РЕШЕНИЕ № 12

гр. Пловдив, 04.01.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІІ-ри състав, в открито заседание на четвърти декември,  2012 г.  в състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар П.С. като разгледа административно дело № 2161 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Б.А.П. *** срещу Заповед № РД-12-666/ 18.06.2012 г. на Кмета на район “Централен”, с която е наредено жалбодателят да премахне временно преместваемо съоръжение – гаражна клетка, както е описана в заповедта. В жалбата се сочи, че заповедта е незаконосъобразна, постановена в противоречие с материалния закон, съществено противоречие с административнопроизводствени правила и необоснована, и се моли съда да я отмени. В СЗ жалбодателят чрез процесуален представител поддържа жалбата и претендира разноски. В писмени бележки излага подробни съображения в подкрепа на жалбата.

Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата и претендира разноски. В писмени бележки излага подробни съображения в подкрепа на заповедта.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес /заповедта няма адресат - посочено е, че собственикът е неизвестен, а жалбодателят подавайки жалбата си до съда сам се е идентифицирал като лицето, чието е задължението за премахване, като в същото време разпитания по делото свидетел сочи, че именно жалбодателят е лицето поставило и ползвало гаражната клетка/, поради което е процесуално допустима,  а разгледана по същество е основателна.

Материалната незаконосъобразност на заповедта произтича пряко от фактическите основания за издаването й и от закона. На премахване по реда на чл.57а ЗУТ подлежат поставените без разрешение за това преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи /очевидно обществени, а не частни интереси/ дейности, както и други елементи на градското обзавеждане /спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други/ - чл.56, ал.1 ЗУТ или рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи - чл. 57, ал. 1 ЗУТ.  Гаражната клетка не попада в нито една от тези групи обекти, същата обслужва частен интерес, а не обществен, и поставянето й не е подлежало на разрешаване по реда на чл. 56, ал. 2 ЗУТ, поради което премахването й не е могло да бъде разпоредено поради липсата на такова разрешение. В тази връзка нормата на чл.1, ал.2 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, според която и гаражните клетки,  наречени “преместваеми обекти за местодомуване на МПС”, са такива обекти, противоречи на чл. 56, ал.2 вр. ал.1 и чл.57, ал.1 ЗУТ и не следва да бъде прилагана - чл. 15, ал. 2 ЗНА, и тъй като обектът не е подлежал на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ, незаконосъобразната заповед следва да бъде отменена само на това основание. В същото време следва да се отбележи, че начинът на изграждането и предназначението на гаражната клетка, представляваща метална постройка върху бетонова основа, безспорно я дефинират като строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ,  ето защо липсват пречки ако представлява незаконен строеж, същата да бъде премахната по реда на чл.225 от ЗУТ  в друго самостоятелно административно производство. При този изход на делото следва да бъде осъдена Община Пловдив да заплати на жалбодателя разноски в размер на 310 лв. – 10 лв. внесена ДТ, 100 лв. платено адвокатско възнаграждение и 200 лв. внесен депозит за експертиза.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-666/ 18.06.2012 г. на Кмета на район “Централен”.

ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Б.А.П. ***, разноски в размер на  310 /триста и десет/ лв.

Решението  е окончателно.

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: