220, точка 1 и член 226 от Директива 2006/112 трябва да се тълку­ват в смисъл, че не допускат на­ционална практика, съгласно която данъчният ор­ган отказва да признае на да­нъч­нозадълженото лице право да приспадне от ДДС, на който е лице платец, дъл­жи­мият или платен данък за предоставените му услуги, поради това че издателят на фактурата за тези услуги или някой от неговите дос­тав­чици, са извършили на­ру­шения, без да доказва, въз основа на обективни дан­ни, че въпросното да­нъч­но­за­дължено лице е знаело или е трябвало да знае, че сдел­ката, с която обос­но­ва­ва правото си на приспадане, е част от данъчна изма­ма, извършена от посочения из­дател на фактурата или от друг стопански субект на­горе по веригата на дос­тав­ки” и

2. “Член 167, член 168, буква а), член 178, буква а) и член 273 от Директива 2006/112 трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална практика, съг­ласно която данъчният орган отказва да приз­нае право на приспадане, поради то­ва че данъчнозадълженото лице не се е уве­ри­ло, че издателят на фактурата за стоките, във връзка с които се иска упраж­ня­ване на това право, има качеството на данъчнозадължено лице, разполагал е със сто­ките, предмет на доставката, бил е в състояние да ги достави и е изпълнил за­дълженията си за деклариране и за вна­сяне на ДДС, или поради това, че въпрос­но­то данъчнозадължено лице не при­те­жава други документи, освен фактурата, от които да е видно съществуването на посочените обстоятелства, макар да са из­пъл­нени предвидените в Директива 2006/112 процесуални и материалноправни ус­ловия за упражняването на правото на приспадане и данъчнозадълженото лице да не разполага с данни за евен­ту­ал­ни нарушения или измама от страна на въп­рос­ния издател”.

  За да достигне до тези изводи Съдът на Европейския съюз за пореден път е подчертал категорично, че съобразно постоянната съдебна практика правота на приспадане на ДДС е основен принцип на въведената от законодателството на съ­юза обща система на ДДС, същото е неразделна част от механизма на ДДС и по принцип не може да бъде ограничавано и се упражнява принципно незабавно по отношение на целия данък, начислен по получени доставки; цели да освободи изцяло данъчния субект от тежестта на дължимия и платен ДДС в ця­ла­та му икономическа дейност, по който начин всъщност се гарантира неутралитета на ДДС, както и че въпросът дали дължимият ДДС за предходна или последваща про­дажба на отделни стоки/респ. за извършени услуги е бил внесен изцяло или не в държавния бюджет, е без значение за правото на данъчнозадълженото лице да приспадне платения по получените доставки ДДС.

Тук следва действително да се посочи, че същата тази съдебна инстан­ция е постановила и че “борбата срещу да­нъч­ните измами, избягването на данъци и евентуалните злоупотреби е цел, призната и насърчавана от Директива 2006/ 112 (вж. по-конкретно Решение по дело Halifax и др., точка 71, Ре­шение от 7 декември 2010 г. по дело R, C‑285/09, в точка 36 и Решение от 27 октомври 2011 г. по дело Tanoarch, C‑504/10, все още непубликувано в Сборника, точка 50)”, че “правните субекти не мо­гат с из­мамна цел или с цел злоупотреба да се позовават на нормите на правото на Съю­за (вж. по-конкретно Решение от 3 март 2005 г. по дело Fini H, C‑32/03, Recueil, стр. I‑1599, точка 32, Решение по дело Halifax и др., посочено по-горе, точ­ка 68 и Ре­шение по дело Kittel и Recolta Recycling, точка 54) и че пред­вид на тези имен­но съображения “националните административни и съдебни ор­га­ни следва да откажат да признаят право на приспадане, ако въз основа на обек­тив­ни данни се установи, че това право е упражнено с измамна цел или с цел злоупотреба (вж. в този смисъл Решение по дело Fini H, посочено по-горе, точки 33 и 34, Решение по дело Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точка 55 и Решение от 29 март 2012 г. по дело Véleclair, C‑414/10, все още непубликувано в Сборника, точка 32).”.

 От друга страна Съдът е бил категоричен, че при положение, че сделката, по която е отказано правото на данъчен кредит, обективно е осъществена /така на­лич­на е фактура, същата съдържа данните, изисквани от Директива 2006/112/, по­ра­ди което  “са изпълнени предвидените в тази директива процесуални и матери­ал­ноправни условия за възникването и упражняването на правото на приспадане”, как­то и че не се установява данъчно задълженото лице да е извършил неправомер­ни действия, като например представяне на неверни декларации или изгот­вя­не на нередовни фактури, на данъчнозадълженото лице може да се откаже право на приспадане само на основание съдебната практика, изведена от точки 56—61 от Решение по дело Kittel и Recolta Recycling, съгласно която въз основа на обек­тив­ни данни трябва да се установи, че данъчнозадълженото лице, което е полу­чи­ло стоките и услугите, основание за правото на приспадане, е знаело или е тряб­ва­ло да знае, че въпросната сделка е част от данъчна измама, извършена от дос­тав­чика или друг стопански субект нагоре по веригата.

   Категорично също така и прието, че режимът на правото на приспадане, предвиден в посочената директива, не “допуска данъчнозадължено лице — което не е знаело и не е могло да знае, че съответната сделка е част от извършена от доставчика данъчна измама или че друга сделка по веригата преди или след тази на данъчнозадълженото лице е свързана с измама с ДДС — да бъде санкцио­ни­ра­но, като не му бъде признато право на приспадане (вж. в този смисъл Решение по дело Optigen и др., посочено по-горе, точки 52 и 55 и дело Kittel и Recolta Recycling, посочено по-горе, точки 45, 46 и 60)”, както и че “установяването на ре­жим на обективна отговорност би надхвърлило необходимото за защита на дър­жав­ното съкровище (вж. в този смисъл Решение от 11 май 2006 г. по дело Federation of Technological Industries и др., C‑384/04, Recueil, стр. I‑4191, точка 32 и Решение от 21 февруари 2008 г. по дело Netto Supermarkt, C‑271/06, Сборник, стр. I‑771, точка 23).”.

   Като краен мотив изрично е формирано, че при положение, че “отказът да се признае право на приспадане в съответствие с точка 45 от настоящото реше­ние, е изключение от основния принцип, какъвто се явява правото на приспадане, данъчният орган трябва надлежно да установи обективните обстоятелства, въз основа на които може да се заключи, че данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото си на приспадане, е част от данъчна измама, извършена от доставчика или от друг стопански субект нагоре по веригата на доставки.”

   Такива обективни обстоятелства в настоящия процес по никакъв начин не бяха доказани от органите на приходната администрация.

 Отделно от това в същия този акт Съдът на Европейския съюз изрично е от­бе­лязал и че данъчната администрация “не може по принцип да изисква от данъч­но­задълженото лице, което иска да упражни правото на приспадане на ДДС, от ед­на страна, да провери, че издателят на фактурата за стоките, във връзка, с кои­то се иска упражняване на това право, има качеството на данъчнозадължено ли­це, разполагал е със стоките, предмет на доставката, бил е в състояние да ги дос­тави и е изпълнил задълженията си за деклариране и за внасяне на ДДС, за да се уве­ри, че доставчиците нагоре по веригата не са извършили нарушения или изма­ма, или, от друга страна, да притежава документи в това отношение”, доколкото имен­но “данъчните органи по принцип са тези, които трябва да осъществят необ­хо­димите проверки по отношение на данъчнозадължените лица, за да установят нарушения и измами с ДДС и да наложат санкции на извършилото ги данъч­но­за­дължено лице”, като именно “държавите членки следва да проверят декларациите на данъчнозадължените лица, отчетите на същите и другите относими документи (вж. Решение от 17 юли 2008г. по дело Комисия/Италия, C‑132/06, Сборник, стр.  I‑5457, точка 37 и Решение от 29 юли 2010 г. по дело Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C‑188/09, Сборник, стр. I‑7639, точка 21)” и че “като на­лага на данъчнозадължените лица изброените в точка  61 от настоящото реше­ние изиск­ва­ния — при чието неизпълнение може да бъде отказано право на прис­па­дане, — данъчната администрация прехвърля, в разрез с посочените разпоред­би, собст­ве­ните си контролни задължения върху данъчнозадължените лица”.

  С оглед на горекоментираното се стига до извода, че в конкретния казус не само, че данъчната администрация не е доказала каквото и да е участие в данъчна измама от ревизирания субект, не само че не  са установени обективни данни, от които да се направи извод, че лицето е знаело или е било длъжно да знае за извърш­ва­не­то на такава от някой от преките му доставчици или от предходни такива, а и пос­ред­­ством конкретната практика, която всъщност изисква жалбоподателят да доказва т.нар. “кадрова, техническа и материална обезпеченост”, транспортът на стоките и др, за да му признае правото на данъчен кредит,  всъщност е прехвърлила вър­ху данъчния субект собствените си задължения за контрол върху данъчнозадъл­жените лица, при което положение, съобразно цитираната задължителна практика на Съда на Европейския съюз, е недопустимо да се откаже правото на данъчен кредит, което по същество е сторено с оспорения РА и РА за поправка на ревизионен акт.

Поради всички изложени съображения се стига до крайния извод, че процесните фак­­­­­­тури, удостоверяват осъществена облагаема дос­та­вка по смисъ­ла на чл.6 ал.1 от ЗДДС, надлежно документи­ра­ни с първични сче­то­во­дни до­ку­менти и осчетоводени на база същите, по които е начислен пра­во­мер­но да­нък, и които фор­мират данъчен кредит за приспадане по смисъла на чл.68 ал.1 и чл.69 ал.1 т.1 от ЗДДС, който неправилно е отказан на получателя на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС. Така постановения отказ с Ревизионен акт № 161106809 от 07.03.2012 г. и Ревизионен акт № Р-1209140 от 13.03.2012г. за поправка на РА следва да бъда отменен, следователно жалбата е основателна.

   При така посочения изход на спора и претендиране на разноски от оспорващия, на осн. чл. 161 от ДОПК, ответникът следва да бъде осъден да му заплати сто­рените такива, констатирани в размер на 6430.00лв. /шест хиляди четиристотин и тридесет лева/, като тази сума е посочена в нарочен списък за разноските-/л. 1315/, включваща платена ДТ, адвокатско възнаграждение, депозит за вещо лице. Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът

 

 

                                Р    Е    Ш    И   :

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161106809 от 07.03.2012 г. и Ревизионен акт № Р-1209140 от 13.03.2012г. за поправка на РА, издадени от В.Г.Г., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Хасково в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 65798.19лв. и начислените лихви.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати  на “РАССТРОЙ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Р.Ф.Б. сумата в размер на 6430.00лв. /шест хиляди четиристотин и тридесет лева/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/