РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

50

 

гр. Пловдив, 09.01.2014 г.

 

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на тридесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 2189 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

              Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

              Образувано е по жалба предявена от "РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД, с адрес по чл. 8 ДОПК- ***, ЕИК ***, представлявано от Р.А.Т. против Ревизионен акт № 161200423 от 06.04.2012г. и РА за поправка № 1217279 от 17.05.2012г., издадени от Е.С.Ц. на длъжност - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден в обжалваната част с Решение 701 от 18.06.2012г. на Зам. Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/100 от 20.01.2010г. на ИД на НАП и Заповед № 2840 от 15.06.2012г. на ИД на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 22095.14 лв. и лихви в размер на5854.83 лв.

             С жалбата се навеждат доводи за неправилно прилагане на материалния закон при издаване на ревизионния акт. Претендира се неговата отмяна и разноските по делото.

    Ответникът - Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив,  с ново наименование Дирекция «ОДОП»-Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

     Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил изцяло в обжалваната част. Така постановеният от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив,  с ново наименование Дирекция «Обжалване и данъчноосигурителна практика» Пловдив, резултат и подаването на жалбата, в рамките на предвидения за това процесуален срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

   Със ЗВР 1105329 от 13.10.2011г.(л.58) на Началник сектор "Ревизии", Дирекция "Контрол" при ТД на НАП- Пловдив е сложено началото на ревизията на жалбоподателя. Определеният краен срок за извършване на ревизията е продължен със ЗВР № 1200423 от 23.01.2012г.(л.55). ЗВР са издадени от Г.И.Н.- Началник сектор "Ревизии", Дирекция "Контрол" при ТД на НАП- Пловдив, на основание чл. 112 ал.2 т.1, чл. 113 ал.3 и чл. 114 ал.2 от ДОПК и в изпълнение на Заповед № РД-09-1 от 04.01.2010г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, допълнена със Заповед № РД-09-1 от 10.03.2011г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив. ЗВР са връчени на жалбоподателя по надлежния ред. Обхватът на ревизията включва проверка по прилагане на ЗДДС за периода от  01.06.2008г. до 30.06.2008г. и от 01.12.2008г. до 31.12.2008г.

             Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/.  В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад №1200423 от 06.03.2012г. (л.45). Същият е надлежно връчен на управителя на  дружеството. Издадена е Заповед № К1200423 от 12.03.2012г., с която Е.С.Ц. – на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив е определен за компетентен орган по издаването на ревизионен акт.  

    Въз основа на посочения РД  и ЗОКО № К1200423 от 12.03.2012г. на Г.И.Н. сектор "Ревизии", Дирекция "Контрол" при ТД на НАП- Пловдив, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК, е издаден Ревизионен акт № 161200423 от 06.04.2012г. и РА за поправака № 1217279 от 17.05.2012г., издадени от Е.С.Ц. на длъжност - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив,офис Стара Загора, с който е отказан данъчен кредит в размер на 22095.14 лв. и лихви в размер на5854.83 лв. РА е връчен на 12.04.2012г. на представляващия "РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД. РА е оспорен по административен ред в срок. С Решение 701 от 18.06.2012г. Зам. директорът на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив, упълномощен със № ЗЦУ/100 от 20.01.2010г. на ИД на НАП е потвърдил издадения срещу дружеството ревизионен акт.

    От фактическа страна Съдът установи следното:

      Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периода от 01.06.2008г. до 30.06.2008г. и от 01.12.2008г. до 31.12.2008г.

     Приходните органи са установили, че ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 28.05.2002г. Основната дейност през ревизирания период е преработка и търговия с метали, сплави и полуфабрикати, притежава обект в Стара Загора, където извършва дейността си. Дружеството прилага двустранна форма на счетоводно отчитане на стопанските операции.

           В хода на ревизията  за данъчни периоди м.06 и м.12.2008г. приходните органи са отказали данъчен кредит в размер на 22095.14лв. по 5 броя фактури с №№ 277 от 03.06.2008г, 285 от 12.06.2008г., 291 от 19.06.2008г., 450 от 15.12.2008г, 465 от 18.12.2008г, издадени от „АРТ МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД. Предмет на доставките по 4бр. фактури, подробно описани в РД, са „ по договор за наем на билбордове”, по петата фактура, предмет е реклама в медии. Установено е, че е извършено плащане само по фактура № 285 от 12.06.2008г. и по фактура № 465 от 18.12.2008г.

          Приходните органи са извършили насрещна проверка на доставчика по ИИНП № 2401-1105329-13548 от 21.11.2011г. Проверката е обективирана в ПИНП № 2401-1105329-13548 от 29.12.2011г.

         С цел връчване на ИПДПОТЛ приходните органи са извършили справка в информационна система на НАП и са установили, „АРТ МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД няма деклариран електронен адрес. За връчване на искането са извършени две посещения на адреса за кореспонденция -***,   документирани   с   Протоколи   обр.Кд   73      1154613/23.11.2011г.   и      1156088/02.12.2011г. И при двете посещения не е открита търсената фирмата,   представляващият или упълномощено лице. Изготвено    е    Съобщение    по  реда на чл. 32    от ДОПК с №10-74-05-206/06.12.2011г., което е  поставено  на информационното табло  в ТД  на  НАП  гр. София  Офис - Център,   публикувано е в интернет страницата на НАП, изпратено е по пощата с обратна разписка на адреса за кореспонденция. Същото е върнато от пощенския оператор с отметка „преместен на друг адрес". До изтичане на 14-дневния срок от поставяне на съобщение по чл.32 от ДОПК ЗЛ не се е явило за връчване на ИПДПОЗЛ.

           На 20.12.2011г. съобщението по чл.32 от ДОПК е свалено от информационното табло. Приходните органи са приложили разрпоредбата на чл.32, ал.6 от ДОПК като ИПДПОЗЛ изх. 10-74-05-206 от  23.11.2011г. е приложено към преписката и е прието за редовно връчено. В определения в ИПДПОЗЛ 7-дневен срок не са представени изисканите документи, справки и

Обяснения, не са представени доказателства относно  реалното  извършване   на  доставките   по описаните по-горе фактури.

Ревизиращите са се позовали на нормата на чл. 37 ал.4 от ДОПК и са направили изводи само въз основа на събраните в ревизионното производство доказателства.

            Извършена е служебна проверка и е установено, че на доставчика  APT  МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС"  ЕООД са  издадени Ревизионен   акт   по   ЗДДС      2000903280 от 19.08.2009г.   за   периода   01.12.2006г.-30.09.2008г.   и Ревизионен акт № 1002862 от 07.09.2010г. по ЗДДС за периода 01.12.2008г.-31.08.2009г., с които са установени задължения по ЗДДС в особено големи размери, които не са внесени. Ревизиите са извършени по реда на чл. 122 ал.1 от ДОПК. Не са представени счетоводни документи и не е проследена счетоводната отчетност. Констатирано е, че доставчикът е отразил в ДП и СД по ЗДДС процесните фактури с получател-"РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД. Регистриран е по инициатива на данъчен орган по ЗДДС на 16.04.2003г., а на 12.10.2009г. е дерегистриран пак по инициатива на данъчен орган. Извършена е справка за актуалното състояние на трудовите договори и справка за всички подадени уведомления от работодател по чл.62 от КТ  и е установено, че за периода на издаване на процесните фактури е подадена информация за 6 лица, назначени на трудов договор, в т. ч. технически сътрудник офис-4лица и специалист системно осигуряване-2 лица. Подадени са Декларации обр. 1 и обр. 6 за м.06.2008г. и м.12.2008г., но декларираните задължения за дължими здравно осигурителни вноски не са внесени. Доставчикът има регистриран ЕКАФП с инд. № на ФП 44093672.

              В хода на ревизията е изпратено ИПДПОЗЛ с изх. № 12061 от 21.10.2011г., връчено е на управителя на "РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД на 21.10.2011г. Представени са документи под опис с вх. № 12061-1 от 03.11.2011г.

             Констатирано е, че през ревизирания период "РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД е упражнило право на приспадане на пълен данъчен кредит по фактури, издадени от APT  МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС"  ЕООД, описани подробно в РД. Относно разплащането по фактурите е представено от ревизираното лице банково извлечение за извършен превод на APT  МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС"  ЕООД в размер на 29384.39лв. по фактура № 450 от 15.12.2008г. и фискален бон към фактура № 465 от 18.12.2008г. на стойност 29256.00лв. За фактури с №№  277 от 03.06.08г., 285 от 12.06.08г., 291 от 19.06.08г. не са представени фискални бонове или банкови извлечения, не е осчетоводено и разплащане по тях.

             На ревизираното лице е връчено  ИПДПОЗЛ с изх. № 477 от 12.01.2012г. по електронен път на 12.01.2012г. Изискани са обяснения относно фактурите, издадени от APT  МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС"  ЕООД. Изискани са документи, подробно изброени в искането.

С   вх. 477#2 от 20.02.2012г.   и   477#3 от 01.03.2012г. са представени   писмени   обяснения и  копия   на   Договор   от   29.02.2008г.   и   Анекс №1 от 29.05.2008г. към Договор от 20.05.2008г., копие на Договор от 29.02.2008г. с Възложител- „РОЯЛ - СЪН 1" ЕООД и ИзпълнителАРТ МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС» ЕООД за извършване на рекламна услуга, с рекламен период на кампанията от 02.06.2008 г. до 30.12.2008г. Рекламната услуга включва еднократен монтаж на рекламен материал, предоставен от възложителя върху рекламни площи, използвани от изпълнителя, експониране на рекламния материал върху съоръжението за целия рекламен период, еднократен демонтаж на рекламния материал след изтичане на рекламния период. Съгласно т.2.2 страните по договора подписват за всеки отделен период отделен анекс, представляващ неразделна част от договора и съдържащ информация относно: начална и крайна дата на рекламния период, отделните позиции и конкретните рекламни материали, единичната цена на услугата за всяка позиция, наличие на осветеност на всяко от рекламните съоръжения, размера на отделните вноски на възложителя и датите на плащане на всяка от вноските, изисквания на възложителя относно рекламата. Анексът се подписва най-късно пет дни преди датата на началото на съответния рекламен период от двете страни по договора. Плащането се извършва в брой или по сметка в Банка ДСК по посочена сметка на APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД.

              Възложителят се задължава да предостави на изпълнителя необходимата информация и материали, свързани с неговите изисквания за конкретните задачи. Ако Възложителят притежава свой рекламен материал, той се задължава да го представи на изпълнителя три дни преди началната дата на рекламния период. Възложителят има право да иска от изпълнителя смяна на рекламния материал или добавяне на допълнителни елементи в него по време на съответния рекламен период, като заплати за това допълнително възнаграждение в размери, при условия, ред и срокове, които страните уговарят с писмено споразумение, представляващо неразделна част от договора. Изпълнителят има право да превъзлага изпълнението на задълженията си по договора на трети лица от свое име и за своя сметка. Изпълнителят не носи отговорност за качеството на винила и печата на рекламния плакат, нито за начина на неговото съхранение до поставянето му в случай, че Изпълнителят не е поел задължението да произведе рекламния постер.

            Изпълнителят има право да демонтира рекламния материал, ако плащанията по договора не са извършени в посочените срокове. След извършване на монтажа на рекламния материал, в началото на рекламния период, Изпълнителят се задължава да направи снимки на рекламното съоръжение, след което се задължава да изпрати на Възложителя по Е-мейл снимките, както и сертификат, доказващ осветеността на съответното съоръжение, ако то е осветяемо. Тази информация Изпълнителят се
задължава да изпрати най-късно до края на втория ден след деня за начало на рекламния период. В копие на Анекс
№1 от 29.05.2008г. към Договор от 20.05.2008г. „РОЯЛ - СЪН 1" ЕООД- Възложител и „APT МЕДИА КОМЮНИКЕИШЪНС"  ЕООД - Изпълнител са  посочени: локациите и рекламните периоди-5 локации за 15периода, цена на кампанията без ДДС-48 750,00 евро / 95 346,71лв./, -ДДС-9750,00евро /19 069,34лв./, цена на кампанията с ДДС-58 500,00 евро /114 416,0блв./;    срокове за плащане: вноска-наем 01.06.2008г.       12 500,00евро   24447,86лв.; вноска-наем  12.06.2008г.   9 500,00 евро   18580,З9лв.; вноска-наем 20.06.2008г. -9 500,00 евро   18580,З9лв.; VI  вноска - наем   20.07.2008г.  9 500,00 евро 18580,З9лв, VII    вноска - наем 20.08.2008г.    7750,00 евро  15157,68лв. постери-5 броя 202,50 евро 396,0блв. общо:  48952,50 евро 95 742,77лв.

Пред приходните органи са представени писмени обяснения, според които срокът за наем на билбордовете, времеви график от 02.06.2008 г. до 30.12.2008г., собственост на предоставените билбордове-рекламните площи, се осигуряват от Изпълнителя- „АРТ МЕДИА КОМЮНИКЕИШЪНС" ЕООД, а „РОЯЛ - СЪН 1" ЕООД има задължение само да заплати рекламата,  без да се интересува от собствеността на рекламните площи,  поради което няма информация относно собствеността на рекламните площи. Броят на билбордовете, според Анекса към Договора, „РОЯЛ - СЪН 1" ЕООД заплаща наем за 5 броя билбордове на кръстовища в центъра на град София. Местоположението на билбордовете: 2 броя до хотел Шератон-по един на бул. «Мария Луиза» и на бул. «Цар Освободител»,1 брой срещу Военния клуб на кръстовището на бул. «Цар Освободител» и ул. «Раковски», 2броя срещу стадион «Васил Левски» по един на ул. «Гурко» и на бул. «Евлоги Г.». Размер на билбордовете, тип-едностранни, с размери: широчина 3,20м и височина 2,40м. Наем: Първа вноска-левовата равностойност на 12 500,00евро; втора вноска левовата равностайност на 9500.00 евро.                       
Трета вноска-левовата равностойност на 9 500,00евро; Четвърта вноска-левовата равностойност на 12 520,00вро. Последна вноска-левовата равностойност на 12 465,30 евро. Сумите по фактури са завишени от Анекс №1 от 29.05.2008г. за демонтаж и монтаж, който е извършван допълнително, поради повреди от лоши атмосферни условия. Изработката на платната е извършвана от Изпълнителя -„АРТ МЕДИА КОМЮНИКЕИШЪНС" ЕООД. Монтажът е извършван неколкократно, поради   повреди/ от  фирмата   изпълнител  през периода 02.06.2008г. до 30.12.2008г. Поддръжката е извършвана от Изпълнителя през периода 02.06.2008 г. до 30.12.2008г. Демонтажът е извършван няколкократно от фирмата - изпълнител през периода 02.06.2008 г. до 30.12.2008г. и окончателен на 30.12.2008г. Фактурите са разплащани по банков път, фактура №465 от 18.12.2008г. е платена в брой от управителя Рангел Танчев.

            Обяснено е, че реклама в медии, печатни и други издания не е правена от „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД за ревизирания период и няма сключван договор за такава.

       Приходните органи са анализирали събраните документи и писмени обяснения и са приели, че „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД не е представило доказателства, че стопанисва местата или че ги е наело под наем от трети лица, на които е договорено поставянето на рекламните постери, съгласно цитирания договор и анекс. Не са представени  доказателства, относно наличие на необходими ресурси за извършване на рекламните услуги. Не са представени доказателства относно изпълнението по договора и относно лицата, които са установили изпълнението. Не са представени документи относно времевото изпълнение /дата и часове/ и адресите, на които е извършвано поставянето. Липсват данни за изработката на рекламните постери - материал за изработка, печат, осветеност на съоръженията, снимки на рекламните съоръжения. Не е представена необходимата документация, от която да е видно, че доставчикът притежава изключителни права за поставяне на рекламни билбордове върху общински терен /изготвяне на проект, получаване на разрешение за монтаж/, които биха доказали безспорно извършването на тези услуги.

          Според приходните органи липсват безспорни доказателства за реално извършени доставки по смисъла на чл.9 от ЗДДС и в тази връзка за възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от ЗДДС. Прието е, на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС, че не е налице право на данъчен кредит по процесните фактури.

  По делото са приети РД и РА № 23-29-1002862 от 07.09.2010г., влезнал в сила на 28.10.2010г.; РД и РА № 20000906372 от 02.03.2010г., влезнал в сила на 31.03.2010г.; РД и РА № 2000903280 от 19.08.2009г., влезнал в сила на 24.07.2009г., всички РА са за  извършена ревизия на „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД.

 Приета по делото е Заповед № 2840 от 15.06.2012г. на ИД на НАП във връзка с подписването на Решение 701 от 18.06.2012г. от Зам. Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, който както се посочи вече е упълномощен със Заповед № ЗЦУ/100 от 20.01.2010г. на ИД на НАП във връзка със Заповед № 2840 от 15.06.2012г. на ИД на НАП.

 Прието е писмо с вх. № 24951 от 28.12.12г. от Столична община /л.611/, в което се посочва, че Столична община не притежава собствени рекламни елементи и не е предоставяла за стопанисване такива на „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД. В архива на Дирекция «Икономика и търговска дейност» към Столична общена не са открити данни общината да е сключвала договор за наем на части от имоти-публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи с „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД. Представена е подробна информация за поставените рекламни съоръжения на местата, посочени от жалбоподателя и на собственика на рекламните съоръжения, посочен е типът, броя и адреса на рекламните елементи. При извършен анализ на дадената информация се установява, че няма рекламни елементи, поставени на посочените адреси от „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД.

  На основание чл. 192 от ГПК е изискана информация от „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД във връзка със стопанисваните от дружеството рекламни площи на територията на Столична община с конкретно изброени адреси. Дружеството не е открито на посочения в ТР адрес, съответно не е предоставена изисканата информация.

 Приети по делото са Главна книга на „РОЯЛ - СЪН 1" ЕООД за периода 01.06.2008г. до 31.12.2008г., Аналитичен дневник за същия период, Оборотна ведомост за периода от 01.06.2008г. до 31.12.2008г.

 По делото е изслушана и приета ССчЕ, изпълнена от вещото лице Т.Р., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена.

Според ССчЕ процесните фактури са  осчетоводени в счетоводството на жалбоподателя „РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД както следва: данъчната основа по фактури №№ 277, 285 и 291 е отразена като разход
по дебита на сметка
602 „Разходи за външни услуги", ДДС по тях е отразен като вземане от бюджета по дебита на сметка 4531 „Начислен ДДС за покупките", срещу   кредитиране   на   сметка   401   „Доставчици"-партида   на   доставчика (отразено е задължение към доставчика). Извършените плащания по фактурите са отразени по дебита на сметка 401 (закрива се задължение към доставчика) и по   кредита  на  сметка  503   „Разплащателна  сметка  в  лева"  (задължава  се разплащателната сметка с платената сума). Неплатената част от фактура № 291 е в размер на 16 135,60 лв.; данъчната основа по фактури №№ 450 и 465 е отразена като разходи за бъдещи периоди (които ще бъдат отчетени като счетоводен разход в следващ отчетен период) по дебита на сметка 6511 „Нефинансови разходи за бъдещи периоди-краткосрочни", ДДС по тях е отразен като вземане от бюджета по дебита на сметка 4531 „Начислен ДДС за покупките", срещу кредитиране на сметка 401 „Доставчици"- партида на доставчика (отразено е задължение към доставчика). Извършените плащания по фактурите са отразени по дебита на сметка 401 (закрива се задължение към доставчика) и по кредита на сметки от група 50 „Парични средства" (задължава се касата или разилащателната сметка с платената сума).

 Според експерта за жалбоподателя стопанските операции са надлежно документирани и точно отразени в счетоводните и данъчни регистри, отразени са приходи от продажбите, начислени са изискуемите косвени данъци и счетоводствато е водено редовно през процесните периоди.

  В с.з., проведено на 20.06.2013г. експертът изяснява, че е посетил на място счетоводството на доставчика, но не го е открил, поради което не може да направи извод за редовността на водените счетоводни записвания.

       При така установеното от фактическа страна жалбата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следното:

      Безспорно, за да се признае на получателя по обла­га­е­ма доставка материалното право на приспадане на данъчен кредит по чл.68 от ЗДДС, следва да е изпъл­нено някое от условията, посочени в чл.71 от ЗДДС, като при изследване пред­поставките за възникване правото на данъчен кредит, винаги трябва да се дър­жи cметка за това налице ли е облагаема доставка по смисъла на чл.6, ал.1 или чл. 9 от ЗДДС, и едва след това да се проверява изпълнението на съответните пред­поставки, регламентирани в нормата на чл.71 от ЗДДС.

     По делото не е спорно и това се установява от събраните доказателства при ревизията, че е изпълнено условието по чл.71, ал.1, т.1 от ЗДДС, свързано с притежаването на данъчен документ /фактури/ от страна на прекия доставчик, кой­то е издал процесните фактури, отразил ги е в дневника за продажби и справките-декларации и е начислил данъкът по сми­съла на чл. 86 от ЗДДС.

    Един­ствената спорна предпоставка за възникване пра­вото на приспадане на данъчен кредит по чл.68 ал.1 от ЗДДС, в процесния слу­чай е наличието на реално осъществена облагаема доставка по смисъла на чл. 6, ал.1 от ЗДДС.

    Действително, по аргумент от чл.154 от ГПК, в тежест на жалбоподателя, като лице черпещо изгодни за себе си правни последици – претендираното право на данъчен кредит, е да докаже реалността на процесните доставки.

     В конкретния случай оспорващият твърди, че е сторил това посредством ангажираните фактури, двустранно подписани, деклари­рани в съответните Дневници за продажби и СД от доставчика, плащането по процесните фактури, доказателства за осчетоводяване на процесните услуги по съответ­ните счетоводни сметки при редовно водено счетоводство на жалбоподателя. Твърди се в та­зи връзка, че същият не може да бъде държан отговорен за това, че доставчикът не представя доказателства в хода на сторените насрещни про­верки, не доказва еднозначно как са поставени рекламните постери върху билбордовете. Действително в конкретната хипотеза изводите на ревизиращите за липса на облагаема доставка между пре­кия доставчик и жалбоподателя са обос­но­вани, с липсата на документи, доказващи изпълнението на процесните доставки-наем на билбордове и реклама в медиите.

    Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена.

   Във връзка с процесните фактури: №№ 277 от 03.06.2008г, 285 от 12.06.2008г., 291 от 19.06.2008г., 450 от 15.12.2008г. са приети по делото Договор от 29.02.2008г и Анекс №1 от 29.05.2008г към Договор от 20.05.2008г., други анекси не са представени. Съгласно договора Възложител е „РОЯЛ - СЪН 1" ЕООД, а ИзпълнителАРТ МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС» ЕООД. Предмет е извършване на рекламна услуга, с рекламен период на кампанията от 02.06.2008 г. до 30.12.2008г.

    В случая жалбоподателят, в качеството му на възложител по договора, не представи никакви писмени доказателства във връзка с изпълнението по договорните клаузи. Не се представиха доказателства за предоставянето на изпълнителя на рекламен материал и необходимата информация, свързата с неговите изисквания по изпълнение на задачите, както е посочено в т.5.1, глава трета »Права и задължения на възложителя» от Договора от 29.02.2008г. Не е ясно кой и кога е предоставил на изпълнителя рекламния материал. Съгласно договора за всеки отделен период страните подписват отделен анекс, съдържащ информация относно: начална и крайна дата на рекламния период, отделните позиции и конкретните рекламни материали, единичната цена на услугата за всяка позиция, наличие на осветеност на всяко от рекламните съоръжения, размера на отделните вноски на възложителя и датите на плащане на всяка от вноските, изисквания на възложителя относно рекламата.

   Жалбоподателят не представи анекси към договора, с изключение на Анекс №1 от 29.05.2008г към Договор от 20.05.2008г., не представи доказателства за конкретните му изисквания във връзка с изпълнението по договора и във връзка с изискванията си по рекламните материали.

   Не се представиха доказателства за предаването на материалите на изпълнителя като приемо-предавателни протоколи, разписки или др. документи, удостоверяващи предаването на материалите. Не се ангажираха доказателства за вида на вложените материали.

   Съгласно договора след извършване на монтажа на рекламния материал, в началото на рекламния период, Изпълнителят се задължава да направи снимки на рекламното съоръжение, след което се задължава да изпрати на Възложителя по Е-мейл снимките, както и сертификат, доказващ осветеността на съответното съоръжение, ако то е осветяемо. Тази информация Изпълнителят се задължава да изпрати най-късно до края на втория ден след деня за начало на рекламния период.

   Жалбоподателят би следвало да разполага със сертификата, доказващ осветеността на рекламните съоръжения и въобще с кореспонденция между него и «АРТ МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС» ЕООД във връзка с изпълнението по договора, но такава не се представи в хода на съдебното производство.

    В писмените обяснения, дадени в хода на ревизионното производство, жалбоподателят посочва, че монтажът е извършван няколкократно, поради повреди от фирмата изпълнител през периода 02.06.2008г-30.12.2008г., но не представя документи относно това как и от кое лице е получена информация за настъпилите повреди при фирмата-изпълнител и кой е извършил монтажа и демонтажа.

    Не се представиха доказателства за това, че изпълнителят «АРТ МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС» ЕООД притежава изключителни права за поставяне на рекламни билбордове върху общински терен, не е представен проект за поставяне на рекламно съоръжение, разрешение за монтаж. Жалбоподателят в случая не е действал с грижата на добър стопанин, тъй като не се е интересувал нито от собствеността на рекламните площи, нито от реалното изпълнение по процесните доставки, нито от материалите, които са използвани. Освен това поведението му е противоречиво, защото от една страна е подробно информиран, че монтажът и демонтажът е извършван няколкократно, поради повреди при фирмата-изпълнител, а от друга страна не представя никакви документи във връзка с приемането на извършената работа. Не представя доказателства на коя дата е извършен демонтажът и кога е уведомен за същия.

    Установи се, от приетата по делото ССчЕ, че е извършено плащане по процесните фактури, като по ф-ра № 291 от 19.06.2008г. е извършено частично плащане по банков път, но това не е достатъчно, за да се приеме, че доставките са реално извършени, още повече, че от писмо с вх. № 24951 от 28.12.12г. на Столична община се установи, че Столична община не притежава собствени рекламни елементи и не е предоставяла за стопанисване такива на „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД. В архива на Дирекция «Икономика и търговска дейност» към Столична общена не са открити данни Столична община да е сключвала договор за наем на части от имоти-публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи с „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД. Освен това по процесните фактури е посочен наем на билбордове, а по Договора се касае за рекламна услуга по монтаж на рекламен материал предоставен от жалбоподателя.

     Относно  доставката по процесната фактура № 465 от 18.12.2008г. се установи, че от „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД не е правена реклама в медии, печатни и др. издания и няма сключен договор между жалбоподателя и „APT МЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД  за извършване на такава, не се ангажираха доказателства относно целта на рекламата. 

  Съдът намира, че притежаването на данъчни фактури от получателя и тяхното счетоводно отражение не е достатъчно да обоснове реалност на отразените в същите стопански операции. Това е така, защото при оспорване на фактурите относно отразените в тях стопански операции, в тежест на ползващия се от правата по тези документи е да докаже, че отразените във фактурите стопански операции действително са осъществени. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване. Това от своя страна означава, че като доказателство за реалност на доставките жалбоподателят не може да се позовава само на своите счетоводни записвания. За да се кредитират те, следва да се представят първични документни за извършените доставки и да се съпоставят най-малко със записванията на съответния доставчик както и с първичните документи, въз основа на които са взети съответните статии. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване както се изтъкна. СЕО нееднократно е посочвал, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим единствено поради вписване във фактурата, тъй като упражняването на това право се ограничава само до действително дължимите данъци (в този смисъл вж. Решение от 13 декември 1989 г., Genius Holding (C-342/87, Recueil, стр. 04227) и Решение от 19 септември 2000 г. Schmeink & Cofreth AG & Co. KG срещу Finanzamt Borken и Manfred Strobel срещу Finanzamt Esslingen (C - 454/98, Сборник 2000, стр. I-06973). В случая е неприложима съдебната практика на СЕС (Решение от 06 декември 2012 г., Боник ЕООД срещу ДОУИ - Варна по дело С-285/11). В РА не са направени изводи за извършена измама, а само за недоказване реалността на процесните доставки, т.е. на тяхното действително извършване от посоченото лице, поради което съдебните решения на общностния съд не водят до други изводи. Не се касае до действия на доставчика, за които получателят трябва да отговаря, тъй като ако процесните доставки са извършени реално, то както доставчикът,  така и получателят следва да притежават доказателства за това изпълнение. Наличието само на фактури, договори и плащане, не може да бъде доказателство за реалното изпълнение на доставките. За реалността на доставките винаги трябва да се представят достатъчно убедителни писмени доказателства по изпълнението им и в този смисъл е цитираната от съда практика на СЕС в тази насока. Тук е мястото да се посочи, че според СЕС, не се допуска национална практика, която поставя като условие за данъчен кредит материално - техническата обезпеченост на доставчиците. В случая, обаче, не е доказано, както в ревизионното производство, така и при обжалването по съдебен ред на самото извършване на рекламните услуги, с какъв материал са извършени същите /при положение, че е задължен по договора да предаде материала/, от кои лица, жалбоподателят приел ли е изпълнението, какво точно е изискал да бъде изпълнено.

   Дадени са  от жалбоподателя противоречиви и взаимоизключващи се обяснения в хода на ревизията. Не се доказа по безспорен начин реалното извършване на процесните доставки. Не се доказа наличие на необходимия ресурс при доставчика, за да извърши процесните доставки.

   Колкото до приетите в хода на съдебното производство РА, /относно процесния период/ следва да се посочи, че в актуалната съдебна практика - решения по дела С-642/11 и С-643/11 на СЕС в Люксембург е прието, че без значение за правото на приспадане на данъчен кредит за получателя, е съставеният ревизионен акт на неговия доставчик, в който не е направена корекция на декларирания от него ДДС. Според СЕС от факта, че не е извършена корекция с ревизионния акт на доставчика, не следва, че данъчната администрация е признала, че фактурите съответстват на действително извършени облагаеми доставки. В този смисъл е чл. 203 от Директива 2006/112/ЕИО.

   Поради всички изложени съображения се налага изводът, че процесните фак­­­ту­ри, не удостоверяват осъщест­ве­ни облагаеми доставки по сми­съла на чл.9 ЗДДС, което води до извода, че в  случая не въз­никва право на данъчен кредит за получателя на доставките, следователно поста­но­веният отказ, на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС, е законосъобразен.

    Изложеното до тук от фактическа и правна страна води до извода, че процесният РА е издаден от компетентен орган, същият е законосъобразен и следва да бъде потвърден, а жалбата - отхвърлена.

    На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат, които  при липсата на данни за изплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.8 във връзка с чл. 7, ал.2, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г./ се констатираха в размер на 1009 лв. /хиляда и девет лева/.

                 

            Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК,    Съдът

Р    Е    Ш    И    :

 

              ОТХВЪРЛЯ жалбата на "РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от Р.А.Т., против Ревизионен акт № 161200423 от 06.04.2012г. и РА за поправка № 1217279 от 17.05.2012г., издадени от Е.С.Ц. на длъжност - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Стара Загора, с който е отказан данъчен кредит в размер на 22095.14 лв. и лихви в размер на 5854.83 лв.

 

ОСЪЖДА "РОЯЛ-СЪН 1" ЕООД, с адрес по чл. 8 ДОПК- ***, ЕИК ***, представлявано от Р.А.Т. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от 1009 лв. /хиляда и девет лева/.  

 

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: