РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 205

 

гр. Пловдив,  25 януари 2013 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря Б.К. и участието на прокурора БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 2251 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба предявена от “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.Л.К.,  чрез адв. Е.М., против Ревизионен акт /РА/ № 241200679/23.03.2012 г., издаден от Ф.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 653/12.06.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно извършена корекция в размера на начисления ДДС за данъчен период м.07.2011 г. със сумата от 105553,96 лв., представляваща размера на данъка по издадено от “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД данъчно кредитно известие № 0000000202/26.07.2011 г.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на административния акт в обжалваната част и се иска неговата отмяна. Твърди се в тази насока, че макар процесното кредитно известие да е издадено към фактура № 0000000102, в него са включени множество стоки и по други фактури (общо 26 бр.), за които според жалбоподателя не е спорно, че са върнати от „АГРОКООП 1916” ЕООД на “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД. При това положение, органът по приходите е следвало сам да отрази произтичащата от това промяна на резултата за м. юли 2011 г., т.е. след като всички стоки, изброени в спорното КИ са върнати обратно от получателя на доставчика, действителният резултат за месеца /дължимият ДДС/ следва да бъде намален с размера на данъка за тези стоки. Посочено е още, че задължението на ревизиращите органи за корекция на резултата съобразно действителното фактическо положение произтича и от разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Допълнителни съображения са изложени в писмена защита, приложена по делото. Претендират се сторените по делото разноски.

3. Ответникът по жалбата – Директорът на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Допълнителни съображения се излагат в писмена защита приложена по делото. Претендира се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.

ІІ. За допустимостта :

5. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната пред настоящата инстанция част. Така постановеният от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За фактите :

6. Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1104653/12.09.2011 г., е сложено начало на ревизията на жалбоподателя с обхват Данък върху добавената стойност (ДДС) за данъчни периоди от 01.03.2011 г. до 31.07.2011 г., като е определен краен срок за приключването й до два месеца, считано от датата на връчване на посочената заповед (30.09.2011 г.). Последвало е издаването на: ЗВР № 1105880/04.11.2011 г., с която ревизирания период е променен, като в обхвата на ревизията са включени данъчни периоди м. август и м. септември 2011 г.; ЗВР № 1106354/28.11.2011 г. и ЗВР № 1106970/23.12.2011 г., с които срокът за извършване на ревизията е удължен - с първата заповед до 30.12.2011 г., а с втората - до 30.01.2012 г. Със Заповед № 120034/16.01.2012 г. ревизионното производство е спряно, поради заболяване на член от ревизиращия екип, съответно възобновено със Заповед № 1200678-В/06.02.2012 г., като в тази връзка е издадена и последната ЗВР № 1200679/06.02.2012 г., с която е определена и крайната дата за приключване на ревизията – 20.02.2012 г.

Всички заповеди са издадени от З.В. - Началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив и В.К. – И.Д. Началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив.

7. В хода на производството, на основание чл. 117 от ДОПК е издаден Ревизионен доклад /РД/ № 1200679/05.03.2012 г. Впоследствие на основание чл. 119, ал. 3, т. 1 от ДОПК е издаден и оспореният РА.

8. Този резултат е обжалван от дружеството, като с Решение № 653/12.06.2012 г., Директорът на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП потвърждава процесия ревизионен акт в обжалваната пред настоящата инстанция част.

9. По делото са приложени следните упълномощителни заповеди: Заповед № РД-09-1/04.01.2010 г., Заповед № РД-09-1#3/10.03.2011 г., Заповед № РД-09-1193/20.12.2011 г. издадени на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗНАП, чл. 112, ал. 2, т. 1 и чл. 113, ал. 3 ДОПК, от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив и Заповед за определяне на компетентен орган № К 1200679/05.03.2012 г. издадена от В.К. – И.Д. Началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив.

10. В хода на ревизията е установено, че ревизираното лице е издало и включено в подадената справка-декларация и в дневника за продажбите за данъчен период м.07.2011 г., кредитно известие № 0000000202/26.07.2011 г., с данъчна основа /-/ 527 769.79 лв., ДДС в размер на /-/ 105 553.96 лв., предмет - различни видове вина по номенклатури общо 65 839 бр., с получател „Агрокооп 1916” ЕООД. Констатирано е също така, че в цитираното КИ не е посочено основанието за неговото издаване, както и че същото е съставено във връзка с фактура № 0000000102/15.03.2011 г., издадена на „Агрокооп 1916” ЕООД, която обаче е с облагаема стойност 27 562.50 лв., начислен ДДС в размер на 5 512.50 лв. и с предмет на стопанската операция - „Вино Silver Angel 2009 0.375 – 1620 бр. и вино „Вино Silver Angel 2010 0.750 – 3600 бр.”. С оглед изложеното е отбелязано, че кредитното известие не може да бъде издадено за количество и стойност по-големи от цитираните във фактурата, към която е издадено.

Във връзка с горното е извършена проверка в информационната система на НАП, в резултат на която е установено, че „Мидалидаре Естейт” ЕООД е осъществявало доставки към „Агрокооп 1916” ЕООД на стойност около 1 200 000 лв. Посоченият като получател на спорното КИ дружество го е отразило в дневника за покупки, касаещ м.07.2011 г. и в справка-декларация за ДДС за същия период с посочен данък за внасяне в размер на 337 962.49 лв., който към момента на извършената ревизия не е внесен в приход на бюджета, като има извършено частично прихващане от деклариран данък за възстановяване за други данъчни периоди. Съгласно представената оборотна ведомост на „Мидалидаре Естейт” ЕООД за периода от 01.07.2011 г. до 31.07.2011 г., счетоводна сметка 4111 „Клиенти в лева” е с червено дебитно салдо в размер на 208 687.67 лв., а по партидата на „Агрокооп 1916” ЕООД има неразплатени фактури и кредитни известия общо в размер на 257 639.12 лв.

По време на ревизията са извършени инвентаризации на обекти, както следва:

- Склад, находящ се в гр.София ползван под наем от „Транскапитал” ЕООД. Съгласно Протокол за извършена насрещна проверка с № 0082949/31.08.2011 г. с опис на наличните стоки, собственост на „Мидалидаре Естейт” ЕООД са намерени при инвентаризация 121 241 броя бутилки вино. От страна на „Транскапитал” ЕООД са представени договор за наем  № 433-С1/18.07.2011 г., издадена фактура № 0800001239/24.08.2011 г. за наем, банкови документи, разрешение за ползване, опис на заявки, заявки за изписване, заявки за доставки, протоколи за изписване, справки за наличностите в склада към 31.07.2011 г. и към 31.08.2011 г. На територията на склада няма представител на „Мидалидаре Естейт” ЕООД и не се извършва директно търговска дейност. Няма регистрирано фискално устройство. „Транскапитал” ЕООД отговаря единствено за съхранението на въпросните стоки.

- Склад, находящ се в с. Могилино, собственост на „Мидалидаре Естейт” ЕООД. Съгласно Протокол за извършена насрещна проверка № 1126251/01.09.2011 г. с опис на наличните стоки, собственост на „Мидалидаре Естейт” ЕООД са намерени при инвентаризация 4 275 бр. бутилки вино. Задълженото лице е декларирало, че към момента на проверката няма извършени продажби.

От страна на „Агрокооп 1916” ЕООД са представени договор за продажба на вино от 20.07.2010 г. с приложение № 1/20.07.2010 г., приемо-предавателен протокол от 24.07.2011 г., кредитно известие № 0000000202/26.07.2011 г., договор за наем от 01.02.2011 г. за складова база с адрес – гр. Стара Загора, ул. „Хрищенско шосе” /800кв.м./, допълнително споразумение № 1/01.04.2011 г. за складова база с адрес гр. Стара Загора, ул. „Хрищенско шосе” /284кв.м./, фактура № 2552/12.07.2011 г. за услуга „автопревоз”. Относно въпросното кредитно известие собственикът на „Агрокооп 1916” ЕООД е дал обяснение, че по негово решение е прекратена дейността по продажба на вино и това е наложило закриване на склада за съхранение на виното. В тази връзка е върната стоката, която е била налична към този момент в склада и за нея е издадено кредитното известие.

В хода на извършената на „Мидалидаре Естейт” ЕООД проверка, от дружеството въз основа на Искане за представяне на документи и писмени обяснения /ИПДПОЗЛ/ от 31.08.2011 г. е изискано представянето на фактури за продажби, кредитни известия, договори, анекси, банкови извлечения, касаещи извършени разплащания с „Агрокооп 1916” ЕООД, справки относно издадените кредитни известия за периода от 01.05.2011 г. до 31.07.2011 г. с посочено основание за издаване, към които фактури се отнасят съставените кредитни известия, плащания по тях, аналитична отчетност на материалните сметки по номенклатурни номера от група 30 за периода от 01.01.2011 г. до 31.07.2011 г., извлечения от сметки от група 30, от които да са видни остатъците на отделните номенклатури по количества и стойност. От страна на ревизираното дружества са представени само част от исканите документи. Задълженото лице не е представило изисканите от него по надлежния ред - справка относно издадените кредитни известия за периода от 01.05.2011 г. до 31.07.2011 г., оборотна ведомост, разпечатки на сметки от група 30. Във връзка с издаденото кредитно известие е дадено обяснение, съгласно което стоката е транспортирана от базата на „Агрокооп 1916” ЕООД, намираща се в гр. Стара Загора, база Голеш с транспортна фирма „Патерков” ЕООД за периода от 20.07.2011 г. до 22.07. 2011 г., за което е издадена фактура № 2582/26.07.2011 г. придружена с товарителница за извършения превоз. Стоката е транспортирана в складова база на „Транскапитал” ЕООД в гр. София. Извършеният транспорт е за сметка на дружеството жалбоподател. Относно непредставената счетоводна отчетност за м.08/2011 г. от страна на „Мидалидаре естейт” ЕООД е представено обяснение, според което модул „Материални запаси” е вътрешен модул, който дава представа само за действителното количество на наличната продукция. В този модул не се отразява реалната себестойност на продукцията. Себестойността се вижда от модул „Счетоводство” след приключване на отчетния месец. Себестойността се определя от преките разходи отразени по счетоводна с/ка 6111 и непреките разходи отразени по счетоводна с/ка 6112, като се съставя първо счетоводна статия Дебит 6111/ Кредит 302, с която се изписват вложените материали. През текущия месец движението на продукцията се отразява в модул „Материални запаси” и актуална справка може да се издаде единствено от този модул. След подаване на дневниците по ЗДДС, справка-декларация и акцизна декларация, съответния период се приключва в модул „Счетоводство” и едва тогава стойността по счетоводна с/ка 3031 е равна на количествата и стойностите в модул „Материални запаси”. По тези причини исканата оборотна ведомост не е била представена по време на проверката.

В хода на ревизията е изготвено ИПДПОЗЛ с изх. № 6214/01.11.2011 г., с което отново от „Мидалидаре Естейт” ЕООД е изискано представянето на всички издадени от дружеството фактури и кредитни известия за периода на ревизията, аналитична отчетност по сметките от група 30, оборотна ведомост, както и други конкретни документи, имащи отношение към издаденото от дружеството КИ с получател „Агрокооп 1916” ЕООД. От страна на ревизираното дружество са представени изисканите документи и писмени обяснения, касаещи спорното известие. От приложеното писмено обяснение на управителя на „Мидалидаре Естейт” ЕООД става ясно, че е имало сключен договор от 20.07.2010 г. с „Агрокооп 1916” ЕООД за дистрибуция на вино. Поради прекратяване на дейността си в гр. Стара Загора, „Агрокооп 1916” ЕООД затваря складовата си база, което е наложило закупената и непродадена до този момент стока /вино в бутилки/ да бъде изтеглена и транспортирана в друга база – тази на „Транскапитал” ЕООД. Това според дружеството е породило необходимостта от издаване на кредитни известия на стоката, която е била изтеглена от склада на „Агрокооп 1916” ЕООД. В обяснението се сочи, че поради техническа невъзможност на използвания от дружеството програмен продукт не е могло да бъдат отразени всички фактури, за които е съставено КИ. Твърди се, че върнатата стока от склада на „Агрокооп 1916” ЕООД не се основава само на една доставка на стоки, а обхваща периода от м.07.2010 г. до м.07.2011 г. Към обяснението е приложена справка за доставените стоки на „Агрокооп 1916” ЕООД за този период.

Въз основа на изложената до тук фактическа обстановка, органите по приходите са формирали извод, че от страна на „Мидалидаре Естейт” ЕООД не са спазени изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗДДС при издаване на спорното в процеса кредитно известие, а именно ревизираното дружество не е посочило основанието наложило съставянето на кредитно известие, като в него липсва и посочване на номерата и датите на всички фактури, към които същото е издадено. Прието е още, че не е налице нито едно от визираните в ал. 1 на чл. 115 от ЗДДС предпоставки, които да налагат съставяне на процесното КИ. При това положение за данъчния период м.07.2011 г. е извършена корекция на данъчната основа на извършените от дружеството облагаеми доставки, съответно и на начисления ДДС със сумата в размер на 105 553.96 лв.

11. В хода на съдебното производство е изслушана съдебно-счетоводна експертиза, приета без заявени резерви от страните. Вещото лице подробно е описало (по видове и количество) продадените от "Мидалидаре естейт" ЕООД на “Агрокооп 1916" ЕООД стоки по фактури (общо 26 броя) изчерпателно посочени от жалбоподателя за периода м.07.2010 г. до м.07.2011 г. При извършената проверка в счетоводството на"Мидалидаре естейт" ЕООД експресът е установил, че процесните фактури са отразени, дължимият данък е начислен, отчетена е реализация, продадените стоки са отписани от активите на дружеството. Констатирано е, че всяка фактура е придружена от Експедиционен протокол и акцизен данъчен документ, както и че във връзка с отчитането по фактурите са извършени идентични за процесните фактури счетоводни записвания:

Дт с/ка 4111 Клиенти в лева, контрагент “Агрокооп 1916" ЕООД;

КТ с/ка 7011 Приходи от продажби на продукция на вътрешен пазар;

Кт с/ка 4532 Начислен ДДС на продажбите.

Вещото лице е извършило съпоставка на доставеното количество стоки от страна на "Мидалидаре естейт" ЕООД, документирано с процесните 26 броя фактури и КИ 202/26.07.2011 г., резултатите от които са представени в табличен вид в самото заключение. Въз основа на така направената съпоставка е дадено заключение, че е налице съвпадение в асортимента на продадените и върнати стоки.

В заключението подробно са изброени документите, които според експерта са свързани с връщането на стоките отразени в КИ № 202/26.07.2011 г.

ІV. За правото:

12.  В случая, релевантните за разрешаването на административноправния въпрос факти и обстоятелства са установени от материално компетентни органи на приходната администрация в хода на ревизия осъществена по реда на чл. 112 и сл. от ДОПК. Ревизията е завършила с издаването на оспорения РА, който е постановен в изискваната от закона форма съобразно разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от ДОПК. Не се констатират нарушения на процесуалните правила при осъществяване на действията от страна на приходната администрация.

13. Противоположните становища поддържани от страните в настоящото производство се отнасят до приложението на материалния закон и се свеждат до обстоятелството, следва ли издаденото от жалбоподателя данъчно кредитно известие № 0000000202/26.07.2011 г., (с данъчна основа /-/ 527 769.79 лв., ДДС в размер на /-/ 105 553.96 лв. и предмет - различни видове вина по номенклатури общо 65 839 бр.), да бъде зачетено при формиране на резултата за данъчен период м. 07.2011 г., макар в същото да не е посочено основанието за неговото издаване, а фактурата (№ 0000000102/15.03.2011 г., издадена на „Агрокооп 1916” ЕООД, която обаче е с облагаема стойност 27 562.50 лв., начислен ДДС в размер на 5 512.50 лв. и с предмет на стопанската операция - „Вино Silver Angel 2009 0.375 – 1620 бр. и вино „Вино Silver Angel 2010 0.750 – 3600 бр.”) във връзка с която е изготвено, да е с различен предмет на доставката и със значително по-малка данъчна основа и начислен ДДС при продажбата от тези на спорното кредитно известие.

14. За разрешаването на конкретния административноправен въпрос е необходимо да бъде съобразено следното:

Данъчно кредитното известие (ДКИ) е данъчен документ по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, който съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗДДС, се издава при изменение на данъчната основа на доставката, за която е издадена фактура или при развалянето й. Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 4 от ЗДДС, освен реквизитите по чл. 114, известието към фактурата задължително трябва да съдържа и номера и датата на фактурата, към която се издава и основанието за издаване на известието.

Тълкуването на цитираните правни норми налага да се приеме, че за да породи желаните от издателя си правни последици, известието към фактура, първо, следва да е издадено при наличието на предпоставките по чл. 115, ал. 1 от закона (изменение на данъчната основа на доставката, за която е издадена фактура или при развалянето й) и второ задължително следва да съдържат отнапред определен от закона минимум от информация, съдържаща данни за конкретната стопанска операция и сътворено позволяваща да се извърши преценка за правомерното развитие на данъчното правоотношение.

15. В конкретния случай не е налице нито един от елементите на коментирания фактически състав възведен в нормата на чл. 115 от ЗДДС.

От съдържанието на спорното в процеса ДКИ № 0000000202/26.07.2011 г. не се установява в същото да е посочено основанието за издаването му, т.е. не съдържа задължителен реквизит по чл. 115, ал. 4 от ЗДДС. От друга страна самото известие по никакъв начин не може да се свърже със сочената в него фактура, към която се твърди да е издадено, доколкото последната, както вече бе казано, е с различен предмет на доставката и със значително по-малка данъчна основа и начислен ДДС при продажбата от тези на спорното ДКИ. Впрочем спор относно тези обстоятелства не се формира между страните.

Следва да се има предвид, че във всички случаи, дори и когато документът е формално редовен от външна страна, верността на удостоверените в него факти и обстоятелства, следва да се преценя въз основа на съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, а не да се предполага поради това, че съдържа предвидените по закон реквизити. С оглед характера на извършените доставки - продажба, за да е налице ДКИ годно да породи съответните правни последици, първо следва да се докаже, че доставката е развалена, поради което и възникналото данъчно събитие е обезсилено с обратна сила.

16. Относно процесното кредитно известие № 0000000202/26.07.2011 г. (с данъчна основа /-/ 527 769.79 лв., ДДС в размер на /-/ 105 553.96 лв., предмет - различни видове вина по номенклатури общо 65 839 бр., с получател „Агрокооп 1916” ЕООД), от страна на ревизираното лице са дадени обяснения, че "Мидалидаре естейт" ЕООД е имало сключен договор от 20.07.2010 г. с „Агрокооп 1916” ЕООД за дистрибуция на вино. Поради прекратяване на дейността си в гр. Стара Загора, „Агрокооп 1916” ЕООД затваря складовата си база, което е наложило закупената и непродадена до този момент стока /вино в бутилки/ да бъде изтеглена и транспортирана в друга база – тази на „Транскапитал” ЕООД. Това според дружеството е породило необходимостта от издаване на кредитни известия на стоката, която е била изтеглена от склада на „Агрокооп 1916” ЕООД. В обяснението се сочи, че поради техническа невъзможност на използвания от дружеството програмен продукт не е могло да бъдат отразени всички фактури, за които е съставено КИ. Твърди се, че върнатата стока от склада на „Агрокооп 1916” ЕООД не се основава само на една доставка на стоки, а обхваща периода от м.07.2010 г. до м.07.2011 г. В тази насока впрочем са и наведените в жалбата доводи за незаконосъобразност на оспорения РА.

С оглед изложеното следва да се констатира, че представеният в хода на административната процедура Договор за продажба на вино от 20.07.2010 г. сключен между „Мидалидаре естейт" ЕООД като продавач и „Агрокооп 1916” ЕООД като купувач, без всякакво съмнение е рамков и урежда общите условия на търговските взаимоотношения между страните според чл. 1, ал. 2 от същия (л. 264, том ІІ). Това от своя страна означава, че преценката дали са налице основания за издаване на данъчно известие, касае всяка конкретна доставка осъществена при условията на Договора за продажба на вино от 20.07.2010 г.

Необходимо е да се посочи, че обстоятелството, че „Агрокооп 1916” ЕООД прекратява дейността си не е основание за издаване на спорното в процеса ДКИ към фактури издадени за вече осъществени доставки между двете дружества само защото „Агрокооп 1916” ЕООД не е продало цялото закупено количество стоки към датата на прекратявана на своята дейност. Съвсем отделен е въпросът доколко е допустимо да бъде издадено едно ДКИ към множество фактури. Все в тази насока следва да се отбележи, че разваляне на договор (доставка) може да се постигне или по реда на чл. 87 от ЗЗД - поради виновно неизпълнение на задължение по договора или по взаимно съгласие на страните по чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД. Договори (доставки), чието изпълнение е приключило, не могат да се развалят по взаимно съгласие, тъй като това основание изисква страните все още да са обвързани със задължения по договора. В конкретния случай не е налице и основание за разваляне на договора по чл. 87 от ЗЗД, тъй като наличието на непродадена стока към определен момент не е виновно неизпълнение и не е основание да се развали сделката. Евентуално подобна хипотеза може да послужи като основание за отпадане на последиците от продажбата само при търговската продажба с уговорка за изкупуване по чл. 333 от ТЗ, но липсват данни такъв договор да е сключван, а писмената форма е за действителност. При това положение, след като не е налице основание за разваляне на доставките, а доставчикът твърди, че стоките са върнати в склада му (базата на „Транскапитал” ЕООД, в която е наета площ от дружеството жалбоподател), то обосновано може да се приеме, че всъщност от „Агрокооп 1916” ЕООД е извършена доставка с тези стоки на „Мидалидаре естейт" ЕООД, за която „Агрокооп 1916” ЕООД е следвало да издаде фактура и да начисли ДДС. В този смисъл без значение е обстоятелството, че закупените от „Мидалидаре естейт" ЕООД стоки, налични при „Агрокооп 1916” ЕООД към монета на преустановяване на неговата дейност, са върнати на дружеството-доставчик („Мидалидаре естейт" ЕООД).

При това положение изготвената по делото съдебна-счетоводна експертиза по никакъв начин не променя възприетите вече изводи, поради което няма да бъде коментирана.

17. Освен изложеното, настоящият съдебен състав намира за напълно недопустимо, издаването само на едно кредитно известие към множество фактури, които дори не са посочени в самото известие, доколкото чл. 115 ЗДДС не предвижда такава възможност. Само това е достатъчно основание, за да се обоснове извод за законосъобразност на оспорения РА.

18. За пълнота на изложението следва да се добави още, че в случаи от категорията на процесния, чл. 126, ал. 3, т. 2 ЗДДС не може да намери приложение, тъй като в настоящия казус не става въпрос за неправилно отразени в отчетните регистри документи, а за отразяването на документ съставен в противоречие с изсекванията на ЗДДС.

19. Изложените до тук съображения обосновават крайния извод за законосъобразност на оспорения РА в разглежданата част.

V. За разноските :

20. При посочения изход на спора на основание чл. 161 ал. 1, пр. 3 от ДОПК във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 8 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита. Те се констатирах в размер на 2561 лв.

 

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.Л.К., подадена чрез адв. Е.М., против Ревизионен акт № 241200679/23.03.2012 г., издаден от Ф.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 653/12.06.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно извършена корекция в размера на начисления ДДС за данъчен период м.07.2011 г. със сумата от 105553,96 лв., представляваща размера на данъка по издадено от “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД данъчно кредитно известие № 0000000202/26.07.2011 г.

ОСЪЖДА “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.Л.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2561 лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: