РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

 

 Р Е Ш Е Н И Е

№ …50..

гр. Пловдив,  9 януари  2013  година

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с., в открито заседание на  единадесети декември  през две хиляди и дванадесета  година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева

                  

при секретаря М. Чиракова и участието на прокурора ……………………..,  като разгледа   докладваното от съдията  административно  дело № 2152  по описа за 2012 г. ,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215, във връзка с чл.216  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

            Образувано е по жалба на ”ТВ САТ КОМ”ЕООД със седалище *****, представлявано от управителя К.К. срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-27/19.04.2012 г. на Началник РДНСК район Южен относно Разрешение за строеж № 459/15.11.2011 г. на Главния архитект на Община Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на дружеството като е прието, че същото не е заинтересовано лице по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ. Този извод на административния орган се сочи за неправилен като изложените доводи са в насока на това, че жалбоподателят е собственик на канална мрежа в гр.Пловдив, кв.Централен, кв.Източен, кв.Западен, кв.Южен и кв.Север, изградени на основание приложени към административната преписка разрешения за строеж като част от кабелно-каналната мрежа, находяща се в Район Южен, е дори въведена в експлоатация с приложени Разрешения за ползване № 87/09.07.2008 г. Твърди се, че процесният строеж е изграден въз основа на Разрешения за строеж, издадени на „ТВ САТ КОМ“ЕООД и за административния орган е било ясно, че за да е налице транслативен ефект на вещни права върху кабелна мрежа е необходимо да се спазят изискванията на чл.283 ал.2 от ЗЕС, който предвижда специална форма за разпореждане с право на собственост върху съобщителните мрежи, а именно писмена форма на договор с нотариална заверка на подписите. Сочи се, че видно от представената административна преписка, писмено договор с нотариална заверка на подписите по силата на който „ТВ САТ КОМ“ЕООД, като титуляр на разрешението за строеж, да е прехвърлил правата си на трето лице няма.

            Иска се отмяна на оспорената заповед като жалбоподателят претендира, че притежава качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл.149 от ЗУТ, като правния интерес на дружеството се обуславя с обоснованото по-горе право на собственост върху подземната тръбна мрежа.

В съдебно заседание жалбата се поддържа по изложените съображения.

            Ответникът по жалбата -  Началник сектор Пловдив, РДНСК Южен централен район при ДНСК, чрез процесуалния си представител юрк. Б. иска жалбата да бъде отхвърлена.

            Заинтересованите страни Община Пловдив и гл.инженер на Община Пловдив не вземат становище по жалбата. Заинтересованата страна „Булсатком“АД, чрез надлежни процесуални представители адв.Д. и адв.В., заема становище за неоснователност на жалбата. От страна на адв.П. за заинтересованата страна „Булсатком“АД се представя писмено становище с подробни аргументи в насока на това, че жалбоподателят не притежава качеството на заинтересовано лице.

            Съдът, след като обсъди събраните  по делото доказателства  и наведените от страните доводи, приема за установено от фактическа и правна страна следното:          Предмет на настоящото оспорване е Заповед № ДК-10-ЮЦР-27/19.04.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата с вх.№11Ф9976/21.12.2011 г., подадена от „ТВ САТ КОМ”ЕООД в Община Пловдив и е оставено в сила Разрешение за строеж № 459/15.11.2011 г. на Главния инженер на Община Пловдив, с което се  разрешава строеж на обект „Изтегляне на оптичен кабел в канална мрежа на „Булсатком“АД в участъка от Ш 21 на кръстовище бул.“Освобождение“-бул.“Източен“ до Ш 38 на ул.“Бачо Киро“ и в канална мрежа на територията на район „Южен“ гр.Пловдив, издадено на името на Община Пловдив – собственик на терена и „Булсатком“АД – възложител, съгласно чл.161 ал.1 от ЗУТ и чл.281 от ЗЕС, гр.София, ул.“Магнаурска школа“ № 15, ет.3, представлявано от П.И.Г..

            Същата е законосъобразна и правилна.

            В конкретния случай предмет на разглеждане от страна на административния орган е  Разрешение за строеж № 459/15.11.2011 г. на Главния инженер на Община Пловдив, с което се  разрешава строеж на обект „Изтегляне на оптичен кабел в канална мрежа на „Булсатком“АД в участъка от Ш 21 на кръстовище бул.“Освобождение“-бул.“Източен“ до Ш 38 на ул.“Бачо Киро“ и в канална мрежа на територията на район „Южен“ гр.Пловдив“, издадено на името на Община Пловдив – собственик на терена и „Булсатком“АД – възложител, съгласно чл.161 ал.1 от ЗУТ и чл.281 от ЗЕС, гр.София, ул.“Магнаурска школа“ № 15, ет.3, представлявано от П.И.Г. /л.21 по делото/.

            От страна на административния орган правилно е прието, че  жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на чл.149 от ЗУТ, за да съществува по отношение на него правото да оспорва процесното разрешение за строеж. Същото е издадено на Община Пловдив – собственик на терена и „Булсатком“АД – възложител. С договор за покупко-продажба, сключен на 15.10.2010 г. и с рег. № 3329/15.10.2010 г. по описа на нотариус № 457 Жанета Нанева с район на действие РС-Пловдив, „Цифрова кабелна корпорация“ЕООД прехвърля на „Булсатком“АД, „Тръба с частично изтеглен и положен оптичен кабел, с обща дължина 200 км, попадаща на територията на районите в гр.Пловдив – „Централен, „Северен“, „Западен“, “Тракия“,“Южен“ и „Изгрев“, заедно със съответстващата към него част от прилежащите към мрежата сервитутни права, по смисъла на чл.287 и сл. от ЗЕС и Наредба №5/23.07.2009 г., подробно индивидуализирани в Приложение №1, неразделна част от договора. Самото описание на „тръбата“ и трасето са подробно посочени в договора. Поради това обстоятелство, административният орган е приел, че жалбоподателя „ТВ САТ КОМ“ЕООД не се легитимира като заинтересовано лице по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ.

Разпоредбата на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ очертава кръга на заинтересованите лица които имат правен интерес да обжалват разрешенията за строеж и това са възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлен имот, както и лицата които имат право да строят в чужд имот по силата на специален закон. За обосноваване на правния си интерес  жалбоподателят се позовава на разрешения за строеж /л.22 и сл./, с които на възложителя „ТВ САТ КОМ“ЕООД се разрешава строеж  на 1.кабелна мрежа на територията на Район Южен в гр.Пловдив като за този обект има и издадено удостоверение № 87/09.07.2008 г. за въвеждане в експлоатация; 2. кабелна мрежа на територията на Район Централен в гр.Пловдив; 3. кабелна мрежа на територията на Район Западен в гр.Пловдив; 4. кабелна мрежа на територията на Район Източен в гр.Пловдив; 5. кабелна мрежа на територията на Район Северен в гр.Пловдив.

Представените Разрешения за строеж и Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация  от страна на „ТВ САТ КОМ“ЕООД не могат да придадат на дружеството качеството на  заинтересовано лице, за да обжалва процесното  разрешение за строеж. Същите не легитимират дружеството като възложител, собственик/притежател на ограничени вещни права по отношение на обекта по повод на който е издадено то. Други доказателства в тази връзка не се представиха по делото. Приетата по делото СТЕ също не може да наведе съда на извод различен от направения. Оспорването на правото на собственост на възложителя „Булсатком“АД не може да бъде предмет на разглеждане в това производство. Дружеството се е легитимирало като възложител по смисъла на чл.161 от ЗУТ пред административния орган на основание представен по административната преписка договор за покупко-продажба, сключен на 15.10.2010 г. и с рег. № 3329/15.10.2010 г. по описа на нотариус № 457 Жанета Нанева с район на действие РС-Пловдив, „Цифрова кабелна корпорация“ЕООД прехвърля на „Булсатком“АД, „Тръба с частично изтеглен и положен оптичен кабел, с обща дължина 200 км, попадаща на територията на районите в гр.Пловдив – „Централен, „Северен“, „Западен“, “Тракия“,“Южен“ и „Изгрев“, заедно със съответстващата към него част от прилежащите към мрежата сервитутни права, по смисъла на чл.287 и сл. от ЗЕС и Наредба №5/23.07.2009 г., подробно индивидуализирани в Приложение №1, неразделна част от договора. Същият е в изискуемата се  писмена форма с нотариална заверка на подписите съгласно чл.283 ал.2 от ЗЕС и неговата действителност не може да бъде предмет на разглеждане в това производство – имуществените спорове са извън предмета на делото, който се свежда единствено до законосъобразността на обжалвания ИАА. Следва да се има предвид и че предмета на спора се изчерпва с това дали жалбоподателят е или не е заинтересовано лица по смисъла на чл.149 от ЗУТ, което да има право да обжалва разрешението за строеж, а обсъждането на въпроси по същество  /в каквото връзка са останалите оплаквания на жалбоподателя/ е и извън обхвата на делото.

При това положение правилно жалбата  е отхвърлена, тъй като жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на чл.149 от ЗУТ.

            Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ТВ САТ КОМ”ЕООД със седалище *****, представлявано от управителя К.К. срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-27/19.04.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата с вх.№11Ф9976/21.12.2011 г., подадена от „ТВ САТ КОМ”ЕООД в Община Пловдив и е оставено в сила Разрешение за строеж № 459/15.11.2011 г. на Главния инженер на Община Пловдив, с което се  разрешава строеж на обект „Изтегляне на оптичен кабел в канална мрежа на „Булсатком“АД в участъка от Ш 21 на кръстовище бул.“Освобождение“-бул.“Източен“ до Ш 38 на ул.“Бачо Киро“ и в канална мрежа на територията на район „Южен“ гр.Пловдив, издадено на името на Община Пловдив – собственик на терена и „Булсатком“АД – възложител, съгласно чл.161 ал.1 от ЗУТ и чл.281 от ЗЕС, гр.София, ул.“Магнаурска школа“ № 15, ет.3, представлявано от П.И.Г.

             Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател: