Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 127

 

гр. Пловдив, 17 януари 2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на девети януари, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело №2271 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Община Пловдив, представлявана от юрисконсулт Х. Ю.- пълномощник, обжалва Заповед №КД-14-16-749 от 25.06.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), гр. Пловдив, към Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с която е одобрено изменение в кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на град Пловдив, като се извършва промяна на границите на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №56784.518.83 и №56784.518.84 и се променят данните за собственост в КР, съобразно изменението на КК.

Претендира се обявяване нищожността на заповедта, алтернативно се иска отмяната и поради незаконосъобразност, както и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- началник на СГКК- Пловдив, представляван от адвокат Х.М.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата, претендира присъждане на направените по делото разноски.

Заинтересуваните лица- Х.С.И., Б.С.Б., Н.Т.С., Л.Г.А., Ф.Г.А., Г.К.Г., С.К.Г., Р.Й.Г., А.И.Ц. и И.И.Г., не се явяват, не се представляват и не изразяват становище по жалбата.

Заинтересуваното лице- Т.К.Г. изразява становище за неоснователност на жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не взима становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Процесната заповед (лист 55, 103, 137) е изпратена на община Пловдив като приложение към Уведомление с Изх.№94-8781-16-10-55-20 от 25.06.2012г. (лист 55, 102, 136), получено на 28.06.2012г., според поставения входящ номер върху уведомлението. От своя страна, жалбата (листи 2-3) е постъпила в съда на 12.07.2012г. или в рамките на законоустановения срок. Освен това, община Пловдив е вписана в КР (лист 79) за собственик на ПИ с идентификатор №518.84, с площ от 10170 кв.м., който е предмет на обжалвана заповед. Съгласно §1, т.13 от ДР на ЗКИР, “заинтересувани лица по чл.54, ал.1” /от ЗКИР/ са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. Следователно, като подадена в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, жалбата се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Според разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗКИР, измененията в КК при наличието на непълноти или грешки се одобряват със заповед от изпълнителния директор АГКК или от овластен от него началник на СГКК. Като доказателство по делото са приети заверено копие на Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК (лист 81), обнародвана в ДВ, бр.51 от 07.07.2009г. (лист 82), с която са одобрени КК и КР за землището на град Пловдив, като по делото не са ангажирани доказателства за наличието на неприключили съдебни производства по заявено оспорване на заповедта досежно процесните два ПИ. Прието е и заверено копие от Заповед №РД-13-59 от 16.03.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК (лист 83), с която е делегирал правомощието си по чл.54, ал.1 от ЗКИР на началниците на СГКК, между които и началника на СГКК-Пловдив. Посоченото делегиране на законови правомощия е надлежно направено, поради което съдът намира, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, противно на изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя възражение.

На следващо място, според чл.53, ал.2, пр.1 от ЗКИР, непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице.

В случая, началникът на СГКК-Пловдив е сезиран от заинтересуваното лице Т.К.Г. със Заявление с Вх.№94-8781 от 06.04.2012г. (лист 53) за “промяна на имотна граница между имоти 518.83 и 84, гр. Пловдив по съдебно решение от 26.V.1995г.”. Също така, по преписката е представено Заявление с Вх№99-2162 от 25.01.2012г. (лист 61) от “Кадастър-НИ” ООД за получаване на извадка от КК за ПИ с идентификатори №518.83 и №518.84. Изготвена е скица-проект за изменение на КК и КР (листи 76-80) от правоспособно по смисъла на ЗКИР лице- “Кадастър-НИ” ООД; съставен е протокол за удостоверяване на означени граници на ПИ (лист 64). Окомплектованата преписка, съобразно изискванията на чл.58 от Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба №3), е внесена за разглеждане от ответника като приложение към посоченото по-горе Заявление с Вх.№94-8781.

На 06.04.2012г. е съставен Акт за непълноти и грешки (АНГ) с №439 (листи 62-63), в който се сочи, че изменението на КК касае корекция на невярно отразени граници на ПИ по съдебно решение на ПОС /Пловдивски окръжен съд/ от 20.06.1995г. (листи 66-68,114-116, 118, 151). Като приложение към Заявление с Вх.№12СЛ223 от 11.04.2012г. (лист 60, 99), съставеният АНГ и преписката са представени на Дирекция “Устройствено планиране” при община Пловдив за становище. Като приложение към писмо с Изх.№12-СЛ-223 от 24.04.2012г. (лист 58) преписката е изпратена за становище до Дирекция “Общинска собственост” при община Пловдив. На 05.06.2012г. в СГКК- Пловдив е представено Възражение с Изх.№12СЛ233 от 05.06.2012г. (лист 57) на заместник-кмета на община Пловдив, че съставеният АНГ не следва да се процедира, тъй като изменението на КК засяга терен, който не е възстановен на заявителя. С писмо Изх.№09-14133 от 18.06.2012г. (лист 56) на началника на СГКК- Пловдив община Пловдив е уведомена, че представеното по преписката възражението е неоснователно, тъй като изменението на КК е в изпълнение на съдебно решение и не се изисква подписване на АНГ, съгласно чл.53, ал.2 от ЗКИР, след което е постановена оспорената заповед.

При така описаната фактическа обстановка, съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Според легалното определение на §1, т.10 от ДР на Наредба №3, "непълноти и грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, съответно в одобрения кадастрален план, спрямо действителното им състояние, които, съгласно чл.53, ал.3 от ЗКИР, се установяват на самото място от СГКК с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици, в какъвто смисъл е и разпоредбата на чл.62, ал.2 от Наредба №3. Изключение от посочения ред е регламентирано в разпоредбата на чл.62, ал.5, пр.1 от Наредба №3, според която акт за непълноти и грешки не се подписва от пряко заинтересуваните лица при изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

С Решение от 20.06.1995г. на ПОС по Г.Д. №1301 по описа на съда за 1994г. е отменено отчуждаването на 595 кв.м. от имот пл.№97 и 100 кв.м. от имот пл.№102 от кв.428-нов по плана на град Пловдив в “Русин махала”, принадлежали на Т.К.Г.,***, починал на 27.12.1969г., които части от двата имота попадат с площта си в терена, ограден с червени линии по буквите А-Б-В-Г от скицата на вещото лице инж. Г. Аргиров (лист 68, 118, 151), която скица е неразделна част от наст. Решение.

Със Заповед №РД-09-483 от 23.10.1996г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен" (лист 104, 139) е извършено попълване на кадастралната основа с нов имот пл.№152 в кв.428-стар по плана на кв. “Русин махала”- гр. Пловдив по зелените линии и цифри на приложената към тази заповед скица (лист 105, 140). Според скица с №1939 от 08.11.2005г. (лист 107, 132), издадена от Община Пловдив - Район "Централен", имот с пл.№152 от предшестващ кадастрален план съответства на ПИ с №84 по кадастралния план на “Русин махала”, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №РД-02-14-2280 от 29.12.2000г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В одобрената през 2009г. КК на град Пловдив, процесният имот е заснет с идентификатор №518.83 (лист 84, 87, 97), с площ от 640 кв.м. и е заключен между 6 подробни точки, чиито координати са таблично посочени (листи 88, 91). Според скицата-проект на одобреното изменение и координатния регистър на определящите проектни точки, процесното изменение на КК се състои в промяна контура и площта на имот с идентификатор №518.83 чрез прокарване на източната му граница по линията между точки 2 и 3 в скицата-проект, съответно между точки 2 и 5 на скица с №23416 (лист 87) и между точки 62 и 59 на скица с №23421 (лист 89). По този начин формата на имота се уеднаквява с конфигурацията му по скицата (лист 118, 151) към решението на ПОС от 20.06.1995г., а площта му от 640 кв.м. се допълва до площта му от 695 кв.м., съгласно посоченото съдебно решение.

За проследяване на кадастрално-регулационния статут на процесния имот бе назначена съдебно-техническа експертиза (СТЕ) с вещо лице В.К..

Според заключението на вещото лице К. (листи 163-175), прието по делото неоспорено от страните и което съдът кредитира, като съответстващо на останалите по делото доказателства, ПИ с №84 по кадастралния план от 2000г. е идентичен с имот с идентификатор №518.83 по КК, което обстоятелство е илюстрирано на комбинираната скица (лист 175). Двата имота са заключени между линията по букви АБВГДЕЖА. Придаващата се част към имот с идентификатор №518.83 е заключена между линията по букви БГВБ и е с площ от 55 кв.м. Според допълнителното заключение на вещото лице К. (листи 184-189), също прието неоспорено по делото и което съдът кредитира, с одобреното изменение на КК имот с идентификатор №518.83 придобива площ от 695 кв.м., която площ вещото лице е изчислило с помощта на програмен продукт, а фигурата между линията по букви А-Б-В-Г по заключението на вещото лице Г. Аргиров (лист 118, 151) съответства на одобреното изменение на границите /конфигурацията/ на имот с идентификатор №518.83 с оспорената заповед. Посоченото обстоятелство е илюстрирано на скици с №6 (лист 188) и скица с №7 (лист 189).

При това положение, съдът намира, че одобреното изменение на КК е направено в съответствие с изискванията на закона за правилно отразяване на обектите на кадастъра в КК. Респективно, оспорената заповед е постановена в съответствие с изискванията на материалния закон.  

Разбира се, между координатите на подробни точки 1/63/, 2/62/, 5/59/ и 6/58/ на имот с идентификатор №518.83 преди изменението на КК и координатите на определящите проектни точки 1, 2, 3 и 4 към скицата-проект на одобреното изменение има различия, но същите са в рамките на допустимите стойности за точност на КК, установени с разпоредбите на чл.чл.18-20 от Наредба №3, поради което това различие не може да обуслови извод за неправилно прилагане на материалния закон.

Направеното възражение, че още в скицата на вещото лице Г. Аргиров, неразделна част от решението на ПОС от 20.06.1995г., имотът, по отношение на който е отменено отчуждаването, е неправилно ситуиран върху действащия план към 1995г., не следва да се обсъжда в настоящето производство, тъй като община Пловдив е била страна по Г.Д. №1301 по описа на ПОС за 1994г. и е имала възможността да защити правата си пред съда. Влязлото в сила съдебно решение подлежи на изпълнение.

Що се отнася до направеното от страна на жалбоподателя възражение, че оспорената заповед е постановена в рамките на недопустимо административно производство, доколкото възстановеният на наследниците на Т.К.Г. имот е отразен в кадастралната основа на действащия план по силата на Заповед №РД-09-483 от 23.10.1996г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен" и съответно производството, в което е постановена оспорената по делото заповед се явява повторно и недопустимо по смисъла на чл.27, ал.2, т.1 от АПК, а заповедта е съответно нищожна, то същото съдът намира за неоснователно.

Със Заповед №РД-09-483 от 23.10.1996г. е извършено попълване на кадастралната основа на плана по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ, отм.), което производство е самостоятелно такова и различно от настоящето. Освен това, да се възприеме за основателно възражението, че е налице преразглеждане на въпрос, по който има влязъл в сила административен акт, би означавало изобщо да се обезсмисли създаването на КК, при положение, че има влезли в сила кадастрални планове, каквато очевидно не е волята на законодателя.

Оспорената заповед е издадена и в съответствие с изискването за форма на административния акт, предвид посочването на фактическите и правни основания, послужили за издаването и, както и реда за нейното оспорване.

Ето защо, като издадена от компетентен орган, в съответствие с целта на закона, при отсъствието на съществени нарушения на процесуалните правила и изискванията за форма на административния акт, както и без противоречие с материалноправни разпоредби, оспорената заповед се явява законосъобразен акт, а жалбата против нея е неоснователна и като такава ще следва да се остави без уважение. С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски от страна на ответника се явява основателно и такива следва да му се присъдят до размера, в който са направени.

Поради изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Пловдив против Заповед №КД-14-16-749 от 25.06.2012г. на началника на СГКК- Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, като се извършва промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори №56784.518.83 и №56784.518.84 и се променят данните за собственост в КР, съобразно изменението на КК.

ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър, град Пловдив, сумата от 400,00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/

 

 

Вярно с оригинала.

 

Секретар:

 

 

НБ